ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน
-โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                =  1 - 10  พฤศจิกายน  2558
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค     =  11 - 13  พฤศจิกายน  2558
- โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู         =  14 - 21  พฤศจิกายน  2558
- ดำเนินการอนุญาตการเปลี่ยนตัว             =   22  พฤศจิกายน  2558
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค     =  23 - 25  พฤศจิกายน  2558
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  =  1  ธันวาคม  2558 เป็นต้นไป
- การแข่งขันระดับภาค  ณ จังหวัดสุรินทร์    =  7 - 9  ธันวาคม 2558
วันพุธ ที่ 04 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:02 น.