สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคำสร้างช้าง 21 4 2 3 27
2 บ้านโนนยาง 18 3 3 0 24
3 บ้านโคกนาโก 18 0 1 0 19
4 บ้านโนนประทาย 15 5 0 0 20
5 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 14 5 0 4 19
6 บ้านหนองชุม 13 2 0 0 15
7 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 12 1 1 2 14
8 อนุบาลเลิงนกทา 11 5 0 1 16
9 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 11 2 0 0 13
10 บ้านสมสะอาด 11 0 0 0 11
11 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 10 5 0 0 15
12 บ้านเตาไห 10 4 0 2 14
13 น้อมเกล้า 9 3 2 0 14
14 บ้านหนองหมี 9 3 0 2 12
15 บ้านสุขเกษม 9 2 2 0 13
16 บ้านโคกกลาง 9 2 2 0 13
17 บ้านหนองบาก 9 2 0 0 11
18 โพง 9 1 1 0 11
19 บ้านหนองบอน 9 1 0 0 10
20 บ้านนาเวียง 9 0 1 0 10
21 มารีย์นุเคราะห์ 8 4 0 1 12
22 บ้านดอนฮี 8 4 0 0 12
23 บ้านหนองแข้ 8 2 2 0 12
24 บ้านหนองแคน 8 2 1 0 11
25 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 8 1 2 0 11
26 ซ่งแย้ทิพยา 8 1 1 0 10
27 บ้านนาจาน 8 0 0 0 8
28 บ้านหนองเลิงคำ 7 2 0 0 9
29 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 7 1 1 0 9
30 บ้านม่วงกาชัง 7 1 0 1 8
31 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 7 1 0 0 8
32 บ้านกุดแดง 7 1 0 0 8
33 บ้านนาโส่ 7 0 1 0 8
34 บ้านหนองโสน 7 0 1 0 8
35 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 6 4 2 1 12
36 บ้านโคกเจริญ 6 4 1 0 11
37 บ้านห้องคลองร่องคำ 6 3 0 0 9
38 บ้านหวาย 6 2 1 0 9
39 บ้านดงมะไฟ 6 2 0 0 8
40 บ้านโนนหาด 6 1 1 0 8
41 ชุมชนห้องแซงวิทยา 6 1 0 0 7
42 ดู่ลาด 6 0 0 0 6
43 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 6 0 0 0 6
44 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 5 4 2 0 11
45 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 5 3 3 1 11
46 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 5 2 1 0 8
47 บ้านผักกะย่า 5 1 0 0 6
48 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 5 1 0 0 6
49 บ้านคำผักหนาม 5 0 1 0 6
50 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 5 0 0 1 5
51 บ้านคำน้ำสร้าง 5 0 0 0 5
52 บ้านแดงหนองแซง 4 2 1 0 7
53 บ้านด่าน 4 2 0 2 6
54 บ้านสองคร 4 2 0 1 6
55 ชุมชนบ้านศรีฐาน 4 2 0 0 6
56 บ้านกุดเชียงหมี 4 2 0 0 6
57 บ้านหนองเหี่ย 4 2 0 0 6
58 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 4 1 0 0 5
59 อนุบาลสมนึก 4 0 1 0 5
60 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 4 0 0 2 4
61 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 4 0 0 1 4
62 บ้านดงสำราญ 4 0 0 0 4
63 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 4 0 0 0 4
64 บ้านเซซ่งพัฒนา 4 0 0 0 4
65 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 3 2 1 0 6
66 บ้านกลางสระเกษ 3 2 0 1 5
67 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 3 2 0 0 5
68 บ้านกุดแห่ 3 2 0 0 5
69 บ้านหนองเมืองกลาง 3 1 2 0 6
70 บ้านหัวนา 3 1 2 0 6
71 บ้านหนองบึง 3 1 1 1 5
72 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 3 1 0 1 4
73 บ้านห้องแซง 3 1 0 1 4
74 บ้านศรีแก้ว 3 1 0 0 4
75 บ้านโคกก่อง 3 0 2 1 5
76 บ้านหนองแคนน้อย 3 0 1 0 4
77 บ้านสามแยกภูกอย 3 0 0 1 3
78 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 3 0 0 0 3
79 บ้านนาเรียง 3 0 0 0 3
80 บ้านนิคม 3 0 0 0 3
81 บ้านหินสิ่ว 3 0 0 0 3
82 แยประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองสนม 3 0 0 0 3
84 บ้านโสกผักหวาน 3 0 0 0 3
85 นาดี(คุรุประชารัฐ) 2 3 1 0 6
86 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 2 3 0 1 5
87 บ้านเหล่าเมย 2 2 2 0 6
88 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 2 2 1 0 5
89 บ้านมันปลา 2 2 0 0 4
90 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 2 2 0 0 4
91 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 2 1 1 0 4
92 บ้านท่าลาดโนนตูม 2 1 1 0 4
93 โสกน้ำขาว 2 1 1 0 4
94 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
95 บ้านโป่งหนองสิม 2 1 0 0 3
96 บ้านพรหมนิยม 2 1 0 0 3
97 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 2 1 0 0 3
98 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 2 1 0 0 3
99 บ้านคำครตา 2 1 0 0 3
100 บ้านหนองแก 2 1 0 0 3
101 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 2 0 1 0 3
102 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 2 0 0 1 2
103 ชุมชนบ้านกำแมด 2 0 0 0 2
104 บ้านกุดหิน 2 0 0 0 2
105 บ้านป่าชาด 2 0 0 0 2
106 บ้านเสาเล้า 2 0 0 0 2
107 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 2 0 0 0 2
108 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 0 0 0 2
109 บ้านดงสวรรค์ 2 0 0 0 2
110 บ้านป่าขี้ยาง 2 0 0 0 2
111 หนองบัวบาน 2 0 0 0 2
112 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 4 0 0 5
113 บ้านหนองเรือ 1 3 0 0 4
114 บ้านส้มผ่อ 1 2 1 0 4
115 บ้านคำเตย 1 2 1 0 4
116 บ้านหวายกุดสว่าง 1 1 1 0 3
117 บ้านนาซึม 1 1 0 0 2
118 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 1 0 0 2
119 กระจาย 1 1 0 0 2
120 ชุมชนบ้านโคกยาว 1 1 0 0 2
121 ท่าศิลา 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองนกเขียน 1 1 0 0 2
123 บ้านคำบอน 1 1 0 0 2
124 บ้านคำเลา 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองสำโรง 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 1 1 0 0 2
127 หนองแหน 1 0 2 0 3
128 โนนใหญ่ 1 0 2 0 3
129 บ้านกุดสำโรง 1 0 2 0 3
130 บ้านนาเซแสงวิไล 1 0 0 2 1
131 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 1 0 0 1 1
132 บ้านกุดโจด 1 0 0 0 1
133 บ้านคำก้าว 1 0 0 0 1
134 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 1 0 0 0 1
135 บ้านป่าตาว 1 0 0 0 1
136 บ้านโพนดินแดง 1 0 0 0 1
137 บ้านโคกศรี 1 0 0 0 1
138 บ้านคำเกิ่ง 1 0 0 0 1
139 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 0 0 0 1
140 บ้านห้วยยาง 1 0 0 0 1
141 บ้านห้วยยางฯ 1 0 0 0 1
142 บ้านเหล่าหันทราย 1 0 0 0 1
143 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 0 1
144 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 1 0 0 0 1
145 สีสุก 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนแดง 0 1 2 0 3
147 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 1 1 0 2
148 บ้านหนองลาดควาย 0 1 1 0 2
149 กุดไกรสร 0 1 0 0 1
150 บ้านคำกลาง 0 1 0 0 1
151 บ้านคึมยาว 0 1 0 0 1
152 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 0 1 0 0 1
153 บ้านสามัคคี 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองไก่ขาว 0 1 0 0 1
155 บ้านบุ่งค้า 0 0 1 0 1
156 บ้านพืชคาม 0 0 1 0 1
157 บ้านศรีสว่าง 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองลุมพุก 0 0 1 0 1
159 บ้านแสนสำราญ 0 0 1 0 1
160 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 0 0 0 1 0
161 บ้านดอนหวาย 0 0 0 1 0
162 บ้านบะคอม 0 0 0 1 0
163 บ้านโสกสาน 0 0 0 1 0
164 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 0
165 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 0
รวม 635 180 73 40 928