หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนุชาติ ไชยศรีโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นายสมัย ประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ศักดิ์ ป้องเรือโรงเรียน.บ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายประจวบ แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ หมู่มากโรงเรียนบ้านโพนประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ศรีชะนนท์โรงเรียนบ้านน้ำทรงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก บุตรสีโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นายสหกิจ ดงอนนท์โรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไพศาล พิลารักษ์โรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐชัย สายพรหมโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย มั่นยืนโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายเจษฎาภร สีดาโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายถนอม ไพรหลวงโรงเรียนบ้านโชคเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดม สาระรัตน์โรงเรียนหนองกบนาแมนรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายธนโชติ ภูมิชัยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย มีหาฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังบงประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ บัวมีโรงเรียนบ้านนาสีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพาฝัน พระเห็นศรโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
4. นางพรพิรุณ บุตรดาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. ส.ต.อ.ธีรยุทธ พลแสงโรงเรียนบ้านวังแข้ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล เพียสังกะโรงเรียนบ้านหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ เลิศอำรุงกุลโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. ดร.วิเชียร มีบุญโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง ใจหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย เหล่าบ้านค้อโรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวางรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน แก้วศรีสุขโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดิ่งแก้วโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายทวี ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือง หมื่นกุลโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ดีลุนชัยโรงเรียนบ้านเพิ่มฯกรรมการ
4. นางสุพัตรา ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประหยัด บุญกว้างโรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางบัวภา คำกันยาโรงเรียนบ้านหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญชนก มีสิงห์โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
4. นายสุรเดช คำสิงห์ศรีโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอรุณนีย์ สวัสดิ์ชิตังโรงเรียนบ้านสมประสงค์ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ กาศลุนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ พั่วตาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ ปัดถาวะโรโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.อนิวัติ บุพศิริโรงเรียนบ้านเพิ่มฯประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ กาญจนแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียรองประธานกรรมการ
3. จ่าอากาศโทวิชชุกร ศรีภาโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นายสมคบ ศิริบรรพตโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอาณัติ ผิวสว่างโรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายนราธิป จิตรแก้วโรงเรียนบ้านท่าลี่รองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ ทองนุชโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายธัญปกรณ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ละครโรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สุหาโรงเรียนบ้านน้ำปู่รองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ พันชัยโรงเรียนบ้านสวัสดีกรรมการ
4. นายกฤษฎา พรมสีหาโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุพรต ศิริธรโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางบงกช เกษหอมโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนาภรณ์ ศิริเวชโรงเรียนเตชะไพบูลย์2กรรมการ
4. นายสันติ เกียงกุลลาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล พลพระจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสิริกมล จุลม่วงโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา วิวาจารย์โรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางลักขณา ภูวิลัยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโสภณ พรหมพลจรโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พัฒนสารโรงเรียนบ้านนาแครองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ โคตะมะโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นายระเบียน สีแก้วโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิสันต์ เกษแก้วโรงเรียนบ้านดงธาตุประธานกรรมการ
2. นางปัณฑารีย์ ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ หมื่นสายโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พันพรมโรงเรียนบ้านจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธเนศ ตรีพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้าประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทัพภูตาโรงเรียนบ้านนาเก็นรองประธานกรรมการ
3. นายเทพรังสรรค์ จันทร์ดวงโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนี บอลสิทธิ์โรงเรียนบ้านราษฎร์จุฬาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ กิ่งก้านโรงเรียนบ้านวังสวยประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรี วงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ธัญญะเชียงพินโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชินวุธ จันนาหว้าโรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองพรพรหม เพ็งนวมโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จันทบางโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นางสาวบัวไล ภูเวียงโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย นุ่มตูม โรงเรียนบ้านกุดจับประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อินแต้มโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการ
4. นางนุสรา สิงห์วงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ทองไวย์ โรงเรียนบ้านติ้วประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา จิตรแก้วโรงเรียนานนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
3. นายบงการ อุ้ยนอกโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นายไพรทูล ลิ้มไพโรจน์โรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบลโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ก้อนคำโรงเรียนบ้านนาแครองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนัสชา แววไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางสาวประพิศ มิตรใจดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสายสินทร์ เงินดีโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุดชินโรงเรียนบ้านนางัวรองประธานกรรมการ
3. นางศศิอร ศรีอำไพวราภรณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
4. นายสุริยนต์ ภูผาใจโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ชมภูมาตรโรงเรียนบ้านจำปาโมงประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านน้ำปู่รองประธานกรรมการ
3. นายชลทิศ สีหานาวีโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
4. นายดิเรก บุตรสาระโรงเรียนบ้านติ้วกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ภคาพานิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายสายัญ จงพิมายโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนานโคกวิชัยโนนชัยพรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายสายัญ จงพิมายโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายสายัญ จงพิมายโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายสายัญ จงพิมายโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายสายัญ จงพิมายโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ หาญณรงค์โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
2. นายฐิติวิชญ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โภคาพานิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นายสายัญ จงพิมายโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายศุภภูมิ พลจางวางโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ สาคมิตรโรงเรียนานท่าโปงทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา พินิจโรงเรียนงหวายดงขวางกรรมการ
4. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย กำเนิดกาลึมโรงเรียนบ้านสาครพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ ทศแสงโรงเรียนบ้านนาคำน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายวิญญู วิชากุลโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อินทร์อุดมโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อุ่นท้าวโรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีทะหาโรงเรียนดงหวายดงขวางรองประธานกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายทองดี มังคุณโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
5. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อุ่นท้าวโรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีทะหาโรงเรียนดงหวายดงขวางรองประธานกรรมการ
3. นายสุขสนาน มหาชนชื่นชมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายทองดี มังคุณโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
5. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ ใจซื่อโรงเรียนบ้านกุดเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม ใจหาญโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
5. นางกุลธิรัตน์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ ใจซื่อโรงเรียนานกุดเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางประนอม ใจหาญโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
5. นางกุลธิรัตน์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเจริญชัย บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านสะคุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสนธยา นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นายการันต์ อินทะขีณีโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นายบัวบาน บุญคานโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
5. นางยุพิณ ลอยสงวนโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศตรัฐ พลมณีโรงเรียนานหันเทาผักกาดย่าประธานกรรมการ
2. นางแอนนี่ กองมณีโรงเรียนบ้านหินตั้งรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แย้มศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเจริญชัย บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านสะคุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสนธยา นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนานหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นายการันต์ อินทะขีณีโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นายวบาน บุญคานโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
5. นางยุพิณ ลอยสงวนโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศตรัฐ พลมณีโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่าประธานกรรมการ
2. นางแอนนี่ กองมณีโรงเรียนบ้านหินตั้งรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แย้มศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มาตย์เทพโรงเรียนบ้านโนนฐานะประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศรีน้ำอ้อมโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการ
3. นายบดินทร์ วีระพันธ์ุโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
4. นางสาวเขมณัฎฐ สร่างโสกโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
5. นางณฐิกา มังคละแสนโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มาตย์เทพโรงเรียนบ้านโนนฐานะประธานกรรมการ
2. นายเกษม ศรีน้ำอ้อมโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการ
3. นายบดินทร์ วีระพันธ์ุโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
4. นางสาวเขมนัฎฐ สร่างโสกโรงเรียนบ้านแคกรรมการ
5. นางณฐิกา มังคละแสนโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นายสมยศ พลค้อโรงเรียนบ้านสร้างก่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย คำหาโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สาระวงค์โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีฯกรรมการ
5. นางเปมิกา อุปรินทร์โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประชา โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางามประธานกรรมการ
2. นายสันติ พยัฆกุลโรงเรียนบ้านวังแข้รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ยุซิโรงเรียนบ้านเขือน้ำกรรมการ
5. นายชาญยุทธ การะหว้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นายสมยศ พลค้อโรงเรียนบ้านสร้างก่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย คำหาโรงเรียนานวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สาระวงศ์ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีฯกรรมการ
5. นายเปมิกา อุปรินทร์โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประชา โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางามประธานกรรมการ
2. นายสันติ พยัฆกุลโรงเรียนบ้านวังแข้รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ยุซิโรงเรียนเขือน้ำกรรมการ
5. นายชาญยุทธ การะหว้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายคำมร หลอดแพงโรงเรียนบ้านโคกสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายประธาน นนท์ขุนทดโรงเรียนบ้านหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไล เปรมเปรื่องเวสโรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์กรรมการ
4. นายศิริขันธ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
5. นายสุรเดช แฝงทรัพย์โรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอัคคกิตต์ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายณเรศร์ ทรัพย์ห่วงโรงเรียนบ้านผักบุ้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรลดา ชัยชนะโชติโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ด้วงเคนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายสุภีร์ แรงน้อยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายคำมร หลอดแพงโรงเรียนบ้านโคกสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายประธาน นนท์ขุนทดโรงเรียนบ้านหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไล เปรมเปรื่องเวสโรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์กรรมการ
4. นายศิริขันธ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
5. นายสุรเดช แฝงทรัพย์โรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอัคคกิตต์ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายณเรศร์ ทรัพย์ห่วงโรงเรียนบ้านผักบุ้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรลดา ชัยชนะโชติโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ด้วงเคนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายสุภีร์ แรงน้อยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญา สำแดงชัยโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางรัชนก ผันอากาศโรงเรียนบ้านใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ชัยคินีโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ตะวงษาโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ พาภักดีโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ทั่งรื่นโรงเรียนบ้านหลุมข้าวรองประธานกรรมการ
3. นางพรนภา อรรคะโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางนิตยา ปราบพาลโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญา แดงชัยโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางรัชนก ผันอากาศโรงเรียนบ้านใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ใจซื่อโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ตะวงษาโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ พาภักดีโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ทั่งรื่นโรงเรียนบ้านหลุมข้าวรองประธานกรรมการ
3. นางพรนภา อรรคะโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางนิตยา ปราบพาลโรงเรียนลางใหญ่นิโรธรังสีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสงโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ศรีสุเลิศโรงเรียนคำบงเจริญสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสุภี จันทรนิภาโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
4. นางถิรญา ตรีพงษ์โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวดารุณี อัคเทพโรงเรียน.บ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางนงนุช กรมแสงโรงเรียนบ้านเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล พรหมทาโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางพิมพิลาภรณ์ วัลคำโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา จันทร์ศรีระมีโรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงวประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ วิชากุลโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์รองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางสายสุดา คนบุญโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านข้าวสารรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล พรหมทาโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายกรกฎ เกษหอมโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานประธานกรรมการ
2. นายบุญพึ่ง ปัดแสงโรงเรียนอมศรีโคกก่องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ โด๊ะดอนทองโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นายศิริขันต์ บรรเทาโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายกรกฎ เกษหอมโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานประธานกรรมการ
2. นายบุญพึ่ง ปัดแสงโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ โด๊ะดอนทองโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นายศิริขันต์ บรรเทาโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์โรงเรียนนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านเทื่อมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยนต์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นายสุจิน อินมะโรงโรงเรียนบ้านนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรพล หริตกุลโรงเรียนานดงหวายประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อนันต์ ซ่อมเซียงโรงเรียนกลางใหญ่ริโรธรังสีฯรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ดอนจันลาโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นางเกษมณี มูลศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
6. นายพัฒนะ ตันแก้วโรงเรียนคำบงเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดอม พรมทองโรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บัวทาโรงเรียนบ้านท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านหนองหัวคูกรรมการ
4. นายสิทธิโชค สีลาวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอังคณา ชาคำมีโรงเรียนบ้านนางิ้วประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา ศรีทะหาโรงเรียนดงหวายดงขวางรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา แสงแก้วโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางบุญเหลือ บำรุงวงค์โรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรรณนภา เจริญชนม์โรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางระออย วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านนาล้อมรองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร ชุ่มหินโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางศรีนารถ สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ แพงน้อยโรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นายชาคริต กลางโยธีโรงเรียนบ้านท่าลี่รองประธานกรรมการ
3. นายคำมุข วิชาผงโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญกรรมการ
4. นายเดชา สมคะเณย์โรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ นิยมโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภิเษก กำเนิดกาลึมโรงเรียนบ้านโชคเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จำปาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นายอภิชัย จันประเสริฐโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพูนลาภ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายฉัตรบดินทร์ ภัทรนิธิโสติถิกุลโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายมนัส ทองทาโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
4. นายสุโท ภูผายางโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ เวียงสมุทรโรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นางกษิรา หัตถนัตย์โรงเรียนบ้านเทื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนปภา แพงวงษาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ ดีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาคม ศรีพิมพ์สอโรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นางจันทรกาญจน์ ภัทรนิธิโสตถิกุลโรงเรียนบ้านโนนมสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวันเฉลิม สีแก้วโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิชิต พันทะสีโรงเรียนบ้านนาตูมประธานกรรมการ
2. นายสฤษฎ์ภัทร จงกลโรงเรียนบ้านหัวช้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองทิพย์โรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
4. นายกมลชัย อินทรกำแหงโรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิชัย นิตย์กูลกานต์โรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ นามมีโรงเรียนบ้านท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นายปริยัติ ปานกล้าโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
4. นางณัฐยาน์ การะหว้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเองฯ 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร นพรัตน์โรงเรียนคำบงเจริญสุขรองประธานกรรมการ
3. นายศุภนัฐ พิมพิศาลโรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประมวล นิลรักษาโรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นายนัฐธนวัฒน์ แก้วดินเหนียวโรงเรียนนุบาลนันทวดีรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ แซ่ลีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวปุญญาภา อินทร์มนต์โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกฤตชัย สุริยาโรงเรียนปะโคสามัคคีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนครไทย ขอนยางโรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎาง ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. นางสาวปิยาภรณ์ พรมสุโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจโรงเรียนบ้านลาดหอคำประธานกรรมการ
2. นางโกมล ชัยธัมมาวุธโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นรองประธานกรรมการ
3. ดร.คมสันต์ เอียการนาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ฮ่มป่าโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทะวงษาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทะแจ้งโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
4. นางสาวผ่องศรี ทวีสุข โรงเรียนสมประสงค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ ผิวละออโรงเรียนยางโกนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายนิโรจน์ มะเสนาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเสลียง ปราบพาลโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ ผิวละออโรงเรียนยางโกนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายนิโรจน์ มะเสนาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสลียง ปราบพาลโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ ผิวละออโรงเรียนยางโกนวิทรองประธานกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายนิโรจน์ มะเสนาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเสลียง ปราบพาลโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ ผิวละออโรงเรียนยางโกนวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการ
4. นายนิโรจน์ มะเสนาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเสลียง ปราบพาลโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายโพธิ์ชัย เจริญธรรมโรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร จำปาทองโรงเรียนบ้านนาตูมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนก สิงห์วงษ์โรงเรียนานน้ำปู่กรรมการ
4. นางศรีนวล เขมะสัจจกุลโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมควร ภักดีวุฒิโรงเรียนบ้านกุดเม็กประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีภูพานโรงเรียนบ้านเพิ่มฯรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยกร อุดมไพรโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
4. นางสาววัชรินทร์ บัวมีโรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประหยัด ขันภิบาลโรงเรียนบ้านหนองสร้างไพรประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจพัฒนศักดิ์ คำภักดีโรงเรียนตชด.นาชมพูรองประธานกรรมการ
3. นายสุคนธ์ พยุหะโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายปรีชา ศรีสุนะโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุดม พรมโทโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประพัฒน์ จันทะนุโรงเรียนบ้านดงหวายรองประธานกรรมการ
3. นายสมภาร ผลเจริญโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ไชยพิลาโรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ พิลาวัลย์โรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายเตชินทร์ แสงสอดแก้วโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์รองประธานกรรมการ
3. นางเยาวดี วงษ์สันต์โรงเรียนานน้ำซึมกรรมการ
4. นางประคอง เกตุรุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ อำไพโรงเรียนบ้านน้ำทรงประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ มิลินทานุชโรงเรียนบ้านหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา พิมพ์ดีโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเสงี่ยม ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายรณฤทธิ์ พิมพิศาลโรงเรียนบ้านเม็กประธานกรรมการ
2. นางบุญญรัตน์ เดยะดีโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัฐกร เรณะสุระโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
4. นางรักษ์ฤทัย สมพวงภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายธนพล ศิริวิเศษโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายคัมภีร์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านเพิ่มรองประธานกรรมการ
3. นางจิรัฎฐ์ ไพสิฐสกุลเกตุโรงเรียนบ้านสวัสดีกรรมการ
4. นายโกวิทย์ มาลาลีตะโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบรรทม ก้วอาษาโรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร อัปปะมะโนโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองรองประธานกรรมการ
3. นางไพฑูรย์ วรรณขันธ์โรงเรียนานนางัวกรรมการ
4. นางอำนวยพร ยศอ่อนโรงเรียนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทิวา หอมสวาสดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายขยาย โยธากุลโรงเรียนบ้านนายูงรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี เสนาวังโรงเรียนานผากลางนากรรมการ
4. นายสไกร วงษาเวียงโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายจรัญ เพียรโคกกรวดโรงเรียนมชนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นางจุฬามณี กองผ้าขาวโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พยุหะโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
4. นางวันดี สมจิตรโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอาทิมา สุขหาโรงเรียน.โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จุปะมะตังโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
3. นายชลัมพล ธูปกระแจะโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นางนารี ธนะแก้วโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางกัลยา ผลธุระโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณมาลี แดงนาโรงเรียนบ้านเหล่าตำแยรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางอัจฉรา วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายนิคม สมจิตรโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางจำนงค์ โฮ้หนูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสายสวาท ชาวดอนโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
4. นางสาวแสงนภา ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านนาแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายนาวา สุขรมย์โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสุวภา เกษหอมโรงเรียนนุบาลบ้านเพียฯรองประธานกรรมการ
3. นางเอมอร บุญประกอบโรงเรียนานเทพประทานกรรมการ
4. นางกุหลาบ อินสาโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธนันท์ นนท์มุติโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางจันมี โสหาโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานรองประธานกรรมการ
3. นางทองหล่อ ภูถมศรีโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางเยาวมาลย์ ตุ้ยกลางนาโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุภารัตน์ ศิริธรโรงเรียนบ้านราษฎร์จุฬาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกัณจน์ณิชา วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านหัวขัวรองประธานกรรมการ
3. นางสุชญา นาจานโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางหนูล้อม จันทะแจ้งโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประนอม นันทะกุลโรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ทองไวย์โรงเรียนดงหวายดงขวางรองประธานกรรมการ
3. นางสุดา กาศลุนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
4. นางสมพรชัย ทบวันโรงเรียนบ้านตาดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายพินิจ หาโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ พิมพิศาลโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางอำภา ศิริมาทโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นางฐิตินันท์ อุปการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านหายโศกประธานกรรมการ
2. นางลักขณา คำก้อนโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานรองประธานกรรมการ
3. นางนิชธาวัลย์ โยธากุลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางสาวยุพิน เอียยะบุตรโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านข้าวสารประธานกรรมการ
2. นางดายิน ประวันโตโรงเรียนบ้านสว่างปากรางรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล สุวรรณแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
4. นางศิลาพร คงใจดีโรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงวังแสงประธานกรรมการ
2. นางอังคณา เหลืองประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าโสมรองประธานกรรมการ
3. นางกันหา มาศมหันต์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
4. นางประทิพย์ ถินแดงโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางดาราทิพย์ พระสว่างโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์รองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย สรวงศิริโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางบัวพิศ เต้าประจิมโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางดาราทิพย์ พระสว่างโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์รองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย สรวงศิริโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางบัวพิศ เต้าประจิมโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางดาราทิพย์ พระสว่างโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์รองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย สรวงศิริโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางบัวพิศ เต้าประจิมโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนบ้านเขือน้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพฤกษา ประไกรโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษร ช่วยแสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางศุภนิดา เทพวงค์ษาโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนบ้านเขือน้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพฤกษา ประไกรโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร ช่วยแสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางศุภนิดา เทพวงค์ษาโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนบ้านเขือน้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพฤกษา ประไกรโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร ช่วยแสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางศุภนิดา เทพวงค์ษาโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนบ้านเขือน้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพฤกษา ประไกรโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร ช่วยแสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางศุภนิดา เทพวงค์ษาโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนบ้านเขือน้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพฤกษา ประไกรโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร ช่วยแสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นางศุภนิดา เทพวงค์ษาโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ พาภักดีโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
2. นางสาวพรนภา อรรคะโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นางสาวเทพารักษ์ เทพทองโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางนฤมล พรหมทาโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทา หาโคตรโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางชวัลลักษณ์ พิทักษ์แสงใสโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา แพงคำโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทา หาโคตรโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางชวัลลักษณ์ พิทักษ์แสงใสโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา แพงคำโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทา หาโคตรโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางชวัลลักษณ์ พิทักษ์แสงใสโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา แพงคำโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทา หาโคตรโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางชวัลลักษณ์ พิทักษ์แสงใสโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา แพงคำโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทา หาโคตรโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางชวัลลักษณ์ พิทักแสงใสโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา แพงคำโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ อันชำนาญโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ฯรองประธานกรรมการ
3. นางหอมไกล โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
4. นางสาวจิรภา ภูแชมโชติโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ อันชำนาญโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ฯรองประธานกรรมการ
3. นางหอมไกล โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
4. นางสาวจิรภา ภูแชมโชติโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ อันชำนาญโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ฯรองประธานกรรมการ
3. นางหอมไกล โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
4. นางสาวจิรภา ภูแชมโชติโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ อันชำนาญโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ฯรองประธานกรรมการ
3. นางหอมไกล โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
4. นางสาวจิรภา ภูแชมโชติโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางหอมไกล โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญรองประธานกรรมการ
3. นางพุทธชาติ อันชำนาญโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ฯกรรมการ
4. นางสาวจิรภา ภูแชมโชติโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายธนาเดช บุษยาทิวากุลโรงเรียนบ้านผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีเสนพิลาโรงเรียนบ้านเทื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางสาวชนัสนันท์ ยุบลวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนาเดช บุษยาทิวากุลโรงเรียนบ้านผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีเสนพิลาโรงเรียนบ้านเทื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางสาวชนัสธ์นันท์ ยุบลวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธนาเดช บุษยาทิวากุลโรงเรียนบ้านผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีเสนพิลาโรงเรียนบ้านเทื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางสาวชนัสนันท์ ยุบลวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนาเดช บุษยาทิวากุลโรงเรียนบ้านผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีเสนพิลาโรงเรียนบ้านเทื่อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางสาวชนัสนันท์ ยุบลวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธนาเดช บุษยาทิวากุลโรงเรียนบ้านผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีเสนพิลาโรงเรียนบ้านผักบุ้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางสาวชนัสนันท์ ยุบลวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมดี สมพวงภักดีโรงเรียนบ้านคำด้วงประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา พิลาดีโรงเรียนบ้านนายูงรองประธานกรรมการ
3. นางไพจิตร เชื้ออ่ำโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการ
4. นางมยุรี สุเภาแสนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมดี สมพวงภักดีโรงเรียนบ้านคำด้วงประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา พิลาดีโรงเรียนบ้านนายูงรองประธานกรรมการ
3. นางไพจิตร เชื้ออ่ำโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียฯกรรมการ
4. นางมยุรี สุเภาแสนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร พิลาดีโรงเรียนเชียงดีกุดเซือมประธานกรรมการ
2. นางเกศรา นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางกฤษณา เพ็ญภักดิ์โรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสถาพร พิลาดีโรงเรียนเชียงดีกุดเซือมประธานกรรมการ
2. นางเกศรา นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางกฤษณา เพ็ญภักดิ์โรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุล เถาวัลย์โรงเรียนนาจานโนนนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางประวีณา ประทุมวันโรงเรียนบ้านโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา ราศรีสวยโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดุล เถาวัลย์โรงเรียนนาจานโนนนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางประวีณา ประทุมวันโรงเรียนบ้านโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา ราศรีสวยโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดำรง สิทธิบุญมาโรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ สำแดงชัยโรงเรียนบ้านดงธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ทองไวย์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นางนุศรา โคตะวินนท์โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายดำรง สิทธิบุญมาโรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ สำแดงชัยโรงเรียนบ้านดงธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ทองไวย์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการ
4. นางนุศรา โคตะวินนท์โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารมย์ นามดีโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมควร น้อยเสนาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรรองประธานกรรมการ
3. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางสาวนัยนา ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอารมย์ นามดีโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมควร น้อยเสนาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรรองประธานกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางนัยนา ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเปรม มีภูเวียงโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ อัฒจักรโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายคมกฤษ สารพัดโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทิศ เคนคำโรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเปรม มีภูเวียงโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ อัฒจักรโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายคมกฤษ สารพัดโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทิศ เคนคำโรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเปรม มีภูเวียงโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ อัฒจักรโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายคมกฤษ สารพัดโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทิศ เคนคำโรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรพต โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมพลนาคลังประธานกรรมการ
2. นางสุมลพร มังคุณโรงเรียนบ้านหนองทุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางอำไพ ราชวงษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสมหญิง โนนสะอาดโรงเรียนคำบงเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯประธานกรรมการ
2. นายนันทฤทธิ์ พลแสงโรงเรียนบ้านนาเมืองไทยรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ศรีสุนะโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ปริสุทธิโกศลโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมัฎฐ์ ปราบพาลทัพพ์โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายนิคม ใจดีโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมัฎฐ์ ปราบพาลทัพพ์โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายนิคม ใจดีโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนานนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมัฎฐ์ ปราบพาลทัพพ์โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายนิคม ใจดีโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมัฎฐ์ ปราบพาลทัพพ์โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายนิคม ใจดีโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ระบบบริหารจัดการแข่งขัน สพป.อุดรธานี เขต 4 www.esan65.sillapa.net/sp-udn4 www.thanongsin.net ( โทร 084-6005009 ,081-1830874
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]