หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกระจาย 4 13 7
2 004 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 13 17 15
3 003 โรงเรียนกุดไกรสร 1 2 1
4 005 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 4 7 5
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 2 7 2
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 7 25 13
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 17 30 24
8 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 2 3 2
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 13 35 20
10 012 โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ 0 0 0
11 013 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 9 17 13
12 015 โรงเรียนดู่ลาด 6 17 9
13 016 โรงเรียนท่าศิลา 3 4 2
14 021 โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 0 0 0
15 022 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 8 12 11
16 023 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 6 15 11
17 019 โรงเรียนน้อมเกล้า 17 46 22
18 025 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 6 16 11
19 026 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 0 0 0
20 027 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 3 7 4
21 032 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 3 6 5
22 033 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 4 6 5
23 035 โรงเรียนบ้านกุดหิน 2 5 2
24 030 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 6 11 7
25 028 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 5 26 8
26 031 โรงเรียนบ้านกุดแดง 8 18 11
27 036 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5 15 9
28 029 โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 8 2
29 038 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 3 2
30 039 โรงเรียนบ้านคำก้าว 2 3 2
31 043 โรงเรียนบ้านคำครตา 3 5 4
32 045 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 9 10 10
33 046 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 7 2
34 047 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 11 27 18
35 050 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 33 74 49
36 041 โรงเรียนบ้านคำเกิด 0 0 0
37 040 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 1 3 2
38 044 โรงเรียนบ้านคำเตย 4 6 5
39 049 โรงเรียนบ้านคำเลา 2 4 3
40 042 โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 0 0 0
41 048 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 2 4 2
42 051 โรงเรียนบ้านคึมยาว 1 2 1
43 066 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 0 0 0
44 071 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 8 15 8
45 072 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 2 3 3
46 073 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 2 2 2
47 074 โรงเรียนบ้านดงสวาง 0 0 0
48 075 โรงเรียนบ้านดงสำราญ 4 10 6
49 077 โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 0 0 0
50 076 โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 0 0 0
51 078 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 2 1
52 079 โรงเรียนบ้านดอนฮี 13 34 23
53 080 โรงเรียนบ้านด่าน 8 17 11
54 083 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 4 5 4
55 085 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 2 2
56 084 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 4 9 7
57 089 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
58 020 โรงเรียนบ้านนาจาน 8 13 10
59 090 โรงเรียนบ้านนาซึม 3 7 4
60 092 โรงเรียนบ้านนาทม 0 0 0
61 091 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 3 5 3
62 094 โรงเรียนบ้านนาเรียง 3 3 3
63 095 โรงเรียนบ้านนาเวียง 11 20 14
64 097 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 8 11 11
65 098 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 0 0 0
66 093 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 0 0 0
67 096 โรงเรียนบ้านนาโส่ 8 10 9
68 100 โรงเรียนบ้านนิคม 5 9 7
69 099 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 21 9
70 106 โรงเรียนบ้านบะคอม 3 5 4
71 107 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 1 2 1
72 108 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 2 2 2
73 109 โรงเรียนบ้านป่าชาด 3 13 7
74 110 โรงเรียนบ้านป่าตอง 0 0 0
75 111 โรงเรียนบ้านป่าตาว 1 2 1
76 114 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 11 45 16
77 187 โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 3 8 5
78 115 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 9 26 17
79 116 โรงเรียนบ้านพืชคาม 1 3 1
80 122 โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 2 3 2
81 126 โรงเรียนบ้านมันปลา 4 8 6
82 125 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
83 123 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 11 20 14
84 124 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 2 3 3
85 128 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 1 2 1
86 127 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 4 20 9
87 130 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 16 31 23
88 131 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 25 62 43
89 133 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 2 5 3
90 132 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 8 29 14
91 134 โรงเรียนบ้านสองคร 7 18 11
92 136 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1 1 1
93 135 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 5 15 10
94 138 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 13 23 18
95 137 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 4 6 6
96 129 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 12 20 15
97 150 โรงเรียนบ้านหนองชุม 18 32 26
98 151 โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 0 0 0
99 152 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 0 0 0
100 153 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 8 6
101 154 โรงเรียนบ้านหนองบอน 10 19 15
102 155 โรงเรียนบ้านหนองบาก 11 30 19
103 156 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 9 7
104 158 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 21 48 27
105 160 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 2 4 3
106 161 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 2 7 4
107 164 โรงเรียนบ้านหนองสนม 3 9 6
108 165 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 7 11 10
109 166 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 2 6 4
110 169 โรงเรียนบ้านหนองหมี 14 31 22
111 170 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
112 157 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 7 18 10
113 159 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 12 7
114 162 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 9 47 11
115 171 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 7 16 9
116 145 โรงเรียนบ้านหนองแก 3 11 3
117 147 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 13 32 21
118 149 โรงเรียนบ้านหนองแคน 11 22 18
119 148 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 6 11 9
120 163 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
121 167 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 2 4 3
122 168 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 15 13
123 146 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว 1 1 1
124 176 โรงเรียนบ้านหวาย 9 13 10
125 175 โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 3 7 6
126 179 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 3 10 4
127 180 โรงเรียนบ้านหัวนา 6 16 8
128 181 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 3 12 6
129 173 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 3 1
130 174 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 1 1 1
131 172 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 14 42 17
132 177 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 10 22 12
133 178 โรงเรียนบ้านห้องแซง 6 24 12
134 067 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 6 14 8
135 069 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 6 21 12
136 070 โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 2 2 2
137 082 โรงเรียนบ้านเตาไห 19 39 29
138 086 โรงเรียนบ้านเทพเจริญสาขาไทยเจริญ 0 0 0
139 087 โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 0 0 0
140 139 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 2 6 4
141 182 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 2 5 4
142 184 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 1 2 2
143 183 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 6 9 8
144 037 โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 0 0 0
145 081 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 7 19 11
146 140 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 2 1
147 054 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 14 31 19
148 052 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 6 21 13
149 053 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 5 17 8
150 055 โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 0
151 185 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 6 13 6
152 056 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 6 12 11
153 058 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 25 39 32
154 059 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 7 35 12
155 060 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 7 5
156 061 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 9 16 14
157 062 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 5 10 10
158 063 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 0 0 0
159 064 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 8 23 12
160 057 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12 30 17
161 065 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 2 2
162 068 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 2 4 2
163 103 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 27 64 43
164 104 โรงเรียนบ้านโนนยาง 28 60 46
165 105 โรงเรียนบ้านโนนหาด 8 12 11
166 102 โรงเรียนบ้านโนนแดง 3 5 5
167 101 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 3 7 4
168 112 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 3 6 3
169 113 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 4 6 5
170 117 โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 0 0 0
171 118 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 15 23 19
172 119 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 15 26 21
173 120 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 2 6 3
174 141 โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 1 3 2
175 142 โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 0 0 0
176 143 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 3 6 5
177 144 โรงเรียนบ้านโสกสาน 1 2 1
178 088 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 3 1
179 186 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 9 18 15
180 193 โรงเรียนสีสุก 1 6 1
181 195 โรงเรียนหนองบัวบาน 5 10 6
182 196 โรงเรียนหนองแหน 4 4 3
183 199 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 8 22 13
184 203 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 20 44 28
185 191 โรงเรียนแยประชาสรรค์ 3 9 5
186 024 โรงเรียนโนนใหญ่ 3 10 3
187 188 โรงเรียนโพง 21 29 24
188 194 โรงเรียนโสกน้ำขาว 4 9 7
189 014 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 10 20 14
190 189 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 14 31 20
191 190 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร 0 0 0
192 198 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 1 6 3
193 200 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 6 3
194 201 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ 0 0 0
195 202 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 0 0 0
196 204 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 5 12 8
197 205 โรงเรียนอนุบาลสายสมร 0 0 0
198 009 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก 0 0 0
199 034 โรงเรียนบ้านกุดเสถียร 0 0 0
200 192 โรงเรียนส่วนการศึกษาเทศบาลห้องแซง 0 0 0
201 197 โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม 0 0 0
202 017 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 0 0 0
203 018 โรงเรียนเทศบาล๑กุดชุมบำรุงราษฎร์ 0 0 0
204 001 โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 2 1
รวม 1088 2485 1589
4074


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]