สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกนาโก 24 0 1 0 25
2 บ้านโนนยาง 22 3 3 0 28
3 บ้านคำสร้างช้าง 21 4 2 3 27
4 บ้านโนนประทาย 20 5 0 0 25
5 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 16 5 0 4 21
6 บ้านหนองชุม 16 2 0 0 18
7 โพง 14 2 2 0 18
8 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 13 1 1 2 15
9 อนุบาลเลิงนกทา 11 5 0 1 16
10 บ้านเตาไห 11 4 0 2 15
11 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 11 2 0 0 13
12 บ้านสมสะอาด 11 0 0 0 11
13 น้อมเกล้า 10 5 2 0 17
14 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 10 5 0 0 15
15 บ้านโคกกลาง 10 2 2 0 14
16 บ้านคำผักหนาม 10 0 1 0 11
17 บ้านหนองหมี 9 3 0 2 12
18 บ้านหนองแข้ 9 2 2 0 13
19 บ้านสุขเกษม 9 2 2 0 13
20 บ้านหนองบาก 9 2 0 0 11
21 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 9 1 2 0 12
22 บ้านผักกะย่า 9 1 0 0 10
23 บ้านหนองบอน 9 1 0 0 10
24 บ้านนาเวียง 9 0 1 0 10
25 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 8 5 2 1 15
26 มารีย์นุเคราะห์ 8 4 0 1 12
27 บ้านดอนฮี 8 4 0 0 12
28 บ้านหนองแคน 8 2 1 0 11
29 ซ่งแย้ทิพยา 8 1 1 0 10
30 บ้านม่วงกาชัง 8 1 0 1 9
31 บ้านนาจาน 8 0 0 0 8
32 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 8 0 0 0 8
33 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 7 4 2 0 13
34 บ้านโคกเจริญ 7 4 1 0 12
35 บ้านหนองเลิงคำ 7 2 0 0 9
36 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 7 1 1 0 9
37 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 7 1 0 0 8
38 บ้านกุดแดง 7 1 0 0 8
39 บ้านนาโส่ 7 0 1 0 8
40 บ้านหนองโสน 7 0 1 0 8
41 บ้านคำน้ำสร้าง 7 0 0 0 7
42 บ้านห้องคลองร่องคำ 6 3 0 0 9
43 บ้านหวาย 6 2 1 0 9
44 บ้านดงมะไฟ 6 2 0 0 8
45 บ้านโนนหาด 6 1 1 0 8
46 ชุมชนห้องแซงวิทยา 6 1 0 0 7
47 ดู่ลาด 6 0 0 0 6
48 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 5 3 3 1 11
49 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 5 2 1 0 8
50 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 5 2 0 0 7
51 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 5 1 0 0 6
52 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 5 1 0 0 6
53 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 5 0 0 1 5
54 หนองบัวบาน 5 0 0 0 5
55 บ้านเซซ่งพัฒนา 5 0 0 0 5
56 บ้านแดงหนองแซง 4 2 1 0 7
57 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 4 2 1 0 7
58 บ้านด่าน 4 2 0 2 6
59 บ้านสองคร 4 2 0 1 6
60 ชุมชนบ้านศรีฐาน 4 2 0 0 6
61 บ้านกุดเชียงหมี 4 2 0 0 6
62 บ้านหนองเหี่ย 4 2 0 0 6
63 บ้านหนองเมืองกลาง 4 1 2 0 7
64 บ้านหนองแคนน้อย 4 1 1 0 6
65 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 4 1 0 0 5
66 อนุบาลสมนึก 4 0 1 0 5
67 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 4 0 0 2 4
68 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 4 0 0 1 4
69 บ้านดงสำราญ 4 0 0 0 4
70 บ้านนิคม 4 0 0 0 4
71 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 4 0 0 0 4
72 นาดี(คุรุประชารัฐ) 3 3 2 0 8
73 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 3 2 1 0 6
74 บ้านกลางสระเกษ 3 2 0 1 5
75 บ้านกุดแห่ 3 2 0 0 5
76 บ้านหัวนา 3 1 2 0 6
77 บ้านหนองบึง 3 1 1 1 5
78 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 3 1 0 1 4
79 บ้านห้องแซง 3 1 0 1 4
80 บ้านศรีแก้ว 3 1 0 0 4
81 กระจาย 3 1 0 0 4
82 บ้านโคกก่อง 3 0 2 1 5
83 บ้านสามแยกภูกอย 3 0 0 1 3
84 บ้านป่าชาด 3 0 0 0 3
85 บ้านนาเรียง 3 0 0 0 3
86 บ้านหินสิ่ว 3 0 0 0 3
87 แยประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองสนม 3 0 0 0 3
89 บ้านโสกผักหวาน 3 0 0 0 3
90 บ้านส้มผ่อ 2 3 1 0 6
91 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 2 3 0 1 5
92 บ้านเหล่าเมย 2 2 2 0 6
93 บ้านมันปลา 2 2 0 0 4
94 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 2 2 0 0 4
95 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 2 1 1 0 4
96 บ้านท่าลาดโนนตูม 2 1 1 0 4
97 โสกน้ำขาว 2 1 1 0 4
98 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
99 บ้านโป่งหนองสิม 2 1 0 0 3
100 บ้านพรหมนิยม 2 1 0 0 3
101 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 2 1 0 0 3
102 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 2 1 0 0 3
103 บ้านคำครตา 2 1 0 0 3
104 บ้านหนองแก 2 1 0 0 3
105 บ้านกุดสำโรง 2 0 2 0 4
106 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 2 0 1 0 3
107 บ้านบะคอม 2 0 0 1 2
108 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 2 0 0 1 2
109 บ้านคำก้าว 2 0 0 0 2
110 ชุมชนบ้านกำแมด 2 0 0 0 2
111 บ้านกุดหิน 2 0 0 0 2
112 บ้านม่วงไข่ 2 0 0 0 2
113 บ้านเสาเล้า 2 0 0 0 2
114 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 2 0 0 0 2
115 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 0 0 0 2
116 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 2 0 0 0 2
117 บ้านดงสวรรค์ 2 0 0 0 2
118 บ้านป่าขี้ยาง 2 0 0 0 2
119 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 4 0 0 5
120 บ้านหนองเรือ 1 3 0 0 4
121 บ้านคำเตย 1 2 1 0 4
122 บ้านหวายกุดสว่าง 1 1 1 0 3
123 บ้านนาซึม 1 1 0 0 2
124 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1 1 0 0 2
125 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 1 0 0 2
126 ชุมชนบ้านโคกยาว 1 1 0 0 2
127 บ้านโพนดินแดง 1 1 0 0 2
128 ท่าศิลา 1 1 0 0 2
129 บ้านหนองนกเขียน 1 1 0 0 2
130 บ้านคำบอน 1 1 0 0 2
131 บ้านคำเลา 1 1 0 0 2
132 บ้านหนองสำโรง 1 1 0 0 2
133 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 1 1 0 0 2
134 หนองแหน 1 0 2 0 3
135 โนนใหญ่ 1 0 2 0 3
136 บ้านหนองลุมพุก 1 0 1 0 2
137 บ้านนาเซแสงวิไล 1 0 0 2 1
138 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 1 0 0 1 1
139 บ้านเซโนนม่วง 1 0 0 0 1
140 บ้านกุดโจด 1 0 0 0 1
141 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 1 0 0 0 1
142 บ้านป่าตาว 1 0 0 0 1
143 บ้านเหล่าตำแย 1 0 0 0 1
144 บ้านโคกศรี 1 0 0 0 1
145 บ้านคำเกิ่ง 1 0 0 0 1
146 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 0 0 0 1
147 บ้านห้วยยาง 1 0 0 0 1
148 บ้านห้วยยางฯ 1 0 0 0 1
149 บ้านเหล่าหันทราย 1 0 0 0 1
150 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 0 1
151 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 1 0 0 0 1
152 สีสุก 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนแดง 0 1 2 0 3
154 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 1 1 0 2
155 บ้านหนองลาดควาย 0 1 1 0 2
156 กุดไกรสร 0 1 0 0 1
157 บ้านคำกลาง 0 1 0 0 1
158 บ้านคึมยาว 0 1 0 0 1
159 บ้านสามัคคี 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองไก่ขาว 0 1 0 0 1
161 บ้านบุ่งค้า 0 0 1 0 1
162 บ้านพืชคาม 0 0 1 0 1
163 บ้านศรีสว่าง 0 0 1 0 1
164 บ้านแสนสำราญ 0 0 1 0 1
165 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 0 0 0 1 0
166 บ้านดอนหวาย 0 0 0 1 0
167 บ้านโสกสาน 0 0 0 1 0
168 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 0
รวม 715 188 75 40 1,018