สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 6 4 7 17 18 3 3 0 24
2 บ้านสมสะอาด 6 2 1 9 11 0 0 0 11
3 บ้านโนนประทาย 5 4 2 11 15 5 0 0 20
4 บ้านเตาไห 4 1 0 5 10 4 0 2 14
5 บ้านนาจาน 4 0 2 6 8 0 0 0 8
6 บ้านโคกนาโก 3 3 1 7 18 0 1 0 19
7 น้อมเกล้า 3 2 0 5 9 3 2 0 14
8 บ้านโนนหาด 3 1 2 6 6 1 1 0 8
9 บ้านม่วงกาชัง 3 0 0 3 7 1 0 1 8
10 บ้านดงสำราญ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
11 อนุบาลเลิงนกทา 2 3 2 7 11 5 0 1 16
12 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 2 2 3 7 14 5 0 4 19
13 บ้านหนองแข้ 2 2 3 7 8 2 2 0 12
14 บ้านสุขเกษม 2 2 1 5 9 2 2 0 13
15 บ้านหนองแคน 2 2 1 5 8 2 1 0 11
16 บ้านหนองชุม 2 1 3 6 13 2 0 0 15
17 บ้านนาเวียง 2 1 1 4 9 0 1 0 10
18 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 2 1 1 4 8 1 2 0 11
19 บ้านผักกะย่า 2 1 1 4 5 1 0 0 6
20 บ้านสองคร 2 1 0 3 4 2 0 1 6
21 ชุมชนบ้านศรีฐาน 2 1 0 3 4 2 0 0 6
22 บ้านดอนฮี 2 0 1 3 8 4 0 0 12
23 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 2 0 1 3 4 0 0 2 4
24 โพง 2 0 0 2 9 1 1 0 11
25 บ้านหนองเลิงคำ 2 0 0 2 7 2 0 0 9
26 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 2 0 0 2 3 2 0 0 5
27 บ้านน้ำคำ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
28 บ้านคำสร้างช้าง 1 4 4 9 21 4 2 3 27
29 บ้านหนองบอน 1 3 2 6 9 1 0 0 10
30 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1 3 0 4 7 1 1 0 9
31 บ้านแดงหนองแซง 1 3 0 4 4 2 1 0 7
32 บ้านหนองหมี 1 2 2 5 9 3 0 2 12
33 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1 2 0 3 7 1 0 0 8
34 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
35 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1 1 4 6 10 5 0 0 15
36 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1 1 2 4 12 1 1 2 14
37 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1 1 0 2 4 1 0 0 5
38 บ้านกุดแห่ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
39 บ้านส้มผ่อ 1 1 0 2 1 2 1 0 4
40 ดู่ลาด 1 0 2 3 6 0 0 0 6
41 ซ่งแย้ทิพยา 1 0 1 2 8 1 1 0 10
42 บ้านกุดแดง 1 0 1 2 7 1 0 0 8
43 บ้านนาโส่ 1 0 1 2 7 0 1 0 8
44 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1 0 1 2 6 0 0 0 6
45 บ้านหนองบึง 1 0 1 2 3 1 1 1 5
46 บ้านศรีแก้ว 1 0 1 2 3 1 0 0 4
47 บ้านโป่งหนองสิม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
48 บ้านหนองบาก 1 0 0 1 9 2 0 0 11
49 บ้านห้องคลองร่องคำ 1 0 0 1 6 3 0 0 9
50 บ้านโคกก่อง 1 0 0 1 3 0 2 1 5
51 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1 0 0 1 2 2 1 0 5
52 บ้านมันปลา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
53 ชุมชนบ้านกำแมด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านกุดหิน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านป่าชาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านนาซึม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 หนองแหน 1 0 0 1 1 0 2 0 3
58 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 0 6 0 6 11 2 0 0 13
59 บ้านดงมะไฟ 0 2 1 3 6 2 0 0 8
60 บ้านด่าน 0 2 0 2 4 2 0 2 6
61 บ้านกุดเชียงหมี 0 2 0 2 4 2 0 0 6
62 บ้านหนองแคนน้อย 0 2 0 2 3 0 1 0 4
63 บ้านโคกเจริญ 0 1 1 2 6 4 1 0 11
64 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
65 บ้านนาเรียง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 0 1 0 1 5 4 2 0 11
67 บ้านหนองเหี่ย 0 1 0 1 4 2 0 0 6
68 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 0 1 0 1 4 0 0 1 4
69 บ้านเซซ่งพัฒนา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
70 บ้านสามแยกภูกอย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
71 บ้านนิคม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
73 แยประชาสรรค์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
74 นาดี(คุรุประชารัฐ) 0 1 0 1 2 3 1 0 6
75 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
76 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 0 1 0 1 2 2 0 0 4
77 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 0 1 0 1 2 1 1 0 4
78 บ้านพรหมนิยม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
79 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านเสาเล้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านหวายกุดสว่าง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
82 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
83 บ้านกุดโจด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านคำก้าว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านโคกกลาง 0 0 3 3 9 2 2 0 13
87 มารีย์นุเคราะห์ 0 0 2 2 8 4 0 1 12
88 โนนใหญ่ 0 0 2 2 1 0 2 0 3
89 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 0 0 1 1 5 3 3 1 11
90 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 0 0 1 1 5 1 0 0 6
91 บ้านหนองเมืองกลาง 0 0 1 1 3 1 2 0 6
92 บ้านหัวนา 0 0 1 1 3 1 2 0 6
93 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
94 บ้านหนองสนม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
95 บ้านโสกผักหวาน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
96 บ้านเหล่าเมย 0 0 1 1 2 2 2 0 6
97 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
98 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 0 0 1 1 1 4 0 0 5
100 บ้านคำเตย 0 0 1 1 1 2 1 0 4
101 กระจาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
102 ชุมชนบ้านโคกยาว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
103 บ้านป่าตาว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านโพนดินแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 7 0 1 0 8
106 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 0 0 0 0 6 4 2 1 12
107 บ้านหวาย 0 0 0 0 6 2 1 0 9
108 ชุมชนห้องแซงวิทยา 0 0 0 0 6 1 0 0 7
109 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 2 1 0 8
110 บ้านคำผักหนาม 0 0 0 0 5 0 1 0 6
111 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
112 บ้านคำน้ำสร้าง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
113 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0 4 0 1 0 5
114 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 0 0 0 0 3 2 1 0 6
115 บ้านกลางสระเกษ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
116 บ้านห้องแซง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
117 บ้านท่าลาดโนนตูม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
118 โสกน้ำขาว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
119 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านคำครตา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 บ้านหนองแก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
123 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
124 บ้านดงสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านป่าขี้ยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 หนองบัวบาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
128 ท่าศิลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านคำบอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านคำเลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านหนองสำโรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านกุดสำโรง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
135 บ้านนาเซแสงวิไล 0 0 0 0 1 0 0 2 1
136 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 0 0 0 0 1 0 0 1 1
137 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านคำเกิ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านห้วยยางฯ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านเหล่าหันทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 สีสุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
147 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านหนองลาดควาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 กุดไกรสร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านคึมยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองไก่ขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านบุ่งค้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านพืชคาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านศรีสว่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านหนองลุมพุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านบะคอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 บ้านโสกสาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 104 95 83 282 635 180 73 40 888