หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 36 105 53
2 344 โรงเรียนขัวล้อ 3 6 5
3 007 โรงเรียนคำด้วง 17 43 31
4 008 โรงเรียนคำบงเจริญสุข 8 21 14
5 011 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 2 2 2
6 356 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 7 13 8
7 015 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 4 14 7
8 019 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 19 42 32
9 017 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 11 30 21
10 346 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 2 6 4
11 022 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 7 26 12
12 024 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 16 41 26
13 028 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 15 31 27
14 364 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู 1 20 6
15 038 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 5 10 7
16 042 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 2 3 2
17 043 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 18 40 31
18 039 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 10 24 18
19 053 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 43 113 75
20 365 โรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว 0 0 0
21 056 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 6 45 7
22 057 โรงเรียนบ้านกาลึม 5 9 6
23 060 โรงเรียนบ้านกุดจับ 4 7 6
24 062 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1 3 2
25 064 โรงเรียนบ้านขอนยูง 7 12 8
26 070 โรงเรียนบ้านข่า 0 0 0
27 366 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 11 62 25
28 079 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 11 38 17
29 073 โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) 0 0 0
30 076 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 0 0 0
31 089 โรงเรียนบ้านจำปาทอง 0 0 0
32 342 โรงเรียนบ้านจำปาโมง 1 3 1
33 100 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 2 4 2
34 102 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 1 1
35 104 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 4 3
36 106 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1 3 2
37 110 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 2 3 3
38 114 โรงเรียนบ้านดงหวาย 1 3 2
39 113 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 19 47 26
40 108 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 1 1 1
41 118 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 0 0 0
42 120 โรงเรียนบ้านติ้ว 6 6 6
43 122 โรงเรียนบ้านถิ่น 5 10 7
44 131 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 5 5 5
45 126 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 12 34 16
46 124 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 14 19 17
47 129 โรงเรียนบ้านท่าโสม 31 184 79
48 137 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 20 49 34
49 144 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
50 363 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 2 3 2
51 362 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 9 16 14
52 146 โรงเรียนบ้านนาคูณ 1 2 1
53 151 โรงเรียนบ้านนางัว 7 22 11
54 341 โรงเรียนบ้านนางาม 5 9 8
55 155 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 7 5
56 157 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 3 7 5
57 355 โรงเรียนบ้านนาตูม 3 16 7
58 159 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 4 13 8
59 167 โรงเรียนบ้านนายูง 10 26 17
60 169 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1 3 2
61 171 โรงเรียนบ้านนาล้อม 2 2 2
62 173 โรงเรียนบ้านนาสี 2 4 3
63 175 โรงเรียนบ้านนาหลวง 0 0 0
64 351 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 2 8 5
65 139 โรงเรียนบ้านนาเก็น 8 26 13
66 163 โรงเรียนบ้านนาเตย 8 16 13
67 165 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 13 35 22
68 357 โรงเรียนบ้านนาแค 14 33 23
69 179 โรงเรียนบ้านนาไฮ 0 0 0
70 181 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0 0 0
71 183 โรงเรียนบ้านน้ำซึม 16 28 23
72 185 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 1 1 1
73 187 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 30 62 42
74 210 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 8 37 17
75 212 โรงเรียนบ้านผากลางนา 2 6 4
76 222 โรงเรียนบ้านภูดิน 3 5 4
77 345 โรงเรียนบ้านม่วง 6 10 7
78 228 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 3 11 6
79 353 โรงเรียนบ้านลาน 0 0 0
80 232 โรงเรียนบ้านลำภู 0 0 0
81 360 โรงเรียนบ้านวังบง 1 1 1
82 352 โรงเรียนบ้านวังสวย 1 3 2
83 238 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 5 14 7
84 361 โรงเรียนบ้านวังแข้ 4 4 4
85 242 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 8 23 14
86 244 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 0 0 0
87 246 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 16 29 18
88 248 โรงเรียนบ้านสวัสดี 3 4 4
89 250 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 5 12 8
90 252 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 15 32 22
91 254 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 6 23 10
92 256 โรงเรียนบ้านสามัคคี 9 22 15
93 263 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 5 13 9
94 265 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 3 5 3
95 267 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 10 26 19
96 269 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 4 4
97 347 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 1 1 1
98 279 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 2 4 3
99 281 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 3 10 6
100 340 โรงเรียนบ้านหนองแวง 19 30 24
101 274 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 6 13 8
102 271 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 6 7 7
103 283 โรงเรียนบ้านหยวก 18 39 29
104 285 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 10 23 17
105 289 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 2 2 2
106 291 โรงเรียนบ้านหัวขัว 8 14 12
107 293 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 26 100 50
108 295 โรงเรียนบ้านหายโศก 0 0 0
109 348 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 1 1 1
110 287 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 8 15 13
111 072 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 2 18 6
112 093 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 3 2
113 096 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 3 8 5
114 133 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1 3 2
115 135 โรงเรียนบ้านเทื่อม 24 56 37
116 359 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 13 36 19
117 338 โรงเรียนบ้านเม็ก 11 72 28
118 299 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 2 4 3
119 343 โรงเรียนบ้านแดง 2 3 1
120 350 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 2 2 2
121 081 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 5 26 9
122 083 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 3 2
123 085 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 4 3
124 087 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 0 0 0
125 098 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 19 57 33
126 189 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 1 8 3
127 191 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 3 2
128 195 โรงเรียนบ้านโนนทอง 0 0 0
129 197 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 5 4
130 198 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 6 14 11
131 201 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 3 2
132 354 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 7 17 11
133 205 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 9 5
134 207 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 0 0 0
135 193 โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 5 4
136 218 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 2 6 4
137 217 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 1 1 1
138 220 โรงเรียนบ้านโพน 0 0 0
139 258 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 2 3 2
140 260 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 5 6 6
141 302 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 4 4
142 303 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา 1 2 1
143 305 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 17 39 31
144 306 โรงเรียนภูมิพิชญ 8 22 13
145 311 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 13 28 22
146 314 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 2 2 2
147 318 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 2 11 3
148 319 โรงเรียนหนองกบนาแมน 2 4 2
149 320 โรงเรียนหนองกุงวังแสง 4 6 5
150 323 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 7 15 12
151 325 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 7 29 9
152 358 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 21 50 39
153 330 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 20 82 31
154 332 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 16 39 26
155 333 โรงเรียนอนุบาลหนองกอง 0 0 0
156 336 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 1 0 0
157 026 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 32 45 33
158 035 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 5 12 9
159 309 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 2 4 3
160 047 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 8 20 14
161 049 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 6 14 8
162 050 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 3 12 7
163 316 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 7 21 9
164 032 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง 1 2 1
165 034 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 1 3 2
รวม 1079 2865 1728
4593

ระบบบริหารจัดการแข่งขัน สพป.อุดรธานี เขต 4 www.esan65.sillapa.net/sp-udn4 www.thanongsin.net ( โทร 084-6005009 ,081-1830874
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]