รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1. เด็กชายรัฐภาค   สามารถกุล
2. เด็กชายศราวุฒิ   สิงห์คำ
 
1. นายวีรภัทร   บุญกอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกบนาแมน 1. เด็กชายธัญญา   ปัญโญ
2. เด็กชายวัชระ  โสพิพันธ์
 
1. นายอุดม  สาระรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายนภัสกร  แก้วเรืองแสง
2. เด็กชายศรายุทธ  ช่างยันต์
 
1. นายปรีชา   วัชเรนวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  คำงาม
2. เด็กชายสุนันท์  สายจำปา
 
1. นายศักดิ์ดา  สุทารัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กชายธนารักษ์  ชูโชติ
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  พรมดี
 
1. นายจตุวีร์  จุดโต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 1. เด็กหญิงธนมล  มั่นคง
2. เด็กหญิงนฤชฎาภรณ์  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงปวีณา  ตุปันนา
4. เด็กหญิงศิริรักษ์   พงษ์สุวรรณ
5. เด็กชายศุภณัฐ  พันธุวร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ใจหาญ
2. นายปัญญา  ภักดีราช
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำฤทธิ์
2. เด็กชายธีระภัทร  รักญาติ
3. เด็กหญิงพรชิตา  ภูทองบ่อ
4. เด็กชายวีรภัฎ  คงอ้น
5. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสะอาด
 
1. ดร.วิเชียร  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์  วงษ์ดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงธิติมา  คำอุ่น
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โวหาร
 
1. นางสาวณัฎฐ์นลี  กุมภิโร
2. นางสาวนริสรา  สุดชาหา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กชายพัฒนากร  วงศ์สมบัติ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ชาวอุบล
 
1. นายสุรเดช  คำสิงห์ศรี
2. นางกรรณิกา  คำสิงห์ศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาลดง
2. เด็กชายอัครพล  ผ่องใส
 
1. นายสังคม  บุญกอง
2. นายสุรเดช  คำสิงห์ศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายปุญญโชติ  ศรีสุนทร
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายวรวุฒิ  ประทุมรัตน์
 
1. ดร.มนัสชา  แววไธสง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  คะดุลย์
 
1. นายกฤษฎา   พรมสีหา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงปิลันธน์  ฝอยทอง
 
1. นางสมควร  พันอนุ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มะลัยเค
 
1. นายปรัชญา  พันพรม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ลุนแก้ว
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นางสาวสาวิตรี  ศรีมงคล
 
1. นางสาวพัชญาภรณ์  นิติโยธิน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กชายไพศาล  สิทธิวงศ์
 
1. นายวินัย  ทัพภูตา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วอุดม
2. เด็กหญิงณิชา  จอดนอก
 
1. นางชิยาวีร์  ศรีมงคล
2. นางธนันท์รัฐ  กีรติพงศ์ศักดา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ลวกไธสงค์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เหลือสีจันทร์
 
1. นางสาวกัญธิญา  หาบ้านแท่น
2. นางบุดสา  บุตรสิม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมสนุก
 
1. นางรักษ์ฤทัย  สมพวงภักดี
2. นางสาวศศิธร  พรมน้อย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นางสาวศุภนิดา  บรรเทา
 
1. นางพัชนีย์  สุทธิ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงชัชญากาญจน์  สุหา
3. เด็กหญิงวีระวรรณ   สิงห์วงษ์
 
1. นางจตุพร  สุหา
2. นางกมลา  จันทร์ลี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยมนตรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  คำเวียง
3. เด็กหญิงอรศา  อุดม
 
1. นายสุริยน  ภูผาใจ
2. นายสำราญ  เทียมมณี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. นายมารุต  บุญมาก
2. นายวสิน  เกรงขาม
3. เด็กชายวัชระ  วิชัย
 
1. นายสุริยน  ภูผาใจ
2. นายสำราญ  เทียมมณี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริมณี
 
1. นางอุดมลักษณ์  สาคมิตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชอบค้า
 
1. นางวันเพ็ญ  ศิริสุวรรณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์นวน
 
1. นางกัลยกร  อุดมไพร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงเยาวพา  ชนะกาญจน์
 
1. นางอุดมลักษณ์  สาคมิตร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริมณี
 
1. นางอุดมลักษณ์  สาคมิตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  มาระตัง
 
1. นางอุดมลักษณ์  สาคมิตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงอรพิณท์   ตัญญาภักดิ์
 
1. นายสายันต์  จงพิมาย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พิมพ์คำ
 
1. นายสายันต์  จงพิมาย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงชุติมา  ผากอง
 
1. นายสายันต์  จงพิมาย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงปานรุ้ง  ปัจจัย
 
1. นางอุดมลักษณ์  สาคมิตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงวรรณิต  นิลนามะ
 
1. นางอุดมลักษณ์  สาคมิตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สาครสิทธิศักดิ์
 
1. นางกัลยกร  อุดมไพร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงอริยา  พูลชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงสุพัตรา   พินากัน
 
1. นางทิพวัลย์  ชูศรีทอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทาเนตร
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยเศษ
2. เด็กหญิงชฎายุ  ชวนนอก
3. เด็กหญิงฐิติภัค  นาจรูญ
4. เด็กหญิงณัฐชา  เท่ากลิ่น
5. เด็กชายธนกฤต  ไชยเศษ
6. เด็กชายธวัชชัย  ชาวนา
7. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วไพ
8. เด็กหญิงนิภาพร  คำภา
9. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์หาจักร
10. เด็กหญิงวิญาดา  จันทร์โคน
11. เด็กชายวีรภัทร  ภูคงสด
12. เด็กหญิงศศิกานณ์  สังขพงษ์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พัฒนา
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สังกฤษ
15. เด็กหญิงอภิชญา  พังจัน
16. เด็กหญิงอภิณท์พร  ธรรมวงศ์
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองเบ้า
18. เด็กหญิงอาริสา  กอนดอน
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พิมศิริ
20. เด็กชายเมธา   ทานัง
 
1. นายฐิติวิชญ์  ศรีภา
2. นางสุภาวดี  สุทธิสา
3. นางบัวเงิน  กงชา
4. นางสาวพรศิริ  พิเภก
5. นายธีรศักดิ์  ศรีละบุตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  บุตรวงศ์
2. นางสาวจันทกานต์  เคอ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดีขยัน
4. เด็กหญิงจิริธร  นามเสน
5. นายจีรศักดิ์  แก้วหล้า
6. เด็กหญิงญาลดา  ต้นนารักษ์
7. นางสาวฐานมาศ  ต้อยสิมมา
8. นายณรงค์ฤทธิ์  สาวาปี
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  เดชสมบัติ
10. เด็กชายดนัสวิน  เบ้าคำ
11. เด็กชายนครินทร์  ปราบพาล
12. นางสาวนฤมล  ปราบพาล
13. เด็กหญิงนิลฏาวรรณ  ปราบพาล
14. เด็กชายปพล  เชื้อลางใหญ่
15. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงสามารถ
16. เด็กหญิงพรธิพา  บุญเลิศ
17. เด็กหญิงพัชรา  รัตนแสง
18. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสมบัติ
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วสะอาด
20. นายพุฒิพงษ์  มีลา
21. เด็กชายภรัญญู  หงษ์นาม
22. เด็กหญิงมณีฉัตร  บุดดาชัย
23. นายมังกร  กอมณี
24. เด็กชายมินทดา  หมอยา
25. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์คำจร
26. นางสาวลดาวัลย์  คลังบริบูรณ์
27. นางสาวลลิตา  เรี่ยวแรง
28. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมเทศ
29. นายศราวุธ  กงนรินทร์
30. เด็กหญิงศุภศิริ  น้อยนาง
31. นายสหรัฐ  โยคิน
32. นางสาวสุธาริณี  พินิจมนตรี
33. เด็กหญิงสุพรรณี  รัตนแสง
34. นายอัษฎายุทธ  อินทสร้อย
35. นายเชษฐบุตร  ปราบพาล
36. นางสาวโศรญา  รัตนแสง
37. นางสาวโสภิกา  กล้าแข็ง
38. เด็กชายไกรสร  คำแสง
 
1. นายศราวุธ  สาระวงค์
2. นายนิเวส  โง่นแก้ว
3. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
4. นางสาวกรรณิกา  กุณรักษ์
5. นางสาวสมปอง  ใจแก้ว
6. นายสุภัญญา  จันทรวงศ์
7. นางสาวศุภมาส  ใจงาม
8. นางศิริวรรณ  กองทอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. นายธนากรณ์  ศรีสุธร
2. นายภราดล  นันทะแพทย์
3. นายวิริยะ  กองเหง้า
4. นายสิทธิพร  ชัยสุวรรณ์
5. นายสิทธิศักดิ์  แสนหัวห้าว
6. เด็กชายอภินันท์  โคตรอินทร์
 
1. นายสายันต์  จงพิมาย
2. นายตันติกร  สุรภักดิ์
3. นายเอกสิงห์  ปากแก้ว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นายยุทธิพงษ์   จันทะสร
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงภัสสร  จันทคาม
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 1. เด็กชายนิรุตน์  แต่งผิว
 
1. นายอธิคม  ทาพิมพ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรือง
 
1. นายสุขสนาน  มหาชนชื่นชม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธนากร  แสงเสน
 
1. นายสุภีร์  แรงน้อย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. นางสาวชลธิชา  หรหมกลาง
 
1. นางสาวจันทรวดี  สาระรัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทาเนตร
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธนากร  แสงเสน
 
1. นายสุภีร์  แรงน้อย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  จินดาพฤก
 
1. นางวราภรณ์   ศรีเสนพิลา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนปัก
 
1. นายสมยศ  พลค้อ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กชายคุณานนท์  ฤทธิ์ศร
 
1. นางสาวศิรินทรา  บัวทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  พันธ์ชัย
 
1. นายปรีชา  สมศรี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงอรนี  ชัยภูมี
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นายชัยวัฒน์  จำปาคะ
2. นายณกุล  จันทพล
3. นายทุมานนท์  ชมภูน้อย
4. นายธนากร  กองศรี
5. นางสาวนุสบา  ดวงทา
6. นางสาวปนัดดา  เพชรสมบัติ
7. นายประเสริฐ  อุดมจิตร์
8. นางสาวพิมพ์รภัทร  เพ็ญวิเชียร
9. นายภัทรภูมิ  เหนือเกษ
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทพล
11. เด็กหญิงรัตนา  แวงแก้ว
12. นางสาววราทิพย์  ลาฤทธิ์
13. เด็กหญิงวันวิสา  เหลื่อมพล
14. นางสาววิภาวดี  ศิริ
15. เด็กหญิงศรสวรรค์  หยวกกุล
16. นายศรายุทธ  ขนุนทอง
17. นางสาวศศิวิมล  ขนุนทอง
18. เด็กหญิงศิริขวัญ  บรุณยศิริ
19. เด็กหญิงศุภิสรา  ลาฤทธิ์
20. นายสมพงษ์  อุดมจิตร์
21. เด็กหญิงสุชาดา  เบ้าคำ
22. นางสาวสุพัตรา  ทองสมุทร
23. นางสาวสุวนันท์  หยวกกุล
24. นายอนุรักษ์  สวัสดิผล
25. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองเดช
26. นางสาวอินทุอร  คนหาญ
27. เด็กหญิงอุษา  ใจบุญ
28. นายเกษมสันต์  สินทร
29. นายเจษฎาภรณ์  สุดตานนท์
30. นางสาวเนาวรินทร์  โคบุตร
31. นางสาวเมตตา  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายนิตินัย  สุขโข
2. นางสุกัญญา  หงษ์ศรี
3. นายวีระพล  โสดา
4. นายคุณากร  สีเชียงสา
5. นายสฤษฎ์ภัทร  จงกล
6. นายศุภชัย  อเวรา
7. นายอุทิศ  ทิณพัฒน์
8. นางสาวรัตนา  หมุนสา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็งไธสงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แปลา
2. เด็กหญิงกัญฐิภา  บริบูรณ์มังสา
3. เด็กหญิงกัลยาพร  บุญพงษ์
4. เด็กหญิงกิตติมา  กมล
5. เด็กชายขจรศักดิ์  สุทธิแสน
6. เด็กชายจักรภัทร  โสดา
7. เด็กชายจักรภัทร  ชัยพานิชย์
8. เด็กหญิงชนากานต์  เขื่อนขัน
9. เด็กหญิงชนิกานต์  เทพชนะ
10. เด็กชายชลศักดิ์  ยิ่งยอด
11. เด็กชายชัชวาล  มุสิกะบุญเลิศ
12. เด็กหญิงฐิติพร  ต้นกันยา
13. เด็กหญิงณัฐฑกานต์  คันที
14. เด็กหญิงตุลรญา  บุตรเต
15. เด็กชายทีปพนธ์  จตุพรโภคา
16. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยทิพย์
17. เด็กหญิงธนิกา  หระเสริฐ
18. เด็กชายนฤบดินทร์  สมโชค
19. เด็กหญิงบวรลักษณ์  พูดเพราะ
20. เด็กหญิงบัณฑิต  โสภา
21. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแดง
22. เด็กหญิงปรียาลดา  แสนตา
23. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ณุวงษ์ศรี
24. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุวรรณดี
25. เด็กหญิงรมิดา  ราชธานี
26. เด็กชายรัตนโชติ  นะรารัมย์
27. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วนารี
28. เด็กหญิงวรรณพร  คำมุงคุณ
29. เด็กชายวรวุฒิ  เชื้อดี
30. เด็กหญิงวิภาพร  ชาลีสมบัติ
31. เด็กหญิงสกุลทิพย์  กิติราช
32. เด็กหญิงสโรชา  ภูครองเงิน
33. เด็กหญิงหยกมณี  คตชัง
34. เด็กหญิงอนุสรา  จันทรเสนา
35. เด็กหญิงอรธิดา  ปุริเส
36. เด็กหญิงอริสรา  ทีภักดี
37. เด็กหญิงอาริญา  ก้อมมังกร
38. เด็กหญิงอุษณีย์  ประดิษฐ์วงค์
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หยวกกุล
40. เด็กหญิงเจนจิรา  น้ำเที่ยง
 
1. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
2. นายนเรศวร์  ศรีรุ่งเรือง
3. นางทองเพชร  แสงกาญจน์
4. นางลีรัตน์  ถาโคตร
5. นางบุญน้อม  จันทร์กุล
6. นางกัลยา  แสงแก้ว
7. นายอัชพล  ถาวรวรรณ์
8. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีสว่าง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงจิราพร  มอดลี
2. เด็กชายดนุนันท์  พรมมา
3. เด็กชายทวีศักดิ์  มีลา
4. เด็กหญิงพนิตพร  บุญวิเศษ
5. เด็กหญิงพนิตพร  บุญวิเศษ
6. เด็กชายวาเลน  ชัยภูมี
7. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญศรี
8. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะคาม
9. เด็กชายอรรถพล  ธรรมประเสริฐ
10. เด็กหญิงอรัญญา  คำจันโท
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
2. นางรัชนีวรรรณ  งามประกอบ
3. นางสาวสุรรัตน์  กาละปัด
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มหาพรหม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำภูแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุริวงศ์
4. เด็กชายธนากร  สิงห์วงษ์
5. เด็กชายธีรนันทร์  ขรรศร
6. เด็กชายปัญญากร  ศรีทุม
7. เด็กหญิงฟาริดา  กองมณี
8. เด็กหญิงสุริสา  บุญเที่ยง
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
2. นางรัชนีวรรรณ  งามประกอบ
3. นางศรีสอาด  มณีโรจน์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปาละ
2. นางสาวธารวิมล  ชมภูน้อย
3. นางสาวประภัสสร  สาลีแสง
4. เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณดี
5. นางสาวสุภาพร  ลุนแก้ว
6. เด็กหญิงอิศริยา  อินทฤทธิ์
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นางวินัย  มะเสนา
3. นางสาวอัจฉรา  วรรณขันธ์
4. นางสาวกนิษฐา  ศรีนาม
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงขวัญมาดา  โฮ้หนู
2. เด็กหญิงธนาวดี  แย้มศรี
3. เด็กหญิงนัฐฤตา  เกียรติสุรเดช
4. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงศ์
5. เด็กหญิงภัคพร  นาเมืองรักษ์
6. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวพรนภา  อรรคะ
2. นางสาววิลาวัณย์  บัวทา
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผุยม่อง
4. นางสาวกัญธิญา  หาบ้านแท่น
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงจิสดาภรณ์  จันทะบาล
2. เด็กหญิงชฎาพร  คำพิพจน์
3. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญชนม์
4. เด็กหญิงนภัสสร  พิพิศาล
5. นางสาวนฤมล  กองแก้ว
6. เด็กหญิงพรนภา  ขอดภูเขียว
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  คันธี
8. เด็กหญิงอรกัญญา  เคลือบโว
 
1. นางรัชนีวรรรณ  งามประกอบ
2. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
3. นางอพินทร  วิชากุล
4. นางสาวสาริกา  ไทยวงษ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกิริยา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงนุชนาถ  พรมวัน
3. เด็กหญิงปริชาด  ผลบุญ
4. เด็กหญิงพัชราพร  น้อยแสงศรี
5. เด็กหญิงพิลาวัลย์  กันภัย
6. เด็กหญิงสัณห์สิรี  คนเที่ยง
7. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กองมณี
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขอดภูเขียว
 
1. นางรัชนีวรรรณ  งามประกอบ
2. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
3. นางสาวบุญโฮม  บุญชูสุข
4. นางสาวชุติกาญจน์  นามศรี
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกนกกร  คันที
2. เด็กหญิงชฎาพร  ปาละ
3. เด็กชายนันทวี  พิมพาแสง
4. นางสาวพิมลพรรณ  สุทธิพะพร
5. นายพิสิษฐ์  ทัดสี
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทพล
7. เด็กหญิงรัตนา  แวงแก้ว
8. เด็กหญิงศรสวรรค์  หยวกกุล
9. เด็กหญิงศุภรา  สาลีแสง
10. เด็กหญิงสุวดี  คันที
11. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองเดช
12. เด็กหญิงอิศริยา  อินทฤทธิ์
13. นางสาวเกวลิน  ทองเกตุ
14. เด็กหญิงเทพธิดา  ยมรัตน์
15. นางสาวเมตตา  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นางสาวพุทธธิดา  ทองสมุทร
3. นางธัญวรัตม์  อเวรา
4. นายประสาน  พรหมทา
5. นางสาวดุจดาว  ขนุนทอง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวลลี
2. เด็กหญิงขวัญมาดา  โฮ้หนู
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือเขื่อนเพชร
4. เด็กหญิงชลธิชา  ทำนุ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยตะมาตร
6. เด็กหญิงธนบุปผา  บุสดี
7. เด็กหญิงธนาวดี  แย้มศรี
8. เด็กหญิงนัฏฐินี  กองศูนย์
9. เด็กหญิงนัฐฤตา  เกียรติสุรเดช
10. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงศ์
11. เด็กหญิงพิชญา  โพธิ์เงิน
12. เด็กหญิงภัคพร  นาเมืองรักษ์
13. เด็กหญิงลัดษา  เหล็งหวาน
14. เด็กหญิงศิริกานดา  สุทธิประภา
15. เด็กหญิงสุชาดา  ลุนละวงษ์
16. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวพรนภา  อรรคะ
2. นางอุษา  แข็งแรง
3. นางสุภาพ   โสภากุล
4. นายวิรัช  บัวทา
5. นางสาววิลาวัณย์  บัวทา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรมสวัสดิ์
2. เด็กชายนัตตะพงษ์  สอนใส
3. เด็กชายรัตนพล  สร้อยจันทร์ดา
4. เด็กชายอิทธิ  คำแพงราช
5. เด็กชายเรืองศักดิ์  สายโคตร
 
1. นายอัคราช  แพงแก้ว
2. นายมานิตย์  แสงสุวรรณ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาปิดตา
2. เด็กชายภานุเดช  ชาญชำนิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์  วงษ์ดี
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์   ฉันทะสิงห์
2. เด็กชายกีรติพงษ์  หอมหวล
3. เด็กชายจาฏุพัจน์  ปิ่นนอก
4. เด็กชายณภคพล   วรรณขาม
5. เด็กหญิงพิมพิกา   ข้อยุ้น
6. เด็กชายเสกสรรค์  ต้นกันยา
 
1. นายกิตติพงษ์  วงษ์ขันธ์
2. นายอนุวัฒน์   กลางเหลือง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1. เด็กชายนพรุท   พุทโนนคำ
2. เด็กชายบริธาน   นามอาสา
3. เด็กชายยุธิภูมฺิ   ไชยเพ็งจันทร์
4. เด็กชายวสุรัตน์   ศรีวงษ์
5. เด็กชายสุระชัย   พิสัยพันธ์
6. เด็กชายเจษฎา  เกาะแก้ว
 
1. นางเสวียง   ไชยช่วย
2. นายพิทักษ์  จันทร์ใส
3. นายธวัชชัย  สมบัติบูรณ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นายกัณทรากร   เดชวิมล
2. เด็กชายณัฐพล   อุดมชัย
3. เด็กชายธีระพงษ์   คำบัวภา
4. เด็กชายบุญส่ง   ทุเรียน
5. นายปรัชญา  สำลีลอย
6. นายสุทัศน์  ชัยภูมี
7. นายอนุรักษ์  ภูมิขันธ์
8. นายอุบล  บรรเทา
 
1. นางสาวศราลักษณ์  ลุนสะแกวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนนท์   ภูพันนา
3. นายทรงเดช  ผลทิพย์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงณัชยา  วงศ์ภูธร
2. เด็กหญิงวลีรัตน์  เผือกผาสุก
3. เด็กหญิงอุทุมพร  คำพาลี
 
1. นางสุวโรพร  สีต่างคำ
2. นางพิมพา  สีหานาวี
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 1. เด็กหญิงดวงพร  อินทร์กร
2. เด็กหญิงศุทธินี  เชื้อเวียงคำ
3. เด็กหญิงเวรุกา  โพธิ์เดช
 
1. นางสาวทองดี  พิมพ์สาลี
2. นางสาววรินทร  นวลบุตรดี
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายจักรี  ผดุงเวียง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สีใส
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
2. นางพนิดา  ชัยมณี
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กชายธนา  พระรับรักษา
2. เด็กชายวิชิรวัฒน์  กมล
 
1. นางสุธาสินีย์  สายพรหม
2. นางสาวณัฐรินทร์  เสียงใสย์
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. นางสาวจินตนา  กฤษคม
2. นางสาวฌาริศษา  คำกัณหา
3. เด็กหญิงสุจิรา  จิจันดา
 
1. นางโกมล  ชัยธัมมาวุธ
2. นางสาวมนัสชนก  บุตรสีโคตร
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงมยุริญ  วันโส
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แพงน้อย
 
1. นางอพินทร  วิชากุล
2. นายธวัชชัย  จันทะแจ้ง
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  พูดเพราะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองยศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนพร  แก้วอาษา
2. นางอรจิฬา  แซ่ลี
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  นันทะกุล
2. เด็กชายเพชรนิกร  ศรีหลักสอน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จำปาฤทธิ์
2. นางสาวกุลณัฐฐา  หล้าคอม
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสียงใส
2. เด็กชายศรายุทธ  ด้วงสะดี
 
1. นางโกมล  ชัยธัมมาวุธ
2. นางสาวมนัสชนก  บุตรสีโคตร
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1. เด็กหญิงณิชากร   จันทร์ยุทา
2. เด็กชายนวพล  อาจชมพู
 
1. นางญนิตย์   นพรัตน์
2. นางสาวนันทพร   นพรัตน์
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายธนพล  กุตันเจริญ
2. เด็กหญิงอรปรียา  พรมดี
 
1. นางอพินทร  วิชากุล
2. นายสมเกียรติ  ดิ่งแก้ว
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัว 1. เด็กหญิงธนพร  คำชมภู
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สีหาพรม
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ศรีทนงาม
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  วังคำแหง
2. เด็กชายอภิชาติ  พันธ์กลาง
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรทร  สีด้วง
2. เด็กชายองค์เอก  ผาแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กชายณัฐพล  บัวศรี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  มุมอะภัย
3. เด็กชายสุรชัย  แสงศรี
 
1. นางจิราภรณ์  จันทะบาง
2. นายจิระพงค์  พันธ์โสภา
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภูวดล  แขงขัน
2. นายศราวุธ  กงนรินทร์
3. นางสาวอริศรา  ถิ่นแก้ว
 
1. นายเทวฤทธิ์  ประพลดร
2. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศาลาแก้ว
2. เด็กหญิงลิลลดา   ไพศาล
3. เด็กหญิงวิชิตา   พันชัย
 
1. นางศิริรัตน์  เปปะตัง
2. นายเพ็ชรรัตน์   ไพศาล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กชายจักรภัทร  บุรีหลง
2. เด็กชายณัฐพล  วรรณชัย
3. เด็กชายนวพล  แก้วมาตร
 
1. นายวันชนะ  บุพศิริ
2. นางสาวพรวิภา  พรมทา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำด้วง 1. นายดนัย  ขันทอง
2. นายศิริวัฒน์  ใจเอื้อ
3. นายอภิวัฒน์  ประดับแก้ว
 
1. นางสุวพิชญ์  คุณวิสิฐสิริ
2. นางสาวกาญจณา  อุทโท
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  สมโยค
2. เด็กหญิงนันทิชา  บัดพิมาย
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  แซะจอหอ
 
1. นายพิเชษฐ์  อาจหาญ
2. นางมณีรัตน์  อาจหาญ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 1. เด็กชายธนดล  โนนกลาง
2. นางสาวปพิชญา  นันทะแสง
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยสวัสดิ์
 
1. นายสมภาร  ผลเจริญ
2. นายภูวนาถ  ศรีน้ำอ้อม
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจดี
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  สวัสดี
3. เด็กชายพัชลพล  ผ่องใส
4. เด็กหญิงวรรณิศา  หล้าสิม
5. เด็กชายองค์การณ์  ชาวอุบล
6. เด็กชายไวพจน์  ลาสิงห์
 
1. นางเสงี่ยม  ศรีพุทธา
2. นางรจนา  คำพิมพ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  โพนทอง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  รอบคอบ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผมอุต
4. เด็กหญิงนิตยา  แดงนา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  หลวงถนนเจริญ
6. เด็กหญิงอภิรมย์หลิน  บุญยัง
 
1. นางเสงี่ยม  ศรีพุทธา
2. นางสาวสุปรีญา  ศรีพุทธา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1. เด็กหญิงธนพร  มงคลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมนัสชนก  น้อยสิม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เรืองฤาหาร
 
1. นางสุมามาลย์  จำปานิล
2. นางกาญจนา  ผดุงโกเม็ด
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  แป้นชุมแสง
2. เด็กชายชาญวิทย์  ยะภักดี
3. เด็กชายวีรยุทธ  สุทธิชัย
 
1. นางบังอร  สุขรมย์
2. นางวรรณา  นานาลาภ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงชบาพร  แสนโง
2. เด็กชายชรินญา  มีศิล
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  กาละพันธ์
 
1. นางสายฝน  มีชัย
2. นางทิวาพร  แสงวิจิตร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณเจริญ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อังคะฮาท
3. เด็กหญิงสุจิรา  ราชโยธา
 
1. นายสมาน  แก้วศรีสุข
2. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. นางสาวชลทิชา  ลัย
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ   ถิ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชุลีพร  มายุรส
 
1. นางสาวอิชยา  ตันตะโยธิน
2. นางวันดี   สมจิตร
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัว 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลาภไธสง
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ล่าพา
3. เด็กหญิงศศิประภา  ขำเสม
 
1. นางไพฑูรย์  วรรณขันธ์
2. นายอภิวัฒน์  วรรณขันธ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์   วงษ์ลา
2. เด็กหญิงณภัทร   สาริบุตร
3. เด็กหญิงนิรชา   โม้ทองสี
 
1. นางนิตย์  เมืองขวา
2. นางจันทร์เพ็ญ   ชมภูวิเศษ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงปริฉัตร   เพชรนอก
2. เด็กหญิงมุชิตา   หลงเจ๊ะ
3. เด็กหญิงมุธิตา   สิยางคะบุตร
 
1. นางสาวอิชยา  ตันตะโยธิน
2. นางวันดี   สมจิตร
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ภารพิบูลย์
2. เด็กหญิงนันทิยา   กองแก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งไพริน   บุรีรักษ์
 
1. นางประวีณา   ประทุมวัน
2. นางจันทร์เพ็ญ   ชมภูวิเศษ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงนนทิชา  กุศลมานิตย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. เด็กชายวันเฉลิม  แม้วจ๋า
 
1. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
2. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุริยวงษ์
2. เด็กชายดนัย  พั่วแพง
3. เด็กชายปรัชญา  กุลราช
 
1. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
2. นางลักขณา  ภูวิลัย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันลา
2. เด็กชายธนโชติ  แพงน้อย
3. เด็กชายไตรภพ  พั่วแพง
 
1. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
2. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
 
110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1. เด็กหญิงฐิรัฐติกาล  กุศลมานิตย์
2. เด็กหญิงพิมพ์นพัทน์  คำแพงน้อย
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผิวแก้ว
 
1. นางสาวจันสุดา  ไชยหาญ
2. นางศิริวรรณ  นามบุญมี
 
111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงพรทิวา  มุ่งเขื่องกลาง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์สว่าง
3. เด็กหญิงศศธร  สิงหเดช
 
1. นางรัตนา  แผลงสูงเนิน
2. นางสาวกิตติยา  ปราบคนชั่ว
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ราชพลแสน
2. เด็กชายภาณุวัตร  คานทอง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สีดาหอม
 
1. นางวิลาวัลย์  จรรยาวาณิชกุล
2. นางเตือนใจ  มิลินทานุช
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  หอมหวล
2. เด็กหญิงรัศมร  พิพิธศาลา
3. เด็กชายอนุชิต  จันสุธรรม
 
1. นางจิตต์เกษม  รอดชมภู
2. นายวิทยา  บ่อบัวเงิน
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กหญิงจิตรสรา  โรจน์แจ้ง
2. เด็กชายชุติวัต  สีทอง
 
1. นางสมควร  น้อยเสนา
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธนกร  ผลบุญ
2. เด็กหญิงพิณทิพย์  ลีเจ้ยวะระ
 
1. นางนุสรา  ดวงเทียน
2. นายสัณหวัธ  วิชิตนนทการ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 1. เด็กชายวชิระ  ชาวดร
 
1. นางสาวมนธิลา  วันสา
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงรัชฏาพร  บัวป่า
 
1. นายอนุชิต  คำตา
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงวินิธา  ศรีมงคล
 
1. นางสายสุดา  คนบุญ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายวทัญญู  พิทักษ์บ่อแก
 
1. นางหัสดี  สระงาม
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กชายจักรภัทร  รัตสิมวงศ์
 
1. นางสมควร  น้อยเสนา
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกุลนันท์  บัวผัน
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชาวหล่ม
3. เด็กหญิงดอกเหมย  กาน
4. เด็กหญิงธนัญญา  มูลทาประดิษฐ์
5. เด็กหญิงปวีณา  ราชนา
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกษรมาลา
 
1. นางพนิดา  ผลวิลัย
2. นางฉมามาศ  คำสงค์
3. นายพิชิต  ศรีสาคร
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มะณีชัย
 
1. นางอรจิฬา  แซ่ลี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. นางสาวปวีณา  ภิลัยวรรณ
 
1. นางณัฐธยาน์  การะหว้า
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กชายกฤตนัย   เตียไธสงค์
 
1. นางณัฐธยาน์   การะหว้า
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายกิตตินันท์  ลาฤทธิ์
 
1. นางปัณฑารีย์   ศรีสุนทร
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายพลวัฒน์  พรรณรังษี
 
1. นางสาวสาลินีย์  รักษ์สุจริต
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  กุลโนน
 
1. นายวีระศักดิ์  ไชยพิลา
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 1. เด็กชายชนะชล   หินเสียว
 
1. นายสนับ  โตสกุล
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจับ 1. เด็กชายสรายุทธ  อุดมศิลป์
 
1. นางวิลาสินี  ทวีจันทร์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. นางสาวชลิตา  ทาพรมมี
 
1. นางณัฐธยาน์  การะหว้า
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธากุล
 
1. นางสาวปณัฐภรณ์   ลาภสาร
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ชัยคำ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีหอม
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรนิกา  จันทรรักษา
2. เด็กหญิงญาณีนุช  ดีลุนชัย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  คำอ้อ
 
1. นางนิศารัตน์  ประสานศักดิ์
2. นางสาวบุญญาพร  แสนใจ
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายนันทพงษ์  ลุนลา
2. เด็กชายปรมินทร์  เบ้าเรือง
3. เด็กชายศราวุธ  ซ้ายสุพรรณ
 
1. นางประคอง  เกตุรุน
2. นางพรนิภา  รัตนนท์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 1. เด็กชายชินกร  จันแดง
2. เด็กชายพรมนัส  วงค์ภูธร
3. เด็กชายอัษฎา  บัวชัย
 
1. นายโชคชัย  เหล่าบ้านค้อ
2. นางนัยนา  ตุ่นลำ
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีหงษ์ษา
2. เด็กชายวงศกร  ยิวะศรี
3. เด็กชายสมควร  วิชัย
 
1. นางบุดสา  บุตรสิม
2. นางอุรารัตน์  ศรียุทธ
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายทินกร  สร้อยทอง
2. เด็กชายสุรกาญจน์  ศรีใสแก้ว
3. เด็กชายอดิศร   จันทร์ดี
 
1. นางสาวนัยนา  ซื่อสัตย์
2. นายนิคม  สมจิตร
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีลาแดง
2. เด็กชายราเชน  นาโพธิ์
3. เด็กชายสิทธิพล  ทุนเพิ่ม
 
1. นางประคอง  เกตุรุน
2. นางสุมลพร  มังคุณ
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายณภัทร  พรหมโสภา
2. เด็กชายพิษณุ  พาคะ
3. เด็กชายรัชพล  แสงคำ
 
1. นางประคอง  เกตุรุน
2. นางพิมพา  สีหานาวี
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 1. เด็กชายคนกริต   ขันอาสา
2. เด็กชายธนากร   ขยายวงษ์
 
1. นางสาวพิสมัย  แหล่งสนาม
2. นายธีรยุทธ   รัตนทิพย์
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกานธิดา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงอรอุมา  ศักดาราช
 
1. นางสาววารุณี  ขันซ้าย
2. นายศุภวัฒน์  นามมี
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงวรนาถ  นันทะแพทย์
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  มุ่งหมาย
 
1. นายพร้อม  บริบูรณ์มังสา
2. นางสาวสุธาสินี  สวัสดิ์ศรี
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กชายพานทองแท้  มงคล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วรรณประเสริฐ
3. เด็กชายเจษฎา  พันธ์โสภา
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายสมาน  แก้วศรีสุข
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 1. เด็กชายธราพงษ์  โยธาภักดี
2. เด็กชายพลวัฒน์  สุริอาจ
3. เด็กชายรังสรรค์  สังสะนา
 
1. นายธรรมนูญ  อัฒจักร์
2. นางศศิอร  ศรีอำไพวราภรณ์
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 1. เด็กชายเจริญทอง  จันทร์เหลือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครไทย  ขอนยาง
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นายอนุรักษ์  ภารบุญ
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กชายพีระพัฒน์   ศรีกัลป์
 
1. นายสุรศิลป์  ศรีคะรัตน์
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นายยุทธิพงษ์  จันทะสร
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายภูตะวัน  ไกรศรี
 
1. นายขยาย  โยธากุล
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายศุภกิตต์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายวีรวัช  ธรรมดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนนท์  ภูพันนา
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กชายอิทธิพงษ์  เลื่อนแก้ว
 
1. นายวิญญู  วิชากุล
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวลลี
2. เด็กหญิงขวัญมาดา  โฮ้หนู
3. เด็กชายจักรภัทร  โสดา
4. เด็กชายจิรภัทร  คำพิมพ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยตะมาตร
6. เด็กหญิงชลธิชา  ทำนุ
7. เด็กชายทีปพนธ์  จตุพรโภคา
8. เด็กหญิงธนบุปผา  บุสดี
9. เด็กชายธนากร  วงษาเทียม
10. เด็กชายธนาดล  หอมบุญ
11. เด็กหญิงธนาวดี  แย้มศรี
12. เด็กชายนฤบดินทร์  สมโชค
13. เด็กหญิงนัฐฤตา  เกียรติสุรเดช
14. เด็กหญิงบัณพร  แสงวงศ์
15. เด็กชายปรเมศวร์  โนนสุรัตน์
16. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุวรรณดี
17. เด็กชายพัชรพล  บทนอก
18. เด็กหญิงพิชญา  โพธิ์เงิน
19. เด็กหญิงภัคพร  นาเมืองรักษ์
20. เด็กหญิงลัดษา  เหล็งหวาน
21. เด็กชายวัชรพงษ์   วงษ์จิต
22. เด็กหญิงศิริกานดา  สุทธิประภา
23. เด็กชายสิทธิชัย  ไพรวรรณ์
24. เด็กชายสิทธิชัย  ไพรวรรณ์
25. เด็กชายสิรภพ  เชื้อสาวถี
26. เด็กหญิงสุชาดา  ลุนละวงษ์
27. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มอ้วน
28. เด็กชายอนุกูล  บุตรโคตร
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หยวกกุล
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิมูล
 
1. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
2. นางสาวพรนภา  อรรคะ
3. นายสมพงษ์  ฮวดชัย
4. นายธีระวัฒน์  สาขะสิงห์
5. นายไตรรัตน์  แสงแก้ว
6. นางสาวเสาวนีย์  พรหมมาหล้า
7. นางสาวพิสมัย  ตะแก้ว