รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายจีระพัฒน์  ภูโป่งชวน
2. เด็กชายธีรภัทร  ญาติสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  ปัดถาวะโร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ใจอาจ
2. เด็กชายอนัต  มูลผาลา
 
1. นายวีระ  นิตยโรจน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิอู 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มูลเอก
 
1. นายศุภสัณห์  ราตรีวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นายณัฐพล  สว่างแสง
2. นายศราวุฒิ  สองสี
 
1. นายสุภมิตร  กุลวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. นายธีระวัฒน์  ผามจันทร์สิงห์
2. นายศักดิ์ชาย  บุญหล้า
 
1. นางรัชณี  ขันน้อย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลคำ
2. เด็กชายภัทรพล  ธรรมรักษา
3. เด็กชายวัชรพงษ์  มีมา
4. เด็กชายอดิเทพ   ไสลรัตน์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  สิงสาธร
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางกุลธิดา  พึ่งคำนวน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 1. เด็กชายกฤษฎาพร  พรมยารี
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เพ็งพันสี
3. เด็กชายพิชิตพงษ์  หีบแก้ว
4. เด็กชายอัมรินทร์  พิมพรมมา
5. เด็กหญิงเพียงฟ้า  กาฬพันธ์
 
1. นางสมปอง  สารีโท
2. นายวิทยา  สนทา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กชายปรเมศร์   ซ่อนหา
2. เด็กหญิงหทัยชนก   ศรีชัยมูล
 
1. นางสมลักษณ์   ศรีไชยมูล
2. นางอุไรวรรณ   ประกอบผล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายธีรภัทร  หล้าศักดิ์
2. เด็กหญิงพรรณวรท  โพธิ์ทรัพย์
 
1. นางยุพดี  เอื้อวรรณกิจ
2. นางจิตรกัญญา  คำวันดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงฟาริดา  ป้องสงคราม
2. นายอนุวัฒน์  วงษ์เสนา
 
1. นางจุไรรัตน์  แดนดงยิ่ง
2. นางจันทร์เพ็ญ  เบญจมณี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กหญิงอาริษา  พุบขุนทด
 
1. นายกษมา  สาเกตุ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแข้ 1. เด็กชายธีรภัทร์  จรุงพันธุ์
 
1. นายสราวุธ  สุวพงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยสงคราม
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายนิติภูมิ  กำมา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงวริยะดา  อินตา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กชายณัฐพล  สมบุตร
 
1. นางสาวอ้อม  นิตยสัทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. นายวีรวุฒิ  เร่งร้อน
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  นามมนตรี
 
1. นายสุนทร  ศรีชัยยศ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงกิตติยารัชต์   ทะระคำหาร
2. เด็กหญิงศศิมล   บุตรจำรวญ
 
1. นางอรอนงค์   พิลาหา
2. นางดาราณี   ใจมีธรรม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 1. เด็กชายชยุทธพง  นาชัย
2. เด็กหญิงภาพิมล  จันทร์สี
 
1. นางประภาศรี  ดวงจันทร์
2. นางฉวีวรรณ  แสงศิลา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงจุฑามณี   ทิสามิ
2. เด็กหญิงเจตนิพิช   ภูมิดอนชัย
 
1. นางอรอนงค์   พิลาหา
2. นางดาราณี   ใจมีธรรม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กหญิงแสงดาว  รจนา
 
1. นางสาวอ้อม  นิตยสัทธิ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายจักรพงษ์  มาตนอก
2. เด็กชายวีรศักดิ์  คำผาสุข
3. เด็กชายอนุชา  คำแพงราช
 
1. นางนิตยาวรรณ  เขจรสิทธิ์
2. นางมาลินี  สอนพิทักษ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปัชฌาวงศ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีเลียนลุน
3. เด็กชายปรมัตถ์  โทนา
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
2. นางสาวยุภา  ศรีไชยทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. นายคมสันต์  ศิลารัตน์
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ซุยโพธิ์น้อย
3. เด็กชายธวัชชัย  อังคพนมไพร
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
2. นายอำพล  พิลาตัน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชมภู 1. เด็กหญิงอนัญญา  วิบุลกุล
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจแป้
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชมภู 1. เด็กชายธนภัทร  โลสิงห์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจแป้
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  บุญแขม
 
1. นางสาวสิริพิชญ์  กฤษณา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงประภาพร  แสงดาว
 
1. นางสาวสิริพิชญ์  กฤษณา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1. เด็กหญิงอรรจฐิตา  จอมสว่าง
 
1. นางศิวาภรณ์  สันประเภท
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฮาง 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เอี่ยมประเสริฐ
 
1. นางสาววารี  วงษ์พุฒ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังซ่อน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บำรุงภักดี
3. เด็กชายธนพล  จันทรเสนา
4. เด็กชายธนวัต  อาจบำรุง
5. เด็กชายธนัท  อาจบำรุง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีค้อ
7. เด็กชายนพณัฐ  คำภู
8. เด็กชายปรมัต  พันนะดี
9. เด็กหญิงปองขวัญ  จันทรเสนา
10. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ปัดทุม
11. เด็กหญิงปิยะพร  งามดี
12. เด็กหญิงพรรณทิวา  เพชรนาดี
13. เด็กหญิงพรไพลิน  อินทพรม
14. เด็กชายพัชรพล  จันทคัต
15. เด็กชายพันเลิศ  ศรีทอง
16. เด็กชายพิชยะ  ปรากริม
17. เด็กชายยืนยง  ยุทธกล้า
18. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทรเสนา
19. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทรเสนา
20. เด็กชายวุฒิพร  นามวงศ์ษา
21. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญรอด
22. เด็กชายสุรเดช  ประทุมมาต
23. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนวัง
24. เด็กชายอภิสิทธิ์  สาครเจริญ
 
1. นายอรรถพล  อย่างสวย
2. นางวัลลภา  สุรเสียง
3. นางสาวนริศรา  ศรีบุรินทร์
4. นายอิทธิพล  ลงคลัง
5. นายกำจเดช  สุรเสียง
6. นางพูนศรี  ทองมี
7. นางสมปอง  ยุทธกล้า
8. นางสาววิชุนันท์  โพธิ์ศรีดา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังงู 1. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงภวิกา  เรียบร้อย
3. เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์   พร้อมพรั่ง
4. เด็กชายสิทธิพงษ์  พุ่มมิตร
5. เด็กชายอัษฏาวุธ  อุทัยศรี
6. เด็กชายโกวิท  สิทธิโชติ
 
1. นายสุภัค  บุญราช
2. นายคมสันต์  จันทะเหลา
3. นายอนุวัฒน์  องอาจ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1. นายธวัฒชัย  คุณชาติ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อัปมาตย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 1. นางสาวศศิธร  ขุนสันทัด
 
1. นายณฐพงศ์  วิชัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายอานนท์  สัตตะพันธ์
 
1. นางวัชณีย์  ไลส์เนอร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงดวงพร  วงษ์อนันต์
 
1. นายทวีศักดิ์  ธรเสนา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 1. เด็กชายกนกโชติ  วงศาสินชัย
 
1. นายณฐพงศ์  วิชัย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายราเมศวร์  วิจารณรงค์
 
1. นายทวีศักดิ์  ธรเสนา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ทันโหศักดิ์
 
1. นางสาวอภิญญา  รัตนโกเมศ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้าง 1. เด็กหญิงณัฏฐริกา  ราชารี
 
1. นางจันทร  โรมเมือง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1. เด็กชายภีรภัทร  โยธี
 
1. นางพรนิสิต  แก้วเจริญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กหญิงอนัญญา  ราชละคร
 
1. นายปิยะ  แก้ววันทา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 1. นายอภิสิทธิ์  สุดสี
 
1. นายเด่น  สอนแสง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายอานนท์  สัตตะพันธ์
 
1. นางวัชณีย์  ไลส์เนอร์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงประวินรัตน์  ศรีคำภา
 
1. นางนภกช  พิมพ์สุวรรณ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงอนงค์  นิลทระ
 
1. นายเกียรติชัย  ภูมิเพ็ง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ภูอ่างทอง
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สนิทนิจ
3. เด็กหญิงกาญจนา  เหี้ยมเหิน
4. เด็กชายกิตติพงษ์  แสนสุข
5. เด็กชายขวัญชัย  หิมคุณ
6. เด็กหญิงขวัญหทัย  สีต่างคำ
7. เด็กชายคนองศักดิ์  ทิพย์ประวัติ
8. เด็กชายจักรีพงษ์  มีมุสิก
9. เด็กหญิงจิตรานุช  สียางนอก
10. เด็กหญิงณัฐธิกา  รัตน์เพ็ชร
11. เด็กหญิงณัฐนรี  เพิ่มพูน
12. เด็กชายณัฐพล  ภูโป่งชวน
13. เด็กชายทัตพงศ์  ศรีชัยมูล
14. เด็กชายธนาวุฒิ   กันยาสนธ์
15. เด็กชายธวัชชัย  นาแถมเพชร
16. เด็กชายนภดล  ล้วนวิเศษ
17. เด็กหญิงนริศรา  ยศธิพานา
18. เด็กหญิงนัสดา  เหมธุรินทร์
19. เด็กชายนิติกรณ์  พรมศร
20. เด็กหญิงนิติญา  บุดดีคำ
21. เด็กหญิงนิภาพร  ภูหัดสวน
22. เด็กหญิงน้ำฝน  นามแก้ว
23. เด็กหญิงประภัสสร  ทองประสาน
24. เด็กหญิงพัชรี  สุขสีดี
25. เด็กหญิงพิกุล  ศิริมงคล
26. เด็กหญิงพุธิตา  แสนน้ำเที่ยง
27. เด็กหญิงภาวินี  นามแก้ว
28. เด็กหญิงมีนา  ผลจันทร์
29. เด็กหญิงวรรณิศา  สีออน
30. เด็กหญิงวราภรณ์  ผ่านพินิจ
31. เด็กชายวุฒิไกร  ภาวะพงศ์
32. เด็กหญิงศศิภา  ภูมั่น
33. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไร่ขาม
34. เด็กหญิงสุชาดา  สอนภิรมย์
35. เด็กหญิงสุรัตน์  พันธบูรณ์
36. เด็กชายอนุพงษ์  เหล่าพิลัย
37. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สารผล
38. เด็กหญิงเบ็ญจา  นามวงษา
 
1. นายบุญเลิศ  ภูมลี
2. นายวัลลภ  วอแพง
3. นายสุจินดา  โสภาพร
4. นายทองอินทร์  จำปาปาน
5. นางอาพาภรณ์  แก้วศรี
6. นางสาวเยาวรักษ์  คำแก่น
7. นางสาวชื่นนภา  ถนอมสินธุ์
8. นางสาวรุ่งพร  กงกาหน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กชายชนะชัย  พัดเพ็ง
 
1. นางธราสิน  ฤทธิ์เดช
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงวิสุดา  นิลทระ
 
1. นางนงนุช  ภูมิเพ็ง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายกฤตภาส  ผิวบาง
2. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  เชยชม
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชมพล
4. เด็กชายขจิต  ขอพืชกลาง
5. เด็กหญิงชนกนันท์  สุทธิ
6. เด็กหญิงชมพูนุช  ขันทองชัย
7. เด็กชายชยากร  สมชัยยา
8. เด็กหญิงชลดา  ผ่องกาสัย
9. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันธานี
10. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ไกรยวุธ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกียรติกมลเลิศ
12. เด็กชายธนกร  นาสุริวงษ์
13. เด็กชายธนพฤษ  วิเศษทอง
14. เด็กชายธนพล  พรหมศร
15. เด็กชายธีรเมธ  เสนาอุดร
16. เด็กชายนพรัตน์  นำสม
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  หล้าเรือง
18. เด็กชายบูรพา  ขุนมาร
19. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  ชารี
20. เด็กชายพงศธร  ไชยวัน
21. เด็กชายพงศธร  ราชสะอาด
22. เด็กหญิงพิศชาภรณ์  อย่างสวย
23. เด็กชายภัทรชัย  สาสีดา
24. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประดิษฐ์
25. เด็กหญิงภูริคา  ศรีบุญเรือง
26. เด็กชายราเมศวร์  วิจารณรงค์
27. เด็กหญิงรุจรี  บัวชุม
28. เด็กชายวิทวัส  ทองแก้ว
29. เด็กชายศุภกิจ  ชัยนิคม
30. เด็กหญิงสุธาธาร  วิเศษไนย
31. เด็กหญิงสุภาพร  สิงหเสนา
32. เด็กชายอดิเทพ  ไสลรัตน์
33. เด็กหญิงอรัญญา  ต้นจันทร์
34. เด็กหญิงอังคณา  กรวยสุวรรณ์
35. เด็กหญิงอิสริยาพร  พรหมประดิษฐ์
36. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ซ้อนเสียงดัง
37. เด็กหญิงโฉมฉบา  นานอก
38. เด็กหญิงโฉมชบา  นานอก
39. เด็กหญิงโชติกา  พิลาแสน
40. เด็กหญิงโสมนัส  เจริญเนตร
 
1. นางยุพดี  แก้วจิตร
2. นายวิริยะ  เรืองเจริญ
3. นายทวีศักดิ์  ธรเสนา
4. นางสาวอัญชลีรัตน์  ธรรมมาวรกุล
5. นางรัตติยา  พรหมอารักษ์
6. นางสาวนิยะดา  ผุยพงษ์
7. นางพัชรินทร์  ยศยิ่ง
8. นางสาวเนตรนภา  พงษ์สิงห์
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญมีได้
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สมบัติ
3. นายณัฐพงษ์  เหล้าเกิ้มหุ่ง
4. นายธวัชชัย  บัวศรีพา
5. นายพลากร  นนเต
6. เด็กหญิงวันวิสา  ภูครองผา
7. นางสาววิชชุดา  พลลาภ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  โอชารส
9. นายอนุสรณ์  ภูแสงศรี
10. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  หาญลือ
 
1. นางสมจิตร  บุญพา
2. นางศิรดา  คำเกษ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  มีผล
2. เด็กชายชานนท์  วิเศษทอง
3. เด็กชายฐิติ  แสนปัญญา
4. เด็กชายณัฐพล  บุญสิทธิ์
5. เด็กชายธีรภัทธ  ทิพย์อำอร
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  เชื้อกลางใหญ่
7. เด็กชายภูชิต  นึกชอบ
8. เด็กหญิงวทันยา  ใบกัณหา
9. เด็กหญิงวราทิพย์  เบ้ามณี
10. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ฉิมรักแก้ว
 
1. นางกาญจนา  แก้วเจริญ
2. นางนิลุบล  วัจนสุนทร
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 1. เด็กหญิงชนิดา  จันดาหาญ
2. เด็กหญิงมินตรา  มักสัน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมุกชิก
4. เด็กหญิงศุภานันท์  คันฑมาตย์
5. เด็กหญิงเกศราภรณ์  อะรังษี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สว่างสุข
 
1. นางสาวอรจิรา  ชัยคำ
2. นางสาวอารีย์พร  นวนไชยดี
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุรีเพีย
2. เด็กหญิงนพมาศ  ทาศมาศ
3. เด็กหญิงนัดถา  คำสามปอนด์
4. เด็กหญิงภัคนันท์  ปานปรีดา
5. เด็กหญิงศศิวรรณ  พลแก้ว
6. เด็กหญิงสิริกัลยา  พันมหา
 
1. นางขัตติยานี  ขัตติยะ
2. นางสุวคนธ์  ซ้ายสุพรรณ
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทร์ยอย
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนสิทธิ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์   ขยันพูด
4. เด็กหญิงชลธิชา  รักสงวนศิลป์
5. เด็กหญิงนิชนันท์  ดวงศรี
6. เด็กหญิงบุญฑริกา  เกตุบุตร
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วบุญเรือง
8. เด็กหญิงศศิวิมล  เปทา
 
1. นางสุนันทา  วงษา
2. นายนครินทร์  พันธุระ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกิรณา  บุดดีคำ
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วงศ์จำปา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลเรือง
4. เด็กหญิงพรชิตา  นินธิราช
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  สังฆทิพย์
6. เด็กหญิงศศินิภา  คำแสนโคตร
 
1. นางสาวสุวรรณี  บึงจันทร์
2. นายพิทยา  บุญเรือง
3. นางสาวสุขี  พรมเลิศ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 1. เด็กชายขวัญตา   บุญภา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีคำ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   แก้วโพธิ์
4. เด็กหญิงธารินี   เทพสุวรรณ
5. นางสาวนุชนาถ   ฤทธิ์มหา
6. เด็กหญิงปรวรรณ   บรรณารักษ์
7. เด็กหญิงประกายดาว   นันทานี
8. เด็กหญิงพรรวษา   นันทะสอน
9. นางสาวพิมพิลา   สินทร
10. เด็กหญิงมยุลี   มาเข้า
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  นันทานี
12. เด็กหญิงสิริวิมล   พันธ์ดูล
13. นายอดุลรัตน์   ไชยแก้ว
14. เด็กหญิงอมาวสี   นนทะดี
15. นายอรุณรัตน์  เม้าราศี
16. นายไชยา   โต๊ะทอง
 
1. นายสุภาพ  ฤทธิ์มหา
2. นายธิดารัตน์  สุทธิจัน
3. นางสาวชนากานต์  ผ่านนอก
4. นางรสรินทร์  ลำลือ
5. นางสาวประทุมมา  แสนเทพ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงกันติชา  มหาเสนา
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  รักสุจริต
3. เด็กหญิงจตุพร  เสียงเลิศ
4. เด็กชายจักรภพ  เสียงเลิศ
5. เด็กหญิงจิราภา  สิทธิศรี
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สองเมือง
7. เด็กหญิงปนัดดาวัลย์  ทองมูล
8. เด็กหญิงปภานัน  อ่อนพุทธา
9. เด็กหญิงภควดี  คำแก้ว
10. เด็กหญิงภัทรธดา  นนท์สะเกตุ
11. เด็กหญิงรพีพรรณ  ตาดี
12. เด็กหญิงวริศรา  นามวงษ์
13. เด็กหญิงวริศรา  แสงศรี
14. เด็กหญิงวันวิสา  เรืองฤทธิ์
15. เด็กหญิงศรัณย์พร  เมืองจันทร์
16. เด็กหญิงไพลิน  ดำแดง
 
1. นางกัณฑิมา  เรไร
2. นางจิตนิภา  ขันธวิชัย
3. นางสังวาล  พินิจมนตรี
4. นางเอมอร  ฤทธิ์มหา
5. นางพรพิมล  รามวิเศษ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กชายฉัตรดนัย  นามตระการ
2. เด็กชายปรมินทร์  ฮาดสม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สาพรเจริญ
4. เด็กหญิงปิ่นญดา  กุลศรี
5. เด็กหญิงพรนภา  มงคงมะไฟ
 
1. นางสาวณัฐฐาพร  ป้องสนาม
2. นางสาวชลลดา  อุระสนิท
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงณัฐริณี  ไกรยาวุส
2. เด็กชายนพรัตน์  นำสม
 
1. นางยุพดี  แก้วจิตร
2. นายทวีศักดิ์  ธรเสนา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  สมวงษ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึกเรือง
3. เด็กหญิงทักษิณา  มะณีจักร
4. เด็กหญิงปณิดา  ดวงเนชร
5. เด็กชายปภาวิน  ดวงมะลัย
6. เด็กชายสุรัตน์   สงตะสินธุ์
 
1. นายเด่น  จันทร์จำปา
2. นายนายเฉลิมพล  ผลสว่าง
3. นายปริญญา  ก้อนวิมล
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช่วง 1. เด็กชายจตุรพัทธิ์  เผ่าวงศ์
2. เด็กชายทิวานนท์  ตราจันทร์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ไหลบุดดา
4. เด็กชายวิทยา  เผียดนอก
5. เด็กชายศุภณัฐ  สารมานิตย์
6. เด็กชายอดิศร  เหี้ยมเหิน
 
1. นายทองใส  สมเทพ
2. นายอนุพล  คำพิมาน
3. นางชนิฐาภากุล  ชัยนิคม
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 1. เด็กชายธีรพงษ์  มหาโล
2. เด็กชายธีรพงษ์  คำหอม
3. นายพีระเมธ  เทียนเงิน
4. เด็กชายภัทรพงษ์  ประทุมเม
5. นายวีระศักดิ์  พวงชมพู
6. เด็กชายสรวิศ  รัตนวรรณ์
7. เด็กชายอิสระ  สมพงศ์นวกิจ
8. เด็กชายเมธา  นาเมืองรักษ์
 
1. นายปรเมนทร์  เกษนัด
2. นางดวงนภา  ศรีโนนยาง
3. นางสาวอรวรรณ  พันสุไพร
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภากมล  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนริศรา  อุดมะชะ
 
1. นางเพ็ญศรี  เหมือนสีเลา
2. นางเกสร  พลมั่น
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ทัพวงษา
2. เด็กหญิงนฤมล  โคตรนุกูล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันดา
 
1. นายวัลลภ  ฤทธิ์นายม
2. นายบัณฑิต  ศรีนุกูล
 
67 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กหญิงธนฝน   ลุนไชยพา
2. เด็กชายนพกร   กองขึ้น
 
1. นายพชรพล   ศรีไชยมูล
2. นางรักยิ่ง   หงษ์ประสิทธิ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กชายศาสตริน  มีจินดา
2. เด็กชายอิทธิกร  จันทร์วิเศษ
 
1. นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง
2. นางรองรัตน์  ขันธวิชัย
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 1. เด็กหญิงชลลดา  สิทธิมาตย์
2. เด็กชายนพฤทธิ์  สิทธิจันทร์
3. เด็กชายศราวุฒิ  คำภาชีพ
 
1. นางสาววนันทา  แสงสา
2. นายธวัชชัย  ดลบุญ
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ตุละพิพาก
2. เด็กหญิงวรนุช  ตุละพิพาก
 
1. นายพิชญานนท์  วัจนสุนทร
2. นายอัมพร  โคตรสมบูรณ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายนันทวุธ  ไชยธานี
2. เด็กหญิงปณิดา  สรวงสิริ
 
1. นางสาวมัสยา  หาญนาดี
2. นางสาวปาณิสรา  จันทร์สุข
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  ขุนทา
2. เด็กหญิงชนาภา  จันทร์มาลา
 
1. นายสันติ  จันทร์วิเศษ
2. นางสาวณัฐชญานันท์  ขุนทา
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันทากูล
2. เด็กชายเทอดเกียรติ  อุดชุมนารี
 
1. นายสุรีศักดิ์  บุตรพรม
2. นายเจษฎา  มหาเนตร
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีลาวงศ์
2. เด็กชายธนกร  พรหมรินทร์
 
1. นายธนากร  เสียงเลิศ
2. นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงกรันฑรัตน์  สามงามน้อย
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  แท้สูงเนิน
 
1. นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง
2. นางสาวอรญา  เสียงเลิศ
 
76 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวชายโขง
2. เด็กชายบุรพล  สิงห์นอก
 
1. นายมานะ  ม่วงมีรส
2. นางสาวพัชราภรณ์  นวลมณี
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กชายธนวัฒน์   ใสโยธา
2. เด็กชายพงศกร   ศรีไชยมูล
 
1. นายพชรพล   ศรีไชยมูล
2. นางบุษบา    พรหมเครือ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายธนเดช  ทองคำแสน
2. เด็กชายภัทรพล  มีเกาะ
 
1. นายธนวัฒน์  แสนวงษา
2. นายขัติยพงษ์  อรสูญ
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงชนาพร  กัสโป
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีพั่ว
3. เด็กชายอลงกรณ์  พูดดี
 
1. นายชัยสิทธิพงศ์  จันดาวัลย์
2. นางสาววันทนีย์  ห้าวหาญ
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1. เด็กชายธนพล  หลานวงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีหาทัย
3. เด็กชายสุริยา  โยวผุย
 
1. นางสาวนิตดาพร  แสนรินทร์
2. นายอภินันท์  กุดดู่เดิม
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1. เด็กชายกุลเดช  บรรยงค์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พังภักดี
3. เด็กชายดนุพร  ศรีชัยมูล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มานะโส
2. นางสาวจงรัก  พลเดช
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กชายธนพงษ์  ไชยวาน
2. เด็กหญิงธนพร  โคตะมี
3. เด็กชายยุทธนา  คชสาร
 
1. นางดาวรุ่ง  มุกดากิจ
2. นางเปล่งศรี  จำปาหอม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1. เด็กหญิงนวลวรรณ  ศรีทอง
2. เด็กชายสิงหา  โพธิ์พร
3. เด็กหญิงอรจิรา  ทานะเวช
 
1. นางอนงค์  ลือเลื่อง
2. นายไพศาล  ลือเลื่อง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายฐานันดร  ชมสา
2. เด็กหญิงนิตยา  โสนางาม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หาวิเศษ
 
1. นายอนุชา  ไชยมูล
2. นางอัชรา  สุวรรณรอด
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  เดือนจันทร์
2. เด็กหญิงธารดา  จันทร์ธานี
3. เด็กหญิงมุฑิตา  สีสร้อยพร้าว
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สุระชน
5. เด็กหญิงศศิกาญน์  สีสุขา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีมาตย์
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางสาวมัณฑนา  ออพานิชกิจ
3. นายอาณพ  ทันโหศักดิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 1. นางสาวจีรญาภรณ์  ผันผ่อน
2. นายธนาวุฒิ  วังคีรี
3. นางสาวพรนิภา  นุ่มพรม
4. นางสาวศศิธร  ศรีพรึกภูมิ
5. นางสาวสุภาดา  ประเสริฐสม
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ประเสริฐสม
 
1. นางคำปุ่น  ศรีสร้อยพร้าว
2. นางดอกอ้อ  อินทะนู
3. นางสุระกาพย์  หงษ์แดง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาธุการ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สัตยาวรรณ์
3. เด็กชายอัษฎา    สีดารักษ์
 
1. นางรวีวรรณ  พรหมแพง
2. นางสาวบานเย็น  ขันขจร
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แอบกิ่ง
2. เด็กชายวินัย  โคตรโสภา
3. เด็กหญิงสุนิษา  วรรณกิจ
 
1. นางวันทาวดี   ขนุนก้อน
2. นายธีระวัฒน์  ขนุนก้อน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. นายฐิตินันท์  โคตรชาลี
2. เด็กชายนครินทร์  สิงห์สาธร
3. เด็กชายศุภชัย  วงษ์คำพระ
 
1. นางสาวกชกร  พินิจมนตรี
2. นายชูการ  สิงห์สาธร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพาน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  โนนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพนิดา  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ชายนอก
 
1. นายอรงกรณ์  งามชัยภูมิ
2. นางปิยะมาศ  เจริญธรรม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  นาสุริวงศ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงปาลิตา  ทับเจริญ
 
1. นางสมจิต   สิงห์สาธร
2. นางสาวกชกร  พินิจมนตรี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 1. เด็กหญิงณัฎฐนรี  พระเทศ
2. เด็กชายดุสิต  กลางโนนงิ้ว
3. เด็กหญิงอริสา  ศรีรักษา
 
1. นางไพลิน  พระโรจน์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุทธิบริบาล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงชื่นกมล  พลพันธ์ขาง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่นอก
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พันธแสง
 
1. นางประคอง  นาสมวงศ์
2. นางสุธาสินี  ธาตุวิสัย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 1. เด็กหญิงกนกอร  บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงนิสากร  กินนะสี
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ชานันโท
 
1. นางสาวราตรี  ไขสี
2. นางชวนใจ  แสงใส
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดงบัง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  กงสะเด็น
3. เด็กหญิงนภจรี  คำแสน
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์สูง
2. นางพรพิมล  ดีพลงาม
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจรัญชญา  มาตรา
2. เด็กหญิงพรธิดา  เทพจั้ง
3. นางสาวอนุธิดา  อุทัยโย
 
1. นางเหมสถาพร  อำนาจเจริญ
2. นางรุจาภา  สุวรรณศรี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นาอุดม
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ลิเขาสูง
3. เด็กหญิงภัทราพร  สมบัติกำไร
 
1. นางวรรณกร  สีสาร
2. นางนวนนัย  คำหล้า
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 1. นางสาวนริศรา  พันภักดี
2. นางสาวนริศรา  เสอี่ยมอาจ
3. นายสิทธิชัย  เชิงดี
 
1. นางคำปุ่น  ศรีสร้อยพร้าว
2. นางดอกอ้อ  อินทะนู
 
99 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังซ่อน 1. เด็กชายจิระพงษ์  รูปสะอาด
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ภาทอง
3. เด็กหญิงเอมอรลัดดา  พันพินิจ
 
1. นางภัทริยา  ธนสีลังกูร
2. นางยุบล  ศรีระวงศ์
 
100 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเลาะ 1. เด็กหญิงณัฏธิดา  เบ้าคันที
2. เด็กหญิงปณิสรา  ระมั่น
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูธรชัย
 
1. นางลำใย  ศรีบุญฮุง
2. นางสาวกาญจนา  ไชยหาญ
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายกล้าหาญ  จันทร์งาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงสุวรรณ
3. เด็กชายธนพล  ส่งศรี
 
1. นางศรีสวาท  สมศรีสุข
2. นายทองอินทร์  สมศรีสุข
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชานันโท
2. เด็กชายสากล  สมเสนาะ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ภาคีเนตร
 
1. นางพวงเพชร  ดุงศรีแก้ว
2. นางจุฑามาศ  โสเก่าข่า
 
103 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากะจาย
2. เด็กชายนัฐพงษ์  พิมพ์คีรี
 
1. นางนารีรัตน์  เถิงเพ็งพัน
2. นางสุระพร  ศรีทุมมา
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 1. เด็กหญิงสโรชา  สารมะโน
2. เด็กชายอรรณพ  โนนทิง
 
1. นางพิศทิพา  ขามเฒ่านอก
2. นางสาวมยุรี  วงศ์สิงห์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นางสุวรรณกรณ์  คณานันท์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. เด็กชายนราธิป  กาลวิบูลย์
 
1. นายนิติวัฒน์  กาลวิบูลย์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1. เด็กชายปิยะพัทย์  สันตะวงศ์
 
1. นางสุดาพร  วิรุณพันธ์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กชายคิมหัน  คริมา
 
1. นางนิรมล  ราชศรีเมือง
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 1. เด็กหญิงธีวรา  ยงพฤกษา
 
1. นางสาวสุทธิฉันท์  พิเนตรเสถียร
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กชายกฤษฎา  สุดดี
2. เด็กชายกฤษดา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุระขันธ์
4. เด็กหญิงจิตลดา  เปรมปรี
5. เด็กชายณัฐพล  ทองเหง้า
6. เด็กชายวรกานต์  ปัดกะถัง
7. เด็กชายศิว์ญภูมิ  เคซี่
 
1. นางกนกอร  คำหอม
2. นางสาวอรทัย  ไชยโภค
3. นายธีระศักดิ์  ปักษา
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กหญิงพจมาน  พลไกร
 
1. นางกษมา  สาเกตุ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายชัชวาลย์  ปะระมะ
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 1. นายชัยวัฒน์  ภูดวงดาษ
 
1. นายพิชญานนท์  วัจนสุนทร
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายธนากร  มิสสาจันทร์
 
1. นางนภาพร  ธนาอนันประเสริฐ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กหญิงพัชรพร  พามาตร
 
1. นางเพียงใจ  แมดสถาน
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กชายศักขริน  โพธิ์ศรี
 
1. นายสุทธิพงษ์  สิมสวน
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ห่วงแก้ว
 
1. นางกฤษณี  บำรุงภักดี
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงลลิตา  แก้วโพนงาม
 
1. นางสาวมัณฑิรา  วงษาเวียง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. เด็กชายณัฐวรรณ  อารมณ์
 
1. นายอภิชัย  พรหมแสงใส
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 1. เด็กชายศุภกร  นำเนาว์
 
1. นางสาวจิดาพร  ชาบุญมี
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายเชาวลิต  พรมบุตร
 
1. นางนภาพร  ธนาอนันประเสริฐ
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำมิลา
2. เด็กชายธนพล  ศรีจันทร์
3. เด็กชายธีรเดช  นทรสิงหาร
 
1. นางสาวดาวเรือง  บุปผา
2. นางสาวเพียงตะวัน  บุญซ้อน
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสน่ห์ดี
2. เด็กหญิงนุจรี  อาจเอี่ยม
3. เด็กชายเอกรักษ์  สุขเจริญ
 
1. นางกลิ่นธูป  พวงดอกไม้
2. นางสิริวรรณ  จิตตะบุตร
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมสนุก
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โฮมวงค์
3. เด็กหญิงอารียา  จะเชิญรัมย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  งามสนิท
2. นางสมคิด  แก้วภูบาล
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กหญิงปนัดดา   พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงพรชิตา  คำสีลา
3. เด็กหญิงอรญา  พันทะระ
 
1. นางเพียงใจ  แมดสถาน
2. นางบานชื่น  ศรีวิลาศ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงณัติญา  จันนุภักดี
2. เด็กชายฤทธิไกร  หวานทรัพย์
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุทธิวรรณา
 
1. นางลัดดา   อินทรประเสริฐ
2. นางกาญจนา  นารโท
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 1. เด็กชายคมกริช  จักสวนงัว
2. เด็กชายชาคริส  เติบกายา
3. เด็กชายเกริกไกรวัล  แสงโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ราชสะอาด
2. นางสาวอรณิชา  วงศ์มณีวรรณ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูลู 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พรหมสุขันธ์
2. เด็กหญิงพิชญา  เครือชา
3. เด็กหญิงวิญาดา  ไชยทา
 
1. นางภาวิณี  ทาทอง
2. นางสาวณัฐกฤตยา  สำคัญควร
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กชายนนทการ  อนุลาด
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ชำไธสง
 
1. นายสังวาลย์  สุวรรณ
2. นางสาวอุไร  จันทร์ขาว
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1. เด็กชายศิริมงคล  เพียช่อ
2. เด็กชายอดิเทพ  แซ่เฮ็ง
 
1. นายฤทธิชัย  พลสักขวา
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดถาวะโร
2. เด็กชายศรัญยู  บัวศรี
 
1. นางสาวสิรินยา  โชติชัย
2. นางสาวนิภาภรณ์  นากลางดอน
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภาพ
2. เด็กชายพงษ์ปิยะ  จันทร์อ่อน
3. เด็กชายวุฒิชัย  ละอองศรี
 
1. นางกลิ่นธูป   พวงดอกไม้
2. นายสวิทต์  พวงดอกไม้
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 1. เด็กชายชัยคุป  ทองคำปลิว
2. เด็กชายนราธิป  เขตบุญถม
3. เด็กชายอนันต์  จันทะพา
 
1. นายสวิทต์  พวงดอกไม้
2. นางสิริวรรณ  จิตตะบุตร
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายธีระภัทร  ใจต่าง
 
1. นายวิเชษฐ์  คำวันสา
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สักขาพรม
 
1. นายอนุชา  ตาปะสี
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตางจงราช
 
1. นายวิเชษฐ์  คำวันสา
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงษาวดี 1. เด็กชายชัยเฉลิมพล  ตรีสัตย์
 
1. นายเจียมรัตน์  เรืองเจริญ
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายศิวัชร์  เเสงศักดา
 
1. นายวิเชษฐ์  คำวันสา
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  บุญบุตตะ
 
1. นายณรงค์  หมั่นวิชา
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจิตสุดา  ตุมอญ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ทิพภัณฑ์
3. เด็กหญิงจุลเกศ  เทือกโฮม
4. เด็กหญิงชลธร  พุทธรรม
5. เด็กหญิงชลนิภา  นามมูลสิน
6. เด็กชายชิณกฤษ  โทนะหงษา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ตางจงราช
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำใจ
9. เด็กชายธนากร  เสนาจันทร์
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มาลาศรี
11. เด็กชายธีรภัทร   ใจต่าง
12. เด็กชายธีรภาพ  พิมพ์เเสง
13. เด็กชายนราธร  อาจโนนลา
14. เด็กหญิงพรธวัล  ทับทิมใส
15. เด็กชายภานุพงศ์  ดวงท้าวเลศ
16. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วใส
17. เด็กหญิงวรรณภา  มีเปี่ยม
18. เด็กหญิงวารุณี  นามบุดดี
19. เด็กชายวิรัชชัย  หลอมทอง
20. เด็กชายวีรศักดิ์  ละไมกลาง
21. เด็กชายศักดา  กล้าหาญ
22. เด็กหญิงศิววาด  นาสิงห์ขันต์
23. เด็กชายศิวัชร์  แสงศักดา
24. เด็กชายสิทธิพล  สีหนาม
25. เด็กหญิงสุนิสา  อาร้อน
26. เด็กชายสุรพิชญ์  นามมูลสิน
27. เด็กชายอนุรักษ์  กล้าหาญ
28. เด็กหญิงอรจิรา  อาบสุวรรณ
29. เด็กชายอัศวนันท์  จันทจร
30. เด็กหญิงอาภาพร  ภูเลื่อมลม
 
1. นายชาญชัย  นามพรมมา
2. นายวิเชษฐ์  คำวันสา
3. นางผ่องศรี  นามพรมมา
4. นายอภิชาติ  ประเสริฐ์สังข์
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีขวัญเมือง 1. เด็กหญิงกัลยากร  รัตนพิเศษ
2. เด็กชายกิตติชัย  กัลยาณมิตร
3. เด็กชายคำพด  สมสะหวัด
4. เด็กหญิงจิราพร  พระวิเศษ
5. นายณพศรัณ  สารวงษ์
6. เด็กชายณัฐวร  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงธัญญา  พันธ์วงษา
8. เด็กชายธีรพงษ์  หลานเชษฐา
9. เด็กชายบุญฤทธิ์  ภูกองไชย
10. เด็กหญิงบุษบาวดี  จันทร์โคตร
11. เด็กชายปรมานุชิต  จันทมาตย์
12. เด็กชายปิยะพงษ์  วงษ์งาม
13. เด็กหญิงพนิดา  พิลาวัลย์
14. เด็กหญิงพิจิตรา  พรมมาคุณ
15. เด็กหญิงพิมลิขิต  วิบูลกุล
16. เด็กหญิงวสุนันท์  เจือจ้อย
17. นายวุฒิพงษ์  แสนอุบล
18. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย
19. เด็กชายศุภกิจ  แข็งกล้า
20. เด็กหญิงสลักจิตร  เอกอาวุธ
21. เด็กหญิงสุฑาพร  จุมพล
22. เด็กหญิงสุปราณี  สารบุตร
23. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตรตาศรี
24. เด็กชายสุรบดินทร์  จันทรมูลตรี
25. เด็กหญิงอนัญญา  ชารี
26. เด็กชายอนุรักษ์  แสวงผล
27. เด็กชายอนุรักษ์  ดาเดช
28. เด็กหญิงอัจฉรา  แสนพันเมือง
29. เด็กชายอัฐพล  สุวรรณพันธ์
30. เด็กชายอามรินทร์  ประทุมวัน
 
1. นายสมศักดิ์  กุลวงศ์
2. นางสาวอรวรรณ  วิเชียรเครือ
3. นางนวรัตน์  ศรีรักษา
4. นางวงศ์ทิพา  อ่อนสนิท
5. นายประพนธ์  พึ่งตน
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์  ธรเวศ
7. นางสาวภคพร  ชาดา