สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 9 5 7 21 22 3 3 0 28
2 บ้านโนนประทาย 8 4 4 16 20 5 0 0 25
3 บ้านโคกนาโก 8 3 2 13 24 0 1 0 25
4 โพง 6 3 0 9 14 2 2 0 18
5 บ้านสมสะอาด 6 2 1 9 11 0 0 0 11
6 บ้านเตาไห 4 1 1 6 11 4 0 2 15
7 บ้านนาจาน 4 0 2 6 8 0 0 0 8
8 บ้านม่วงกาชัง 4 0 0 4 8 1 0 1 9
9 น้อมเกล้า 3 4 1 8 10 5 2 0 17
10 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 3 2 4 9 16 5 0 4 21
11 บ้านโนนหาด 3 1 2 6 6 1 1 0 8
12 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 3 0 1 4 8 0 0 0 8
13 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 3 0 0 3 5 2 0 0 7
14 หนองบัวบาน 3 0 0 3 5 0 0 0 5
15 บ้านดงสำราญ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
16 บ้านผักกะย่า 2 3 3 8 9 1 0 0 10
17 อนุบาลเลิงนกทา 2 3 2 7 11 5 0 1 16
18 บ้านหนองชุม 2 2 3 7 16 2 0 0 18
19 บ้านหนองแข้ 2 2 3 7 9 2 2 0 13
20 บ้านสุขเกษม 2 2 1 5 9 2 2 0 13
21 บ้านหนองแคน 2 2 1 5 8 2 1 0 11
22 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 2 1 2 5 13 1 1 2 15
23 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 2 1 1 4 9 1 2 0 12
24 บ้านนาเวียง 2 1 1 4 9 0 1 0 10
25 บ้านคำผักหนาม 2 1 0 3 10 0 1 0 11
26 บ้านสองคร 2 1 0 3 4 2 0 1 6
27 ชุมชนบ้านศรีฐาน 2 1 0 3 4 2 0 0 6
28 บ้านดอนฮี 2 0 1 3 8 4 0 0 12
29 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 2 0 1 3 4 0 0 2 4
30 บ้านหนองเลิงคำ 2 0 0 2 7 2 0 0 9
31 บ้านป่าชาด 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 บ้านน้ำคำ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
33 บ้านคำสร้างช้าง 1 4 4 9 21 4 2 3 27
34 บ้านหนองบอน 1 3 2 6 9 1 0 0 10
35 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1 3 0 4 7 1 1 0 9
36 บ้านแดงหนองแซง 1 3 0 4 4 2 1 0 7
37 บ้านหนองหมี 1 2 2 5 9 3 0 2 12
38 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1 2 0 3 7 1 0 0 8
39 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 2 0 3 4 1 0 0 5
40 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1 1 4 6 10 5 0 0 15
41 บ้านคำน้ำสร้าง 1 1 0 2 7 0 0 0 7
42 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1 1 0 2 5 1 0 0 6
43 บ้านกุดแห่ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
44 บ้านส้มผ่อ 1 1 0 2 2 3 1 0 6
45 บ้านคำก้าว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 ดู่ลาด 1 0 2 3 6 0 0 0 6
47 ซ่งแย้ทิพยา 1 0 1 2 8 1 1 0 10
48 บ้านกุดแดง 1 0 1 2 7 1 0 0 8
49 บ้านนาโส่ 1 0 1 2 7 0 1 0 8
50 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1 0 1 2 3 2 1 0 6
51 บ้านหนองบึง 1 0 1 2 3 1 1 1 5
52 บ้านศรีแก้ว 1 0 1 2 3 1 0 0 4
53 บ้านโป่งหนองสิม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
54 บ้านหนองบาก 1 0 0 1 9 2 0 0 11
55 บ้านห้องคลองร่องคำ 1 0 0 1 6 3 0 0 9
56 บ้านโคกก่อง 1 0 0 1 3 0 2 1 5
57 บ้านมันปลา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
58 ชุมชนบ้านกำแมด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านกุดหิน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านม่วงไข่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านนาซึม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 หนองแหน 1 0 0 1 1 0 2 0 3
64 บ้านหนองลุมพุก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
65 บ้านเซโนนม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 0 6 0 6 11 2 0 0 13
67 บ้านโคกเจริญ 0 2 1 3 7 4 1 0 12
68 บ้านดงมะไฟ 0 2 1 3 6 2 0 0 8
69 กระจาย 0 2 1 3 3 1 0 0 4
70 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 0 2 0 2 7 4 2 0 13
71 บ้านด่าน 0 2 0 2 4 2 0 2 6
72 บ้านกุดเชียงหมี 0 2 0 2 4 2 0 0 6
73 บ้านหนองแคนน้อย 0 2 0 2 4 1 1 0 6
74 บ้านนิคม 0 2 0 2 4 0 0 0 4
75 บ้านเซซ่งพัฒนา 0 1 1 2 5 0 0 0 5
76 บ้านหนองเมืองกลาง 0 1 1 2 4 1 2 0 7
77 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 0 1 1 2 4 0 0 0 4
78 บ้านนาเรียง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
79 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 0 1 0 1 8 5 2 1 15
80 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 0 1 0 1 4 2 1 0 7
81 บ้านหนองเหี่ย 0 1 0 1 4 2 0 0 6
82 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 0 1 0 1 4 0 0 1 4
83 นาดี(คุรุประชารัฐ) 0 1 0 1 3 3 2 0 8
84 บ้านสามแยกภูกอย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
85 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
86 แยประชาสรรค์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
87 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
88 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 0 1 0 1 2 2 0 0 4
89 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 0 1 0 1 2 1 1 0 4
90 บ้านพรหมนิยม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
92 บ้านเสาเล้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านหวายกุดสว่าง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
94 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านกุดโจด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านโคกกลาง 0 0 3 3 10 2 2 0 14
98 มารีย์นุเคราะห์ 0 0 2 2 8 4 0 1 12
99 โนนใหญ่ 0 0 2 2 1 0 2 0 3
100 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 0 0 1 1 5 3 3 1 11
101 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 0 0 1 1 5 1 0 0 6
102 บ้านหัวนา 0 0 1 1 3 1 2 0 6
103 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
104 บ้านหนองสนม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
105 บ้านโสกผักหวาน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
106 บ้านเหล่าเมย 0 0 1 1 2 2 2 0 6
107 บ้านบะคอม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
108 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 0 0 1 1 1 4 0 0 5
111 บ้านคำเตย 0 0 1 1 1 2 1 0 4
112 ชุมชนบ้านโคกยาว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
113 บ้านโพนดินแดง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
114 บ้านป่าตาว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 7 0 1 0 8
116 บ้านหวาย 0 0 0 0 6 2 1 0 9
117 ชุมชนห้องแซงวิทยา 0 0 0 0 6 1 0 0 7
118 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 2 1 0 8
119 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
120 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0 4 0 1 0 5
121 บ้านกลางสระเกษ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
122 บ้านห้องแซง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
123 บ้านท่าลาดโนนตูม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
124 โสกน้ำขาว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
125 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 บ้านคำครตา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองแก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 บ้านกุดสำโรง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
129 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
130 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
131 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านดงสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านป่าขี้ยาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
135 ท่าศิลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านคำบอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านคำเลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านหนองสำโรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านนาเซแสงวิไล 0 0 0 0 1 0 0 2 1
142 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 0 0 0 0 1 0 0 1 1
143 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านคำเกิ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านห้วยยางฯ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านเหล่าหันทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 สีสุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
154 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านหนองลาดควาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 กุดไกรสร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านคึมยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองไก่ขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านบุ่งค้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านพืชคาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านศรีสว่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านโสกสาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 137 114 94 345 715 188 75 40 978