หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-yst2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ สารบาลผอ.โรงเรียนบ้านกุดไกรสรประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
3. นายอภิชัย ละครโรงเรียนบ้านโสกสานกรรมการ
4. นายสหชัย พรมฬีโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการ
5. นายถวิลศักดิ์ ทองโทโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประหยัด ทองน้อยผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมดประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ นาคปานโรงเรียนบ้านหนองสำโรงกรรมการ
3. นายกรุงศรี พิมพ์พรหมโรงเรียนบ้านเหล่าตำแยกรรมการ
4. นายพิทักษ์ สายลวดคำโรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮกรรมการ
5. นายรุ่งอรุณ ยิ่งยงโรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธนภัทร น้อยมาลาผอ.โรงเรียนบ้านกุดแดงประธานกรรมการ
2. นายอาคม ธานีโรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประเศียร วามะลุนโรงเรียนบ้านหนองเหี่ยกรรมการ
4. นายอดุลย์ ศรีษะภูมิโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายกรรมการ
5. นายวิสิษฐ์ มูลสารโรงเรียนบ้านเหล่าเมยกรรมการ
6. นายวีระวิทย์ จากผาโรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอมร ชูรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐประธานกรรมการ
2. นายวีระพล พูดดีโรงเรียนบ้านป่าตองกรรมการ
3. นายเทวา อัฒจักร์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
4. นายไตรวุฒิ องอาจโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ผอ.โรงเรียนบ้านดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นายสุนทร รังมาตย์โรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการ
3. นายประมวล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ไชยแสงโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นายวุฒิ จันทะมาลาโรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไลกรรมการ
6. นางสาวสุรารักษ์ ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สุวรรณเพชรผอ.โรงเรียนบ้านนาดี(คุุรุประชารัฐ)ประธานกรรมการ
2. นายภควิชญ์ เหลี่ยมโลกโรงเรียนบ้านผักกะย่ากรรมการ
3. นายสำราญ ซ้ายขวาโรงเรียนไทยเจริญกรรมการ
4. นายชูชาติ อาจหาญโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ทองโกฏิโรงเรียนหนองยางห้วยสะแบกกรรมการ
6. นายสุระศักดิ์ เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สุวรรณเพชรผอ.โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ)ประธานกรรมการ
2. นายภควิชญ์ เหลี่ยมโลกโรงเรียนบ้านผักกะย่ากรรมการ
3. นายสำราญ ซ้ายขวาโรงเรียนไทยเจริญกรรมการ
4. นายชูชาติ อาจหาญโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143กรรมการ
5. นายนิพนธ์ ืทองโกฏิโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกกรรมการ
6. นายสุระศักดิ์ เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวิจารณ์ เสน่หาผอ.โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลาประธานกรรมการ
2. นางหนูเพียร สีลาโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
3. นางอภิญญา หมุนโยโรงเรียนชุมชนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกัลยวรรธน์ ไชยจักรผอ.โรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางประกอบ วรรณวิโรจน์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางดวงใจ ทองน้อยโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐ พรมโสภาผอ.โรงเรียนบ้านน้ำคำประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ บุญมาศโรงเรียนบ้นกุดแห่กรรมการ
3. นายโควิน คิดเข่มโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ปุริสายโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนพพร ดีสมดูผอ.โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อมประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล คุณสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางสาวชมภูนุช ศรีสงครามโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทองคำ ศิริโสมผอ.โรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสง่า สว่างวงษ์โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่ากรรมการ
3. นายแสวง พรมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นางนิสาชล เดชศิริโรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายดิษฐ์ บุปผามาลาผอ.โรงเรียนบ้านหินสิ่วประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ขอเพ่งกลางโรงเรียนบ้านกุดเชียงหมีกรรมการ
3. นายชัยมงคล คุณสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทวีศิลป์ นาถาบำรุงผอ.โรงเรียนบ้านคำก้าวประธานกรรมการ
2. นายอารีย์ สิทธิหาโรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
3. นายสุริยันต์ ชาลีพุทธาพงศ์โรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบุญป้อง สิงห์คู่ผอ.โรงเรียนโคกสะอาดเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีวะอุไรโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางพิมพิลา กฤษนะกาฬโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางอุษณีย์ เวชกามาโรงเรียนบ้านส้มผ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอมร มูลสารผอ.โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาวประธานกรรมการ
2. นายประนมพร บุญทศโรงเรียนอนุบาลป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
3. นายสถิตย์ โล่ห์คำโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สิงห์แก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธงชัย รักพวกผอ.โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทิพย์ภูมิโรงเรียนนาเวียงกรรมการ
3. นายจันทร สมคะเณย์โรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการ
4. นายศุภชัย ไปใกล้โรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการ
5. นางรติรส โคตหาโรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ดีหลีผอ.โรงเรียนหนองแสงโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายพรรธน์สทิธิ์ อ่อนสีโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์กรรมการ
3. นายวิศิษฏ์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
4. นายแสงทอง พันธ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนิเวศน์ มุทุกัณฑ์ผอ.โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อินลุเพทโรงเรียนบ้านหนองสำโรงกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ เมืองพิลโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำกรรมการ
4. นายสุริยา วงศ์ชารีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางมะลิสด วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ นิติสุขผอ.โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ เมืองพิลโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำกรรมการ
3. นายสุริยา วงศ์ชารีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
4. นางปภาวรินทร์ องอาจโรงเรียนอนุบาลเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีไพรวรรณ ศรเผือกผอ.โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย เจียรสกุลโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นายเผด็จ บุญสิงห์โรงเรียนบ้านโพงกรรมการ
4. นางปภาวรินทร์ องอาจโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพิชัย ไกรการผอ.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ อินอ่อนโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์สรีกรรมการ
3. นางณัฐนันท์ คงวิริยะโรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์ผอ.โรงเรียนโสกผักหวานประธานกรรมการ
2. นายทองใบ โนรีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการ
3. นายสุชาติ ศรีรังกรณ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สมสะอาดผอ.โรงเรียนบ้านบะคอมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ กองพันธ์โรงเรียนบ้านบ้านนาโส่กรรมการ
3. นายวิศษฐ์ พรหมโคตรโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายมณี วารีศรีผอ.โรงเรียนบ้านดงสำราญประธานกรรมการ
2. นายบุญกว้าง รักบุญโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวกรรมการ
3. นางพงศ์ผกา บัวหอมโรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
3. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
4. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
4. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
3. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
3. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
4. นายมนตรี พินิจพลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
4. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
3. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
4. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเข็มชาติ พินิจพลโรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
4. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเข็มชาติ พินิจพลโรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
4. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
4. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
4. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พินิจพลผอ.โรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
4. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเข็มชาติ พินิจพลโรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการ
4. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเข็มชาติ พินิจพลโรงเรียนบ้านป่าชาดประธานกรรมการ
2. นายวีระนันท์ นารีบุตรโรงเรียนบ้านแสนสำราญกรรมการ
3. นายมนตรี ศิริดลโรงเรียนชุมชนกำแมดกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สัตย์ซื่อโรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมดี ป้องศรีผอ.โรงเรียนบ้านหนองสนมประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ทองงามโรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ จันดีโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
4. นายคุรุศึกษา ภารการโรงเรียนน้อมเกล้ากรรมการ
5. นายธีรวรรณ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางดาวเรือง เผ่ากันหาโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมดี ป้องศรีผอ.โรงเรียนบ้านหนองสนมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันดีโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
3. นายคุรุศึกษา ภารการโรงเรียนน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายธีรวรรณ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางดาวเรือง เผ่ากัณหหาโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
6. นายอรุณ ทองงามโรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ กากแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นายสมจิต จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ บุุญเพิ่มโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กรรมการ
4. นายสุนัย ไม่โศกโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการ
5. นางสุนทรี ทาราโรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
6. นางเรือนเพชร ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กากแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ บุุญเพิ่มโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กรรมการ
3. นางเรือนเพชร ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
4. นายสุนับ ไม่โศกโรงเรียนกรรมการ
5. นางสุนทรี ทาราโรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
6. นายสมจิต จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ กากแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นายสมจิต จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการ
3. นางเรือนเพชร ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
4. นายสุนัย ไม่โศกโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการ
5. นางสุนทรี ทาราโรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
6. นายสิทธิพงษ์ บุุญเพิ่มโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กากแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นายสมจิต จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ บุุญเพิ่มโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กรรมการ
4. นางเรือนเพชร ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
5. นางสุนทรี ทาราโรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
6. นายสุนัย ไม่โศกโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ กากแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นายสุนัย ไม่โศกโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการ
3. นางสุนทรี ทาราโรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ บุุญเพิ่มโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กรรมการ
5. นางเรือนเพชร ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
6. นายสมจิต จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กากแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นายสมจิต จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ บุุญเพิ่มโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กรรมการ
4. นางเรือนเพชร ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
5. นางสุนทรี ทาราโรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
6. นายสุนัย ไม่โศกโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กากแก้วผอ.โรงเรียนบ้านโพงประธานกรรมการ
2. นายสมจิต จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ บุญเพิ่มโรงเรียนกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กรรมการ
4. นายสุนัย ไม่โศกโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการ
5. นางสุนทรี ทาราโรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
6. นางเรือนเพ็ชร ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภีราชวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประภาส อาจญาทาผอ.โรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
3. นายทองดี คณะศรีโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
4. นายสิทธิชัย สร่างโศกโรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการ
5. นายวินิจ ปากวิเศษโรงเรียนบ้านทรายมูลประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย วิริยะพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองชุมประธานกรรมการ
2. นางนิดา ชูมานะโรงเรียนนาเวียงกรรมการ
3. นางรุ่งศรี โมระดาโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ภวะวิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการ
5. นางประสพดี เข็มจริยาโรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
6. นางพูลทรัพย์ เมฆไชยภักดิ์โรงเรียนบ้านโพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายจิตติเดชารักษ์ วุฒิเสลาผอ.โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรีตาแสงโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
3. นางสำอางค์ วังมะนาวโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานกรรมการ
4. นายทองดี คณะศรีโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
5. นายวินิจ ปากวิเศษโรงเรียนบ้านทรายมูลประชาราษฎร์กรรมการ
6. นางรุ่งศรี โมระดาโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชราวุธ วะชุมผอ.โรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งศรี โมระดาโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ภวะวิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการ
4. นางสุธีรา สุดบอนิจโรงเรียนบ้านคำก้าวกรรมการ
5. นางประสพดี เข็มจริยาโรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
6. นายทินกร ไชยกาลโรงเรียนบ้านห้องแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำผอ.ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภูกองไชยโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการ
3. นางอำไพพรรณ สมสอาดโรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการ
4. นางบุษยา สุวรรณกูฏโรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไลกรรมการ
5. นายพิชาญ เมืองหงษ์โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไมตรี บุญทศผอ.โรงเรียนบ้านโคกนาโกประธานกรรมการ
2. นางหอมหวล สุนทรไชยโรงเรียนบ้านโสกผักหวานกรรมการ
3. นางเอมอร แม้นพวกโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
4. นางสาวราตรี ศรีโยโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรินทร์ ไชยวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านสร้่างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143ประธานกรรมการ
2. นายสวนสวรรค์ พรทิพย์โรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการ
3. นายชาญชัย ลอยฟ้าโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯกรรมการ
4. นางสุจิตรา กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
5. นายแสงตะวัน ปินตาโรงเรียนไทยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย วรรณสัมผัสผอ.โรงเรียนบ้านคำแขนศอกประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล ศิลาคุปต์โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางกนกภัทร มูลสารโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ สวัสดิ์ตระกูลโรงเรียนบ้านป่าตองกรรมการ
5. นางมยุรฉัตร ไปใกล้โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ บุญทวีผอ.โรงเรียนบ้านไทยเจริญประธานกรรมการ
2. นางอำไพพรรณ สมสอาดโรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการ
3. นายไกรสมุทร บุตรเรืองโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กรรมการ
4. นางวาสนา เผ่าหอมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ภูกองไชยโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิชัย นะธิศรีโรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
3. นายสนอง ศักดิ์ขวาโรงเรียนบ้านดงสำราญกรรมการ
4. นายสมหวัง มามั่งคั่งโรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนากรรมการ
5. นางวิเศษ แสนพงษ์โรงเรียนบ้านดงยางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริโย โสมณวัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนประทายประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ทองศรีโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลางกรรมการ
3. นางอรวรรณ วินัยโกศลโรงเรียนบ้านกระจายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิศราวุธ คำทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองหมีประธานกรรมการ
2. นางบุญญาดา พันธ์เพชรโรงเรียนบ้านแดงหนองแซงกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แสนสุขโรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการ
4. นายณพพร คล้ายแดงโรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์กรรมการ
5. นางอัญชลี หมวดจุ้ยโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางอภิศักดิ์ สระแก้วผอ.โรงเรียนบ้านกุดโจดประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุญทวีโรงเรียนโสกผักหวานกรรมการ
3. นายรุ่งอรุณ สุราสาโรงเรียนบ้านหนองเหี่ยกรรมการ
4. นางวลักษนันท์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ โคตรชุมผอ.โรงเรียนบ้านป่าตาวประธานกรรมการ
2. นายพันทิพย์ ทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นางกิตติพร โนนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรังกรรมการ
4. นางสุภัทตรา ไกรศรีโรงเรียนบ้านนาเรียงกรรมการ
5. นางมุกดา บุญไชยโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธีระ กุลฉวะผอ.โรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นางบุญญาดา พันธ์เพชรโรงเรียนบ้านแดงหนองแซงกรรมการ
3. นายณพพร คล้ายแดงโรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอัญชลี หมวดจุ้ยโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ แสนสุขโรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเนรมิตร ธามณีผอ.โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นายปริทรรศน์ ขาววิสุทธิ์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นางสุมาลี นนทพจน์โรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
4. นายเทียน คุณุโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสนิท สุขสงสารผอ.โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางนิสาชล เดชศิริโรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูมกรรมการ
3. นายสวัสดี ชัยเคนวงศ์โรงเรียนบ้านโคกนาโกกรรมการ
4. นางมะลิ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเนรมิตร ธามณีผอ.โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นายปริทรรศน์ ขาววิสุทธิ์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นายเทียน คุณุโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสุมาลี นนทพจน์โรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเริงฤทัย เถาว์ทีผอ.โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนนทวรรณ อันสุรีย์โรงเรียนบ้านแดงหนองแซงกรรมการ
3. นายจันทรานนท์ ไตรยสุทธิ์โรงเรียนซ่งแย้ทิพยากรรมการ
4. นางหนูเพียร โคตะสินโรงเรียนกรรมการ
5. นางภรภัทร สุวรรณพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
6. นางอาภาภรณ์ อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวเริงฤทัย เถาว์ทีผอ.โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรมิตา พรมดีโรงเรียนซ่งแย้ทิพยากรรมการ
3. นางหนูเพียร โคตะสินโรงเรียนกรรมการ
4. นางภรภัทร สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
5. นางอาภาพร อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการ
6. นางนนทวรรณ อันสุรีย์โรงเรียนบ้านแดงหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเริงฤทัย เถาว์ทีผอ.โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ปั้นทองโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 134กรรมการ
4. นางสุภาพร ครองยุติโรงเรียนกรรมการ
5. นางนภาพร มาตขาวโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลางกรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ พิเคราะห์ยามโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวเริงฤทัย เถาว์ทีโรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร มาตขาวโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลางกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ พิเคราะห์ยามโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
4. นางมณีวรรณ ปั้นทองโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการ
5. นางสุภาพร ครองยุติโรงเรียนบ้านคำแขนศอกกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ปัญญาจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรังประธานกรรมการ
2. นางทองดี สีกะแจะโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143กรรมการ
4. นางระเบียบ แพงศรีโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
5. นางอารี จันทร์แก่นโรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร ปัญญาจิตรผอ.โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรังประธานกรรมการ
2. นางทองดี สีกะแจะโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นางอารี จันทร์แก่นโรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางยี่สุ่น โรจนคุณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
5. นางระเบียบ แพงศรีโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสวาส ดารังวัลผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ แสนสิ่งโรงเรียนบ้านนาดีคุรุประชารัฐกรรมการ
3. นายพรมมา ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นายภักดี มูลหลวงโรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวกรรมการ
5. นายคำภา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายนตรินทร์ ลาวรรณผอ.โรงเรียนอนุบาลปาติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านคำเลากรรมการ
3. นายประเคน ตรีศูนย์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
4. นางนุษนีย์ ใกล้ชิดโรงเรียนท่าลาดกรรมการ
5. นางนงค์ลักษณ์ ดาลังวัลโรงเรียนบ้านส้มผ่อกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ กฤษณะกาฬผอ.โรงเรียนบ้านกุดกว้างประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ไตรยวงศ์โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
3. นายกวีศักดิ์ ห้องแซงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนากรรมการ
4. นางสุพรรณ ดนัยศรีโรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวรชาติ ธนาคุณผอ.โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไมตรี สร้อยศิลาโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นางสาวแสงเพชร ศรีสุพรรณโรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการ
4. นายสมคิด ทุมจันทร์โรงเรียนบ้านสะสะอาดกรรมการ
5. นายพุฒิพงษ์ บุญยโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการ
6. นายแสงสวัสดิ์ พรหมชาติโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นางปวีณา รวมธรรมโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
8. นายไมตรี บุญพันธ์โรงเรียนบ้านมันปลากรรมการ
9. นายอุปนิช ขันสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกนาโกกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการ
11. นายไกรทอง ถือทองโรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการ
12. นายครสาย บรรลุสรรค์โรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการ
13. นายไชยทวี อารีรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
14. นายวัฒนา หลักทองโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
15. นายทองพูล บุญปกโรงเรียนบ้านคำครตากรรมการ
16. นายสมชัย พรมศรีโรงเรียนบ้านคำเกิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร สมดีผอ.โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพรประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการ
3. นายอารี นวลศิริโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
4. นายทองพูล บุญประสบโรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธนู ว่องไวตระกูลผอ.โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ประธานกรรมการ
2. นางชุรีย์ ลาพานิชโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯกรรมการ
3. นางอัมพร มูลสารโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานกรรมการ
4. นางรัตนพร อินทรพานิชย์โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
5. นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์โรงเรียนบ้านเหล่าเมยกรรมการ
6. นางเพียรพรรณ สมดีโรงเรียนบ้านาจานกรรมการ
7. นายรชต ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
8. นางพรรณิพา บรรใดทองโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
9. นางสาวนภาพร สายเชื้อโรงเรียนบ้านโพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนู ว่องไวตระกูลผอ.โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ประธานกรรมการ
2. นางเพียรพรรณ สมดีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายรชต ศรีจันทร์โรงเรียนนาเวียงกรรมการ
4. นางอัมพร มูลสารโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานกรรมการ
5. นางสาวนภาพร สายเชื้อโรงเรียนบ้านโพงกรรมการ
6. นางชุรีย์ ลาพานิชโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กรรมการ
7. นางรัตนาพร อินทรพานิชย์โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำกรรมการ
8. นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์โรงเรียนบ้านเหล่าเมยกรรมการ
9. นางพรรณิภา บรรใดทองโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมรินทร์ อุทธสารผอ.โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชราภรณ์ สาริบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกนาโกกรรมการ
3. นายประยุทธ โพธิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนบ้านคำก้าวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยมผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(บพิตมหาพิมพ์)ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ธิมาชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายอาคม ทำเลดีโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายรังสรรค์ งามสายโรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการ
5. นายธนากร คำโสมสีโรงเรียนบ้านป่าชาดกรรมการ
6. นางสาวบุษกร ศรีชนะโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ภาระเวชโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ ชมภูคำผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายเตรียมศักดิ์ มีสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการ
3. นายเจษฎาพร พลหาญโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นายสมพงษ์ รากทองโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย สารมาศผอ.โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวางประธานกรรมการ
2. นายเพทาย บุญตาโรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการ
3. นายสินทอง อุคำโรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรีโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการ
5. นายประพันธ์ โภคาแสงโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทองพูล ศรีบุญผอ.โรงเรียนบ้านดอนฮีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ เป้าจังหารโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการ
3. นายเชิดชัย เอกศรีโรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายทองใส กาลจักรโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจรันต์ นิลสุผอ.โรงเรียนบ้านศรีแก้วประธานกรรมการ
2. นายพชร สวัสดิ์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรีโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายพัฒนพง แสงสุขโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ พลมั่นผอ.โรงเรียนบ้านพรหมนิยมประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ธาระรัตน์โรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
3. นายประศาสตร์ มูลหลวงโรงเรียนบ้านโพงกรรมการ
4. นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วประภาโรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
5. นายนพดล โพธิแสนโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมคิด สุนทรชัยผอ.โรงเรียนบ้านโพนงามเกลี้ยงเก่าประธานกรรมการ
2. นายสุเวช กรีฑาโรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่ากรรมการ
3. นายวสันต์ สอนจันทร์โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮกรรมการ
4. นายวสันต์ สิมาฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาซึมกรรมการ
5. นางวรรนิศา ทุราชโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณผอ.โรงเรียนบ้านคำเลาประธานกรรมการ
2. นายสุเวช กรีฑาโรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่ากรรมการ
3. นายประมวล โพธิ์พาดโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายวสันต์ สิมาฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาซึมกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ผลดีโรงเรียนบ้านโนนหาดกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ลุนาบุตรผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ วารีศรีโรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียงกรรมการ
3. นางสาวทัศนียา ทุ่มโมงโรงเรียนบ้านกระจายกรรมการ
4. นายครรชิต เพชรกองโรงเรียนน้อมเกล้ากรรมการ
5. นายธีระพล อ่อนพฤกษ์ภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปรเมศร์ พันธุมาตย์ผอ.โรงเรียนบ้านพืชคามประธานกรรมการ
2. นายสบายจิตต์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโสกผักหวานกรรมการ
3. นางสาวปริยดา ระศรโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนบ้านคำก้าวกรรมการ
5. นางสาวสุภิญญา จันทร์สาขะโรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมรินทร์ อุทธสารผอ.โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ โพธิ์สิงห์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายประจักษ์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนบ้านคำก้าวกรรมการ
4. นายประยุทธ โพธิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายเพชร หงษ์ศรีผอ.โรงเรียนบ้านดู่ลาดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภูพลผันโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นายสมบัติ ประธานโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
4. นายเสริมเกียรติ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายเพชร หงษ์ศรีผอ.โรงเรียนดู่ลาดประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ภูพลผันโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นายสมบัติ ประธานโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
4. นายเสริมเกียรติ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ อุตมะผอ.โรงเรียนบ้านคำครตาประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว แท่งหินโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรังกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ศรีเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการ
5. นายธีรพล สมคะเณย์โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ศรีวะรมย์ผอ.โรงเรียนบ้านสีสุกประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว แท่งหินโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรังกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ศรีเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการ
5. นายธีรพล สมคะเณย์โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายคำกิ่ง ทับแสงผอ.โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา ศิวิรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร สุวรรณมุขโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นางละไม ขันสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเซโนนม่วงกรรมการ
5. นายสุวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล)กรรมการ
6. นายพิชัย พรมมาโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอาณกร หนองหงอกผอ.โรงเรียนบ้านคำเกิ่งประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา ศิวิรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร สุวรรณมุขโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นายพิชัย พรมมาโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางละไม ขันสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเซโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหี่ยประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านโคกนาโกกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ สุขสงสารโรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการ
4. นางนฤมล จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการ
5. นางบุษกร โคติเวทย์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวินิช สุธรรมวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเข็มทอง พงษาปานโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จันทร์เต็มโรงเรียนบ้านโนนหาดกรรมการ
4. นางเรไร ดอกไม้โรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวานิช ทานะเวชผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางลำใย ทาณะระโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลางกรรมการ
3. นายสมชัย ดอกพิกุลโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
4. นางธัลย์วดี ธนโชติสกุลวานิชโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยกรรมการ
5. นางอนงค์ เกิดศรีทองโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิทยายุทธ บุสหงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านโชคชัยพรประธานกรรมการ
2. นางอุบล ชาลีพุทธาพงศ์โรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายประเทือง อัฒจักร์โรงเรียนบ้านนำ้คำกรรมการ
4. นายประทวน ผาดโผนโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนากรรมการ
5. นางสุภาพร คำภูเงินโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณัฐกฤต วรรณฟักผอ.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหินประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปาน ยวงแก้วโรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการ
3. นางบัวยนต์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนบ้านผักกะย่ากรรมการ
4. นายเพ็ญศรี บุญสงค์โรงเรียนบ้านป่าชาดกรรมการ
5. นางกิตติพร มีทรัพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบผอ.โรงเรียนบ้านคึมยาวประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม วันธานีโรงเรียนบ้านโนนประทายกรรมการ
3. นางเกษศรินทร์ ดอกพิกุลโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
4. นายโกสัย โกษาแสงโรงเรียนบ้านสะสะอาดกรรมการ
5. นายตรีเพชร ลาสนธิโรงเรียนบ้านกุดโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย กลบกลิ่นผอ.โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟประธานกรรมการ
2. นางอรทิพย์ บุเงินโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นางประยงค์ บุญปกโรงเรียนบ้านกุดกว้างกรรมการ
4. นางสาวชญาดา ไชยสุทธิ์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการ
5. นายบุญจันทร์ ทาตะไชยโรงเรียนบ้านโสกสานกรรมการ
6. นางนุชนาถ สุราสาโรงเรียนบ้านหนองเหี่ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภิชญ์ชญา มีแก้วผอ.โรงเรียนบ้านนิคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ผุดผ่องโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลางกรรมการ
3. นางจุรีพร แสงผดุงโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
4. นางอุรา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143กรรมการ
5. นางสวาท กันยาวรรณโรงเรียนบ้านป่าตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายจีระ พระสุพรรณผอ.โรงเรียนบ้านโพธิญาณประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ สว่างวงษ์โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่ากรรมการ
3. นางวรรณภา วิริยะพันธ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการ
4. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการ
5. นางนวลฉวี ฬานันท์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
6. นางพินนิภา มาสเนตรโรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ผงทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ สว่างวงษ์โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่ากรรมการ
3. นางพินนิภา มาสเนตรโรงเรียนบ้านม่วงกาชังกรรมการ
4. นางรัชนี แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการ
5. นางนวลฉวี ฬานันท์โรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
6. นางนางวรรณภา วิริยะพันธ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายบุญครอง เสาประธานผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางนิศรา วงษ์อนันต์โรงเรียนบ้านม่วงไข่กรรมการ
3. นางยุพิน ห้องแซงโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ วงศ์หาจักรโรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์)กรรมการ
5. นางวราภรณ์ มุตุมาจันทร์โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิทูรย์ บุญปกผอ.โรงเรียนหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางสง่า ประกอบสุขโรงเรียนบ้านนาจานเจริญวิทย์กรรมการ
3. นายเทวินทร์ เหล่าพิลัยโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นางมุกดา วงศ์อามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิญาณกรรมการ
5. นางสังเวียน ธิมาชัยโรงเรียนบ้านคำครตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ พงษ์ประเสริฐผอ.โรงเรียนบ้านโสกน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วรโยธาโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางวนิดา ศรีชนะโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นายเดชา ภาระสารโรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางนงพร สุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ แก้วประภาผอ.โรงเรียนบ้านป่าตองประธานกรรมการ
2. นางศิรินทร์นาฎ สร้อยแก้วโรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ อยู่สุขโรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสุพรรณ ตะไนศรีโรงเรียนบ้านช่องเม็กกรรมการ
5. นางทองสี ทองไชยโรงเรียนบ้านแดงหนองแซงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายมิตร ศรีชัยผอ.โรงเรียนบ้านทรายมูลประชาราษฎณ์ประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ บรรเทาโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ นามนนท์โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างกรรมการ
4. นางถนอมจิตร์ จรัญพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยยางฯกรรมการ
5. นางวิไลพร วัยพันธ์โรงเรียนสมสะอาดกรรมการ
6. นางสราญจิต สรรพาวุธโรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายธรรมนอง ชาลีผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี ศรีธรรมโรงเรียนบ้านกระจายกรรมการ
3. นางพิสมัย ดลเอี่ยมโรงเรียนน้อมเกล้ากรรมการ
4. นางจิรัชญา คำย้าวโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
5. นางประภา ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทรายมูลประชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต รักชื่อผอ.โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมงรองประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ เมืองแวงโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการ
3. นายชำนาญ แดงท่าขามโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
4. นางเพียรพรรณ สมดีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต รักชื่อผอ.โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมงประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แดงท่าขามโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นางเพียรพรรณ สมดีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ เมืองแวงโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรจนา ชมภูพรผอ.โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิภ่า บรรเทาโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการ
3. นางละมัย ภารสำเร็จโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
4. นางสาวสมหมาย ศุภพินิโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางสาวปริศรา สุภาโรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมงกรรมการ
6. นางนลินยา สายวันดีโรงเรียนคำเกิ่งกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ พฤกษาโรงเรียนบ้านม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พลยุทธผอ.โรงเรียนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นางวิภา บรรเทาโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการ
3. นางพรรณี ห้องแซงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นางละมัย ภารสำเร็จโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ พฤกษาโรงเรียนบ้านม่วงไข่กรรมการ
6. นางสาวสมหมาย ศุภพินิโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
7. นางจันที เงาศรีโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
8. นางนลินยา สายวันโรงเรียนคำเกิ่งกรรมการ
9. นางสายสวาท มณีเขียวโรงเรียนบ้านส้มผ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววรจนา ชมภูพรผอ.โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิภา บรรเทาโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการ
3. นางละมัย ภารสำเร็จโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พฤกษาโรงเรียนบ้านม่วงไข่กรรมการ
5. นางสาวปริศรา สุภาโรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมงกรรมการ
6. นางนลินยา สายวันดีโรงเรียนคำเกิ่งกรรมการ
7. นางสาวสมหมาย ศุภพินิโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายถาวร สุวรรณพิมพ์ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ประธานกรรมการ
2. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
6. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
7. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)กรรมการ
8. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
9. นายสัญญา วงส์อนันต์โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
10. นางเพชรศิริ ขาวขำโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายถาวร สุวรรณพิมพ์ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ประธานกรรมการ
2. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
6. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
8. นายสัญญา วงส์อนันต์โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
9. นางเพชรศิริ ขาวขำโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายกรรมการ
10. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ สุริยะศรีผอ.โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมีประธานกรรมการ
2. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
6. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร สุวรรณพิมพ์ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ประธานกรรมการ
2. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
4. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
5. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
7. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
8. นายสัญญา วงศ์อนันท์โรงเรียนอนุบาลปาติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล)กรรมการ
9. นางเพชรศิริ ขาวขำโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายกรรมการ
10. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สุรินามผอ.โรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
6. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
7. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
8. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ มุสิกวันผอ.โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไลประธานกรรมการ
2. นางมินตรา สายรัตน์โรงเรียนบ้านดอนฮีกรรมการ
3. นางวินางรอง เมืองมัจฉาโรงเรียนบ้านดู่ลาดกรรมการ
4. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
5. นางทองสุข ธีรพิทักษ์โรงเรียนบ้านผักกะย่ากรรมการ
6. นางรินลดา แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโพงกรรมการ
7. นางสกุณี เกตุงามโรงเรียนบ้านกุดไกรสรกรรมการ
8. นายสมจิตร แสงบุญโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ น่าบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายถาวร สุวรรณพิมพ์ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ประธานกรรมการ
2. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
4. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
5. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
6. นายสัญญา วงศ์อนันต์โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
7. นางเพชรศิริ ขาวขำโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายกรรมการ
8. นางสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
9. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
10. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายถาวร สุวรรณพิมพ์ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ประธานกรรมการ
2. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
5. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
6. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
7. นายสัญญา วงส์อนันต์โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลกรรมการ
8. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
9. นางเพชรศิริ ขาวขำโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายกรรมการ
10. นางสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายถาวร สุวรรณพิมพ์ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ประธานกรรมการ
2. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
4. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
5. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
6. นายสัญญา วงศ์อนันท์โรงเรียนอนุบาลปาติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล)กรรมการ
7. นางเพชรศิริ ขาวขำโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายกรรมการ
8. นางสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
9. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
10. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถาวร สุวรรณพิมพ์ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ประธานกรรมการ
2. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
5. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
6. นายสัญญา วงศ์อนันท์โรงเรียนอนุบาลปาติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล)กรรมการ
7. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
8. นางสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
9. นางเพชรศิริ ขาวขำโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายกรรมการ
10. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายถาวร สุวรรณพิมพ์ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่ากรรมการ
3. นายสามารถ ศรีสุขโรงเรียนบ้านบะคอมกรรมการ
4. นายเสนอ พินิจดำโรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา วงศ์อนันท์โรงเรียนอนุบาลปาติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล)กรรมการ
6. นางกานดา ทองใบโรงเรียนบ้านหัวงัวฯกรรมการ
7. นายสุมาลี แสงวงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
8. นางเพชรศิริ ขาวขำโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายกรรมการ
9. นายประถม ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
10. นางเยือกเย็น สมภักดีโรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินออนโรงเรียนบ้านกุดสำโรงกรรมการ
3. นางสมสันต์ ศรีธรรมสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
5. นางวัชรา สุดาเดชโรงเรียนกรรมการ
6. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาเสริฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างประธานกรรมการ
2. นางสมสันต์ ศรีธรรมสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายบัว สันตะวงษ์โรงเรียนเซโนนม่วงกรรมการ
4. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
5. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐกรรมการ
6. นางสาวนิตยา อินออนโรงเรียนบ้านกุดสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินออนโรงเรียนบ้านกุดสำโรงกรรมการ
3. นายบัว สันตะวงษ์โรงเรียนเซโนนม่วงกรรมการ
4. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
5. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐกรรมการ
6. นางสมสันต์ ศรีธรรมสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาเสริฐกรรมการ
3. นางสมสันต์ ศรีธรรมสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวนิตยา อินอ่อนโรงเรียนบ้านกุดสำโรงกรรมการ
5. นายบัว สันตะวงษ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินออนโรงเรียนบ้านกุดสำโรงกรรมการ
3. นางสมสันต์ ศรีธรรมสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐกรรมการ
5. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
6. นายบัว สันตะวงษ์โรงเรียนเซโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาเสริฐกรรมการ
3. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
4. นางวัชรา สุดาเดชโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นายบัว สันตะวงษ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางสาวนิตยา อินอ่อนโรงเรียนบ้านกุดสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาเสริฐกรรมการ
3. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
4. นางวัชรา สุดาเดชโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นายบัว สันตะวงษ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางสาวนิตยา อินอ่อนโรงเรียนบ้านกุดสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาเสริฐกรรมการ
3. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
4. นางสาวนิตยา อินอ่อนโรงเรียนบ้านกุดสำโรงกรรมการ
5. นางสมสันต์ ศรีธรรมสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(บพิตมหาพิมพ์)กรรมการ
6. นางวัชรา สุดาเดชโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาเสริฐกรรมการ
3. นางวัชรา สุดาเดชโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
4. นายบัว สันตะวงษ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวนิตยา อินอ่อนโรงเรียนบ้านกุดสำโรงกรรมการ
6. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คชวินผอ.โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างแต้นาเสริฐกรรมการ
3. นางแสงดาว สุภารีย์โรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
4. นางสมสันต์ ศรีธรรมสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(บพิตมหาพิมพ์)กรรมการ
5. นายบัว สันตะวงษ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางวัชรา สุดาเดชโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอินตอง คลังคงเค็งผอ.โรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นางพรรณี แสงสุขโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นางจิราพร จันทร์สาขะโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางปิยานุช ลำทองโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอินตอง คลังคงเค็งผอ.โรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นางปิยานุช ลำทองโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นางจิราพร จันทร์สาขะโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางพรรณี แสงสุขโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย โพธิ์ตาดผอ.โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร วจีภูมิโรงเรียนบ้านคำเลากรรมการ
3. นางพิมชญาณัฐ ศรีชัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางเพียงบุญ ลุณบุตรโรงเรียนหนองนกเขียนกรรมการ
5. นางมุทิตา กองทองโรงเรียนบ้านนาโส่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย โพธิ์ตาดผอ.โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร วจีภูมิโรงเรียนบ้านคำเลากรรมการ
3. นางพิมชญาณัฐ ศรีชัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางมุทิตา กองทองโรงเรียนบ้านนาโส่กรรมการ
5. นางเพียงบุญ ลุณบุตรโรงเรียนหนองนกเขียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคณุต บุเงินผอ.โรงเรียนบ้านเซโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุรา จันทร์ศิริโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯกรรมการ
3. นางขวัญใจ แก้วทองโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯกรรมการ
4. นางอมร นาทองห่อโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกกรรมการ
5. นางวัลลภา หมื่นสายโรงเรียนบ้านพรหมนิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิชัย โพธิ์ตาดผอ.โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิมประธานกรรมการ
2. นางอุรา จันทร์ศิริโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯกรรมการ
3. นางขวัญใจ แก้วทองโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาฯกรรมการ
4. นางวัลลภา หมื่นสายโรงเรียนบ้านพรหมนิยมกรรมการ
5. นางอมร นาทองห่อโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทศพร พวงชมพูผอ.โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณาพร สายคำวงศ์โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรังกรรมการ
3. นางสุวรรณี บุญบรรลุโรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ สุวรรณมุขโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทศพร พวงชมพูผอ.โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ สุวรรณมุขโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางสุวรรณี บุญบรรลุโรงเรียนบ้านหนองบากกรรมการ
4. นางสาวกฤษณาพร สายคำวงศ์โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ ศรีทราชัยผอ.โรงเรียนบ้านคำผักหนามรองประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พุทธคุณโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการ
3. นางสุมาลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านป่าตองกรรมการ
4. นางพิมพ์พิมล นวลศิริโรงเรียนบ้านส้มผ่อกรรมการ
5. นางทองรัง ทองเนตรโรงเรียนบ้านป่าชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ ศรีทราชัยผอ.โรงเรียนบ้านคำผักหนามประธานกรรมการ
2. นางทองรัง ทองเนตรโรงเรียนบ้านป่าชาดกรรมการ
3. นางพิมพ์พิมล นวลศิริโรงเรียนบ้านส้มผ่อกรรมการ
4. นางสุมาลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านป่าตองกรรมการ
5. นางกัลยา พุทธคุณโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชัย โคตรหาผอ.โรงเรียนบ้านป่าขี้ยางประธานกรรมการ
2. นายทองอาล โยธะพันธ์โรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการ
4. นางสาวทับทิม ยอดธรรมโรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการ
5. นายไชยพจน์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชัย โคตรหาผอ.โรงเรียนบ้านป่าขี้ยางประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการ
3. นางสาวทับทิม ยอดธรรมโรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการ
4. นายสุนทร กาวัลย์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ศานติกรกิจโรงเรียนไทยเจริญกรรมการ
6. นายไชยพจน์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการ
7. นายทองอาล โยธะพันธ์โรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิชัย โคตรหาผอ.โรงเรียนบ้านป่าขี้ยางประธานกรรมการ
2. นายทองอาล โยธะพันธ์โรงเรียนบ้านโพนดินแดงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านคำผักหนามกรรมการ
4. นายประกาศ กุลสิงห์โรงเรียนบ้านโนนแดงฯกรรมการ
5. นายไชยพจน์ ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลากรรมการ
6. นางสาวทับทิม ยอดธรรมโรงเรียนบ้านหนองชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้วผอ.โรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงรัตน์ แสวงพันธ์โรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
3. นายไสว สุทธิบุญโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง ไตรยวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อุทสารโรงเรียนบ้านผักกะย่ากรรมการ
3. นายวิทยา บุญลักษณ์โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำกรรมการ
4. นายส่งศักดิ์ อินอ่อนโรงเรียนบ้านกลางสระเกษกรรมการ
5. นายวราวุธ ถาวรโรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนากรรมการ
6. นางเรณู กองษรโรงเรียนบ้านคำแขนศอกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสมนึก วายโสภาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเขียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการ
3. นายอนันต์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก วายโสกาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเขียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสมนึก วายโสกาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเขียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการ
3. นายอนันท์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสมนึก วายโสกาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมนึก วายโสกาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเขียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการ
3. นายอนันท์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสมนึก วายโสกาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการ
3. นายอนันท์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมนึก วายโสกาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการ
3. นายอนันท์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสมนึก วายโสกาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเขียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมนึก วายโสกาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเขียงเพ็งกรรมการ
2. นายอนันท์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสมนึก วายโสกาผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายอนันท์ มีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาวกรรมการ
3. นายทวี ปุยวงศ์โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้กรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]