สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร เขต ๒)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหิน 1. เด็กชายธนพล  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายศุภเกียรติ  เหนือทอง
 
1. นายทะรา  ศรีมันตะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1. เด็กชายประพจน์  นาถาบำรุง
2. เด็กชายพรรษกร  ปัญญานาม
 
1. นางสาวนิลาภรณ์  ธรรมวิเศษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมโยธา
2. เด็กชายอธิสิทธิ์  สิงทอน
 
1. นายกรีพล  พูลทวี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.15 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายวัชรพล  ศรีพรมุก
2. เด็กชายเพชรนริน  กระแสสือ
 
1. นายธวัฒ  ลำพุทธา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.43 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทะโสม
2. เด็กชายจีรวัฒน์  บุญนันท์
 
1. นายชนินทร  จันละบุตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.68 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายธนากร  ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายภัทรชานนท์  ธนาคุณ
 
1. นางอาทร  สะอาดเอี่ยม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.61 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายชัชวาล  ดำดี
2. เด็กชายทวีเดช  แก้วสง่า
 
1. นางบุษราคัม  คลังดงเค็ง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.13 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายนิติภูมิ  มั่นคง
2. เด็กชายอรรถชัย  มงคล
 
1. นายเพทาย  บุญตา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69.49 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองแหน 1. เด็กชายธนภัทร  พยุงวงษ์
2. เด็กชายอภิชาติ  บุญทา
 
1. นายสมควร  สามาอาพัฒน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.28 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1. เด็กชายจารุเดช  ภาคเจริญ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   คุณรักษ์
 
1. นายวีรนันท์   นารีบุตร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.01 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 1. เด็กชายชัยณรงค์  อาจศิริ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยจันทร์
 
1. นางนิสาชล  เดชศิริ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54.8 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายชัชนันท์  ห้องแซง
2. เด็กชายอภิรักษ์  สาระแสน
 
1. นางเลิศวิไล  นามสมบูรณ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายชินราช  มงคล
2. เด็กชายศิริราช  ม่วงภาชี
 
1. นางสาวสมหญิง  โนรีรัตน์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.02 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายนราวิชญ์  มีไชย
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีละโคตร
 
1. นางอารัดดา  เอกศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.72 เข้าร่วม 15 โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายทิวทอง  ดอกบัว
2. เด็กชายศุภโชติ  นาแซง
 
1. ดาบตำรวจเชาวโรจน์  วรรณพงษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39.76 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1. เด็กชายปฏิวัติ  สารมาศ
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  รสจันทร์
 
1. นายภักดี  มูลหลวง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 30.77 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบะคอม 1. เด็กหญิงคุณวุฒิ  ทองเฟื่อง
2. เด็กชายชินกร  อาจศัตรู
 
1. นางสาวธนธร  ทองใบ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายนฤชัย  พันธเพชร
2. เด็กชายโชคชัย  จันทร์ดง
 
1. จ.ส.อ.สมัคร  สันดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1. เด็กชายศิรนธร  สายศร
2. เด็กชายอนุชา   สุดาจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  สายลวดคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายภูริพัฒน์  อินทะปัดสูง
2. เด็กชายอัมรินทร์  สร้อยแก้ว
 
1. นายประมวล  โพธิ์พาด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.29 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายชินวัตร  สีมา
2. เด็กชายธิรวัฒน์  ชื่นบาล
 
1. นายทองสุข  แก้วลี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.54 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กชายพงษภัทร  ศรีธาตุ
2. เด็กชายเวชพิสิฐ  ประชุมรักษ์
 
1. นายรุ่งอรุณ  สุราสา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.4 ทองแดง 6 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1. เด็กชายจรณชัย  กอแก้ว
2. เด็กชายนราทร  งามฉลวย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจนดิฐ  วันทา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.76 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กชายเจนณรงค์  ริมประนาม
2. เด็กชายเจนนรินทร์  ริมประนาม
 
1. นายสุรพงษ์  ศรีวะรมย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 8 โรงเรียนโนนใหญ่ 1. เด็กชายณรงค์  ดาวษาวะ
2. เด็กชายสินสมุทร  คำบุญ
 
1. นายชัยชนะ  ดาวษาวะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.96 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายพิชาน  จูมพิลา
2. เด็กชายสาโรช  สุดแสน
 
1. นายอภินันท์  สำราญสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.186 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายพีระพงษ์   ไทรย้อย
2. เด็กชายวรชาญ    สายจันดา
 
1. นายประยนตร์ชัย   คณาดา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.66 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนวินท์  โลเกตุ
2. เด็กชายอภิชัย  ราชอาษา
 
1. นายสมบัติ  ประธาน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.88 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายธนา  ผิวทอง
2. เด็กชายอชิตพล  เครือดี
 
1. นายประมวล  อุปพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52.03 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายพัฒนพล  ศรีมันตะ
2. เด็กชายพิทยา  บุญศรี
 
1. นายไชยพจน์  กาลจักร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.45 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองชัย
2. เด็กชายณัฐดนัย  สาระงาม
 
1. นางหอมไกล  สุวรรณไตรย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.83 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญบรรลุ
2. เด็กชายราชันต์  เรืองคำไฮ
 
1. นายเกรียงไกร  ศรีทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32.79 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วประพันธ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  นาสิงห์คาร
 
1. นางพนิดา  อินอ่อน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโสกสาน 1. เด็กหญิงจิรนุช  ลาสนธิ
2. เด็กชายไชยา  ชุมศรี
 
1. นายบัณฑิต  สีดา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศิริดาพล
2. เด็กชายอิทธิบรรณ  เกื้อกูล
 
1. นายชำนาญ  อยู่เย็น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายชินกฤษ  งามเนตร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ทองสะอาด
 
1. นายสมชาย  มุกดาดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.45 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนใหญ่ 1. เด็กชายภูริภัทร์  ทาอุตสาหะ
2. เด็กชายอภิชาติ  ชายทวีป
 
1. นายชัยชนะ  ดาวษาวะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 1. เด็กชายภูริพัฒน์  นักลำ
2. เด็กชายวิทวัส  มีชัย
 
1. นายบุญจัน  ช่วงโชติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.85 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เสนสอน
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ผิวทอง
 
1. นายประมวล  อุปพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.53 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 1. เด็กชายพงศธร  นานโบราณ
2. เด็กชายเจษฎา  จูมจันทร์
 
1. นางนิติกรณ์  ศรีธาตุ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.11 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษณะ  สมานพงษ์
2. เด็กชายจุลจักร  บุญสังข์
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีตาแสง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.6 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองขาว
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  สีดี
 
1. นายวิสันต์  ชื่นตา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.73 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จูมเพชร
2. เด็กชายธนากร  จารุสาร
 
1. นายเกรียงไกร  ศรีทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.06 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายทวิช  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายนครินทร์  พวงจำปา
 
1. นางภิชญาพร  วันทา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.68 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชัยยศิลป์  สมจิตรมูล
2. เด็กชายนันทปรีชา  ดวงเคน
 
1. นางเอื้อมเดือน  โพชะโน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.65 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้องแซง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  สมประสงค์
2. เด็กชายปนินธร  ศรีอุบล
 
1. นายสรศาสตร์  นามสมบูรณ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เนินทราย
2. เด็กชายยุทธนา  ธรรมสาร
 
1. นางสาวภัทรวดี  โกสุม
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.81 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ทาระขจัด
2. เด็กชายอิสราธิป   ซารัมย์
 
1. นายวิชา   จารุมูล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายณัฐภพ  ศรีมันตะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สกุลโชติ
 
1. นายชัยยนต์  สุวรรณเพชร
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.41 เข้าร่วม 16 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กชายทิพากร  วงศ์สิทธิ์
2. เด็กชายพัสกร  รัตนโสภา
 
1. นายศรีสวัสดิ์  ติรพงษ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 1. เด็กชายพิชัยชาญ  สีหามาตย์
2. เด็กชายไชยา  กล้าหาญ
 
1. นางอัมพร  สำอางเนตร
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กชายกตัญญู  เจริญตา
2. เด็กชายวิทยา  ทศรักษา
 
1. นายไกรวุฒิ  สระบัว
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79.96 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายกฤษณะ  มาโยธา
2. เด็กชายอาทิตย์  รัตนเทพ
 
1. นายไสว  อ่อนคำ
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78.53 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายวิชิต  คำสาร
2. เด็กชายสรจักร  นาริวงศ์
 
1. นายชัชวาลย์  ยั่งยืน
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายกฤษฎา  โนนตูม
2. เด็กชายวิรัตน์  อินอ่อน
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.27 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายปกรณ์  แขกวันวงศ์
2. เด็กชายเมทสิทธิ์  สายจันดา
 
1. นายประยนตร์ชัย   คณาดา
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 69.73 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายชัยกร  พันธ์เลิศ
2. นายอัมรินทร์  โสตวงษ์
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลศรี
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.74 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. นายนัฐพงษ์  จิตรรักษ์
2. นายสหัสวรรษ  โปร่งเมืองไพร
 
1. นางสาวเรณู  จันทชัย
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 8 โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายปาริชาติ  ราชชิต
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  นาคนิวิษฐ์
 
1. นายกฤษฎา  โภคพันธ์
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55.98 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายสุทธิพจน์  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายอภินันท์  มาสขาว
 
1. นายสง่า  วรรณจันทร์
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54.81 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายกิตติภัทร  อ่อนศรี
2. เด็กชายชนบดี  จิตรบรรเทา
 
1. นางสาวสุรารักษ์  ไชยรักษ์
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52.52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. นายนวพงษ์  กลมเกลียว
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งเรือง
 
1. นายถวิลศักดิ์  ทองโท
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.06 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายพงษ์เพชร  เหมวัน
2. เด็กชายศิลาพงษ์  เทียมพยุหา
 
1. นายสมหมาย  คำผา
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36.79 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญญา
2. เด็กชายอนุชิต  กุมารสิทธิ์
 
1. นางดวงรัตน์  สุขบัติ
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายนพรัตน์  แดงบุตร
2. เด็กชายเอกรัตน์  บึงยาว
 
1. นายกฤษฎา  โภคพันธ์
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. นายทนงศักดิ์  ทับแสง
2. นายอนุธน  แก้วขอนแก่น
 
1. นางนงลักษณ์  ดารังวัล
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.46 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. นายศรายุทธ  มาลาอุตม์
2. นายอัษฎาวุฏ  โถทอง
 
1. นายถวิลศักดิ์  ทองโท
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64.01 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายวรวิทย์  ผ่องใส
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จำศรี
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลศรี
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.12 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายนครินทร์  บุญเติม
2. เด็กชายวิษณุ  เตาสูงเนิน
 
1. นายชัชวาลย์  ยั่งยืน
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57.77 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายภาณุพงษ์  บุตรวงศ์
2. เด็กชายอดิเทพ  ฟองอ่อน
 
1. นายธวัชชัย  บุญเพ็ง
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  สร้อยแก้ว
2. เด็กชายอนิรุทธ์  แสงคำ
 
1. นายภูมิศักดิ์  ชายทวีป
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. นายพงศกร  วงษ์ไชยา
2. นายสหฤทธิ์  เกษมราช
 
1. นางสาวสุรารักษ์  ไชยรักษ์
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.29 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. เด็กชายจิรายุ  ทองเฟื่อง
2. เด็กชายปรีดา  สังคูเมือง
 
1. นางพรทิพย์  จันทหาร
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.47 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งระจิต
2. เด็กชายวสันต์  ศรีอภัย
 
1. นายไสว  อ่อนคำ
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายภานุพงษ์  แพงหอม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองมณี
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีแพง
2. เด็กหญิงสมัชญา  จำเนียร
 
1. นางดวงรัตน์  สุขบัติ
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.73 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสองคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดือดขุนทด
2. เด็กชายเอกทัศน์  ศรีจันทร์
 
1. นางวนิดา   สมสุข
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายธนากร  ศรีมันตะ
2. เด็กชายอิศรา  ศรีมันตะ
 
1. นายสง่า  วรรณจันทร์
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.97 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายณัฐวุธ  อรุณเจริญกิจ
2. เด็กชายพจน์  สมคะเณย์
 
1. นายสมหมาย  สมคะเณย์
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงศ์ยะมาตย์
2. เด็กชายพัชรดนัย  ป้องกัน
3. เด็กชายพีรพงษ์  ใช้คำแช่ม
4. เด็กชายภานุพัฒน์  พันทอง
5. เด็กหญิงสุวิศรา  วรรคสูญ
 
1. นางสำอาง  วังมะนาว
2. นายกุลวิชญ์  เพิ่มศรี
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงช่อกุหลาบ  พหุนันท์
2. เด็กหญิงญาดานุช  แบนอ้น
3. เด็กหญิงนิตรยากร  อ่อนมิ่ง
4. เด็กหญิงปภัสรา  ผดาเวช
5. เด็กหญิงอรวี  พลไชย
 
1. นายสมาน  พลไชย
2. นายชนินทร  จันละบุตร
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชัยอมรฤต
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  มุละสีวะ
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุละสีวะ
5. เด็กชายอดิศร  บุญญะศรี
 
1. นางนุชรีย์  สระน้ำคำ
2. นายปรีดีวัฒน์  น้อยมาลา
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายตุลธร  อรรถบุตร
2. เด็กหญิงธิดาพร  ชื่นบาล
3. เด็กหญิงประภาพร  ฉลูศรี
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาลจักร์
5. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิพาน  แก้วพิภพ
 
1. นายวิทยา  ภูพลผัน
2. นายปิยพงศ์  บุญเพิ่ม
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายฉัตรชัย  สมบัติหล้า
2. เด็กชายธลาดล  บนสันเทียะ
3. เด็กชายธีรธรรม  ทานะเวช
4. เด็กชายพีรพัฒน์  มณีกัญญ์
5. เด็กชายอธิป  เชียงแขก
 
1. นายอารีย์  พรดอนก่อ
2. นายวัชรพงษ์  ทองดวง
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงศุภชัย  น้ำใจดี
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  พันพลู
3. เด็กหญิงสุชาวดี  มาตขาว
 
1. นายภควิชญ์  เหลี่ยมโลก
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กชายชานนท์  บุญถม
2. เด็กชายธีรพล  ศรียันต์
3. เด็กหญิงนิพาวรรณ  ชายทอง
4. เด็กหญิงสุนันทา  กลิ่นใกล้
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ตรีแสน
 
1. นายภควิชญ์  เหลี่ยมโลก
2. นางกรรณิการ์  อุทสาร
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรียนหาร
2. เด็กหญิงรื่นฤดี  หงศ์สอ
3. เด็กชายศรายุทธ  สงค์เขียว
4. เด็กหญิงสุภาพร  มีชัย
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกรฤกษ์
 
1. นายอารีย์  พรดอนก่อ
2. นายวัชรพงษ์  ทองดวง
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายคฑาธร   ธนานันท์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   บุตรวงศ์
3. เด็กชายธรรณ์ธณ   สายจันดา
4. เด็กหญิงพรชิตา   จักษุมาศ
5. เด็กหญิงอทิตติยา   กองคำ
 
1. นายนิพนธ์   ทองโกฏิ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ธาดาวุธ
2. เด็กชายทินกร  เนตรวงศ์
3. เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  อุนาพันธ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สมคะเณย์
 
1. นายสุระศักดิ์  เนตรวงศ์
2. นายวุฒิชัย  อุนาพันธ์
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายชานนท์  ส่งแจ้ง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยปัญญา
 
1. นางชุรีย์  ลาพานิช
2. นางสาวมลิวัรรณ์  แน่นอุดร
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายนภัทร  ส่วนบุญ
2. เด็กหญิงพิไลวัลย์  ขันเงิน
 
1. นางสว่างจิตร  สวัสดิ์ตระกูล
2. นางสาวสุภิญญา  จันทร์สาขะ
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 1. เด็กหญิงปาลิตา  กาลจักร
2. เด็กชายวรพล  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางกชกมล   วงษ์ศรีแก้ว
2. นางชัชฏา  ศรีวะรมย์
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.21 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงขวัญณภัทร   วุฒิเสลา
2. เด็กชายบวรพล  จงเจริญเวทย์
 
1. นางมุกดา  ศรีธาตุ
2. นางเดือนเพ็ญ  ธามณี
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายคมสันต์  เครือวงษ์
2. เด็กหญิงอริยา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บุญตา
2. นางบุษกานต์  ชาลี
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.44 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีวสุทธิ์
2. เด็กชายเตชิต  สุริโย
 
1. นางนุชรีย์  สระน้ำคำ
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทาตะไชย
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เสียงเย็น
 
1. นายบุญสวน  โลหะสาร
2. นางเอื้องพรรณณี  ทองประทุม
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 1. เด็กหญิงณิชกุล  ผิวอ่อน
2. เด็กชายพรเทพ  กำไมล์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยิ้มกลั่น
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.44 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทองคำ
2. เด็กชายเจษฎา  นามสุโน
 
1. นางบุญสุข  ศิริสนธิ
2. นายเทวินทร์  เหล่าพิลัย
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.32 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ผงทอง
2. เด็กหญิงสลินทิพย์  อยู่มั่น
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แดงอาจ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.23 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กชายชัยพัฒนา  สายหงษ์
2. เด็กหญิงณิชพรรณ  ลูกเงาะ
 
1. นางจรรญาวัลย์  บุญบรรลุ
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีวะโสภา
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.13 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนกฤต  สาขาโพ
2. เด็กหญิงสิรีณิภัทร  สาลี
 
1. นางสาวกิมยวน  ป้องกัน
2. นายบรรเทิง  เข็มเพชร
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.77 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายชุติมา  พันธ์เพชร
2. เด็กหญิงอนันตยา  ศรีภาชา
 
1. นางนฤมล  ไทยมิตร
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กชายณัฏฐพล  พงศ์โชติกุล
2. เด็กหญิงรมย์ชลี  พงศ์โชติกุล
 
1. นางดวงดาว  ณ จำปาศักดิ์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.88 ทอง 15 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายวีรยุทธ  บุญวรณ์
2. เด็กหญิงสุมนฑา  นิลพยัคฆ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดอกบัว
2. นางสาวศิรินญา  หงษ์คำ
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.77 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงรินรดา  จันทะมาตย์
2. เด็กชายอรรควัฒน์  พันสวัสดิ์
 
1. นางจำเนียร  แก้วหาญ
2. นางพรรณี  ห้องแซง
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.1 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ไวยะพันธ์
2. เด็กชายวรายุท   สำราญ
 
1. นางภิรมย์รักษ์   ราชชมภู
2. นางกิ่งกมล   นาควัจนะ
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ไชยมาคำ
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  สายสิน
 
1. นางสาวจันทร  ทองบ่อ
2. นางชลทิชา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงเกสร  ปานพายับ
2. เด็กชายโกสินทร์  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวรติยา  ผาบุตรา
2. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มณีนิล
2. เด็กชายธราธิป  พรมซุย
 
1. นางวิจิตรา  นาถาบำรุง
2. นางสุรีย์พร  พันธุมาตย์
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายกรพิทักษ์  วงศ์คำภา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  จำปาสุข
 
1. นางสมบัติ  เศิกศิริ
2. นายสนั่น  เหลาคำ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กชายนวพล  บุญทศ
2. เด็กหญิงปณิดา  ประชุมชีย
 
1. นางไพรวรรณ  จันใด
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงเกศริน  สว่างวงษ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  พันธ์เพชร
 
1. นางนฤมล  ไทยมิตร
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กชายสุเมธี  สมานพงษ์
2. เด็กหญิงเกษสุรีย์  สุวรรณศรี
 
1. นางจันเพ็ญ  นามเพ็ง
2. นางสาวรดารัตน์  หมายมี
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใหมคำ
2. เด็กชายสิทธินนท์  พรมจันทร์
 
1. นายเพชรดี  ศรีสมุทร
2. นายพินิด  สลางสิงห์
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร   ศรีสง่า
2. เด็กชายรัชชานนท์   สารพันลำ
 
1. นางนุษณีย์   ใกล้ชิด
2. นางอุบลรัตน์   คำนันดา
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินอ่อน
2. เด็กชายขจรเดช  คำสงค์
 
1. นายส่งศักดิ์  อินอ่อน
2. นางพนิดา  อินอ่อน
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วงโชติ
2. เด็กหญิงดวงใจ  กุมารสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  กุลวงศ์
2. นางกนกวรรณ  กุลวงศ์
3. นางกนกวรรณ  กุลวงศ์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กชายณัฐชนนท์  แสนขวา
2. เด็กหญิงนงนภัส  เมืองพิล
 
1. นางดวงดาว  ณ จำปาศักดิ์
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายวัฒนา  สระบัว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทะไชย
 
1. นางละอองเพชร  สมดา
2. นางเบญจลักษณ์  สุขโต
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวสุทธิ์
2. เด็กหญิงอริศรา  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางนุชรีย์  สระน้ำคำ
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กชายตันติกร  ปราสาทหินพิมาย
2. เด็กหญิงวิสุทธิ์ตรา  มีธรรม
 
1. นางลัดดาวัลย์  ถาวร
2. นายศรีสวัสดิ์  ติระพงษ์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายประฏิภาณ  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงสลิตา  ศรีตาแสง
 
1. นายเชาวฤทธิ์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาววรางคณา  ไชยรักษ์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงอภัสรา  สีชมภู
2. เด็กชายอิทธิพงษ์  ราศีจันทร์
 
1. นางพรเพ็ญ  สมคะเณย์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายปฏิยากร  พิมพบุตร
2. นางสาวอาภาพร  เกษกุล
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นางสาวรติยา  ผาบุตรา
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีมันตะ
2. เด็กชายเอกอนันต์  ไชยวัน
 
1. นางสมบัติ  เศิกศิริ
2. นายสนั่น  เหลาคำ
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายนัทพงศ์  คงวัน
2. เด็กหญิงอลิศา  โคตสมบัติ
 
1. นางอำพร  ละว้า
2. นางสาวสุภัทรา  แสงจันดา
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.99 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหวาย 1. นางสาวกาญจนา  เมืองพิล
2. นายพีรพงษ์  มีสิทธิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แดงอาจ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.32 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงวรกานต์  มงคล
2. เด็กชายศิวะ  บุญทวี
 
1. นางอำไพพรรณ  สมสอาด
2. นายทองใบ  โนรีรัตน์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.65 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1. เด็กหญิงสุชานาถ  คุณสุทธิ์
2. เด็กชายอัครเดช  สาที
 
1. นายพินิด  สลางสิงห์
2. นายเพชรดี  ศรีสมุทร
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.99 ทอง 7 โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงพรนรินทร์  เร่งมาตร
2. เด็กชายเทพศาตรา  เชิดชู
 
1. นางกุลริศา  บุญทันเอกธนัช
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายทัตพงต์  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงปฐมวดี  ขุมคำ
 
1. นางสมใจ  วรรณทอง
2. นางมินตรา  สายรัตน์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. นายชญานนท์  สุวรรณดวง
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ผดาเวช
 
1. นางอาพัฒตรา  เวชกามา
2. นางรัศมี  ถนัดทาง
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายธนพล   ศรีโสภา
2. เด็กหญิงอิษฏ์นันทน์   กาญจนสุนทร
 
1. นายสุบรรณ   บุตรวงศ์
2. นางสาวนุชจิรา   ผดาเวช
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.98 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายบุศรินทร์  เดชคุณ
2. เด็กชายภูสิทธิ์  พิมพิค้อ
 
1. นายสังวาลย์  รักเพื่อน
2. นายอำนวยชัย  วงศ์นาม
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงณัฐธยา  ถมปัด
2. เด็กชายธนวินทร์   แสงส่อง
 
1. นายโควิน  คิดเข่ม
2. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นายกิตติ  ดานบุตรทอง
2. เด็กหญิงจิตสุภา  หนูจิต
 
1. นางเพชรธีรา  สว่างวงษ์
2. นางรุ่งอรินทร์  คำทวี
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กชายวัชรพล  โกภา
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  ศรีมันตะ
 
1. นางอรดิษ  โคตรสมบัติ
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงนลฤดี  ปั้นทอง
2. เด็กชายเสกสรร  ชมภูพร
 
1. นายพินิจ  เถาว์โท
2. นายณัฐวุฒิ   ภาระเวช
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กชายวรัญญู  บูรณกิตติ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมพุก
 
1. นางสาวนิดา  ชูมานะ
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กชายนาวิน  จิตต์ภิรมณ์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ไชยศรี
 
1. นายวิจิตร  มณีเขียว
2. นางสายสวาท  มณีเขียว
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายจิรายุ   พรมจันทร์
 
1. นางสิริวิภา   รมย์รส
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กหญิงขวัญสุดา   จำปา
 
1. นางยุวดี  บุญตา
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีมันตะ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สืบศรี
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กชายธนเดช  เข็มเพชร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คำลา
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำแสน
 
1. นางอมรา  สารสุข
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายราชพันธ์  พันธราช
 
1. นางมุกดา  ศรีธาตุ
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหลาคำ
 
1. นางสาวพัชยา  ผลขาว
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำหารพร
 
1. นางสาววารีรัตน์  ถาวร
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 1. เด็กหญิงอาภาพร  หนองเทา
 
1. นายอารี  กุบแก้ว
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กชายอภินันท์  ศรีตระการ
 
1. นางลุนหล้า  บุญมั่น
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 1. เด็กหญิงธนันต์พร  จันทิพย์
 
1. นางสาววิภาดา  จันทะมาลา
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรีบุตร
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีหารัตน์
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 1. เด็กหญิงชลิญตา  ปานอ่อน
 
1. นางอัจจิมา  ศรีวะรมย์
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงวรัญญา  มิ่งสูงเนิน
 
1. นางราตรี  ห้องแซง
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธนากร  พิมพาพรม
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีวะอุไร
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงพิชญา  ช่วยตา
 
1. นายวิศิษฎ์  กลิ่นจันทร์
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1. เด็กหญิงสิริมา  เข็มเพชร
 
1. นายจำรัส  มะลิงาม
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา    
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงรินรดา   เมฆชัยภักดิ์
 
1. นายสิริวิภา  รมย์รส
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  สุตตายะโส
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีวะอุไร
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอริสา  วิบูลย์
 
1. นางพิศมัย  โตไทยบุตร
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายปฐมพงศ์  นำศรี
 
1. นางสุพรรณ  หอมหวน
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนโสกน้ำขาว 1. เด็กชายประกฤษฎิ์  ศรีจันทร์
 
1. นางรัชนี  แก้วสาร
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กหญิงนันธิยา  ไชยแสง
 
1. นางรัชนี  พันธุ์ดี
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กหญิงปิยะดา   ไวแก้วสูนย์
 
1. นางสาวรดารัตน์  หมายมี
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กหญิงฉัตรทริตา   ศรีไชย
 
1. นายสิทธินันท์  แก้วจันทร์
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมชาติ
 
1. นางเกษร  ตรีภพ
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายศฎาวุธ  เครือดี
 
1. นายสุพล  แดงมณี
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  พลมาตย์
 
1. นางสาวชมนภัส  แสวงผล
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่เย็น
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงพรประภา  ปัญญาวิชัย
 
1. นางฐิติวรรณ  ไพรสินธุ์
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงสุนันทา  ดอกสิงห์
 
1. นายสมบูรณ์  พิมพ์สิงห์
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 1. เด็กหญิงสิริมา  ภาคแก้ว
 
1. นางพิศมัย  คำทอง
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงวาสนา  นนทะอุด
 
1. นางบุษกร  โคติเวทย์
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์ครุป
 
1. นายสานิจ  มาตขาว
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. นางสาวอมิตา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายอนิรุท  อดกลั้น
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียรกุล
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นางสาววิมลพร   โจมคำ
 
1. นางรติรส   โคตหา
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงสุนิตา  เด่นดวง
 
1. นายพงษ์เพชร  อินอ่อน
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปั้นทอง
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. นางสาวธนัญญา  ดอกไม้
 
1. นางอัมพร  อินอ่อน
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยแสง
 
1. นายประภากร  สอนศาลา
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสองคร 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แสงผล
 
1. นางวนิดา  สมสุข
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กชายอภิพล  งามเหลา
 
1. นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คำทอง
 
1. นางพิศมัย  คำทอง
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายเจษฎา  ประสานทอง
 
1. นายสัมฤทธิ์  มูลสุวรรณ
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายธวัชชัย  ลาภบุญเรือง
 
1. นางเพียรพรรณ  สมดี
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  วงษ์ชม
 
1. นางวราภรณ์  มุตุมาจันทร์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายวรรณลภย์  ภาคแก้ว
 
1. นางสาวอุษณีย์  ไชยรักษ์
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำครตา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางพวงเพ็ชร  แก้วจันทร์วงษ์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงธัญชนก  พิมพา
 
1. นางวาสนา  เผ่าหอม
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายเดชาวัต  ทองลา
 
1. นางพูลทรัพย์  ลาวรรณ
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สูงสันเขต
 
1. นางวิไลวรรณ  อยู่สุข
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กหญิงสงกรานต์  โกมลหิรัญ
 
1. นางจินดา  ม่วงมา
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์เสน
 
1. นางเพ็ญพรรณ  หารชัย
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1. เด็กหญิงกานดา  ชาเมืองกุล
 
1. นางกรรณิการ์  อ่อนแก้ว
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางฐิติมาพร  สุระขันธ์
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 1. เด็กหญิงลัลลนา  แก้วดวงใหญ่
 
1. นางสุภาพ  ไชยศรีษะ
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายภาสกร   ทาระขจัด
 
1. นายเคลื่อนศักดิ์   โสมณวัตร
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สาทิพย์จันทร์
 
1. นางเพลินพิศ  จันทะภา
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  มุละชิวะ
 
1. นางบุหงา  พินิจพล
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงอภิสรา  เลื่อนลอย
 
1. นายวีระชัย  ไตรษร
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองแหน 1. เด็กหญิงมนรดา  เนาวะพันธ์
 
1. นายสมควร  สามาอาพัฒน์
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ตั๋น
 
1. นางพิศมัย  โตไทยบุตร
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  มงคลชนก
 
1. นางอัจจิมา  ยาวโนภาส
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงภาวดี   หวานอารมย์
 
1. นางสิริวิภา   รมย์รส
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 1. เด็กหญิงชลาลัย  หินไทรสง
 
1. นายสานิจ  มาตขาว
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายคฑาวุธ  แท่งหิน
 
1. นายประนมพร  บุญทศ
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1. เด็กหญิงอริศรา  พันธะมุย
 
1. นางวัณณี  หารไชย
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กชายเจษฎา  งามทอง
 
1. นายวิรัตน์ชัย  คำดี
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำแสน
 
1. นายเด่นไชย  ทองเฟื่อง
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มลจันทร์
 
1. นางชลทิชา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายพิทยากร  คำพิลา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เบิกบาน
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงชนิตา  ฤกษ์ใหญ่
 
1. นางบุษกร  โคติเวทย์
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยวนยี
 
1. นางกุลวดี  หวานสูงเนิน
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายวัฒนศักดิ์  งามฉลวย
 
1. นางสมพร  กุลฉวะ
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 1. เด็กหญิงดวงกมล  มนต์สิงห์
 
1. นายประทีป  ใสขาว
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เย็นใส
 
1. นายนิวัฒน์  เปรยรัตน์
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  คำพันธ์
 
1. นางสาวอุษณีย์  ไชยรักษ์
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  สาธรณ์
 
1. นายสวัสดี  ชัยเคนวงศ์
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. นางสาวคนิสร  วรไกราชย์
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงพรรณวิสา  สิงห์ทอง
 
1. นายพงษ์เพชร  อินอ่อน
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นางสาวธิฌากรณ์  ภารุสุข
 
1. นางวิริยา   สองจันทร์
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงวัชรีพร  หมั่นเรียน
 
1. นายชาญณรงค์  พรหมบุตร
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เนินทราย
 
1. นางสาวศิริพร  อินอ่อน
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนโพง 1. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  คีรีตระกูล
 
1. นายนครชัย  มูลสาร
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กหญิงอุมาพร  ผุดผ่อง
 
1. นายสหชัย  พรมฬี
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  พลปฐม
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กชายธนพล  จันดารักษ์
 
1. นายประภากร  สอนศาลา
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงอรวัลย์  สังวรจิต
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงยลดา  กระเบา
 
1. นายประสพ  ศรีวะรมย์
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  เสน่ห์จันทร์
 
1. นายสัมฤทธิ์  มูลสุวรรณ
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กหญิงสุริรัตน์   บุเงิน
 
1. นายภานุวัฒน์   งามจำรัส
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์ชู
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียรกุล
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นายนครินทร์  สิงห์กัน
 
1. นายรติรส   โคตหา
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองโสม
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายนิติพล  ชมชื่น
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายวัชรินทร์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  โคตรคำ
 
1. นายนครชัย  มูลสาร
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นางสาวรัตชฎาภรณ์  จันทร์ดี
 
1. นางวิริยา  สองจันทร์
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นางสาวสุกัญญา  สว่างวงษ์
 
1. นายประภากร  สอนศาลา
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์พันธ์
 
1. นายปิยะ  แวงวรรณ
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายคมสันต์  ตราทอง
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงสุมาลี  จันพิมาย
 
1. นางสาวสุคนธ์  จารุสาร
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ศรีกวี
 
1. นายมนูญศักดิ์  ชนะเคราะห์
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายชาติชาย  ไร่ขาม
 
1. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กชายศุภโชค  พัสติ
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นางสาวพัชรินทร์  จันทะมาตย์
 
1. นางวิริยา  สองจันทร์
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นางสาววสุพร   ธนสิทธิ์
 
1. นางรติรส   โคตหา
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงแสงเทียน  ธนาชาติ
 
1. นางสาวสุคนธ์  จารุสาร
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เข็มเพชร
 
1. นายพงษ์เพชร  อินอ่อน
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กอแก้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียรกุล
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศิลายศ
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. นายเฉลิมเกียรติ  อยู่เย็น
 
1. นางสาววลักษณ์นันท์  สิงห์ทอง
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กชายภูมินทร์  อุ่นทะยา
 
1. นายไชยา  คำทวี
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงพัชราวดี   คมกล้า
2. เด็กหญิงมลฤดี   ข่าทิพย์พาที
 
1. นางพรพรรณ   แสนทวีสุข
2. นางสาวสุธนันท์   วรรณวงค์
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงศณิษา  มูลมณี
2. เด็กหญิงศุภิสรา   บุญไพโรจน์
 
1. นางสุวรัตน์  วันธานี
2. นายเฉลียว  ปาละจูม
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สายศร
2. เด็กหญิงละอองดาว  สายศร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  มโนจิตร
2. นายวีระพงษ์  พิจารณ์
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนกวนัน  คุณสุทธิ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  สมสนิท
 
1. นางวิไล  จันทร์หอม
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิตว์นันท์  ชุมคง
2. เด็กหญิงชนิตว์นันท์  ชุมคง
3. เด็กหญิงพรพิมล  จำลองโพธิ
 
1. นางชุรีย์  ลาพานิช
2. นางวราภรณ์  มุตุมาจันทร์
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ธงสินชัย
2. เด็กหญิงณิติยาพร  ไชยมาคำ
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณเชษณ์
2. นางสุมาลี  พรมชาติ
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้องศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กล้าแข็ง
 
1. นางพรทิพย์  ทับแสง
2. นางสาววัชราภรณ์  แก้วหาญ
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงปณิตา  ไพโรจน์ธนาพงค์
2. เด็กหญิงเทพนารี  เต้าทอง
 
1. นางบุษกานต์  ชาลี
2. นายอุปนิช  ขันสัมฤทธิ์
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลเสนา
2. เด็กหญิงภัทรธิชา  หลักทองคำ
 
1. นางอุมาลักณ์  ประทุมชาติ
2. นางนิสาชล  เดชศิริ
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1. เด็กหญิงอารียา  มาตขาว
2. เด็กหญิงเพชรพร  กลิ่นจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  อ่อนแก้ว
2. นางสาวนิลาภรณ์  ธรรมวิเศษ
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่านเมือง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงขันธ์
 
1. นางวิไลวรรณ  บุญชัยมาตย์
2. นางสาวดวงใจ  อ่วมอำไพ
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชาวไทย
2. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยเรือน
 
1. นายประทีป  ใสขาว
2. นางสาวนิตยา  อินอ่อน
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  สารีโท
2. เด็กหญิงธิตตากานต์  ทีปะลา
 
1. นางพัฒนาการ  ทับแสง
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ขุนหอม
2. เด็กหญิงลักขณา  ภาคแก้ว
 
1. นางนันทนิจ  ชูรัตน์
2. นายวิสันต์  พงษ์เจริญ
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 14 โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงพิสชา  ศรีโชค
 
1. นางเนืองนิตย์  เสนสอน
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉิมแสง
2. เด็กหญิงเดือนนภา  คุณธรรม
 
1. นางพัทธนันท์  มาตขาว
2. นางเกษศิรินทร์  มิตรสีดา
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนกุดไกรสร 1. เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี
2. เด็กหญิงอรนิดา  อุ่นตา
 
1. นางมลิวรรณ  เทพศิริ
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วิชิตพันธ์
2. เด็กหญิงชญาดา  แก้วมุกดา
 
1. นางศรีนวล  ปภุสสโร
2. นางสาวลัดดาพร  หมายมี
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กลิ่นพิกุล
2. เด็กหญิงณัชนิชา  สุริโย
 
1. นางวิไลวรรณ  ภูกองไชย
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายชัยวัฒน์   พยุงวงศ์
2. เด็กหญิงสุนิสา   พ่อวงค์
 
1. นางพรพรรณ   แสนทวีสุข
2. นางสาวสุธนันท์   วรรณวงค์
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 1. เด็กชายถนัดชัย  วรรณจันทร์
2. เด็กหญิงวรรวิณา  โคตสมบัติ
 
1. นายวีระพงษ์  พิจารณ์
2. นางอัจจิมา  ยาวโนภาส
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วรสาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังดนตรี
 
1. นางสุพร  ยอดตระกูล
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กหญิงมัจฉาชล  แสวงแก้ว
2. เด็กหญิงมัทนา  บุญไชย
 
1. นางสาวมาลินี  อยู่เย็น
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 1. เด็กชายศรวิษฐา  แก้ววิไล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นักบุญ
 
1. นางอุมาลักณ์  ประทุมชาติ
2. นางนิสาชล  เดชศิริ
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรชิตา  นันทวัตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  กางพาพันธ์
 
1. นางปิยานุช  มูลหลวง
2. นางวิเศษ  แสนพงษ์
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เรือนสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ผลจันทร์
 
1. นางหนูเพียร  พันธ์เลิศ
2. นายนุ่ม  พันธ์เลิศ
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรวัตร
2. เด็กหญิงกัญญาณี  โหน่งกดหลด
 
1. นางวิไล  จันทร์หอม
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ซอกลม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  หันตุลา
 
1. นางนารี  ครุฑกาศ
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  ไตรยวงษ์
2. เด็กหญิงพิริยา  ไตรยวงษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีวะโสภา
2. นางจุฬาลักษณ์  มูลสาร
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุมารสิทธิ์
2. เด็กหญิงประไพวัลย์  สมคะเรย์
 
1. นางอุไร  สิงห์กาล
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1. เด็กชายทรงเกียรติ  โสพงค์
2. เด็กชายสุทิวัส  พลสิงห์
 
1. นายชัชชัย  บุญมาศ
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 1. เด็กหญิงชราทิพ  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงวารุณี  ศรีชนะ
 
1. นายจำเริญ  ศรีแจ่ม
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปวีณา  เย็นวัฒนา
2. เด็กหญิงอธิชา  กิ่งจันทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณเชษณ์
2. นางสุมาลี  พรมชาติ
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เสนสอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญยอ
 
1. นางสุรัตน์  บุบผาดา
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงอรทัย  ทานะเวช
 
1. นางวิไลวรรณ  ภูกองไชย
2. นายไพโรจน์  ภูกองไชย
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงจุฑานารถ  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงฐิติมา  มาโยธา
 
1. นางธิติสุดา  จันละบุตร
2. นางสาวสุดใจ  แปนนาค
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายธนาวัตร   หงษ์คำ
2. เด็กหญิงวิภาดา   คงแจ่ม
 
1. นายแถลง   นาโควงค์
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีสวรรค์
2. นางสาววัชรา  ทองลา
 
1. นางสาวอัชราภรณ์  สาริบูรณ์
2. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามลาย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  หลักโสม
 
1. นางสาวอัญชลี  พละสูนย์
2. นางพิไลลักษณ์  มุกธวัตร
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  อินสร
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
2. นางรจนา  บุญก้านตง
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงวทันยา  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  พันนา
 
1. นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์
2. นางกนกวรรณ  ร่มโพธิ์
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายนวพล  ใสแสง
2. เด็กหญิงอุลัยวัลย์  ตราทอง
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
2. นางสาวนิศาชล  พรมชาติ
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงฐาปนี  สายเหลา
2. เด็กหญิงอภิสรา  จารุจิตร
 
1. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
2. นายพินิจ  เถาว์โท
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงบุษริน  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงวิชญา  บุญทศ
 
1. นางสุวรรณนี   บุญบรรลุ
2. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงพิยดา  แสงสุข
2. เด็กหญิงอพัชชา  ไชยแสง
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
2. นายอุทัย  ทองใบ
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายปณิธาน  สืบสุวรรณ์
2. เด็กชายปิยะพงศ์  ศรีแจ่ม
 
1. นายเสริฐ  เรียงลิลา
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กหญิงณัฐชรินทร์  บุญทิพย์
2. เด็กหญิงแพรวนภา  ทุ่มโมง
 
1. นางมินตรา  สายรัตน์
2. นางสมใจ  วรรณทอง
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิดา  แดงอาจ
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  คำเฮือง
 
1. นายสัมฤทธิ์  มูลสุวรรณ
2. นางหนูรักษ์  สิงห์คู่
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายวุฒิชัย  หลอดแก้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียรกุล
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นางสาวสุดารัตน์  วิกล
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีตระการ
 
1. นายประภากร  สอนศาลา
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นางสาวพนิดา  ศรีชนะ
 
1. นางวิริยา  สองจันทร์
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กชายปัญญาโชติ  วรโยธา
 
1. นายกฤษฎา  สมประสงค์
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายเจนรินทร์  อินทร์รัสมี
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. นางสาวกิตติพร  เข็มเพชร
 
1. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงจตุพร  แสงอ่อน
 
1. นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. นายสิทธิธรรม  นัยลี
 
1. นางวลักษณ์นันท์  สิงห์ทอง
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายเจษฎากร  สมบูรณ์
 
1. นายจันทร  สมคะเณย์
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงคณิตา  วรรณภูมิ
 
1. นายนครชัย  มูลสาร
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   อุทพันธ์
 
1. นายภาณุวัฒน์   งามจำรัศ
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กหญิงชญาณี  สระใจ
 
1. นายมนูญศักดิ์  ชนะเคราะห์
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. นายภูมิกล้า  บัพจันทร์
 
1. นายพรมมา  ศรีวะโสภา
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กชายลักษณวศิล  จินาวรณ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผงทอง
3. เด็กหญิงูภูสุดา  พุฒจันทร์
 
1. นางสาวสิรินุช  ธรรมวิฑูรย์
2. นางกาญจนา  สมจิต
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ปานพิมพ์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   ทานะเวช
3. เด็กหญิงพรทิพา  ขันคำ
 
1. นางดาวเรือง  เผ่ากันหา
2. นางอนงค์  เลิศลักษ์ศิริ
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 1. เด็กชายคมชาญ  ผุดผ่อง
2. เด็กหญิงปณิตา  ภาคแก้ว
3. เด็กหญิงศศิปภา  ขุนหอม
 
1. นางนันทนิจ  ชูรัตน์
2. นางสาวพชรภัทร  เมฆมนต์
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายณัฏฐกร  แสงส่อง
2. เด็กชายภานุพงษ์  เพตะกร
3. เด็กหญิงสุชานาถ  หอมหวน
 
1. นางสาวสุพัตรา  พีนธ์ทอง
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กชายภานุเดช  บุญบรรลุ
2. เด็กหญิงวิภาวดี  กุลทะโสม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายปรีดีวัฒน์  น้อยมาลา
2. นางสาวธิดารัตน์  คำลา
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงปาลิตา  ทองโสม
3. เด็กหญิงพรณภัทร  โกมลศรี
 
1. นางสุภา  สุขกำเนิด
2. นายสุริยา  ศิลากุล
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1. เด็กหญิงกานต์ณภัทร  วิสาการ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อัญญสิทธิ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ช่วยสุข
 
1. นายชัชชัย  บุญมาศ
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่เย็น
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ส่วนบุญ
3. เด็กหญิงอริสรา  อิฐทอง
 
1. นางไพรวัลย์  พันธ์เลิศ
2. นางอัจฉรียา   ไมตรีแพน
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นาคำ
2. เด็กหญิงนริศรา   จำปา
3. เด็กหญิงบุญนิสา   นาคำ
 
1. นางฉลวย  ทำเลดี
2. นางจันเพ็ญ  นามเพ็ง
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงจันจิรา   แก้วเขียว
2. เด็กชายธนกฤต   วันทา
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ   สังขสูตร
 
1. นางสาวสิริวิภา  รมย์รส
2. นายนิวัฒน์   ผลดี
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายชนาธิป  รอดชุม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  โรจนโพธิ์
3. เด็กหญิงสุภานัน  สุขสุพรรณ
 
1. นายจันทร  สมคะเณย์
2. นางกำไล  กลบกลิ่น
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสองคร 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีมันตะ
2. เด็กชายพันพระยา  มุละสิวะ
3. เด็กชายภูชิต  วงษ์นรักษ์
 
1. นางอำพาพรรณ  รัตนสิงห์
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงดากานดา  ผิวทอง
2. เด็กชายธนธรณ์  ผดาเวช
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ทุมจันทร์
 
1. นายวิศิษฎ์  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวกมลพรรณ  ศรีสุพรรณ์
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กชายระพีพัฒน์  นามเวช
2. เด็กชายวรรณมงคล  โคตรไกรศร
3. เด็กชายสุทัศน์  พันธ์เลิศ
 
1. นายบัญชา  ศรีตาแสง
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  แหวนนิล
2. เด็กชายศณิศร  ช่อแก้ว
3. เด็กชายอนุชิต  แจ้งวัง
 
1. นายประหยัด  สมบัติ
2. นางทิพสุมน  นันทจักร์
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 1. เด็กชายทศวรรษ  ทองแสวง
2. เด็กชายปฏิพล  ทองบ่อ
3. เด็กหญิงวัธทยา  สุดาบุตร
 
1. นางสาวปิยะดา  โสภาเพียร
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กชายจิตติ  แสงสุข
2. เด็กชายอโณทัย  ไตรยวงศ์
3. เด็กหญิงโชเฟีย  หนูเหล็ง มอบส์
 
1. นายสมเกียรติ  นัยจิต
2. นางอรุณี  บุญทวี
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนท่าศิลา    
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กชายธนภัทร  บางดี
2. เด็กชายธนากร  วงศ์สิทธิ์
3. เด็กชายธรรม์  แซ่ตั้ง
 
1. นายพรรธน์  อ่อนสี
2. นางสาววารีรัตน์  ถาวร
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เด่นดวง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วภูมิแห่
3. เด็กหญิงเกษร  นามแก้ว
 
1. นางสาววนิดา  มะโข
2. นางสาวทับทิม  ยอดทอง
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายทวีชัย   เลิกจันทร์
2. เด็กชายทศพล   โสภาวรรณ
3. เด็กชายพรพินิต    ผิวเหลือง
 
1. นายณรงค์   จันทะเลิศ
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายพัฒนกิจ  เชื้อเจ็ดตน
2. เด็กชายภาณุ  ยอดศีรี
3. เด็กหญิงมุฑิตา  เวชกามา
 
1. นายจันทร  สมคะเณย์
2. นางอุไร  สิงห์กาล
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กชายยงค์เกษม  ดอกสะบา
2. เด็กชายอภิชาติ  ประการแก้ว
3. เด็กชายเอกพล  หลักทองคำ
 
1. นายบัญชา  ศรีตาแสง
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายกรรชัย  แก่นทอง
2. เด็กหญิงพรกมล  โกมลศรี
3. เด็กหญิงวิญาฎา  แสงภักดี
 
1. นางสุภา  สุขกำเนิด
2. นายสุริยา  ศิลากุล
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิรนุช  วรสาร
2. เด็กหญิงปัศนีย์  วรสาร
3. เด็กหญิงพิมลแข  ทับแสง
 
1. นางสุพร  ยอดตระกูล
2. นางเอื้อมเดือน  โพชะโน
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยรักษ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์เลิศ
 
1. นางหนูเพียร  พันธ์เลิศ
2. นายนุ่ม  พันธ์เลิศ
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กชายฉลองชัย  บุญปก
2. เด็กหญิงภาสินี  มีชัย
3. เด็กชายวัชรพงษ์  คำแสง
 
1. นางนาฏยา  วังคะฮาด
2. นางสาวนิรมล  ดอกจันทร์
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนท่าศิลา 1. เด็กชายนพรุจ  อุณาวรรณ์
2. เด็กชายภูวนัย  เศิกศิริ
3. เด็กชายอนันธชัย  ไกรศรี
 
1. นายเฉลิมพร  ปาณชู
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 1. เด็กหญิงจิตรดา  ศรีละโคตร
2. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  ศรีงาม
3. เด็กหญิงอริสรา  ชายทวีป
 
1. นายสานิจ  มาตขาว
2. นางนภาพร  มาตขาว
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายธนพล  สามารถ
2. เด็กชายภูวดล  พนตะเสน
3. เด็กชายอธิป  มีแก้ว
 
1. นางนันทิยา  วงษ์ศรีแก้ว
2. นางอนงค์  เลิศลักษณ์สิริ
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายกฤษณะ  ผดาเวช
2. เด็กชายกิตตินันท์  กุลแก้ว
3. เด็กชายวีรชน  ศรีภูธร
 
1. นายวิศิษฎ์  กลิ่นจันทร์
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1. เด็กชายธวัชชัย  ถิ่นใต้
2. เด็กชายพงศ์เพชร  ทองดี
3. เด็กชายเพชรตะวัน  จันปุ่ม
 
1. นายชัชชัย  บุญมาศ
2. นายวิทยุตดร์  ไชยสัจ
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายชลธาร  หอมหวน
2. เด็กชายวีระยุทธ  หอมหวน
3. เด็กชายวีระศักดิ์  กกแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  พันธ์ทอง
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 1. เด็กชายประชารักษ์  คนการ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยสุทธิ์
3. เด็กชายอภินันท์  นะธีลี
 
1. นางสาววิภาดา  จันทะมาลา
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 1. เด็กหญิงวนิดา  มารัตน์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญมีบุตร
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เล่าส้ม
 
1. นางนิดหน่อย  บุญลิลา
2. นางไพร  แสงบุญ
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กชายธนภัทร  บางดี
2. เด็กชายธนากร  วงศ์สิทธิ์
3. เด็กชายธรรม์  แซ่ตั้ง
 
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายคณิศร  ช่อแก้ว
2. เด็กชายจริณัฐ  สระน้อย
3. เด็กชายอนุชิต  แจ้งวัง
 
1. นายประหยัด  สมบัติ
2. นางทิพสุมน  นันทจักร์
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นายประภาชัย  แก้วดวงสี
2. นายวัฒนา  ศิลากุล
3. นายสิทธิพงษ์  แปลมูลตรี
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายชาติพล  เชื้อทอง
2. เด็กชายนนทกาล  สุวรรณศรี
3. เด็กชายวีระศักดิ์  เนาวะนิตย์
 
1. นางกนกวรรณ  ร่มโพธิ์
2. นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายคฑาธร  วรรณจันทร์
2. เด็กชายบดินทร์  อุปชัย
3. เด็กชายวัฒนศักดิ์  ใจหาญ
 
1. นางประภาพร  ทองเพ็ญ
2. นายวรี  หมุนโย
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายกิตติคุณ  มงคล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พิมทอง
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ซองทอง
 
1. นางสาววิลัยพร  ฉลองคุณ
2. นางดารา  เฉิดเจือ
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. นายธีระศักดิ์  ถาวร
2. นายภานุกร  ถาวร
3. นายอนุชิต  จูมจันทร์
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
2. นายพิชิต  ศรีคำแซง
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กชายคมสัน  ทองเฟื่อง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หงษ์ราช
3. เด็กชายอิสรพงษ์  ทองเฟื่อง
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
2. นายรชต  ศรีจันทร์
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กชายธนาดล  วงษ์คำน้อย
2. เด็กชายภานุพงษ์  สว่างวงษ์
3. เด็กชายสหพงษ์  ศรีชนะ
 
1. นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีมันตะ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ดิษฐเนตร
3. เด็กชายเอกภูมิ  บุญสมบัติ
 
1. นางรจนา  บุญก้านตง
2. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายธีรเดช  สมหวัง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  แสงฉวี
3. นายเมธาวุทธิ์  ชายทวีป
 
1. นายสมัย  อยู่สุข
2. นางพงศ์ผกา  บัวหอม
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซึม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาสาย
 
1. นายธนัติพล  แสวงผล
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายสิทธิโชค  รัตน์เมือง
 
1. นายคุรุศึกษา  ภารการ
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายณัฐดนัย   หนองหงอก
 
1. นายปริญญา   รัตนะ
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพันวัสสา  การสมบัติ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มหิวรรณ
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายธนกร   สีลาวงค์
 
1. นายปริญญา   รัตนะ
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงวิภวานี  การวิจิตร
 
1. นายวีรยุทธ  คำแก้ว
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงธิติวรดา  โสภาลุน
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มหิวรรณ
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายพรหมมินทร์   คำภา
 
1. นายปริญญ   รัตนะ
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรสุดา  อรัญมิ่ง
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มหิวรรณ
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายภาคภูมิ   วิไลพรรัตนา
 
1. นายปริญญา   รัตนะ
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สดสี
 
1. นางมุกดา  ยอดเสน่ห์
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกฤษณาพร  ศรีธาตุ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มหิวรรณ
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. นางสาวเมทินี  บุญพิทักษ์
 
1. นายทองดี  คณะศรี
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายพลอนชมพู   ลุณบุตร
 
1. นายปริญญ   รัตนะ
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 1. เด็กชายทรงเกียรติ  หูตาชัย
 
1. นายมนตรี  ศิริดล
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายเจษตุพล   คำภา
 
1. นายปริญญา   รัตนะ
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงปภาดา  ไชยคำ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มหิวรรณ
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กชายดนุพล  คำแสน
 
1. นายบพิธ  ทองไชย
2. นางเงินตรา  ยาวะโนภาส
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายรัฐประชา  พรมจันทร์
 
1. นายคุรุศึกษา  ภารการ
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน 1. นายถิรวุฒิ  บุญปอง
 
1. นายปิยะ  แวงวรรณ
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายณัฐนันท์   น้ำจั่น
 
1. นายปริญญ   รัตนะ
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงปณิสา  หงษ์คำจันทร์
 
1. นางพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สาโรจน์
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มหิวรรณ
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยเพชร
 
1. นางมณีวรรณ  ปั้นทอง
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองแหน    
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สิริโสม
 
1. นายปริญญ   รัตนะ
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  นครธรรม
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นายพงศ์ษธร  ถึงแสง
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีสัน
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงแววประกาย  แปลงแก่นจันทร์
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงธาริณี   คำพา
 
1. นายปริญญ   รัตนะ
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายทรงพล   ปางแก้ว
2. เด็กชายธนกร   ครองบุญ
3. เด็กชายธนกร   สีลาวงค์
4. เด็กชายธนวัตน์   พรดี
5. เด็กหญิงธาริณี   คำพา
6. เด็กชายพรหมมินทร์   คำภา
7. เด็กชายพลอยชมภู   ลุณบุตร
8. เด็กชายภาคภูมิ   วิไลพรรัตนา
 
1. นายปริญญา   รัตนะ
2. นายนัฑพงศ์   พานิชย์
3. นายแถลง   นาโควงค์
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาหอม
2. เด็กชายคุณากร  มีสิทธิ์
3. เด็กหญิงชญานี  เนื้อไม้หอม
4. เด็กหญิงดมิศรา  รัตนเทพ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉิมแสง
6. เด็กหญิงปัทมพร  รัตนโสภา
7. เด็กหญิงพรทิพา  บุญกอง
8. เด็กชายพีระพัฒน์  กัญญาพันธ์
9. เด็กหญิงรจนา  มลศิลป์
10. เด็กชายรพีภัทร  หงส์แพงจิตร
11. เด็กชายวิทยา  รัตนโสภา
12. เด็กชายวีระยุทธ  พิมศรี
13. เด็กหญิงสุชานี  มีสิทธิ์
14. เด็กหญิงสุธาสิณี  ยิ่งยงค์
15. เด็กชายอภิเชษฐ์  โคตรวงษา
16. เด็กชายอรัณย์  นามเมือง
17. เด็กชายอิทธิพล  นามคง
18. เด็กหญิงไอลดา  นกทอง
 
1. นางพัทธนันท์  มาตขาว
2. นางสาวเกษศิรันทร์  มิตรสีดา
3. นางสุภาวิณี  กลิ่นแก้ว
4. นางฤตา  นุ่นภักดี
5. นายประเทือง  อัฒจักร
6. นายประวิทย์  บัวทอง
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นางสาวณัชชา  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวณัฐวดี  สีมันตะ
3. นางสาวธัญญารัตน์  นนท์เพลีย
4. นางสาววริศรา  ศรีมันตะ
5. นางสาวอรพรรณ  พิเศษชีพ
6. นางสาวอริศรา  ศรีมันตะ
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
2. นางรจนา  บุญก้านตง
3. นายเดชอุดม  สาวาโย
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. นายคฑาธร   คณานันท์
2. นายชาญชล  ไวยะพันธ์
3. นายธนากร  จารุไชย
4. เด็กชายนัฐนันท์  ขันทอง
5. นายอนุชา  กลางประพันธ์
 
1. นายภาณุวัฒน์   งามจำรัส
2. นายนิพนธ์   ทองโกฏิ
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายธวัชชัย  มูลสาร
 
1. นายสมชาย  ศรีตาแสง
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ทิพย์ศิริ
 
1. นางสุจิตรา  กฤษณะกาฬ
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ทุมเสน
 
1. นายสำราญ  ขอเพ่งกลาง
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.99 ทอง 4 โรงเรียนดู่ลาด 1. นายสมชาย  แดงประเสริฐ
 
1. นายทวีวัฒน์  ศรีวะรมย์
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. นายจักรพันธ์  ศรีชนะ
 
1. นางนวลจันทร์  นามนนท์
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดวงแก้ว
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิ์สิงห์
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. นายกานต์นิวัฒน์  พรมบุตร
 
1. นางอัมพร  พุฒแก้ว
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กชายอนุชา  สิงห์สถิตย์
 
1. นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  จารุจิตร
 
1. นายธีรพงศ์   เกื้อทาน
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นายอัษฎา  ศิลากุล
 
1. นางพรรณี  ปาละจูม
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กชายปรัชญา  จันทะปัญญา
 
1. นางภัทราภรณ์  เพิ่มผล
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เย็นวัฒนา
 
1. นางอำไพพรรณ  สมสอาด
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. นายวิทยา  วรสาร
 
1. นายทองม้วน  ทับแสง
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงทัศนา  พันธ์ดวง
 
1. นายสมชาย  ศรีตาแสง
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปฐมพร   โฮงทอง
 
1. นางกฤษณา   หนองหงอก
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. นางสาวพัชรมัย  ชูศรีวาส
 
1. นางสุจิตรา  กฤษณะกาฬ
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงฟาริญา  ศรีชนะ
 
1. นายอนุชาติ  นามนนท์
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงนริศรา   แก้วประเสริฐ
 
1. นางผการัตน์  บุญแนบ
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงรัฐธิดา  ทองเฟื่อง
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงสุนิสา  พันธุ์ปลาโด
 
1. นางสาวรินลดา  แสงวงศ์
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงขวัญประภา  จันทร์ดา
 
1. นางนงลักษณ์  ดารังวัล
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. นางสาวศิริโสภา  พร้อมทรัพย์
 
1. นางสุปรียาพร  ศรีโชค
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่าน 1. นางสาวศิริลักษณ์  ทรงสังขาร
 
1. นายปิยะ  แวงวรรณ
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงพัฑฒิดา  นาคินชาติ
 
1. นางพรรณี  ปาละจูม
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. นางสาวสุภาภรณ์  เทียมวงศ์
 
1. นายเสริมเกียรติ  อยู่เย็น
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  นาโสก
 
1. นายสำราญ  ขอเพ่งกลาง
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  ปล่าวโต
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิ์สิงห์
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงวริษา  สีทา
 
1. นายไสว  อ่อนคำ
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงวรนุช  พรมศรีโคตร
 
1. นายชาญณรงค์  พรหมบุตร
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71.66 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นามพรม
 
1. นางสาวกิมยวน  ป้องกัน
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมันปลา 1. เด็กชายภูวไนย  โสภารุณ
 
1. นายเดชปรีดา  รัศมี
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 1. เด็กชายอติชาต  โพธิ์ด้าม
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ชื่นตา
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธนพัฒน์  บุญศรี
 
1. นางละอองดาว  ทองใบ
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายบัณฑิต  ทุ่มโมง
 
1. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 1. เด็กชายวีระพล  พิรุน
 
1. นางมณีรัตน์  เมืองหงษ์
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กชายวงศกร  วิเชียรรัตน์
 
1. นายเสริมศักดิ์  กัญญพันธ์ุ
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กชายต่อสกุล  ลำใย
 
1. นายวรุณ  ทารา
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.75 เงิน 8 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กชายธนะพันธ์  จำปา
 
1. นางยุวดี  บุญตา
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายสุพาส   ใจจันทึก
 
1. นายนิพนธ์   ทองโกฏิ
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายกรณิศ  ภูทองทิพย์
 
1. นางมณีวรรณ  ปั้นทอง
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคำเลา 1. เด็กชายศรัญญู  ศรีจันทร์
 
1. นางอณศยา  เร็ททิก
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายชินวัตร  ผิวทอง
 
1. นายชนินทร  จันละบุตร
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ทองน้อย
 
1. นางมณี  แปยอ
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมชัย
 
1. นางลมัย  พลมั่น
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคำครตา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผลจันทร์
 
1. นางราวัณย์   อุตมะ
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายพิชิต  แสงวงศ์
 
1. นางสุมาลี  ปาณชู
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กชายเจษฎา  รุ่งเรือง
 
1. นายรุ่งอรุณ  สุราสา
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
 
1. นายศตวรรษ  ชนะการ
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำก้าว 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พูลทวี
 
1. นางสุธีรา  สุดบอนิจ
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงกนกพร  ทาทอง
 
1. นางคำเตียง  ศรีหาคลัง
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  แก้วหาญ
 
1. นางคำนวณ  ผิวคำสิงห์
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 1. เด็กหญิงนราพร  บุตรสาร
 
1. นางอุบล  จันทร์สว่าง
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สงวนรักษ์
 
1. นางนุจรินทร์  ศรีวะรมย์
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 1. เด็กหญิงนวลนภา  มาตขาว
 
1. นางสุพรรณี  วรรณโกษิตย์
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงเกสรา  ศรีชนะ
 
1. นายพิศุทธิ์  สมสุข
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงดุษฎี  วงศ์กระโซ่
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่เย็น
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กันทายศ
 
1. นายชัชวาล  จากผา
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรรณิกา   แสงวงษ์
 
1. นางกฤษณา   หนองหงอก
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์กำภู
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บุญตา
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 1. เด็กหญิงชนิสา  สลางสิงห์
 
1. นางบุษยา  สุวรรณกูฏ
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กหญิงธนัญญา  แก้วหาญ
 
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเจิม
 
1. นายเฉลียว  ปาละจูม
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 1. เด็กหญิงวรกมล  กาละปักษ์
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ชื่นตา
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงแก้วตาพร  จันใด
 
1. นางยุพยงค์  เขียวขำ
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สีสิงห์
 
1. นางสาวดาวเรือง  สว่างแสง
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ
 
1. นางเอมอร  แม้นพวก
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายธนภัทร  ผัดเป้า
 
1. นางยี่สุ่น  โรจนคุณธรรม
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิคาร
 
1. นางสาวราตรี  ศรีโย
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายทินกร  เมืองแพน
 
1. นายกฤษฎา  โภคพันธ์
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กชายธีรวัตร  ดาวเรือง
 
1. นางหทัยรัตน์  เคหาบาล
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. เด็กชายศุภกร  จันทะวงศ์
 
1. นางณัฐปภัสร์  บุญสิริธนชาติ
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไพโรจน์ธนาพงศ์
 
1. นางผอวบ  ชิตชม
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายภัทรพล   ยั่งยืน
 
1. นางเพ็ญศรี   จันทร์เต็ม
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กชายสุริยา  นักพรรษา
 
1. นายสันติ  คำทอง
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1. เด็กชายโชคชัย  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางนิธาดา  สายสุข
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.17 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กชายเจษฎา  รุ่งเรือง
 
1. นายรุ่งอรุณ  สุราสา
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.17 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธนพล  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายนุ่ม  พันธ์เลิศ
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ทศรักษา
 
1. นางเบญจลักษณ์  สุขโต
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กชายชัยมงคล  พรมทา
 
1. นางรัศมี  ถนัดทาง
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายเวฬุลักษณ์  ศรีพิกุล
 
1. นางสาวสุมาลี  ปาณชู
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภิสุข
 
1. นางแสงดาว  สุภารีย์
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 1. เด็กชายจตุรงค์  ทองขาว
 
1. นายสมศักดิ์  มูลมณี
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กชายศุภกรณ์  ฮาดบุตร
 
1. นางอัมพร  แสงศรี
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75.67 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายศราวุธ  เนินทราย
 
1. นางยี่สุ่น  โรจนคุณธรรม
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายธนพล  บุตรแสน
 
1. นายเฉลียว  ปาละจูม
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูทองทิพย์
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชธิดา   พรมไพรสน
 
1. นางกฤษณา   หนองหงอก
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  จินดาศรี
 
1. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เนินทราย
 
1. นางสาวดาวเรือง  สว่างแสง
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงแก้วพิไล  อุ่นตา
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. นางสาวอนันยา  ชัยวิเศษ
 
1. นายสุเทพ  อินอ่อน
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงกิตติยา  กุดเป่ง
 
1. นางเอมอร  แม้นพวก
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเรียง 1. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีวันคำ
 
1. นางสุภัทตา  ไกรศรี
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงสโรชา  มารัตน์
 
1. นายปัญญา  เครือดี
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านด่าน 1. นางสาวยอดชีวัน  สร้างโศก
 
1. นางสาวอิศรา   เชียลีพรหม
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงศ์สูงยาง
 
1. นางณัฐปภัสร์  บุญสิริธนชาติ
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1. เด็กหญิงศิริประภา  เนตรวงศ์
 
1. นางนิธาดา  สายสุข
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันดารักษ์
 
1. นายเดวิทย์  รมย์ราช
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงณิชา  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางละอองดาว  ทองใบ
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กหญิงวชิรดา  รักประเทศ
 
1. นายพิชาญ  เมืองหงษ์
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่สุข
 
1. นางมาลินี  รักชื่อ
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เข็มเพชร
 
1. นางบุษราภรณ์  กิ่งวิชิต
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงนิสากร  กาลจักร
 
1. นายอนันต์  มีชัย
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงเกวลิน  ขันติวงศ์
 
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุนบุตร
 
1. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  โสภัณน์
 
1. นางแสงดาว  สุภารีย์
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  กุดราษี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ทองใบ
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายสมจิตร  จำปาทิพย์
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลิตา  หน่อหง่า
 
1. นางคำนวณ  ผิวคำสิงห์
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุภัสรา   บุญเนตร
 
1. นางเพ็ญจันทร์   ประสารศรี
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ถิ่นบาง
 
1. นางยุวดี  บุญตา
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคำเตย 1. เด็กหญิงณัฐนิฌา  ศรีวะโสภา
 
1. นางคำเตียง  ศรีหาคลัง
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นายพงศ์ษธร  ถึงแสง
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายจักรกริช  ผาไล
 
1. นายสวัสดิ์  จันดี
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายธีรนัย  รวยรื่น
 
1. นางพรรณี  ปาละจูม
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นายอภิชาติ  วรภาพ
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.13 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายมินทะดา  จารุจิตร
 
1. นางยี่สุ่น  โรจนคุณธรรม
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กชายนันทวิทย์  ศรีไชย
 
1. นายพิชิต  หาริชัย
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ศรีสุพรรณ
 
1. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กชายพีรพันธ์  จันทชัย
 
1. นายทองม้วน  ทับแสง
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงปวีณา  เหมัง
 
1. นางทองสุข  ธีรพิทักษ์
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. นางสาวมาริสา  ป่าตอง
 
1. นางกิตติพร  มีทรัพย์
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กหญิงพิมพร  กล้าหาญ
 
1. นายเดวิทย์  รมย์ราช
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นางสาวทิภากรณ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางรจนา  บุญก้านตง
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงกาวเดือน  เปล่าโต
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิ์สิงห์
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. นางสาวสุภัสรา   บุญเนตร
 
1. นางเพ็ญจันทร์   ประสารศรี
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โคตรนู
 
1. นายปัญญา  เครือดี
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรชัย
 
1. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นางสาวธันยพร  ยอดยัง
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  โพนแดง
 
1. นางบุษราภรณ์  กิ่งวิชิต
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กหญิงฐิติมา  มาตขาว
 
1. นายมนูญศักดิ์  ชนะเคราะห์
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงวรรณษา  ลาโนนงิ้ว
 
1. นางสาวรินลดา  แสงวงศ์
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรสาร
 
1. นางนงลักษณ์  ดารังวัล
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กชายปิยะพัทธ์  ผ่านเมือง
 
1. นางสาวสุคนธ์  จารุสาร
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นายพงศ์ษธร  ถึงแสง
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายจักรรินทร์  แป้นทอง
 
1. นางละอองดาว  ทองใบ
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กชายอธิราช  หอมสมบัติ
 
1. นางนวลจันทร์  นามนนท์
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายมนตรี  เกตุแก้ว
 
1. นายชาญณรงค์  พรหมบุตร
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 1. เด็กชายอโนชา  ภาคแก้ว
 
1. นายสันติสุข  พงษ์เจริญ
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายพลวัฒน์  พลเยี่ยม
 
1. นางพรรณี  ปาละจูม
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชื้อบุญมา
 
1. นายสมบัติ  ประธาน
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพง 1. เด็กชายธราดล  บุบผาพร
 
1. นางสาวรินลดา  แสงวงศ์
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางนุชรีย์  สระน้ำคำ
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายธยานวัตร  หลวงสนาม
 
1. นายพรศักดิ์  หลวงสนาม
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายปฏิภาณ  งามขำ
 
1. นางสาวจินตรา  ทองเหลา
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.98 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายรัตนศักดิ์  บุญมาก
 
1. นางพูลทรัพย์  ลาวรรณ
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.64 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพล  สาระพัฒน์
 
1. นางยศสา  สนิท
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.32 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายพีรพล  เจริญศรี
 
1. นางแสงเพชร  เลิศพงษ์ตระกูล
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 1. เด็กชายธีระวิทย์  ธรรมปัต
 
1. นางสาวจินตนา  ภัทรมณีโชติ
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.65 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายฐานันดร  วงศาจารย์
 
1. นางรุ่งศรี  โมระดา
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.98 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1. เด็กชายชานนท์  เดือนแจ่ม
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.31 ทอง 10 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายกิตติกร  สารินทร์
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ศิริเรืองรัตนชัย
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79.64 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. เด็กชายมงคล  เถื่อนหมื่นไวย์
 
1. นางณัฐปภัสร์  บุญสิริธนชาติ
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายมินทดา   ทาระธรรม
 
1. นายดั่งหวัง   บุญหาญ
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนภัทร  พันธุ์มูล
 
1. นางเอมอร  แม้นพวก
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จาบทอง
 
1. นางบัวรินทร์  สามาอาพัฒน์
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  อ่างศิลา
 
1. นางบุษบง  บุญมาก
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีมันตะ
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์เพชร
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทรงสังขาร
 
1. นางรุ่งศรี  โมระดา
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สามสี
 
1. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงภาคา   สาขุสิงห์
 
1. นางสาวกมลพรรณ   ฝ่ายดี
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงปติยาดา  แก่นจำปา
 
1. นางจิระพา  วงค์เทพ
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  ภารุสุข
 
1. นางพรนิภา  ภิรมย์กิจ
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงวรัญญา  มณีสาย
 
1. นายชนินทร  จันละบุตร
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 1. เด็กหญิงนุสบา  คำศรี
 
1. นายสบายจิตต์  วงษ์ศรีแก้ว
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงวาสนา  อนุสนธิ์
 
1. นางสาวดาวเรือง  สว่างแสง
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตรา  เวียงคำ
 
1. นางกนกภัทร  มูลสาร
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรสุดา  วรพุฒ
 
1. นายณพพร  คล้ายแดง
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพลอยกนก  สุขสาย
 
1. นายวิสุข  สุพรรณิการ์
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงสิรินธร  โสดาภักดิ์
 
1. นางแสงเพชร  เลิศพงษ์ตระกูล
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงศรินทร์  เจนเขตการณ์
 
1. นางสิริมา  มีไผ่ขอ
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงจิรประภา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์   จันทะเหลา
 
1. นางกฤษณา   หนองหงอก
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำ
 
1. นางพรรณี  ปาละจูม
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นางสาวธันยพร  ยอดยัง
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงกนกพร  พันศรี
 
1. นางนวลจันทร์  นามนนท์
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. นางสาวทัศนีย์นาฎย์  จินดาศรี
 
1. นายมนูญศักดิ์  ชนะเคราะห์
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงอุไรพร  มุละสิวะ
 
1. นางณัฐชยาณี  อัฒจักร
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. นางสาวสมฤดี  พิมพ์เกสร
 
1. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่วยตา
 
1. นางรัศมี  ถนัดทาง
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุดาบุตร
 
1. นางสาวสลักจิต  มีชัย
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงรัตติกาน  สีทา
 
1. นางทัศนีย์  โกษาแสง
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ตู้คำ
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิ์สิงห์
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1. นางสาวประภาสิริ  รูปหล่อ
 
1. นางสาวยุพิน  โภคสมบัติ
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงศิริพร  ราชอาษา
 
1. นายสมบัติ  ประธาน
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงศศิธร  สุดแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  ดารังวัล
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กชายกรวิชญ์  สมควร
2. เด็กชายกฤษฎา  ชารีมาตร์
3. นางสาวกวิศรา  วรรณพัฒน์
4. นายกันทรากร  อนุสนธิ์
5. เด็กหญิงกาญจนา  มูลวงศ์
6. เด็กหญิงจรัสศรี  คำไข
7. นายชญานนท์  สุวรรณดวง
8. เด็กชายชลธาร  เสาเสมา
9. นางสาวณัฐริกา  ช่วยตา
10. เด็กชายถิรวัฒน์  ชัยศรี
11. เด็กชายทศพล  มณีสาย
12. เด็กหญิงทิพย์กมล  พิมพนัส
13. เด็กชายธนภัทร์  รัตนศรี
14. เด็กชายธนวิทย์  บุญปก
15. นางสาวธิติมา  จันทนาม
16. เด็กหญิงนฤมล  เนาวนิตย์
17. นางสาวบัวใส  อินทร์อร่าม
18. เด็กชายปรัชญา  จันทะปัญญา
19. นายปรีชา  ใจแก้ว
20. นางสาวปวิตรา  วรรณพงษ์
21. เด็กชายพชรพล  สรรพทรัพย์
22. เด็กชายพนมพร  สามารถ
23. เด็กหญิงพรพิมา  โจมคำ
24. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  สุวรรณโซ
25. เด็กหญิงวนิดา  แสนสุข
26. นายวราสิทธิ์  ช่วยตา
27. เด็กหญิงศิลารักษ์  รุ่งเรือง
28. นางสาวสมหญิง  อุทพันธ์
29. เด็กชายสรไกร  สุวะไชย
30. เด็กชายสิทธิชัย  ศีลธรรม
31. เด็กชายสุพัฒน์  มิ่งขวัญ
32. นายอนุชิด  อักขรพันธ์
33. นางสาวอภิญญา  จันทปัญญา
34. เด็กชายอภิรักษ์  สุริวงค์
35. เด็กชายอภิเดช  ผิวทอง
36. เด็กชายอานนท์  ทำเลดี
37. นางสาวเพ็ญพิชชา  พรมทา
38. เด็กหญิงเมธินี  รักชนะศรี
 
1. นายทองดี  คณะศรี
2. นายไชยทวี  อารีรักษ์
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์สาม
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญทศ
3. เด็กชายชัชนนท์  คะเนทา
4. เด็กชายชานนท์  บุญถม
5. เด็กชายธนกฤต  ศรีโสภา
6. เด็กชายธวัชชัย  สีมา
7. เด็กชายธีรพล  ศรียันต์
8. เด็กหญิงนิพาวรรณ  ชายทอง
9. เด็กหญิงปณิดา  สายเพ็ชร
10. เด็กชายประกาศิต  เย็นวัฒนา
11. เด็กหญิงปวีณา  เหมัง
12. เด็กชายพิระพงษ์  เนื้อมั่น
13. เด็กหญิงภาวิณี  อาวะลี
14. เด็กชายศราวุธ  ใบทอง
15. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสนศรี
16. เด็กหญิงสุธาริณี  ตองอ่อน
17. เด็กหญิงสุนันทา  กลิ่นใกล้
18. เด็กหญิงสุพรทิพย์  ระดารุตย์
19. เด็กหญิงสุมิตรา  พานทอง
20. เด็กหญิงสุมิตรา  ตรีแสน
21. เด็กชายสุรนาถ  วงศ์ศิลป์
22. เด็กชายอรรถชัย  โชคโสด
23. เด็กหญิงอัญมณี  ส่งศรี
24. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ศรีคุ้ม
25. เด็กหญิงเยาวรักษณ์  มาตขาว
 
1. นางศิรประภา  เสือสกุล
2. นายสมร  ศรีวิบูลย์
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไพโรจน์ธนาพงศ์
 
1. นางผอวบ  ชิตชม
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  นักพรรษา
 
1. นายสุระชัย  มามั่งคั่ง
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กชายนิธิพงศ์  กุมารสิทธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรคาม
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายเจษฎา  แป้งเงิน
 
1. นายรัชเดช  มลิวัลย์
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กชายนฤบดินทร์  กองไทย
 
1. นางแสงดาว  สุภารีย์
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายวัชรพงษ์  วิวัฒศนานนท์
 
1. นางสุนทรี  ชื่นตา
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์แสนอาจ
 
1. นายเฉลียว  ปาละจูม
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว 1. เด็กชายอนุชา  บุตรคุณ
 
1. นางนันทิยา  คัทเนตร
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 9 โรงเรียนท่าศิลา 1. เด็กชายพิชชากร  ทองอินทร์
 
1. นางปิยนุช  ห้องแซง
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กชายปุณพัฒน์  ทองวรรณ์
 
1. นายวิสุข  สุพรรณิการ์
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กชายปฐวิทย์  ผิวชัย
 
1. นางรัศมี  ถนัดทาง
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายสิวะ  ต้นแก้ว
 
1. นางณัฐชยาณี  อัฒจักร
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73.25 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายบุริศฐ์  โมระดา
 
1. นางแสงเพชร  เลิศพงษ์ตระกูล
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กชายอธิราช  หอมสมบัติ
 
1. นายอนุชาติ  นามนนท์
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายบัณฑิต  ทุ่มโมง
 
1. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กหญิงนิยดา  ก่ำมอญ
 
1. นางภาวนา  บริบูรณ์
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สังขะวรรณ
 
1. นางนงลักษณ์  สุขสำราญ
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศิริโส
 
1. นางแสงดาว  สุภารีย์
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงศิวาการ  แสงชาติ
 
1. นางแสงเพชร  เลิศพงษ์ตระกูล
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  งามเหลา
 
1. นางณัฐชยาณี  อัฒจักร
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กหญิงอนิชา  แสงมืด
 
1. นางกิตติพร  โนนจันทร์
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เหล่าสิงห์หล้า
 
1. นายอนุชาติ  นามนนท์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  แสงวงศ์
 
1. นางคำนวณ  ผิวคำสิงห์
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ผุดผ่อง
 
1. นางสุนทรี  ชื่นตา
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  นาคสุนทรเวทิน
 
1. นายรัชเดช  มลิวัลย์
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต้นพรม
 
1. นางรัษฎาพร  สุขหงษ์
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงเปรมมิกา   มุลิจันทร์
 
1. นางเพ็ญจันทร์   ประสารศรี
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กหญิงทิพามณี  ยวนยี
 
1. นายพิชาญ  เมืองหงษ์
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 1. เด็กหญิงชลิดา  มูลสาร
 
1. นางอุบลรัตน์  แสงเพชร
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กหญิงมุธิตา  พิลาพันธ์
 
1. นางภัทราภรณ์  เพิ่มผล
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญจวบ
 
1. นางรัตนาภรณ์  ภวะวิจารณ์
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุจริต
 
1. นางผอวบ  ชิตชม
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กชายกานต์ชนก  ตัวงาม
2. เด็กชายจิรภาส  บุญทศ
3. เด็กหญิงจิราพร  สีลาทอง
4. เด็กหญิงชลธิชา  หอกคำ
5. เด็กหญิงชลมาศ  นางาม
6. เด็กหญิงฐิติยา  มูลนาม
7. เด็กชายณรงค์ยศ  เขียวสุดตา
8. เด็กชายธนพล  เขียวสุดตา
9. เด็กชายภัทรพงษ์  พรานเนื้อ
10. เด็กหญิงมลิวัลย์  ตาซื่อ
11. เด็กหญิงมัจฉาชล  แสวงแก้ว
12. เด็กหญิงมัทนา  บุญไชย
13. เด็กหญิงยลรดี  เขียวสุดตา
14. เด็กชายยุทวีร์  บันนัน
15. เด็กหญิงสกาวเดือน  พลหาญ
16. เด็กหญิงสงกานต์  โกมลหิรัญ
17. เด็กหญิงสิริยากร  จันทนา
18. เด็กหญิงอติชา  แสงมืด
19. เด็กหญิงอารยา  บุญมานะ
20. เด็กหญิงเบญจพร  ทองนาค
21. เด็กหญิงเมจิ  สามเกสร
22. เด็กหญิงแสงอรุณ  ทีอุทิศ
 
1. นางกิตติพร  โนนจันทร์
2. นางสาวกฤษณาพร  สายคำวงศ์
3. นางสาวมาลินี  อยู่เย็น
 
620 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สีสัน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  กองศรีมา
4. เด็กชายทินกร  ผิวอ่อน
5. เด็กชายธนากร  มลิวัน
6. นางสาววนิดา  สายดวง
7. เด็กชายวีระพล  จันพลทัน
8. เด็กชายสัตยา  ลำพุทธา
9. เด็กหญิงอรยา  บุญโท
10. เด็กชายเดชฤทธิ์  ดาวเรือง
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
2. นางสาว.  .
 
621 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. เด็กชายกรกฎ  สะใบ
2. เด็กหญิงชลดา  ดอกขาวรัมย์
3. เด็กหญิงวรรณิษา  สารเสวตร์
4. นางสาววัชราภรณ์  อาจเดช
5. เด็กชายวุฒิชัย  สมภักดี
6. เด็กชายสรศักดิ์  หมื่นทอง
7. นางสาวสุภาวัลย์  ศรีจันทร์
8. เด็กชายสุริยา  สังคูเมือง
 
1. นางสาวอุษา  ธนานันท์
2. นางลำเพียร  ศรีจันทร์
3. นางพรทิพย์  จันทหาร
 
622 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขันทอง
2. เด็กชายมนตรี  ปะวะโข
3. เด็กหญิงศิรินภา  มาตขาว
4. เด็กชายสดใส  สิงห์แก้ว
5. เด็กชายสิทธิชัย  มุละสิวะ
6. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์แก้ว
7. เด็กชายสุริยัน  ปัญญา
8. เด็กชายอมรเทพ  ชื่นตา
9. เด็กหญิงเมขลา  นันตะเคน
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แร่ทอง
 
1. นางนภาพร  ศิลาโชติ
2. นางหทัยรัตน์  เคหาบาล
3. นายสหชัย  พรมฬี
 
623 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณ์นิกา  ทับแสง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธุ์เพียร
3. เด็กชายณัฐชนน  มูลสาร
4. เด็กชายธนารักษ์  ปัญญาดิษฐ
5. เด็กหญิงนริศรา  พันโนราช
6. เด็กหญิงปนัดดา  ภูด่านงัว
7. เด็กหญิงพิมพฺนิภา  สมาวัตร
8. เด็กชายสรสิช  ดอกบัว
9. เด็กชายสหภาพ  สีหารัตน์
10. เด็กชายสิทธิพล  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรคาม
2. นางสาวเอลียาห์  ผลดี
3. นางสาวสุชาดา  ชื่นบุญ
 
624 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกฤติกา  โอนอ่อน
2. เด็กหญิงกาญจนภรณ์  สมชาติ
3. เด็กชายกิตติพงศ์  จารุมี
4. เด็กหญิงณัฐณรีย์  สงวนชม
5. เด็กชายธนวิทย์  ศรีวะสุทธิ์
6. เด็กชายวชิรพัชร  อุตสาห์จิต
7. เด็กชายวรัญญู  หมีคำ
8. เด็กชายวิทวัส  รัตนโสภา
9. เด็กหญิงศิรดา  แก้วสุข
10. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ธารพันธ์
 
1. นางธราธร  ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2. นางเปรมใจ  สายพฤกษ์
3. นายไมตรี  ศรีชนะ
 
625 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 1. เด็กหญิงกรกนก  โสมณวัตร
2. เด็กหญิงชาลิษา  เติมปิยะกุล
3. เด็กชายธนกร  บุญตรา
4. เด็กชายธนพล  มีชัย
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีลาวงค์
6. เด็กชายพิชิตพล  มาตขาว
7. เด็กชายอนุชา  แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ช่วยศรี
9. เด็กหญิงแก้วมณี  ดีพรวน
 
1. นางมณี  แปยอ
2. นางจีรานันท์  ชื่นตา
3. นางนภาพร  มาตขาว
 
626 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้องแซง 1. เด็กชายกิจติพงษ์  พันธ์เดช
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ธนาสินธ์
3. เด็กชายตะวัน  ปัญญาดี
4. เด็กชายธีระพัฒน์  พรมเสนา
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เมืองพิล
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  กันแก้ว
7. เด็กชายภัทรดนัย  ยาวะโนภาส
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ห้องแซง
9. เด็กชายอานนท์  เกิดแก้ว
10. เด็กหญิงอารีญา  เมืองพิล
 
1. นางทัศนีย์  มุสิกวัน
2. นางสุจิรา  ประกอบศุข
3. นางจำปี  เขื่อนคำ
 
627 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สามารถ
4. เด็กชายธีระศักดิ์  หาญอาษา
5. เด็กหญิงพรสุดา  ศรีบุตร
6. เด็กหญิงพัชราพร  ขำทอง
7. เด็กหญิงภัทราพร  สีดี
8. เด็กหญิงวารุณี  มีศรี
9. เด็กชายศิลป์ชัย  ผลจันทร์
10. เด็กชายศุภกร  บุญสรี
 
1. นางสาวอุษา  ธนานันท์
2. นางพรทิพย์  จันทหาร
3. นางลำเพียร  ศรีจันทร์
 
628 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กหญิงกนกพร  อินทนาม
2. เด็กหญิงคริสมาสต์  มูลสาร
3. เด็กหญิงธัญสุปรียา  ลาสา
4. เด็กหญิงนันพัฒน์  คำประวัติ
5. เด็กชายนิติ  ศรีมหันต์
6. เด็กชายพลพจน์  วรรณชา
7. เด็กชายพัชรพล  บุญไชย
8. เด็กชายพัสกร  ศรีละโคตร
9. เด็กชายศิวัช  แก้วคำจันทร์
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีละโคตร
 
1. นางรัชนี  แสงสว่าง
2. นางวิรัตน์  พรรษา
 
629 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ป้องกัน
2. เด็กหญิงพิณทิพย์  สมอินทร์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ประจงจิตร
4. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  จันใด
5. เด็กหญิงวริษฐา  ปรีชาวิทย์
6. เด็กหญิงสุนิตา  จันใด
7. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญทศ
8. เด็กหญิงแพรไหม  ขะลีลัมย์
 
1. นายวิทวัฒน์  แสงส่อง
2. นางยุพยงค์  เขียวขำ
3. นางบัวชมพู  พลไชย
4. นายพชร  สวัสดิ์ตระกูล
 
630 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดโจด 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันอุตส่าห์
2. เด็กชายชิตพงษ์  พรมมาอินทร์
3. เด็กชายฐานันดร  ลงเย
4. เด็กหญิงณัฐพร  รวมธรรม
5. เด็กหญิงดวงหทัย  แสนอุบล
6. เด็กหญิงนภัสสร  ทองบุราณ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิชา
8. เด็กหญิงสุนันทา  บุญยะกาวี
 
1. นางกัญญาภัค  พันธุ์ดวง
2. นางสาวสุนิสา  บุดดาบุตร
 
631 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงกิตติยา  กุดเป่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  อังคูณะ
3. เด็กหญิงชุติมา  ธงไชย
4. เด็กหญิงดารินทร์  กันภัย
5. เด็กหญิงรัชฏาพร  สาขาโพธิ์
6. เด็กหญิงวฬุงญัณตี  ศรีเสน
7. เด็กหญิงศิริพร  ราชอาษา
8. เด็กหญิงสุวรรณชาติ  ปัดภัย
9. นางสาวเอราวัณ  หิมวัน
 
1. นางเอมอร  แม้นพวก
2. นางจีระวรรณ  เข็มเพชร
3. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม
4. นางสาวกิมยวน  ป้องกัน
5. นางสาวปฤษฎา  สมสอาด
 
632 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงกันต์กมล  บวรศักดิ์สิริกุล
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  ปะวะกุล
4. เด็กหญิงธัญกร  กาขัน
5. เด็กหญิงปลายฝน  กลบกลิ่น
6. เด็กหญิงวนัชพร  อภัยศักดิ์
7. เด็กหญิงเปลวใจ  สังฆพรม
 
1. นางสาวรมิตา  พรมดี
2. นางสาวจันทิดา  มาตขาว
3. นายจันทรานนท์  ไตรยสุทธิ์
 
633 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  สาบุตร
2. เด็กชายนันทวัตร  สุริยะวงศ์
3. เด็กหญิงพรลภัส  สนองดี
4. เด็กหญิงภัคจิราณี  ปุนปอง
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปุนปอง
6. เด็กหญิงยุพาวรรณ  เพชรพินิจ
7. เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีสุวะ
8. เด็กหญิงศศิธร  ไชยอักษร
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสุวะ
10. เด็กหญิงสุดสะแนน  แสนศรี
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดอกจันทร์
12. เด็กหญิงอาทิมา  อุณาวรรณ
13. เด็กหญิงอารยา  อุณาวรรณ
14. เด็กชายแสงสุริยา  สุวะศรี
15. เด็กหญิงโชติพร  วันชัย
 
1. นายศรีปทุม  สุวะศรี
2. นางไมตรีจิต  จันปุ่ม
3. นายบุญกว้าง  รักบุญ
 
634 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทะชัย
2. เด็กหญิงชนัฎดา  สิงหา
3. เด็กชายธีรภัทร์  กาหลิบ
4. เด็กชายอัษฎาวุธ  แมนสถิตย์
5. เด็กชายโยธิภัทร  มูลสาร
 
1. นางนันท์นภัส  โพธิ์คำ
2. นางจิระพา  วงค์เทพ
 
635 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงกฤติพร  ป้องศรี
2. เด็กหญิงจุรณี  ศรีวะรมย์
3. เด็กหญิงชลีญาสร  แสงวงค์
4. เด็กหญิงณัฐฐิดา  วงษ์มั่น
5. เด็กหญิงอรนันท์  ชูรัตน์
 
1. นางแสงดาว  สุภารีย์
 
636 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 1. เด็กชายภานุพงษ์  สามารถ
2. เด็กชายอดิศร  คะรุรัมย์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สว่างวงษ์
4. เด็กชายอรรถพร  คู่กระสังข์
5. เด็กชายเทวพร  คุนา
 
1. นางสาวสุทธิรักษ์  มาตรขาว
2. นางสมพันธ์  รากทอง
 
637 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กชายชนินท์  พราวศรี
2. เด็กชายธณภัทร  จันทร์ประจำ
3. เด็กชายพัชรดนัย  ป้องกัน
4. เด็กชายวิษณุพร  สานนท์
5. เด็กชายสิรภัทร  ภารสำราญ
 
1. นายกุลวิชญ์  เพิ่มศรี
2. นายวิทวัฒน์  แสงส่อง
 
638 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาซึม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีวะอุไร
2. เด็กชายวิรชัช  หนองเทา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มุละสิวะ
4. เด็กชายเศรษฐพงษ์  มุละสิวะ
5. เด็กชายไพวัลย์  มูลสาร
 
1. นายวสันต์  สิมาฤทธิ์
2. นางสุภาภรณ์  วันเมืองเก่า
 
639 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  ปั้นทอง
2. เด็กชายทรงเดช  ปั้นทอง
3. เด็กชายทีฆศรุต  ธรรมสาร
4. เด็กชายธวัชชัย  ปั้นทอง
5. เด็กชายธีรภัทร  ดวงมาลา
 
1. นายวราวุธ  ถาวร
2. นายสุระชัย  มามั่งคั่ง
 
640 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กชายกฤษดากร  ยุทธรรม
2. เด็กหญิงนุชรินทร์  มาตขาว
 
1. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
2. นางนภาพร  ชนะเคราะห์
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  ผ่านเมือง
2. เด็กชายดนัย  ทุ่มโมง
3. เด็กชายทวีชัย  จากผา
4. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วคำใส
5. เด็กชายสืบศักดิ์  หาริชัย
6. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีบุญนำ
 
1. นางสาวแสงเพชร  ศรีสุพรรณ
2. นายวีรวุฒิ  แสงวงศ์
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  โพสาราช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาระงาม
3. เด็กชายธีรพงษ์  บุญคำ
4. เด็กชายบัญญพนต์  ประทุมสาร
5. เด็กชายปารเมศ  แสงจันทร์
6. เด็กชายวัฒนธร  ราษฎรดี
 
1. นางรัตติยา  ทองงาม
2. นางชนิดาพร  ทองแม้น
3. นายสมยศ  บุญจันสุนี
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงชลิดา  จันทรา
2. เด็กหญิงนิตยา  ชื่นตา
3. เด็กหญิงประวีณา  นาถาบำรุง
4. เด็กชายปวรรัตน์  แก้วกัญญา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีไชย
6. เด็กชายอนุชิต  ศรีชัย
 
1. นางสาวพิมพ์วรรณ  วงษ์ศรีแก้ว
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  กุมรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองศรี
3. เด็กหญิงนิศาชล  ศรีส่ง
4. เด็กหญิงวิยะดาภา  บูรณกิตติ
5. เด็กชายศิวัช  แสวงผล
6. เด็กหญิงสาธิดา  สึทธิประภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  ลุนาบุตร
2. นางวงเดือน  ทองไชย
3. นายเฉลิม  แสงดาว
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เชื้อทอง
2. เด็กหญิงพนัชดา   ไชยดี
3. เด็กหญิงวันวิษา   ไวยะพันธ์
4. เด็กหญิงสุชานันท์   สมทรัพย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุตรเนตร
6. เด็กหญิงอภิญญา   ผ่านเมือง
 
1. นางวนิดา   แวดล้อม
2. นางสุมาลี   บุญกัณฑ์
3. นางวิลาวัณย์  พวงพันธ์
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายธนากร  แก้วมะไฟ
2. เด็กชายปรัชญา  พยุงวงษ์
3. เด็กชายพีรดลย์  จิตบรรจง
4. เด็กชายยุทธกร  สืบศรี
5. เด็กชายรพีภัทร  ศรีเล็ก
6. เด็กชายสวิตต์  แพงไธสง
 
1. นายสุนทร  ป้องโล่ห์
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเพิ่ม
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายธนกฤต  อุตสาหะ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ขันสัมฤทธิ์
4. เด็กชายภูมิภัทร   สาระแสน
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เส้นเศษ
6. เด็กหญิงสุรีวรรณ  นามสุวรรณ
 
1. นางราตรี  ศิริบุตร
2. นางพรรณณัฎฎา  คำขาด
3. นายประถม  ทองรักษ์
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนสีสุก 1. เด็กชายชัชพงศ์  พรหมศร
2. เด็กชายชาญวิทย์  สามาอาพัฒน์
3. เด็กชายทัตพล  อาชญาทา
4. เด็กชายรัชชานนท์  กาฬสุวรรณ
5. เด็กชายศิวกร  จันดา
6. เด็กชายอนันดา  ธิมาชัย
 
1. นายจงกล  ศรีมันตะ
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กชายนพวิชญ์  ไชยสุริยงค์
2. เด็กชายภูบดินทร์  กุดโอภาส
3. เด็กชายวัชรพล  พลเยี่ยม
4. เด็กชายศักธิเดช  สอนการ
5. เด็กชายศุภโชติ  สีน้ำเงิน
6. เด็กชายเขตตะวัน  จันบุตะราช
 
1. นายบรรจง  ศรีเทพย์
2. นางกองมา  ศรีเทพย์
3. นางทองรัง  ทองเนตร
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อร่ามเรือง
2. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรนอก
3. เด็กชายปริวรรต   บุุรมย์
4. เด็กชายพิพัฒน์  เมืองโคตร
5. เด็กชายศักดิ์กวี  แนวจำปา
6. เด็กชายอภิชาติ  ทาตาสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์  แวดล้อม
2. นางวิไลลักษณ์  สายศิริวัฒน์
3. นายศตวรรษ  ชนะการ
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายธีรภัทร  ผิวเหลือง
2. เด็กชายนัทธี  สุขไชย
3. เด็กชายราเมศวร์  ผิวเหลือง
4. เด็กชายวัชรพล  นันทะพันธ์
5. เด็กชายวีระยุทธ  พรมศรีโคตร
6. เด็กชายอาทิตย์  ภูเผ่า
 
1. นางแววตา  แสวงศรี
2. นางสาวยวนใจ  แท่งทอง
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญศรี
2. เด็กชายทัตพงษ์  วามะลุน
3. เด็กชายธีรภัทร์  เชื้อบัญฑิตย์
4. เด็กชายธีรโชติ  รุ่งเรือง
5. เด็กชายปรวีร์  บุญทศ
6. เด็กชายสราวุธ  คันโททอง
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีตาแสง
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงชลลดา  บุญทศ
2. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญทศ
3. เด็กหญิงวิญดา  ประชุมชัย
4. เด็กชายสิทธิพงษ์  ธาตุทอง
5. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณเพชร
6. เด็กชายสุรชัย  พิจาร
 
1. นายสิทธิชัย  สร่างโศรก
2. นางพัชรีภรณ์  สร่างโศรก
3. นางเยาวพร  ราษฎรดี
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  นวนใจ
2. เด็กชายธีรภัทร  นาสูงเนิน
3. เด็กชายวัฒนา  ธรรมโม
4. เด็กชายวุฒิชัย  ห่อไธสง
5. เด็กชายอธิวัฒน์  ชื่นใจ
6. เด็กชายอภิชาติ  หนูอ้น
 
1. นายปิยะณัฐ  ภูวงศ์
2. นายทนงศักดิ์  สุขบัติ
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายคมชาญ  นันทะนา
2. เด็กชายชายอิสระ  ทองแสง
3. เด็กชายรพีพัฒน์   อรศรี
4. เด็กชายวรชาติ  กาญจนีย์
5. เด็กชายวายุ  ชูคำหมั่น
6. เด็กชายเจษนภัทร  หอมหวล
 
1. นายอัมพร  บริบูรณ์
2. นายสังวาลย์  รักเพื่อน
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายธนภูมิ  โสตะวงศ์
2. เด็กชายธวัชชัย  อารี
3. เด็กชายนิรุต  พรมลี
4. เด็กชายพีระยุทธ  เครือเนียม
5. เด็กชายวุฒิโชค  วิยะวรรณ
6. เด็กชายศุภโชติ  สาวะรัตน์
 
1. นางนงพร  อาจหาญ
2. นางพรรณี  ควรคง
3. นายเดชอุดม  สาวาโย
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชันขุนทศ
2. เด็กชายคณาธิป  อยู่เย็น
3. เด็กชายทศพล  พงษ์พันธ์
4. เด็กชายปฏิพล  ส่วนบุญ
5. เด็กชายปัญณวัตร  ไชยพิมพา
6. เด็กชายวุฒิศักดิ์  พงษ์พันธ์
 
1. นายสมเดช  วามะลุน
2. นางจิราพร  จันทร์สาขะ
3. นายเกียรติศักดิ์  อินอ่อน
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กชายกฤตภาส  เนินทราย
2. เด็กชายชุติมันต์  ศรีเมืองบุญ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พงษ์สนิท
4. เด็กชายทินกร  อดกลั้น
5. เด็กชายธีรภัทร์  นาคาธร
6. เด็กชายรุ่งเทวา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสุวรรณี  บุญบรรลุ
2. นายทองพูน  บุญประสพ
 
659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 1. เด็กชายธนภัทร  นิ่มนวล
2. เด็กชายธวัชชัย  นิจสุข
3. เด็กชายสุรทิน  ศรีวะสุทธิ์
4. เด็กชายสุเมธ  วงค์ศรีแก้ว
5. เด็กชายอนุพงษ์  ชื่นตา
6. เด็กชายอรรถชาติ  พยุงวงศ์
 
1. นายมงคล  มุละสิวะ
2. นายเกรียงไกร  มีไชย
3. นายชาญชัย  โสมวงศ์
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิบทอง
2. เด็กชายภูวดล  บุญลีน
3. เด็กชายศรันย์  ธงทอง
4. เด็กชายศุภกฤต  จันดีบาง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์คำชาว
6. เด็กชายเวคิน  วะระคำ
 
1. นายประนมพร  บุญทศ
2. นายสัญญา  วงษ์อนันต์
3. นางนิตยา  ศิริสืบ
 
661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวงศ์
2. เด็กหญิงณีรนุช  แก้วสีลา
3. เด็กชายภูริพัฒน์  กุมารสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  พุฒจันทร์
5. เด็กชายสุวนัย  สีดี
6. เด็กชายอนุวัช  คำใส
 
1. นายอารีย์  นวลศิริ
2. นายมานพ  จันดาพันธ์
3. นายนิติวุฒิ  บุศยอำคา
 
662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กชายกิตินันท์   เนาวราช
2. เด็กชายณิชชินวัตร  ศรีวะรมย์
3. เด็กชายรัฐติพงษ์  ในจิตร
4. เด็กชายรัตนชัย  ทองไชย
5. เด็กชายสุรศักดิ์  สมบัติเพิ่ม
6. เด็กชายอัครพนธ์  ทองไชย
 
1. นายทวีวัฒน์  ศรีวะรมย์
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1. เด็กหญิงปกิตตา   มหาวงศ์
2. เด็กหญิงประกายดาว  เมืองพิล
3. เด็กหญิงรวิสรา  เจริญตา
4. เด็กหญิงรุจิษยา  เจริญตา
5. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยโคตร
6. เด็กหญิงสุวรรณลัย  ไพเราะ
 
1. นายจำเริญ  แสงวงศ์
2. นายเสนอ  พินิจดำ
3. นางคำนวณ  ผิวคำสิงห์
 
664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 1. เด็กชายกรกริช  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายธนากร  ภูจาด
3. เด็กชายธีรภัทร์  ยางเดียว
4. เด็กชายพัชร  ทองใบ
5. เด็กชายภูมินทร์  ทวะลี
6. เด็กชายศิวฤทธิ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายไวกูล  ลำพุทธา
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงนิภา  เข็มพันธ์
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีสวรรค์
3. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วเก่ง
4. เด็กหญิงรัตนา  สืบเพ็ง
5. เด็กหญิงวริยา  ภูคำ
6. เด็กหญิงวิมลณัฐ  วะรุณพงษ์
 
1. นางผอวบ  ชิตชม
2. นายอุปนิช  ขันสัมฤทธิ์
3. นายสวัสดี  ชัยเคนวงศ์
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎาคม  กำไธสง
2. เด็กชายบรรณกร  ชาตะโปน
3. เด็กชายฟ้าลิขิต  เอ็มสำโรง
4. เด็กชายศักดิ์ศิธร  กุลเกลี้ยง
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โคตรวัตร
6. เด็กชายเจษฎา  หอมสมบัติ
 
1. นายปิยะณัฐ  ภูวงศ์
2. นายทนงศักดิ์  สุขบัติ
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายคณาทิป  นาทองคำ
2. เด็กชายพัฒสน  โชติเนตร
3. เด็กชายวีรภัทร  ไตรยะสุทธิ์
4. เด็กชายศุภชัย  พลเยี่ยม
5. เด็กชายสุกฤษฎ์  ตุดดีนนท์
6. เด็กชายอิทธิพล  พึ่งโพธิ์
 
1. นายอัมพร  บริสุทธิ์
2. นายสังวาลย์  รักเพื่อน
 
668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทะวัน
2. เด็กชายธีระยุทธ  มีศรี
3. เด็กชายพีรวิชญ์  บุปผา
4. เด็กชายอดิศร  ทาก้อน
5. เด็กชายอัครพล  งามแก้ว
6. เด็กชายเรืองฤทธิ์  บรรยง
 
1. นายสมมาส  สุริยะ
 
669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายฐิติวิวัฒน์  บุญศรี
2. เด็กชายณัฐพล  บุญศรี
3. เด็กชายธนบดี  โควาดิสัยกุลบูรณ์
4. เด็กชายรวิน  ศรีจันทร์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  เศษจันทร์
6. เด็กชายอัฐพล  วินทะไชย
 
1. นายทรัพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวธารินี  เจริญชัย
 
670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวนิดา  ดวงมาร
3. เด็กชายวิทวัฒน์  พันธ์ศรี
4. เด็กชายเจษฎา  คำศรี
5. เด็กชายเสกสรรค์  ดอกบัว
6. เด็กชายโกมินทร์  สีมาชัย
 
1. นายทวนทอง  เอกทวีกูล
2. นายสุริยา  วงศ์ชารี
3. นายวิโรจน์  กิลี
 
671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายชวัลวิท  คนไว
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สุราวรรณ
3. เด็กชายธีรภัทร์  นันทพันธ์
4. เด็กหญิงสาวรีย์  ศรีวงษา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ราชวังเมือง
6. เด็กชายเอกพจน์  แก้วอุดร
 
1. นายกันตพงศ์  ดลเอี่ยม
2. นายสราวุธ  สุวรรณมุข
 
672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายกนกพล  ผิวทอง
2. เด็กชายกิตติพศ  หมุนสุข
3. เด็กชายตฤน  หมุนสุข
4. เด็กชายประสิทธิศักดิ์  พลเยี่ยม
5. เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์น้ำเที่ยง
6. เด็กชายเอกอนันต์  ทาระขจัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิศิษย์ศักดิ์  แวดล้อม
2. นางวิไลลักษณ์  สายศิริวัฒน์
3. นายศตวรรษ  ชนะการ
 
673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. นายจิรวัฒน์  สร้อยแก้ว
2. เด็กชายฐิติพงศ์  มิยะวงศ์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงสาย
4. เด็กชายณัฐพล  ทุมเสน
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญขาว
6. เด็กชายปิยณัฐ  วรโยธา
7. เด็กชายพิพัฒน์  สุวะสิงห์
8. เด็กชายอนิรุตร์  สามสี
 
1. นางอัมพร  พุฒแก้ว
2. นายทิวากรณ์  บุญทวี
3. นางศิริพร  ปฐมสุรทิน
 
674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. นายกฤษฎา  สุดพรม
2. นายกฤษฎาพร  คันทรุขา
3. เด็กชายกันตพิชญ์  ทุ่มโมง
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  นามสมดี
5. เด็กชายธีรพล  คำปาน
6. นายภานุวัตร  จอดนอก
7. เด็กชายภีรพัฒน์  วันคำ
8. นายรัตนพล  พรมจันทร์
 
1. นายยุทธศักดิ์  หัสดี
2. นายชาญณรงค์  พรหมบุตร
3. นายครรชิต  เพชรกอง
 
675 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายกิตติ  พันธ์เลิศ
2. เด็กชายธนพล  ศรีมันตะ
3. นายธนพล  สิทธิธนะชัย
4. นายธวัชชัย  สังฆพรม
5. นายปฏิภาณ  สีมันตะ
6. นายพงศธร  สองสี
7. เด็กชายเกรียงไกร  เวฬุวนาธร
8. นายแบงค์  แซ่ไล้
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เบิกบาน
2. นายขวัญเมือง  มีศิริ
3. นายชัยยนต์  สุวรรณเพชร
 
676 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงนิตติยา  สาขะสิงห์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณภา
3. เด็กหญิงสิราพร  นาคำ
 
1. นางสาวสุชีรา  จันทพรม
2. นางนุชจิลาวรรณ  จันทร์ไข
 
677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงภัทรา  ฉายาภักดี
2. เด็กหญิงอัญชุลีพร  กันหาฤกษ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ธรรมปัต
 
1. นางสาวทองมี  สามารถ
 
678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมาก
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บัวเวียง
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ทองเพิ่ม
 
1. นางสุมจิตร  ชูรัตน์
2. นางนันท์นภัส  โพธิ์คำ
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  นามวิเศษ
2. เด็กหญิงพัทนินทร์  ลินทอง
3. เด็กหญิงศศิตา  สุดวิเศษ
 
1. นางทิพารัตน์  สุรำไพ
2. นางอรมัย  โพธิ์ตาด
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ธรรมวิฐาน
2. เด็กหญิงศิวพร  ทองเหลา
3. เด็กหญิงอรพินท์  งามขำ
 
1. นางอุพิศ  งันลาโสม
2. นายจำเริญ  บุญลักษณ์
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงคีตภัทร  เสาใบ
3. เด็กหญิงปวีณา  อรรคบุตร
 
1. นางศรีภัทรา  อ่างแก้ว
2. นางสาวมะลิวัลย์  ธรรมแท้
 
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  แก่นจำปา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำตุ้ย
 
1. นางหนูเพียร  พันธ์เลิศ
 
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายตะวัน   บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินาฏ   ลิตเต
3. เด็กหญิงอภัสรา   สายจันดา
 
1. นางรจนี   เสนสร
2. นายสัญชัย   เสนสร
 
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีวะโสภา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญปก
3. เด็กหญิงไปรยา  มูลสา
 
1. นางหอมไกล  สุวรรณไตรย์
2. นางอัชมาริน  พันโยธา
 
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงฤทธินี  ศิลทาน
3. เด็กหญิงวณิชชา  ไกยสินธุ์
 
1. นางนฤมล  ไทยมิตร
 
686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  วันฤกษ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงรดามณี  เภสัชเวช
 
1. นางวิภาวรรณ  สุขสงสาร
2. นายบุญเสริม  ยาวะโนภาส
 
687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กหญิงกันยาภัค  มูลสาร
2. เด็กหญิงรชต  ไชยนา
3. เด็กหญิงศิริประภา  ทองรักษ์
 
1. นางราตรี  ศิริบุตร
2. นางสาวปริศนา  สีลาพันธ์
 
688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  มะลุนยา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มูลสาร
3. เด็กหญิงพิมลนันท์  ศรีชัย
 
1. นางพัชรินทร์  มุกดาดี
2. นางวรพรรณ  ชุมคง
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ถาวร
3. เด็กหญิงอารดา  ถาวร
 
1. นางสมหวัง  มามั่งคั่ง
2. นายสุระชัย  มามั่งคั่ง
 
690 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำครตา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ป้องศรี
2. เด็กหญิงอารยา  กล้วยนิจ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  โชกะตะ
 
1. นางขวัญเรือน  ธิมาชัย
2. นางสาวศิวกานต์  ธิมาชัย
 
691 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงนภัสสร  อังสนุ
2. เด็กหญิงปณิชา  ประสมศรี
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ประสมสู่
 
1. นางไพรวรรณ  จันใด
2. นางพัชรีภรณ์  สร่างโศรก
 
692 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ภาเรือง
2. เด็กหญิงรุจิษยา  เจริญตา
3. เด็กหญิงอุทัยเทวี  พินิจดำ
 
1. นางดาวเรือง  กุมารสิทธิ์
2. นางดาหวัน  ห้องแซง
 
693 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงพรรณภษา  เนินทราย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  สกุลชีพ
3. เด็กหญิงสุภาพร  เนินทราย
 
1. นางวิลาวัลย์  พายุบุตร
2. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
 
694 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงชาลิดา  ธนารักษ์
2. เด็กหญิงสุธิตา  สาลือสี
3. เด็กหญิงโยษิตา  คำเพย
 
1. นางปานทอง  ยั่งยืน
2. นายชัชวาลย์  ยั่งยืน
 
695 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงนิธิพร  ขันอาษา
2. เด็กหญิงภัทรพร  ดอกจูม
3. เด็กหญิงสุกานกา  สุวิชัย
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
2. นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์
 
696 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจินตนา  ท้องที่
2. เด็กหญิงปนัสยา  นามเสาร์
3. เด็กหญิงรุจีรัตน์  ต๊ะแก้ว
 
1. นางสุมจิตร  ชูรัตน์
2. นางอรวิน  เต้าทอง
 
697 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหวาย 1. นางสาวณธิดา  แสงสว่าง
2. นางสาวรัชนีกร  ทองมูลชัย
3. นางสาววิจิตตรา  เฉลิมสุข
 
1. นางสุรีวรรณ  ชื่นตา
2. นางกรรณิการ์  เมฆพัฒนกุล
 
698 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นางสาวกมลวรรณ  ป่าพิมาย
2. นางสาวลลิตา  เวฬุวนารักษ์
3. นางสาวศิรินันท์  สุคนเขตต์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วลัยศรี
2. นางสาวชวนทิพย์  วิเศษวงษา
 
699 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประดับสน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุนทรา
3. เด็กหญิงอริสรา  นามแก้ว
 
1. นางสาวดรุณี  นนทสินธ์
2. นายอภิชิต  สวัสดิ์จิตร
 
700 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กหญิง มณีรัตน์  แสงพล
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สว่าแสง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ศรีจันทร์
 
1. นางสุธีกานต์  สมวงศ์
2. นายจรัส  บูรณะกิตติ
 
701 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กหญิงทาริกา   สุวะพันธ์
2. เด็กหญิงนกพร   บุญพุฒ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา   ปรางค์ทอง
 
1. นางรจนี   เสนสร
2. นายสัญชัย   เสนสร
 
702 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัจจัยโก
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พันธ์ลี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีลาวงศ์
 
1. นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์
2. นางกนกวรรณ  ร่มโพธิ์
 
703 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงคัทยา  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงปณิดา  บัวคำ
3. เด็กหญิงปรียานุช  ดารากร
 
1. นางพิศมัย  เหมนวล
2. นางสาวนภาพร  สายเชื้อ
 
704 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กชายธราดล  เนตรโม
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  แก้วใส
3. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางนภาพร  ศิลาโชติ
 
705 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทะชัย
2. เด็กชายอัครพล  อินทรี
3. เด็กหญิงอินทิรา  นันทบุรมย์
 
1. นางมินตรา  สายรัตน์
2. นางสมใจ  วรรณทอง
 
706 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายปิติกร  ฆ้องพาหู
2. เด็กหญิงวรัญญา  วรรณทอง
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สุพิมล
 
1. นางอารีญา  วรรณฟัก
2. นายปรีดี  ขุมทอง
 
707 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายณัฐนันท์   มีการ
2. เด็กชายนพนันท์   แก้วจันทร์
 
1. นายเสถียร   นิลบุตร
2. นางสาวมณัชญา  ห้องแซง
 
708 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ์พระทอง
 
1. นางสาวยุภาพงษ์  ทองใบ
2. นางสาวอรดี  แก้วไสย์
 
709 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  จันทนันต์
2. เด็กชายอนุรักษ์  อินทนาม
 
1. นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์
 
710 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บุญพวง
2. นายพรพิทักษ์  ภูทอง
 
1. นายประยุทธ  โพธิสิงห์
2. นายสมยศ  แพงศรี
 
711 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงจีทกานต์  ผดุงแพทย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธาดาวุธ
 
1. นางพิกุล  ไกรการ
2. นางเพียรพรรณ  สมดี
 
712 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงปรานี  รูปเหลี่ยม
2. เด็กหญิงวชิรยา  บุตรหงส์
 
1. นางสาวสิริญญา  ต้นโพธิ์
2. นางอรทัย  กันหาฤกษ์
 
713 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณภัสสร  โตสุนทร
2. เด็กหญิงวริศา  ถาวร
 
1. นายศรีสวัสดิ์  ตริพงษ์
 
714 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ธรรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญภรณ์  ใจใส
 
1. นางวรรนิศา  ทุราช
2. นางสาวนวลใย  ศรีอุบล
 
715 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยสัจ
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  ดีล้วน
 
1. นางปิยธิดา  คำมาโฮม
2. นางสินีรินทร์  ภาระไฟ
 
716 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 1. เด็กชายชิตชนุพงษ์  สว่างวงษ์
2. เด็กชายภัทรธิดา  โนนมี
 
1. นายอุดร  ไชยตา
 
717 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ทิพบับหลาบ
2. เด็กหญิงนฤพร  ตฤณดา
 
1. นายประหยัด  นามศร
2. นางดาวเรือง  กุมารสิทธิ์
 
718 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1. เด็กชายคฑาภัทร์  ตีตรา
2. เด็กชายธนภูมิ  พลชัย
 
1. นายอาคม  ทำเลดี
2. นางสาวจิตลดา  โมรา
 
719 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายธนวัฒน์   อุณาวงศ์
2. เด็กชายพลวัต   จักษุมาศ
 
1. นางสุรัตน์วดี  สร้อยแก้ว
 
720 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  เรียงลิลา
 
1. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ
2. นางสาวนฤมล  แปยอ
 
721 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนกระจาย 1. เด็กชายทนุธรรม  การอรุณ
2. เด็กชายธีระพงษ์  บุญทศ
 
1. นางสาวทัศนียา  ทุ่มโมง
 
722 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายชัยภัทร  อินทนาม
2. เด็กชายปวริศร์  แข่งขัน
 
1. นายชาญชัย  ลอยฟ้า
 
723 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายจาตุรงค์  บุญดี
2. เด็กชายยศพงศ์  พลโยธา
 
1. นางสาวสุภิญญา  จันทร์สาขะ
2. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วประภา
 
724 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงนงรินทร์  เชียงแขก
2. เด็กชายภานุพงษ์  พงษาปาน
 
1. นางเข็มทอง  พงษาปาน
 
725 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1. เด็กชายธนชาต  ศรีกะสัง
2. เด็กหญิงอริศรา  อยู่เย็น
 
1. นางพิมพ์ชยาณัฐ  ศรีชัย
2. นายไกรษร  เพริศแก้ว
 
726 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายจักรกริช  มาตขาว
2. เด็กชายสุรศักดิ์  จิตตะโคตร์
 
1. นายชูชาติ  อาจหาญ
2. นายปฏิวัติ  เวฬุวนารักษ์
 
727 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านมันปลา 1. เด็กหญิงกัลญา  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงโสภาพรรณ  หันตุลา
 
1. นายฉัตรชัย  เสาหิน
2. นายสุริยา  มุกธวัตร
 
728 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกัญญวีร์  คำกอง
2. เด็กชายจาตุรงค์  บุญดี
 
1. นางสาวสุภิญญา  จันทร์สาขะ
2. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วประภา
 
729 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยวินิทย์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สังสาย
 
1. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
 
730 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงชฎารัตร  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงนภสร  ดวงดาว
3. เด็กหญิงภัสสร  สังวรจิต
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์
2. นางนงค์ลักษณ์  พรมโสภา
 
731 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุยคำไฮ
2. เด็กหญิงอนุสรา  จงสูง
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี
2. นายเสริฐ  เรียงลิลา
 
732 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงชฎาพร  เสน่หา
2. เด็กหญิงสุชานันท์  คุณุ
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
 
733 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายองอาจ  กาเผือก
2. เด็กชายอดิศร  อุดรพันธ์
 
1. นายอรรถวุฒิ  เดชศิริ
2. นายเพทาย  บุญตา
 
734 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายจีระพงษ์  เขียวใบงาม
2. เด็กชายธำรง  ศิริรักษ์
 
1. นางกนกวรรณ  ร่มโพธิ์
2. นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์
 
735 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 1. เด็กชายธนากร  สร้อยแก้ว
2. เด็กชายพีระพล  ไทยลา
 
1. นางสาวสลักจิตร  มีชัย
 
736 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจิราพร  ปัจฉิมมา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองน้อย
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
 
737 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายธนชาติ  แสนไชย
2. เด็กชายปิยวิทย์  วรโพธิ์
 
1. นางสาวกัลยา  นามเคน
2. นางเพ็ญแข  โพธิ์สิงห์
 
738 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงปิยะวัฒน์  ชื่นตา
2. เด็กชายพุฒิพร  วิสงคราม
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี
2. นายเสริฐ  เรียงลิลา
 
739 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นายจักรินทร์  ศรีมันตะ
2. นายศุภพัฒน์  เข็มพันธ์
 
1. นายชูชาติ  อาจหาญ
2. นายปฏิวัติ  เวฬุวนารักษ์
 
740 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายพงศกร  กฤษณะกาฬ
2. เด็กชายสิทธิชาติ  ทองธิราช
 
1. นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้า
2. นางสุธาวดี  สุริโย
 
741 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์สิงห์
2. เด็กหญิงบุรินทร์  วังมา
 
1. นายอรรถวุฒิ  เดชศิริ
2. นางสาวศิริรัตน์  แสนสุข
 
742 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูรัตน์
 
1. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
 
743 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นายพชร  สวัสดิ์ตระกูล
 
744 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1. เด็กชายขจรชัย  ปัดสาพันธ์
2. เด็กชายพันธกานต์  ประทีปอรุโณทัย
 
1. นายไกรษร  เพริศแก้ว
2. นายสวัสดิ์  เอมสมบูรณ์
 
745 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวงศธร  เจริญตา
2. เด็กชายอธิษฐ์  ละคร
 
1. นายคณาวุฒิ  ราชชิต
2. นางสาวจิราวรรณ  ลาดหนองขุ่น
 
746 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กชายชินกฤษ  ทองเกลี้ยง
2. เด็กชายภาณุวัตน์  จันทรเสนา
 
1. นายประพันธ์  โภคาแสง
2. นายพิชาญ  เมืองหงษ์
 
747 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 1. เด็กชายธีระยุทธ  นันพันธ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  มีชัย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วหาญ
2. นางพรทิพย์  ทับแสง
 
748 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กชายคมเพชร  ผลจันทร์
2. เด็กชายศิวราชย์  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวธาริณี  บุญทวี
2. นายบุญส่ง  จันทร์ใด
 
749 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   อุตภาพ
2. เด็กชายศุภกิจ  ธิบูรณ์บุญ
 
1. นายประยงค์  ไชยสุทธิ์
2. นางปวีณา  รวมธรรม
 
750 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายกิตติภณ  ศรีวะอุไร
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
 
751 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงรัตชนก  โทนใหญ่
2. เด็กหญิงอริศรา  กุมารสิทธิ์
 
1. นางวรรนิศา  ทุราช
2. นางคำพูล  บุตรจันทร์
 
752 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายอนุชิต  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มเพชร
 
1. นางนภาภรณ์  ช่างไชย
2. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม
 
753 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายรุ่งธนศิลป์  ศรีวะอุไร
2. เด็กชายศุภาทร  สุวรรณหาญ
 
1. นายชูชาติ  อาจหาญ
2. นายปฏิวัติ  เวฬุวนารักษ์
 
754 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปานตะวัน  บุตรพรม
2. เด็กหญิงวรัญญาพร  แสนศรี
 
1. นายประมวล  โพธิ์พาด
 
755 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายวสุ  ทะวันทา
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ค้าข้าว
 
1. นายอธิภัทร  เจริญบุตร
 
756 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายธนภัทร  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงเพียงดาว  แสงพล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โสสุด
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีคุ้ม
 
757 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ชาเหลา
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มุทะเสน
 
1. นายสวัสดิ์  เอมสมบูรณ์
2. นางพิมพ์ชยาณัฐ  ศรีชัย
 
758 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคึมยาว 1. เด็กหญิงจิรัชญา   จิระโชติเจริญกุล
2. เด็กชายธีระภัทร   ชาปะวัง
 
1. นางฉัตราภรณ์   ศรีสวัสดิ์
 
759 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนโสกน้ำขาว 1. เด็กชายธนภูมิ  ทองที
2. เด็กชายอาทิตย์  กาลจักร
 
1. นางรัชนี  แก้วสาร
2. นายจีระพันธ์  วรรณจันทร์
 
760 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงพัชริฎา  จันสุวรรณ
2. เด็กหญิงอภิญญา  กทิศาสตร์
 
1. นายวิทยา  ภูพลผัน
2. นางวันเพ็ญ  บุุญมั่ง
 
761 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 1. เด็กชายวีรพัฒน์  ไชยดำ
2. เด็กชายเมืองมินทร์  บูชากุล
 
1. นายอุดร  ไชยตา
 
762 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ลีทหาร
2. เด็กหญิงภิญญดา  แวดล้อม
 
1. นายวิชญ์พงศ์  สุขบัติ
 
763 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กหญิงวนิดา  แสงวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญมา
 
1. นายบุญลอด  อาจวิชัย
 
764 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงพัชรี  ขันทอง
2. เด็กหญิงอนัญญา  สมคะเณย์
 
1. นางหทัยรัตน์  แก้วไชย
 
765 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  จันทสิงห์
2. เด็กชายวัชรพล  ประทังคติ
 
1. นางสาวสุภิญญา  จันทร์สาขะ
2. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วประภา
 
766 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 1. เด็กหญิงพานทอง  พันธ์ภักดิ์
2. เด็กหญิงศิริญากร  บุญบรรลุ
 
1. นายพีระพงษ์  ภารสำเร็จ
2. นายสมรินทร์  อุทสาร
 
767 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ไกรยสินธุ์
2. เด็กหญิงอรดี  ดงขุนทด
 
1. นางสาวสุภิญญา  จันทร์สาขะ
2. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วประภา
 
768 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ศิลป์ลา
2. เด็กชายชิราวุฒิ  รัตนเทพ
 
1. นางสาวขวัญเมือง  จันทะมาตย์
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพชร
 
769 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายฐานันดร  เวียงฆ้อง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์สมัคร
 
1. นางกนกวรรณ  ร่มโพธิ์
2. นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์
 
770 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นายมงคล  ศรีมันตะ
2. นายรชฏ  สืบท้าว
 
1. นางวิลาวัลย์  ข่าทิพย์พาที
 
771 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ชูญาติ
2. เด็กหญิงมาริษา  พุฒจันทร์
 
1. นางวรรนิศา  ทุราช
2. นายณัฐวุฒิ  มูลสาร
 
772 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กชายคมกริช  สว่างวงษ์
2. เด็กชายสุริยา  ทานะเวช
 
1. นายโพธิ์ชัย  คำแสน
2. นายมนัส  ผดุงสมัย
 
773 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงกนกพร  เข็มพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  พันธ์สาย
 
1. นางสาวอัชราภรณ์  สาริบูรณ์
2. นางธิดา  นามสุโพธิ์
 
774 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายจิตรกร  วงโสภา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อ่อนศรี
 
1. นางเพ็ญแข  ศรีวะโสภา
2. นางสาวกัลยา  นามเคน
 
775 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายชายชล  ศรีชนะ
2. เด็กชายธนากร  ถาวร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ภาระเวช
2. นายธีรพงศ์   เกื้อทาน
 
776 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. นางสาวศิริลักษณ์   จำปาตูม
2. เด็กหญิงอทิตติยา  กองทำ
 
1. นายนิพนธ์   ทองโกฏิ
 
777 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กชายทินกร  สุวรรณกูฏ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ศรีสุพรรณ
 
1. นายรังสรรค์  งามสาย
2. นายถวาย  ขันเงิน
 
778 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กชายปรวุฒิ  แสวงแก้ว
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  ชื่นตา
 
1. นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์
 
779 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทัศสามี
2. เด็กหญิงเกษรา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางสาวจิตลัดดา  โมรา
 
780 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวชกามา
2. เด็กหญิงปราริชาติ  พละกุล
 
1. นายดำรงศักดิ์  ศรีแจ่ม
2. นายเตรียมศักดิ์  มีสิทธิ์
 
781 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายศราวุธ  พรมลี
2. เด็กชายอพินโย  ยศศรียา
 
1. นายชูชาติ  อาจหาญ
2. นายปฏิวัติ  เวฬุวนารักษ์
 
782 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กชายจิตกร  วงษ์โสภา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อ่อนสี
 
1. นางเพ็ญแข  ศรีวะโสภา
2. นางกัลลญา  นามแคน
 
783 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงจิดาวดี  คนตรง
2. เด็กหญิงปิยพร  เรืองสุข
 
1. นางวรรนิศา  ทุราช
2. นางแววตา  ห้องแซง
 
784 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายนิวมัย  ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอารยา  ทองพันธ์
 
1. นายประยุทธ  โพธิสิงห์
2. นางสาวลัดดา  ศรีวะรา
 
785 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระจาย 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงนพมาศ  มิ่งขัวญ
 
1. นางสาวทัศนียา  ทุ่มโมง
 
786 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายธีรภัทร  สีแจ่ม
2. เด็กหญิงสุนิสา  สีพล
 
1. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ
2. นางสาวนฤมล  แปยอ
 
787 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพ็งวิชัย
2. เด็กหญิงพิชญาภา  พรมตัน
 
1. นายวุฒิชัย  อุนาพันธ์
2. นายวิชิต  สร้อยแก้ว
 
788 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ชาเหลา
2. เด็กชายณัฐธีร์  ภูรีศิริฐานนท์
 
1. นายสวัสดิ์  เอมสมบูรณ์
2. นางพิมพ์ชยาณัฐ  ศรีชัย
 
789 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1. เด็กชายธณพ  คุณสุทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงวงศ์
 
1. นายประหยัด  นามศร
2. นางดาวเรือง  กุมารสิทธิ์
 
790 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.25 ทอง 8 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายรัฐการ  ปรางค์ทอง
2. เด็กชายอนุชา  องอาจ
 
1. นายอธิภัทร  เจริญบุตร
 
791 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.25 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร   แก้วใส
2. เด็กหญิงธรีรัตน์   ศรีมันตะ
 
1. นายชาญชัย   ลอยฟ้า
 
792 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 10 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ไกรยสินธุ์
2. เด็กหญิงอรดี  ดงขุนทด
 
1. นางสาวสุภิญญา  จันทร์สาขะ
2. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วประภา
 
793 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กชายธีรพงศ์   สีสุนนท์
2. เด็กชายภูมิวิศ  ตรีภพ
 
1. สิบเอกมิตรชัย  ธิมาชัย
 
794 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายทวิตชาติ  คลังดงเค็ง
2. เด็กหญิงปนิดา  การจะนาพัด
 
1. นางสาวสุมาริน  ทวิตชาติ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สืบศรี
 
795 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านมันปลา 1. เด็กชายคอลลิน  แบล็ค
2. เด็กชายสรยุทธ  เทศนา
 
1. นายฉัตรชัย  เสาหิน
2. นางเพลินจิตร  มุกธวัตร
 
796 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79.25 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ปะระกา
2. เด็กหญิงเนตรชนก  พงษ์สะพัง
 
1. นางสาววิยะดา  อุปลี
 
797 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายสหวรรต   สุขเสมอ
2. เด็กชายสิทธิภาคย์   พงษ์พูล
 
1. นายนิพนธ์   ทองโกฏิ
 
798 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กชายทองแท้  ศรีดี
2. เด็กหญิงแทนย่า  โสมณวัฒน์
 
1. นายอัคร  โสมณวัฒน์
 
799 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 1. เด็กชายธนันชัย  ไชยมี
2. เด็กหญิงปารมี  ลำพุทธา
 
1. นายพีระพงษ์  ภารสำเร็จ
2. นายสมรินทร์  อุทสาร
 
800 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. นายกิตติพงษ์  เชื้อดี
2. เด็กชายสุราษฎร์  มุละสิวะ
 
1. นายประยุทธ  โพธิสิงห์
2. นายชัยวัฒน์  ทับแสง
 
801 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงกรกนก   วุฒิชัย
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   วรรณวงค์
 
1. นายเสถียร   นิลบุตร
2. นางสาวมณัชญา   ห้องแซง
 
802 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงจิตติมา  สาบัญฑิต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พินทรัพย์
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี
 
803 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายภูริทัศน์   จักสอง
2. เด็กชายเมคาวี   จิธร
 
1. นายเสถียร   นิลบุตร
2. นางนวลฉวี  ฬานันท์
 
804 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมุกมณี  บุดตะมะ
2. เด็กหญิงวิทิตา  ศิริโส
 
1. นายอุดร  ไชยตา
 
805 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายอดุลเดช  มูลสาร
2. เด็กชายเจษฎา  ลาหล้าเลิศ
 
1. นายธีระพล  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
806 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สราญรมย์
2. เด็กชายอลงกต  ทองเกลี้ยง
 
1. นายวสันต์  สอนจันทร์
 
807 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายทัดสุระ  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายศิวกร  มาตขาว
 
1. นางสาวอรดี  แก้วไสย์
2. นางสาวยุภาพงษ์  ทองใบ
 
808 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงชญาดา  อาจวิชัย
2. เด็กชายพิชชากร  อาจวิชัย
 
1. นายคณาวุฒิ  ราชชิต
2. นายพิชัย  พรมมา
 
809 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มุทะเสน
2. เด็กหญิงวรางคณา  โพนขุนทด
 
1. นายสวัสดิ์  เอมสมบูรณ์
2. นายไกรษร  เพริศแก้ว
 
810 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนภูมิ  สีบุญ
2. เด็กชายธนวัฒ  สีบุญ
3. เด็กชายปิติชล  ธงไชย
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
2. นายสมบัติ  ประธาน
 
811 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 1. เด็กชายกวินทิพย์  ลิภา
2. เด็กชายธนัญชัย  ไชยมี
3. เด็กชายภูวินาท  บุญตา
 
1. นายพีระพงษ์  ภาระสำเร็จ
2. นางสาวภานุวรรณ  ยอดเอื้อ
 
812 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนกร  สาลี
2. เด็กชายวรัญญู  เสาะแสวง
3. เด็กชายสรรพสิทธิ์  บุญทศ
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
2. นายสมชัย  ดอกพิกุล
 
813 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กชายกานต์ชนก  ตัวงาม
2. เด็กชายณรงค์ยศ  เขียวสุดตา
3. เด็กชายธนพนธ์  เขียวสุดตา
 
1. นางแสงดวง  แท่งหิน
2. นายสุพี  ศรีธรรม
 
814 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองคร 1. เด็กชายดิเรก   พรมจันทร์
2. เด็กชายศุภชัย   บุญมาโค
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์   แสงพล
 
1. นายทองสุข   แก้วลี
2. นายนายวิทยา   ภูพลผัน
 
815 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม 1. เด็กชายพรหมโยธี  ดีโพธิ์รัมย์
2. เด็กชายวินัย  ตรีแสน
3. เด็กชายอนุรักษ์  บาลี
 
1. นายทองอยู่  เมรี
2. นายโสภัณ  ศรีไสว
 
816 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1. เด็กชายกฤตพร  คำนนท์
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ปัญวงศ์ษา
3. เด็กหญิงปานตะวัน  คำนนท์
 
1. นางสาวอัญชลี  พละสูนย์
2. นางพิไลลักษณ์  มุกธวัตร
 
817 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กชายธีระพงษ์  ขามรัตน์
2. เด็กชายพิชิต  นามสุดโท
3. เด็กหญิงลลิตา  วงษ์แสง
 
1. นายพิทูล  สมชม
2. นางเพียงบุญ  ลุณบุตร
 
818 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กชายพิชิต  พึ่งตน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาคลอด
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อ่อนละมุน
 
1. นายอิทธิ  เสน่ห์พูด
2. นางพรรณณัฎฎา  คำขาด
 
819 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1. เด็กชายปานุวัฒน์  แดงดี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  อินอ่อน
3. เด็กชายสรรเพ็ชญ์  สวรรค์ล้ำ
 
1. นางสาววรรณนิภา  การไร่
2. นางศรีแพร  นักบูญ
 
820 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แสนภูวา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเศรษฐา
 
1. นางรำไพ  ป้องศรี
2. นางอัมพร  สำอางเนตร
 
821 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1. เด็กชายจักรกริช  พินิจดำ
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จิณารักษ์
3. เด็กชายเจษฎา  นาสูงเนิน
 
1. นายรุ่งอรุณ  ยิ่งยง
 
822 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงนิรมล  ศีลา
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  สุภาพพันธ์ุ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  น้อนน้ำคำ
 
1. นายสมพงษ์  รากทอง
2. นายรชต  แก่นแก้ว
 
823 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนโสกน้ำขาว 1. เด็กชายธนพล  บุตรดี
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  อินทะนาม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นตา
 
1. นางรัชนี  แก้วสาร
2. นายรัศมี  อินทนาม
 
824 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำวังศ์
2. เด็กหญิงวงแหวน  สมสาย
3. เด็กชายไพศาล  รักไทย
 
1. นางณัฐชยาณี  อัฒจักร
2. นางขนิษฐา  เที่ยงธรรม บลิส
 
825 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายกนกพล  พากเพียร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ขุมนาค
3. เด็กหญิงบุญรอด  แท่งทอง
 
1. นางรุ่งศรี  โมระดา
2. นางเบญจลักษณ์  สุขโต
 
826 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงธีมาพร  จุนาพงศ์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทองใบ
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  พันธ์เลิศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์หาจักร
 
827 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กหญิงภัทรพร  สินทร
2. เด็กหญิงศุภกานต์  พัดกลม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางกาญจนา  สมจิต
2. นางสาวสิรินุช  ธรรมวิฑูรย์
 
828 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคร 1. นายพรหมมินทร์   อ่างแก้ว
2. นายศุภชัย    แสงศรี
3. นายสุทธิรักษ์   เสาทอง
 
1. นายยอดชาย   ลำพุทธา
2. นายจินดา   ลำพุทธา
 
829 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายจักรพล  สุขรักษา
2. เด็กชายธนินท์  ยอดสะอึ
3. เด็กชายธวัชชัย  บุญเติม
 
1. นายสุริยัน  ชาลีพุทธาพงศ์
2. นางสาวลัดดาพร  หมายมี
 
830 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายจารุวิทย์  ทาตะชัย
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  พลมาตร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทุมจันทร์
 
1. นายระนอง  เคนโยธา
2. นายยุทธนา  วรโยธา
 
831 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. เด็กหญิงสุนันทา  อินธิจักร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุระขันธ์
3. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีจันทร์
 
1. นางพรทิพย์  จันทหาร
2. นางสาวอุษา  ธนานันท์
 
832 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงกฤติยา  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลำพุทธา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  โคตรสมบัติ
 
1. นางสุวรรณี  บุญบรรลุ
2. นางไพจิตร  ขันเงิน
 
833 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงสุมาลี  เชื้อบัณฑิต
2. เด็กหญิงสไบทอง  ศรีดำ
3. เด็กหญิงเฉลียว  บรรลือหาญ
 
1. นางณัฐชยาณี  อัฒจักร
2. นางประนอม  จิตรมาส
 
834 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวบาน
2. เด็กชายสรศักดิ์  หล่าบุตรศรี
3. เด็กหญิงอภิญญา  กาลจักร
 
1. นางหทัยรัตน์  เคหาบาล
 
835 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงวนิดา  จงรักษ์
2. เด็กชายวัฒนา  ขันติกุล
3. เด็กหญิงวิริสา  ไชยลี
 
1. นางสมพร  ไตรษร
 
836 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กาฬสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสายทอง  ไชยดำ
3. เด็กหญิงเบญจพร  ดวงกาคร
 
1. นางทองปิน  ตรีภพ
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธนากรณ์  ฝ่ายดี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองระอา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วกิ่ง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์หาจักร
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายกฤษฎา  อามาตรมนตรี
2. เด็กชายณัฐพล  ทาระขจัด
3. เด็กหญิงพรนิภา  โพธิ์เข็ม
 
1. นายจุมพล  เนตรวงศ์
2. นางละอองเพชร  สมดา
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทิมา  กาลจักร
2. เด็กหญิงดวงตะวัน  โอทย์ผักแว่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีวันคำ
 
1. นายสาริกา  วิเศษดี
2. นางอมรรัตน์  บุตรเรือง
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายธนธรณ์   ชนะพาห์
2. เด็กชายมนัสวิน  ทองขาว
3. เด็กชายอำพล   เวฬุวนารักษ์
 
1. นายสมจิตร  แก้ววิเศษ
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงจิราพร  วิจิตสระน้อย
2. เด็กหญิงจุุฑามาศ  ขันติยู
3. เด็กหญิงอัญชลี  พงษ์แสน
 
1. นางโอภาสน์  หนูสลุง
2. นางศรีนวล  ปภุสสโร
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้องแซง 1. เด็กชายธนากร  ห้องแซง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงวงษ์
3. เด็กชายพรชัย  คุณสุทธิ์
 
1. นางมาอยู่  พิมพ์สิงห์
2. นางพิศมัย  แสงวงศ์
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายกฤษณะ  เข็มเพชร
2. เด็กชายธนพล  แสงส่อง
3. เด็กชายยงยุทธ  ทิพย์รัตน์
 
1. นางพัชรี  กัลยา
2. นางสุพรรณ  หอมหวล
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองสนม 1. เด็กชายพรหมโยธี  ดีโพธิ์รัมย์
2. เด็กชายวินัย  ตรีแสน
3. เด็กชายอนุรักษณ์  บาลี
 
1. นายทองอยู่  เมรี
2. นายโสภัณ  ศรีไสว
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายสวรินทร์  พวงศรี
2. เด็กชายสิทธิพร  การสุวรรณ
3. เด็กชายเอกบดินทร์  คล้ายหาญ
 
1. นางประภาพร  ทองเพ็ญ
2. นางสาวรัชนีกร  สุวรรณมุข
 
846 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กชายจักริน  ดวงแข
2. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ปั้นทอง
3. เด็กชายเอกราช  นักพรรษา
 
1. นางเกษรินทร์พร  บุญสงค์
2. นางสาวสายสมร  มั่งคั่ง
 
847 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1. เด็กชายทวีชัย  อิฐทอง
2. เด็กชายธนรงค์  สีขาว
3. เด็กชายพีรพล  วรรณพัฒน์
 
1. นายประทีป  ดอกชะบา
2. นายส่งศักดิ์   อินอ่อน
 
848 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทะมาลี
2. เด็กชายถิรชา  สีคำ
3. เด็กชายวัฒนะ  จันทะมาลี
 
1. นายประกาศ  ทุมอนันต์
2. นายจิรวัฒน์  หารไชย
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อุประ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วรโยธา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รอดชุม
 
1. นางพงศ์ผกา  บัวหอม
2. นายเตรียมศักดิ์  มีสิทธิ์
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   กาลจักร
2. เด็กหญิงมัชริตา   สมหวัง
3. เด็กหญิงมัทนี   สามาอาพัฒน์
 
1. นางสาวดรุณี  นนทสินธ์
2. นายอภิชิต   สวัสดิ์จิตร
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงพรณภัส  ศิลารัตน์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ถุงออด
3. เด็กชายสิทธิชัย  วงคำซาว
 
1. นางโอภาสน์  หนูสลุง
2. นายสุริยัน  ชาลีพุทธาพงศ์
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายกฤษณา  ผลกอง
2. เด็กชายธนพล  รูปคม
3. เด็กชายปรีชา  ปีแก้ว
 
1. นายอำนวยชัย  วงษ์นาม
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ป้องกัน
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญทศ
3. เด็กชายพงศกร  มิ่งขวัญ
 
1. นางสุวรรณี  บุญบรรลุ
2. นางไพรวรรณ  จันใด
 
854 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. นายจิรานุวัตร  ศรีจันทร์
2. นายปฏิพัทร  ศรีจันทร์
3. นายสถาพร  สีดี
 
1. นายมานพ  โพธิ์ศรี
2. นายประมวล  โพธิ์ศรี
 
855 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายพงศกร  อุปชัย
2. เด็กชายวศิน  กองศรีมา
3. เด็กชายอัศนี  จันทมนตรี
 
1. นางนางประภาพร  ทองเพ็ญ
2. นางพัชราภรณ์  ครุผาด
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรสาร
2. เด็กหญิงกิตติพร  วันอ่อน
3. เด็กหญิงโสรญา  ไชยยนต์
 
1. นางอุษณีย์  เวชกามา
 
857 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จิตประจำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารขันธ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  พุ่มเกษม
4. เด็กหญิงพรชิดา  ขาวเอี่ยม
5. เด็กหญิงสุดา  สารขันธ์
6. เด็กหญิงแพรวา  แสงวงศ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรเผือก
2. นางเพ็ญศรี  บุญสงค์
3. นางสาวแสงจันทร์  ศรเผือก
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกันยากร  ชาวยศ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีวะอุไร
3. เด็กหญิงฐิติพร  สุขเกษม
4. เด็กหญิงธารารัตน์  พันธ์กุล
5. เด็กหญิงปิยะสาขา  มาโยธา
6. เด็กหญิงเดือนเต็ม  บุญไสว
 
1. นางวิไลวรรณ  หอมพนา
2. นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้า
3. นางสาวแวววะลี  แสงสุข
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มีชีย
2. เด็กหญิงนลิณี  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงปิยะวัลย์  พรมภาค
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สงวนจิตร์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีชัย
6. เด็กหญิงอริสา  ศรีกระจ่าง
 
1. นายพงษ์พัฒษ์  มาตขาว
2. นางเพลินพิศ  จันทะภา
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงชาริสา   คำเภา
2. เด็กหญิงศศิธร   ช่างทำ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ราญวิชัย
4. เด็กหญิงเจนจิรา   โปต๊ะ
5. เด็กหญิงเนรัญชฬา   กันยามตร์
6. เด็กหญิงโสภิตา   ชุลีกร
 
1. นายชำนาญ   แดงท่าขาม
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 1. เด็กหญิงธิติมา  ศรีวะสุทธิ์
2. เด็กหญิงปิยดา  ผ่านเมือง
3. เด็กหญิงศศิกาญน์  จุระยา
4. เด็กหญิงสุจิรา  ทุ่มโมง
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  พุ่มพวง
6. เด็กชายสุริยา  จักรสาน
 
1. นางลมัย  พลมั่น
2. นางนงลักษณ์  สุขสำราญ
3. นางวัลลภา  หมื่นสาย
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงจริญา  พรสี่
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงนพวรรณ  สีนวน
4. เด็กชายนิติศาสตร์  โพทาทอง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมจันทร์
6. เด็กหญิงโสภิดา  กองแก้ว
 
1. นางวิภาวรรณ  สุขสงสาร
2. นางรัชนีวรรณ  สายจันตา
3. นายบุญเสริม  ยาวะโนภาส
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราพร  เรืองสูงเนิน
2. เด็กหญิงพรพิกุล  ถาวร
3. เด็กหญิงมัชชิมา  ดอกสะบา
4. เด็กชายวทัญญู  รวมธรรม
5. เด็กชายวุธฑาธิศักดิ์  ถาวร
6. เด็กหญิงอุมาภร  ผลสิน
 
1. นางปารวี  วายโสกา
2. นางสาววรจนา  ชมภูพร
3. นางปารวี  วายโสกา
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สว่างวงษ์
2. เด็กชายธนากร  แสงบุญเรือง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีแจ่ม
4. เด็กชายรัตนชัย  บุญเกิด
5. เด็กหญิงศศิญาภรณ์  จันทร์สว่าง
6. เด็กชายอชิรวิทย์  พยุงวงษ์
 
1. นางอัมพร  สำอางเนตร
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นางสาวปิยากร  ป้องสีดา
2. นางสาวพีรดา  ประทุมไชย
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำแสน
4. นางสาวศศิธร   แสงโคตร
5. นางสาวสุมารินทร์  แสงโคตร
6. นางสาวอภัสรา  ทานะเวช
 
1. นางวิไลวรรณ  หอมพนา
2. นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้า
3. นางสาวแวววะลี  แสงสุข
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจริยา  ทองโส
2. เด็กหญิงปนัดดา  กองปราบ
3. นางสาวปวีณา  สังคำปัง
4. เด็กหญิงมัทนา  สุดสวาท
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ผ่านสำแดง
6. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำมา
 
1. นายปรีดี  ขุมทอง
2. นางอารีญา  วรรณฟัก
3. นางยุพาภรณ์  จารุสาร
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สราญรมย์
2. เด็กหญิงทิพาวดี  อกอุ่น
3. เด็กชายนันทวิทย์  ศรีไชย
4. เด็กหญิงวนิดา  วิเศษสุข
5. เด็กหญิงสายชล  มูลผล
6. เด็กหญิงสายธาร  อุปนัย
 
1. นางวิภาวรรณ  สุขสงสาร
2. นางรัชนีวรรณ  สายจันดา
3. นายบุญเสริม  ยาวะโนภาส
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. นางสาวกัญญาวัชร   กาเมือง
2. นายคมกริช   ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงนรินทร์ธร   บุตรวงค์
4. เด็กหญิงปิยธิดา   สมัสพงษ์
5. นางสาววิภาดา   มลศิลป์
6. นางสาวสุชานันท์   สร้อยแก้ว
 
1. นางวรรณพร   กาเมือง
2. นางสโรชา   บุตรวงค์
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงชลนิดา   นันทะสาร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   มูลสาร
3. เด็กหญิงวิยดา   เชยกระรินทร์
 
1. นางเกษร   บานชล
2. นางวาสนา    วารีศรี
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงพลอย  นาดี
2. เด็กชายพันกร  พรมบุญ
3. เด็กหญิงพิมนภา  บันตะบอน
 
1. นายมนัส  วิเศษรัตน์
2. นายสราวุธ  สุวรรณมุข
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 1. เด็กหญิงชุดาภา  ศรีไชย
2. เด็กหญิงณีรนุช  สีหามาตร
3. เด็กชายเสกสรร  ปาละวงษ์
 
1. นางรำไพ  ป้องศรี
2. นายสถิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงทิพยาพร  อุ่นเที่ยว
2. เด็กหญิงธัญทิพย์  แสงชู
3. เด็กหญิงนริศรา  แสงทอง
 
1. นางบัวยนต์  ศรีวะสุทธิ์
2. นายเสกสรรค์  ศรีวะสุทธิ์
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนแยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วศรีงาม
2. เด็กหญิงตมิสา  ลาสนธิ
3. เด็กหญิงรจนา  พรมจรรย์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ขันโอฬาร
2. นางศิรินทร์นาฎ  สร้อยแก้ว
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1. เด็กหญิงจริยา  พองคำผุย
2. เด็กหญิงณวรา  เข็มเพชร
3. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  วงค์ไชยา
 
1. นางอุทรทิพย์  คุณสุทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี  พรมธิราช
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 1. เด็กหญิงคณิตฐกานต์   ทองอาจ
2. เด็กหญิงธนันญา   นามพุฒ
3. เด็กหญิงแก้วประภาภรณ์   จันทวงค์
 
1. นางนลินญา   สายวันดี
2. นางสาวทิพย์ทิวา   สีหารัตน์
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1. เด็กหญิงคณิศร  อ่ำขำ
2. เด็กหญิงพัชรา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำสุมาลี
 
1. นางปัญจพร  โสฬสเบญจกูล
2. นางสาวยุพิน  โภคสมบัติ
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 1. เด็กหญิงปรียานุช  อินอ่อน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เครือวงษ์
3. เด็กหญิงอรทัย  สารพิมพ์
 
1. นางเอื้อมพร  ทองทิพย์
2. นายอนุสรณ์  นาคปาน
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทวีกอง
2. เด็กหญิงกุลยา  ไตรยวงศ์
3. เด็กหญิงเพชรา  อินทวงศ์
 
1. นางกัลยา  พุทธคุณ
2. นางมณีวรรณ  ปั้นทอง
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคำเลา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ไชยคำ
2. เด็กหญิงต้องนวล  โม้หนองบัว
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บัวใหญ่
 
1. นางพวงเพชร  วจีภูมิ
2. นางอณศยา  เร็ททิก
 
880 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงณิชา  ผูกจิตร์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  มีไชย
3. เด็กชายอภิรักษ์  อ้นจรูญ
 
1. นางวนิดา  ศรีชนะ
2. นายพงพัฒษ์  มาตขาว
 
881 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคร 1. เด็กหญิงจินดาหรา   โสวะภาส
2. เด็กหญิงวรารัตน์   รัตนสิงห์
3. เด็กหญิงสุนิสา   มาตขาว
 
1. นายยอดชาย  ลำพุทธา
2. นางจินดา  ลำพุทธา
 
882 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กหญิงจีรภัทร  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ป้องศรี
3. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ผลจันทร์
 
1. นายเด่นไชย  ทองเฟื่อง
2. นายสมชาย  มุกดาดี
 
883 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายชัยธวัช  ยวนยี
2. เด็กชายณัฐพร  บุญช่วย
3. เด็กชายธนกฤติ  สิงห์นา
 
1. นายชนธัญ  แสงแสน
2. นางสาวทับทิม  ยอดทอง
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1. เด็กหญิงจิราภา  วรโยธา
2. เด็กหญิงทอฝัน  เหง้ากอ
3. เด็กหญิงพรสรวง  หนองแคน
 
1. นางพิไลลักษณ์  มุกธวัตร
2. นางสาวอัญชลี  พละสูนย์
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงทิพญวัลย์  พรมจันทร์
2. เด็กชายศุภกันต์  สุวะสาร
3. เด็กชายสิรวิชญ์  นัยจิตร
 
1. นายสีโท  พิกุลสด
 
886 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1. เด็กชายจาตุรงค์  หอมหวน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุเทวี
3. เด็กชายเพชรรัตน์  หอมหวล
 
1. นางพัชรี  กัลยา
2. นางสุพรรณ  หอมหวล
 
887 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลดี
2. เด็กชายทินภัทร  รักบุญ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สินธูประวัติ
 
1. นายบุญกว้าง  รักบุญ
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนแยประชาสรรค์ 1. เด็กชายวรากรณ์  พิมพ์สาลี
2. เด็กหญิงศศินา  วงศ์จันทา
3. เด็กชายสุปรีชา  ลาสา
 
1. นายจิตติเดชารักษ์  วุฒิเสลา
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไหลรินทร์
2. เด็กหญิงนภาภัทร  เรียงรัตน์
3. เด็กชายพัชร  พรมศรี
 
1. นางนุชนาถ  สุราสา
2. นายรุ่งอรุณ  สุราสา
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองโส
2. เด็กหญิงสโรชา  มูลสาร
3. เด็กชายเกรียงไกร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางอนงค์  เกิดศรีทอง
2. นางสมบัติ  เศิกศิริ
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองสนม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วทอง
2. เด็กชายจิระพงษ์  ทับแสง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ปีเจริญ
 
1. นางระเบียบ  แพงศรี
2. นางกิ่งแก้ว  จันทร์แสง
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 1. เด็กชายวทัญญู  พยุงวงษ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กชายอาทิตย์  มณีรัตน์
 
1. นายภูวนัย  สูงแข็ง
2. นายบุญมี  แก่งจำปา
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กหญิงญาณภัทร  ปากหวาน
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีบุษย์
3. เด็กหญิงศิรินญา  ศรีกันหา
 
1. นายวิรัตน์ชัย  คำดี
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  นางาม
2. เด็กหญิงนัชรินทร์  ศรีลาลัย
3. เด็กหญิงวิลินดา  วิลัยศรี
 
1. นายส่งศักดิ์  อินอ่อน
2. นางนกูล  มะราช
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงวาริสรา  มหิศยา
3. เด็กหญิงอุ้มศิริ  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางดวงแข  ศรีวะรมย์
2. นางอวิรดาฎ์  ทองสุข
 
896 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายธนัชชา  จารุจิตร
2. นางสาวนภัสสร  อาจสาลี
3. เด็กหญิงปวีณา  สารสะ
 
1. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
2. นางยี่สุ่น  โรจนคุณธรรม
 
897 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นายตันหยง  สว่างวงษ์
2. นายธีรเดช  โชคอำนวย
3. เด็กหญิงเจียมใจ  สายรัตน์
 
1. นายจรัส  บูรณะกิตติ
2. นางสุธีกานต์  สมวงศ์
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. นางสาวชลลิดา   สารกาญจน์
2. นางสาวภิรมย์พร   รมรื่น
3. นางสาวมัทนา   มีสิทธิ์
 
1. นายโกสัย   โกษาแสง
2. นางมณิกานต์   นาโควงค์
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. นายณัฐพล  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงบุษรา  สาวิกัน
3. นางสาวเกษศิณี  สมจิตร
 
1. นายภูมินันท์  บุญกัณฑ์
2. นายอุดร  ปทุมวัน
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงศศินา  พรมกสิกร
2. นางสาวสุภาพร  ทิ้งโคตร
3. นางสาวอรวรรณ  ศุภักษร
 
1. นางวันเพ็ญ  อินอ่อน
2. นางสาวลัดดาพร  หมายมี
 
901 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงกัลญา  ศิลายศ
2. เด็กหญิงพรชิตา  กาญจนีย์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เสน่ห์พูด
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์
2. นางสาวนิศาชล  พรมชาติ
 
902 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  หมายตอมกลาง
2. เด็กหญิงพนัชฌา  แสวงผล
3. เด็กหญิงพรธิตา  แสงสุวรรณ์
 
1. นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นางสาวพรทิพย์  ไชยถา
2. นายวัชระพงษ์  สายมั่น
3. นางสาวอรพินท์  อินทนาม
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
904 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นายพันแสง  แก้วมิ่ง
2. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีมันตะ
3. นางสาวศุภนิดา  เทือกท้าว
 
1. นางอนงค์  เกิดศรีทอง
2. นางสมบัติ  เศิกศิริ
 
905 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงนภัสชยา  อุปไชย
2. เด็กหญิงศุภนิดา  นางาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มาโยทา
 
1. นายมานิต  ทองใบ
2. นางละอองดาว  ทองใบ
 
906 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงวนิดา  ประยันโต
2. เด็กหญิงสุนิตา  เด่นดวง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ส่งศรี
 
1. นายอรรถวุฒิ   เดชศิริ
2. นายชนธัญ  แสงแสน
 
907 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสองคร 1. เด็กชายก้องพิพัฒน์   สีดำ
2. เด็กชายปฏิภาณ   สุทธิประภา
3. นางสาวรัชนีกร   ทองโสม
 
1. นายยอดชาย  ลำพุทธา
2. นางจินดา  ลำพุทธา
 
908 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงกัลยา   กิ่งศรีวงศ์
2. เด็กหญิงชลมาศ   แท่งทอง
3. เด็กหญิงรัตนา   คงแจ่ม
 
1. นายโกสัย   โกษาแสง
2. นางมณิกานต์   นาโควงค์
 
909 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์ษาพาน
2. เด็กหญิงสมิตา  อรศรี
3. นางสาวอัชนี  รักบุญ
 
1. นางพิไลลักษณ์  มุกธวัตร
2. นางสาวอัญชลี  พละสูนย์
 
910 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กหญิงฑิติยา  ปรางเทศ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  สุจรักษ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  พันพิพัฒน์
 
1. นางอิ่มใจ  เห็มคุณ
2. นายสมัย  อยู่สุข
 
911 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงพรชนก  เหตุศิริ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ในอรชัย
 
1. นางกุลริศา  บุญทันเอกธนัช
2. นางสาวรินลดา  แสงวงศ์
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองผา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญคำภา
3. เด็กหญิงธิติมา  ศรีจันทร์
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
913 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1. เด็กหญิงจนิตรา  นิ่มภักดี
2. นางสาวณัฐวดี  กางภาพันธ์
3. นางสาวอรพิน  ศรีพล
 
1. นางนรินทร์  ศิริสอน
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายชนกันต์  ศรีอภัย
2. เด็กชายวรฤทธิ์  มีไชย
3. เด็กชายวีระพงษ์  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี
2. นายเสริฐ  เรียงลิลา
 
915 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงจริญทิพย์  โพทาทอง
2. เด็กหญิงดอกรัก  ปุยวงศ์
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุขะวัน
 
1. นางวิภาวรรณ  สุขสงสาร
2. นายสุชาติ  ศรีรังกรณ์
 
916 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. เด็กชายชาญย์วิทย์  รุจสันต์
2. เด็กชายพชร  ศรีวะรมย์
3. เด็กชายอดิเทพ  ช่วยพิชัย
 
1. นายแสงตะวัน  ปินตา
 
917 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงชลิตา  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงทองใบ  ขันเงิน
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  โต๊ะมามิ
 
1. นางอรวิน  เต้าทอง
2. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายคมสันต์  สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตรธิจักร์
3. เด็กหญิงอำไพร  ผิวทอง
 
1. นายจักรพงษ์  บุญคำ
2. นางวิภาวี  หม่องคำมี
 
919 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงพิมลพัทธ์  จันทร์วิลัย
2. เด็กหญิงวรินทิรา  นักพรรษา
3. เด็กหญิงศิลาภรณ์  บูรณพล
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์
 
920 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กชายกฤติธี  ชนะเคน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีสุระ
3. เด็กหญิงสุนิสา  มณีสาย
 
1. นางราตรี  ศิริบุตร
2. นางพรรณณัฎฎา  คำขาด
 
921 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กหญิงบุญรอด  บุญปก
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  โคตะนนท์
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  โคตะนนท์
 
1. นางอนัญญา  สันดี
2. นางสาวสุดารัตน์  โสสุด
 
922 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงนิภาพร  คำกอง
2. เด็กหญิงภัสดาพร  คำกอง
3. เด็กชายโกเมศ  ณุวงษ์ศรี
 
1. นางสาวนฤมล  แปยอ
2. นางนงนุช  สุริโย
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 1. เด็กชายพันธวิศ  กิจบรรเทา
2. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายวิศวะ  ตรุษไทย
 
1. นางรำไพ  ป้องศรี
2. นางอัมพร  สำอางเนตร
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญทอง
2. เด็กหญิงภัทรลิดา  ปั้นทอง
3. เด็กหญิงมนรดา  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวดาริกา  อสุรา
2. นางสาวสุภาวดี  มีศรี
 
925 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านพืชคาม 1. เด็กหญิงนิตยา  นัยจิตร
2. เด็กหญิงพรทิพา  ลือเรื่อง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีส่ง
 
1. นางทองมา  จันทไชย
 
926 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้องแซง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ผาเวช
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงเนตรนงนุช  กันยะ
 
1. นางมารศรี  เมืองอามาตย์
2. นางสาววิภาภรณ์  ประทุมทอง
 
927 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1. เด็กหญิงณิรัชฌา   หม่อมมณี
2. เด็กหญิงทัศนีย์   วงศ์ตรี
3. เด็กหญิงพรธิดา  มุละซิวะ
 
1. นางสุรินทร์   บุญอ่อน
2. นางสำอาง   กัสนุกา
 
928 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงชลิดา  พันธ์เพชร
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีวะรมย์
3. เด็กหญิงยุพาพร  บุญศรี
 
1. นางวารุณี  บัวทอง
2. นางประภัสสร  แพงสุวรรณ
 
929 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสุระ
2. เด็กหญิงรชต  เต้าทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยนา
 
1. นางราตรี  ศิริบุตร
2. นางพรรณณัฎฎา  คำขาด
 
930 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กหญิงนลิชรา  หอมละออ
2. เด็กหญิงนัทนา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  สมบูรณ์
 
1. นางนุชนาถ  สุราสา
2. นางสาวดารุณี  คำมั่น
 
931 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงศศิธร  พรทิพย์
2. เด็กหญิงศิริพร  ศรีสรรณ์
3. เด็กหญิงเณริศรา  ผดาเวช
 
1. นางสาวกมลพรรณ  ศรีสุพรรณ์
2. นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม
 
932 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กชายมีนณานนท์  จันทร์สอน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ส่งเสริม
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ถาวร
 
1. นางสาวสุภาวดี  มีศรี
2. นางสาวดาริกา  อสุรา
 
933 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กหญิงพรธิชา  วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สายรัตน์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทองเฟื่อง
 
1. นางลุนหล้า  บุญมั่น
2. นางรุ่งอรินทร์  คำทวี
 
934 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้องแซง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุทธาวาส
2. เด็กหญิงทักษพร  คุณสุทธิ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรรคสมาน
 
1. นางมารศรี  เมืองอามาตย์
2. นางสาววิภาภรณ์  ประทุมทอง
 
935 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นางสาวพิยะดา  ทานะเวช
2. เด็กหญิงเกตบดี  ทองเฟื่อง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีชนะ
 
1. นายประภากร  สอนศาลา
2. นางรุ่งอรินทร์  คำทวี
 
936 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงพิมลพัทธ์  จันทร์วิลัย
2. เด็กหญิงวรินทิรา  นักพรรษา
3. เด็กหญิงศิลาภรณ์  บูรณพล
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์
2. นายสุนัย  ไม่โศก
 
937 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงลลิตา  ดอกสิงห์
2. เด็กหญิงวนิชชา  ห้องแซง
3. เด็กหญิงุจุฑาพร  พวงเพชร
 
1. นางเลิศวิไล  นามสมบูรณ์
2. นางจุรีพร  แสงผดุง
 
938 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชื่นตา
2. เด็กหญิงนิตยา  คูณทอง
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  อาจหาญ
 
1. นางสาวนฤมล  แปยอ
2. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ
 
939 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงปิยดา  อักขรพันธ์
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  ปูคะธรรม
3. เด็กหญิงเกษสุดา  กะทะมุกดา
 
1. นางสาวกมลพรรณ  ศรีสุพรรณ์
2. นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 1. เด็กชายธนากร  วงษ์ใส
2. เด็กหญิงศิริกานดา  มหาชัย
3. เด็กหญิงสุพรทิพย์  กิติวงศ์
 
1. นางพรรณวิไล  บุรีศรี
2. นางเอื้อมพร  ทองทิพย์
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 1. เด็กชายพานทองแท้  เนตรวงษ์
2. เด็กหญิงวิมาลา  ทานะเวช
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สืบอ้าย
 
1. นางฉวีรัตน์  ศรีวะรมย์
2. นางรุ่งทิวา  ศรีบุญวงษ์
 
942 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงชลทิชา  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  นวมน้อย
3. เด็กหญิงสุภณิดา  งามแก้ว
 
1. นางสาวภัคจิรา  ไชยจิตร
2. นายชัยณรงค์  ไชยแสง
 
943 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สายทารี
2. เด็กหญิงทิพธิวาภรณ์  อรศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ราชไยธี
 
1. นางสาวพิมพิไล  สังวร
2. นางสาวสุภาพร  ใสสว่าง
 
944 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชริดา  นารีจันทร์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ชมมอญ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อกอุ่น
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
2. นางบุญสุข  ศิริสนธิ
 
945 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงปนิดา  ปั้นทอง
3. เด็กหญิงปิยมาศ  ประญัติ
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์
2. นายสุนัย  ไม่โศก
 
946 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงสุนิสสา  บุญทรัพย์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สารศรี
 
1. นางปราณี  เวฬุวนารักษ์
 
947 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนากาญจน์  ขันติกูล
2. เด็กหญิงสกุลตลา  ช่างไชย
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศุภจันทร์
 
1. นางศิรินทร์นาฎ  สร้อยแก้ว
2. นางสาวลดาวัลย์  ขันโอฬาร
 
948 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กหญิงคณิตา  ทองไชย
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงภานิดา  ชาดา
 
1. นางวินางลอง  เมืองมัจฉา
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทองบ่อ
 
949 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วไสย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีเข็ม
3. เด็กหญิงอภิญญา  โคตรอาษา
 
1. นางนฤมล  จำปาทิพย์
2. นายสมจิตร  จำปาทิพย์
 
950 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงณัฎฐกมล  รัตนเทพ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  นามสุโท
3. เด็กหญิงอรพินท์  สายชารี
 
1. นางเพียงบุญ  ลุณบุตร
2. นางสาวขวัญเมือง  จันทะมาตย์
 
951 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สีหามาตย์
2. เด็กหญิงสายธาร   ผิวเหลือง
3. เด็กชายเสกสรรค์   สาขะสิงห์
 
1. นายเดชา   ภารสาร
2. นายไพฑูรย์  บุญจิต
 
952 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อรรคบุตร
2. เด็กชายธีรยุทธ  ถาวร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ถาวร
 
1. นางสมหวัง  มามั่งคั่ง
2. นางสาววรจนา  ชมภูพร
 
953 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  พันธ์เลิศ
2. เด็กหญิงอรดา  สายแก้ว
3. เด็กหญิงโยษิตา  กังวลงาน
 
1. นางหนูเพียร  พันธ์เลิศ
 
954 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้องแซง 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วหาญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ห้องแซง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธุ์สอน
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ประทุมทอง
2. นางมารศรี  เมืองอามาตย์
 
955 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทพช่วย
2. เด็กหญิงพลอยสวย  ก้อนบุญใส
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ห้องแซง
 
1. นางพิมพ์พิมล  นวลศิริ
2. นางนริศรา  คชอาจ
 
956 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจาราภัทร   คาถา
2. เด็กหญิงนันทิกา   กาฬเนตร
3. เด็กหญิงสุพิชญา   สีหามาตย์
 
1. นายเดชา   ภารสาร
2. นางอัจฉราภรณ์  ทองสะอาด
 
957 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กหญิงพวงชมพู  องอาจ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สมพร
3. เด็กหญิงรุ้งรัตน์  ศรีคำบาง
 
1. นางนุจรินทร์  ศรีวะรมย์
2. นางสาวสมปาน  ยวงแก้ว
 
958 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทุตะกิจ
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นวลเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเลิง
 
1. นางนาฎชรียา  ประมวล
2. นางนวรินทร์  สระแก้ว
 
959 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญ์จิรา  บุตรพรมมา
2. เด็กหญิงจิราภา  เทพงาม
3. เด็กหญิงนภาพร  ชื่นตา
 
1. นางขวัญใจ  แก้วทอง
2. นางเทียนทอง  ส่งสุข
 
960 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายกิตติเดช  หมื่นสาย
2. เด็กหญิงญาธิดา  พงษ์แสน
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  สวยรูป
 
1. นางสุปรียาพร  ศรีโชค
2. นางสาวอรุชา  พงษ์แสน
 
961 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศิริมนตรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำบุ่ง
3. เด็กชายอัจฉริยภาพ  พันธ์เลิศ
 
1. นางสาวนิตยา  วรโยธา
2. นางสาววิณี  มโนมัย
 
962 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กชายธิดารัตน์   มีดี
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ศักขินาดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สุดาพรม
 
1. นางสาวพรนิภา   กาฬเนตร
2. นางสาวปภัฏชมณ   บุญเพ็ง
 
963 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ต้นพรหม
3. เด็กชายอันวา  ชารีศรี
 
1. นางประภา  กองศรีมา
2. นางวิภา  บรรเทา
 
964 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายกฤษฎา  น้อยวังคลัง
2. เด็กหญิงพัชรา  ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงอภิสรา  เนินทราย
 
1. นางจิรัชยา  คำย้าว
 
965 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 8 โรงเรียนโพง 1. เด็กชายชินวัตร  สนร้อย
2. เด็กชายดวงฤทัย  พันธ์สาย
3. เด็กหญิงวิชญาภา  ห้องแซง
 
1. นางสุกรรณิกา  เพ็งศรีโคตร
2. นางวรรณณี  กาหลิบ
 
966 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 8 โรงเรียนโสกน้ำขาว 1. เด็กหญิงกัลยากร  กอสูงเนิน
2. เด็กหญิงธันยพร  ทองที
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พิมพ์โพธิ์
 
1. นางอารยา  ระศร
2. นายจีระพันธ์  วรรณจันทร์
 
967 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนพงษ์   สมสาย
2. เด็กหญิงธวัลพร   สาขาโพธิ์
3. เด็กหญิงวรัญญา   สิงห์ครุฑ
 
1. นางบุษกร    บุญทศ
2. นางจีระวรรณ    เข็มเพชร
 
968 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. เด็กชายกรวิชญ์  หงษ์ษาวดี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทิ้งเสน
3. เด็กหญิงอุทุมพร  แสวงศรี
 
1. นางตะวัน  ติลาชัย
2. นางบังอร  พละสูนย์
 
969 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายชัยธวัช  ทองศรี
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วดี
3. เด็กชายธีรพัฒน์  เนินทราย
 
1. นางสาวนภา  ศรีวลักษณ์
2. นางอัมพร  จารุจิตร
 
970 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 1. เด็กหญิงวราลักษโนดม  แก้วโชติ
2. เด็กชายศุทธวีร์  คำมั่น
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สันหนัง
 
1. นางสาวช่อผกา  พรมจันทร์
2. นางสาวสุชาดา  ศรีวะโสภา
 
971 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พันธะมา
2. เด็กหญิงญาดา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  อัฐิปา
 
1. นางสารภี  ชมภูคำ
2. นายไพชยนต์  ทองใบ
 
972 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธนเดช  ศรีมันตะ
2. เด็กชายศิวกร  ช้อนศรี
3. เด็กชายสิทธิโชค  ป้องเขต
 
1. นางวันดี  ดวงบัญชา
2. นางสาววรวลัญช์  แสนวงศ์
 
973 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 1. เด็กชายตะวัน  สอดศรี
2. เด็กหญิงศยามล  มูลพันธ์
3. เด็กหญิงอพิรตี  ศรีแก้ว
 
1. นางผ่องศรี  คำดี
2. นางทองดี  แสนโสม
 
974 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายจักรวาล  ทุมจันทร์
2. เด็กชายชยางกูร  ราศีจันทร์
3. เด็กหญิงอุลัยลักษณ์  ผิวทอง
 
1. นางพรหมพิริย์  ภูมิพันธ์
 
975 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยนามล
2. เด็กหญิงณัฐธัญญา  ราชเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชัยพิริยะศักดิ์
 
1. นางงามนิตย์  ไพรศรี
2. นางสุวรัตน์  วันธานี
 
976 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงจิรภัทธ์  วงษ์ไชยา
2. เด็กหญิงบุญยานุช  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  สมัยใหม่
 
1. นางทิพสุมน  นันทจักธ์
2. นางนิราวัลย์  นาใต้
 
977 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คมดี
2. เด็กหญิงธันยพร  จาลุขมูล
3. เด็กหญิงรัตนา  บุญทวี
 
1. นางยวญใจ  ศรีจันดี
 
978 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจรรยา  สมหวัง
2. เด็กหญิงณีชาภัทร  ระศร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ศรี
 
1. นางทองคำ  ศิริมงคลเกษ
2. นางอุรา  จันทร์ศิริ
 
979 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โพธารินทร์
2. เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพิชญา  แก้ววิไล
 
1. นางรวีวรรณ  เฮืองศรี
2. นางนิสาชล  เดชศิริ
 
980 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 1. เด็กหญิงพิรดา   เสาประธาน
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คมกล้า
3. เด็กหญิงอริสา   หาหลัก
 
1. นางสุมาลี    งามสุข
2. นางอุไรวรรณ   ไชยวิเศษ
 
981 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมันปลา 1. เด็กหญิงณิญาวดี  บุญขาว
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงอัยลดา  แก้วลี
 
1. นางสุมาลา  ไชยสุทธิ์
 
982 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แดงอาจ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจน้อย
3. เด็กชายสถาพร  คำนนท์
 
1. นางสมพร  ขอเพ่งกลาง
 
983 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  ผิวทอง
2. เด็กหญิงปณัฎฐา  แสงชาติ
3. เด็กหญิงสวิตตา  ทุมจันทร์
 
1. นางยุวดี  ผิวทอง
2. นางสาวรพีพร  ผลาการ
 
984 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  แสงมืด
2. เด็กหญิงนันทิยา  ป้องกัน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  จันเหลือง
 
1. นางชุติพันธุ์  มณีเรืองโกมล
2. นางนงลักษณ์  ประธาน
 
985 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงคีรติการย์  ธงศรี
2. เด็กหญิงจิราภร  คำขม
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองคำ
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  ไชยชมภู
 
986 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกุดหิน 1. เด็กหญิงกันธิชา  ศิริวัฒนผล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สมโคกกรวด
3. เด็กหญิงอภิญญา  แก่นจำปา
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  โพธิ์ไพร
 
987 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลิดา  ไชยเพชร์
2. เด็กชายปาระเมศ  ยืนยง
3. เด็กหญิงอนันตญา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสุมาลี  พรมชาติ
2. นางสาวสุภาพร  วรรณเชษฐ์
 
988 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ก้านจันทร์
2. เด็กหญิงชญานันท์  บุญศรี
3. เด็กหญิงณัฏฐนิขา  ปั้นวงศ์
 
1. นางรัตนา  จันดาพันธ์
2. นางสาววิภา  ประโรม
 
989 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กหญิง สุพิชญา   ชื่นบาน
2. เด็กชายอรอนงค์  เส้นเศษ
3. เด็กหญิงอัญรินทร์  เมืองคง
 
1. นางสาวเตือนใจ  เมืองคง
2. นายสุภัทร์  ซื่อตรง
 
990 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กหญิงชญานี  หลักบุญ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กุมารสิทธิ์
3. เด็กหญิงรุจจิรา  แก้วหาญ
 
1. นางวรรณภา   สินทร
2. นางทิพย์วรรณ  เมืองพิล
 
991 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงนิษฐเนตร์  แสงสีโสม
2. เด็กหญิงพิมลดา  ทุมมา
3. เด็กหญิงอนงค์พร  แก้วคำจันทร์
 
1. นางวันดี  ดวงบัญชา
2. นางสาววรวลัญช์  แสนวงศ์
 
992 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงผกามาศ  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงมัชณิการ์  โลนะลุ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์   ม่อมพะเนาว์
 
1. นางดาราวรรณ  พรมจันทร์
2. นางรัชนีวรรณ  สายจันดา
 
993 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  คณานันท์
2. เด็กหญิงอารยา  ประเสริฐแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เร็วรุด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไปรยา  เหลาบัว
 
994 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายกฤษฎา  ชารีศรี
2. เด็กชายวันเฉลิม  สินไทยสง
3. เด็กชายศราวุฒิ  สว่างวงษ์
 
1. นางพนมยงค์  เมืองแวง
2. นายมาโนชญ์  ศรีแจ่ม
 
995 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ชินนอก
2. เด็กชายพงษ์ณภัทร์  อินทพันธ์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองคลี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไปรยา  เหลาบัว
 
996 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 1. เด็กชายปกรณ์  มาสุ่ม
2. เด็กชายสมเจตน์  เพื่อนพิมาย
3. เด็กชายอาทิตย์  มะลิกอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รัตนศรี
2. นางบุญเยี่ยม  จันทร์หอม
 
997 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สว่างวงษ์
2. เด็กชายเสกสรรค์  โสรัส
 
1. นางพนมยงค์  เมืองแวง
2. นายเชิดศักดิ์  เมืองแวง
 
998 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กชายธีระพล  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิวพร  ใบทอง
 
1. นางฐิติมาพร  สุระขันธ์
2. นางวิจิตรา  นาถาบำรุง
 
999 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1. เด็กชายสมชาย  คำแสง
2. เด็กหญิงเมตตา  ขำผิวพรรณ
 
1. นางสาวจันทร  ทองบ่อ
2. นายสมหมาย  ศรีดี
 
1000 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กชายรังสิมันต์  แซ่จึง
2. เด็กหญิงสุทธิตา  บุญชู
 
1. นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น
2. นางธีรวรรณ  มุ่งหมาย
 
1001 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีนวล
2. เด็กหญิงเพชรลดา  อรศรี
 
1. นางจันเพ็ญ  นามเพ็ง
2. นางสาวพัชณีกร  ขันสัมฤทธิ์
 
1002 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนิธินาถ  คดเกี้ยว
2. เด็กชายเอกชัย  เนินทราย
 
1. นางสุกัญญา  อ่อนแสง
2. นางนงลักษณ์  พฤกษา
 
1003 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กชายกษาปณ์  พรมพา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  การินทร์
 
1. นางสายสวาท  มณีเขียว
2. นายวิจิตร  มณีเขียว
 
1004 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 1. เด็กชายพีรเดช   มูลบุตร
2. เด็กหญิงสุพรรณี  นพคุณ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รัตนศรี
2. นางบุญเยี่ยม  จันทร์หอม
 
1005 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กหญิงพรฤรดี  ศรีมันตะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์จักร
 
1. นางสาวนิรมล  ดอกจันทร์
 
1006 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโพง 1. เด็กชายขวัญชัย  แสงยิ้ม
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า  พงษ์สนิท
 
1. นางทิพย์เกสร  จันทร์สว่าง
 
1007 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายทศพล  สืบสุวรรณ์
 
1. นายวิโรจน์  กิลี
 
1008 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 1. เด็กชายอถิชัย  หอมหวน
 
1. นางสุกัญญา  อ่อนแสง
 
1009 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ค้าข้าว
 
1. นางสาวสุจิตรา  อยู่เย็น
 
1010 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงนิภาพร  ถาลีลาด
 
1. นางฐิติมาพร  สุระขันธ์
 
1011 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อาศัยสงฆ์
 
1. นางดารา  เฉิดเจือ
 
1012 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 1. เด็กหญิงจุติมาภร  ศรีชนะ
 
1. นายสานิจ  มาตขาว
 
1013 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายเจนณรงค์  คำหาร
 
1. นางสาวปริศนา  อภัยโคตร
 
1014 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบะคอม 1. เด็กชายสรายุทธ  อุตอามาตย์
 
1. นายสามารถ  ศรีสุข
 
1015 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงบุษกร  ค้ามี
 
1. นางสาววรินดา  ผาด่านแก้ว
 
1016 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สว่างศรี
 
1. นางรัตนาภรณ์  ภวะวิจารณ์
 
1017 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายวายุ  บรรลุ
 
1. นางทิพย์เกสร  จันทร์สว่าง
 
1018 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กชายสุรเดช  ทับแสง
 
1. นางสายสวาท  มณีเขียว
 
1019 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮงทอง
 
1. นางลัดดา  ศรีวะรา
 
1020 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงวนิภา  หัสถะลา
 
1. นางสาวสิริญญา  ต้นโพธิ์
 
1021 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายเมธา   จันทะโสม
 
1. นางสาววันดี   สุทธิวงศ์
 
1022 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 1. เด็กชายธีระพล  ศรีวะรมย์
 
1. นางสมพันธ์  รากทอง
 
1023 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 1. เด็กชายตะวัน  เครือวงษ์
 
1. นายบุญรัตน์  พิมพา
 
1024 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วทอง
2. เด็กหญิงฐิยากร  สีนวน
3. เด็กชายพงศกร  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายพงศกร  แสนคำ
5. เด็กหญิงพัชราภา  ปัดมะฤทธิ์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ขันเงิน
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อานุภาพ
 
1. นางพรทิพย์  ศรีวะสุทธิ์
2. นางจิระพา  วงค์เทพ
3. นางนันท์นภัส  โพธิ์คำ
 
1025 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระจาย 1. เด็กชายกกภูมิ  บุญทศ
2. เด็กหญิงกนิษฐา  รสโสดา
3. เด็กชายธีระพงษ์  พุทธรักษา
4. เด็กชายประพนธ์  ความเพียร
5. เด็กชายปิยะพงษ์  ช่วงขุนทด
6. เด็กชายพงษ์เกียรติ  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวทัศนียา  ทุ่มโมง
2. นางสุทธิรักษ์  มิ่งขวัญ
3. นางสาวรัชนี  ศรีธรรม
 
1026 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายจิรพัทธิ์  คำหาร
2. เด็กชายชญุฎาพร  ทองลา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนสงวนแก้ว
4. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันรุทิน
5. เด็กชายวัชระ  แซ่ตัน
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินออ่น
 
1. นางรำไพ  แสนสิ่ง
2. นางสาวปริศนา  อภัยโคตร
 
1027 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  เชื้อพันธ์
 
1. นางสาวปริศนา  อภัยโคตร
 
1028 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายจตุรพร  บุญทัน
 
1. นางทิพย์เกสร  จันทร์สว่าง
 
1029 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงษารุณี  ผิวทน
 
1. นางพิชญาภา  เสถียรเขต
 
1030 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ยกน้อยวงษ์
 
1. นางฐิติมาพร  สุระขันธ์
 
1031 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงแก้วดวงแสง  สมจิตร
 
1. นางพิชญาภา  เสถียรเขต
 
1032 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  บุญตะวัน
 
1. นางผการัตน์  บุญแนบ
 
1033 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กชายภูมิกร  วันฤกษ์
 
1. นายพิชาญ  เมืองหงษ์
 
1034 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 1. เด็กหญิงนันทิวา  ธรรมวะรีย์
 
1. นางบุญรัตน์  พิมพา
 
1035 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กชายประกรณ์  มีพร้อม
 
1. นางรัชนีวรรณ  สายจันดา
 
1036 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กชายประกรณ์  มีพร้อม
 
1. นางรัชนีวรรณ  สายจันดา
 
1037 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กหญิงปัทมาพร  วงศ์พินิจ
 
1. นางภิรมย์รักษ์   ราชชมพู
 
1038 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ยินเสียง
 
1. นายเฉลียว  ปาละจูม
 
1039 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 1. เด็กหญิงสุพิญญา  นิลแสง
 
1. นางสาวนิตยา  อินอ่อน
 
1040 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายฤทธิเดช  อุ่นตา
 
1. นางสาวชรินา  วรรณออ่น
 
1041 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 1. เด็กหญิงปาฒิตา  จิตรเสนาะ
 
1. นางบุญเยี่ยม  จันทร์หอม
 
1042 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 1. เด็กหญิงอาภัสรา  นาคำ
 
1. นางสาวพัชณีกร  ขันสัมฤทธิ์
 
1043 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาซึม 1. เด็กชายยศธนา  พันธุลี
 
1. นางสุภาภรณ์  วันเมืองเก่า
 
1044 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กชายมังกรทอง  ฉลาดล้ำ
 
1. นายอนุชาติ  นามนนท์
 
1045 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายชวลิต  บุญภา
 
1. นางพรรณี  ปาละจูม
 
1046 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงพนิดา  อุทานุเคราะห์
 
1. นางนวลจันทร์  นามนนท์
 
1047 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กชายพิพัฒน์  น้ำใจดี
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์
 
1048 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายดาวพงษ์  โนรีรัตน์
 
1. นางอำไพพรรณ  สมสอาด
 
1049 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายจิรายุ   บุญทศ
 
1. นายนิพนธ์   ทองโกฏิ
 
1050 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายลิปภัทร  ปารีต
 
1. นางธิดา  นามสุโพธิ์
 
1051 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สิริมุล
2. เด็กชายวิโรจน์  แสงทิม
3. เด็กชายโชคประสิทธิ์  กระเบา
 
1. นางทิพวัลย์  สุวรรณมุข
2. นางสาวธารทิพย์  เวฬุวนารักษ์
 
1052 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายพงศกร  จันทะโสม
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ศรีสรรค์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แสนสุข
 
1. นางสาวรพีพร  ผลาการ
 
1053 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กชายจิรภัทร  วิเศษดอนหวาย
2. เด็กชายดำรง  มูลสาร
3. เด็กชายธราเทพ  มูลสาร
 
1. นางสาวนิรมล  ดอกจันทร์
 
1054 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  มีชัย
3. เด็กชายวรพล  อยู่คง
 
1. นางสาวชวนทิพย์  วิเศษวงษา
2. นางอุรา  เวฬุวนารักษ์
 
1055 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กชายนภรัตน์   ฤกษ์ใหญ่
2. เด็กชายวราวุฒ   บุเงิน
3. เด็กชายวิทยา   คูณสา
 
1. นางสาววันดี   สุทธิวงศ์
 
1056 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ประนัดโส
2. เด็กชายวายุ  ภูคำ
3. เด็กชายอภิรักษ์  แสวงดี
 
1. นางศรีนวล  ปภุสสโร
2. นางสาวอรุชา  พงษ์แสน
 
1057 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์คำชาว
2. เด็กชายพิพัฒน์  บุญพะยอม
3. เด็กหญิงยลรดี  เขียวสุดตา
 
1. นางสาวกฤษณาพร  สายคำวงศ์
2. นางสาวมาลีนี  อยู่เย็น
 
1058 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายธนัท  วงษือินตา
2. เด็กชายธวัชชัย  กล้าหาญ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  คำกรฤาชา
 
1. นายสมเดช  รากทอง
2. นางรัษฎาพร  สุขหงษ์
 
1059 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผุดผ่อง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ผุดผ่อง
3. เด็กชายยุทธวีร์  กิ่งคำ
 
1. นางสาวกฤษณาพร  สายคำวงศ์
2. นางสาวมาลินี  อยู่เย็น
 
1060 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายคณิต  ทองน้อย
2. เด็กชายณัฐพล  มาตขาว
3. เด็กชายธีรเดช  โพธิ์คำ
 
1. นางเยาวเรศ  ชูรัตน์
2. นางสาวชนิดา  ดาวเรือง
 
1061 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายณัฐพล  ไกยนาม
2. เด็กชายดิษฐพงษ์  เมืองแพน
3. เด็กชายสันติ  แต้มทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไปรยา  เหลาบัว
 
1062 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กชายจีรพงษ์   ภูมิแสง
2. เด็กชายปิยะพันธ์   วรชินา
3. เด็กชายสิทธิกานต์   ศรีสิงห์
 
1. นางราตรี  ศิริบุตร
2. นายอิทธิ  เสน่ห์พูด
 
1063 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายกรวีร์  คู่กระสังข์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศรี
3. เด็กชายวรเชษฐ์  มัทธรัตน์
 
1. นายสมเดช  รากทอง
2. นายณัฐวุฒิ  วงษ์เจริญ
 
1064 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  ดอกสะบา
2. เด็กชายบุญพฤทธิ์  สารสะ
 
1. นางวิลาวัลย์  พายุบุตร
2. นายณัฐวุฒิ   ภาระเวช
 
1065 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้าว 1. เด็กชายวราวุฒิ  วงษ์ละคร
2. เด็กหญิงอริสรา  ทะนะเวช
 
1. นางสาวศุภรดา  มุละสิวะ
 
1066 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เตาแก้ว
2. เด็กชายนรวิชญ์  อุทัยศรี
 
1. นายพูลสวัสดิ์  ศรีวะสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  ศรีวะสุทธิ์
 
1067 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะมนตรี
2. เด็กชายอชิชา  หมื่นทอง
 
1. นายสมเดช  รากทอง
2. นายมาโนชญ์  ศรีแจ่ม
 
1068 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธวัชชัย  อุตสา
2. เด็กชายศรายุธ  พานดวง
 
1. นายสุริยา  จันเหลือง
2. นายวิชาญ  เทพช่วย
 
1069 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบะคอม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทรา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเฟื่อง
 
1. นางดวงจันทร์  ธาระรัตน์
2. นางสาวทิพภิวรรณ  โพนารินทร์
 
1070 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1. เด็กชายศตวรรษ  ครุผาด
2. เด็กชายสราวุธ  ครุผาด
 
1. นายกรุงศรี  พิมพ์พรหม
2. นายธีระพล  เวฬุวนารักษ์
 
1071 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 1. เด็กชายธงชัย  เหนือศรี
2. เด็กชายไพรรัตน์  มาศพันธ์
 
1. นางสาวสิริญญา  ต้นโพธิ์
2. นายสุริยัน  หนองสุธรรม
 
1072 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายสุรพงษ์  อินทนาม
2. นายอนุลักษ์  นามหลัก
 
1. นางสาวลัดดา  ศรีวะรา
 
1073 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายชยากร  อุตมพรหม
2. เด็กชายบุลิน  พิมพ์บูรย์
3. เด็กชายพิทักษ์ชัย  จันทภูมิ
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
1074 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายคีย์เบส  สิงห์ทอง
2. เด็กชายจิรายุ  เย็นวัฒนา
3. เด็กชายณัฐติพงษ์  พุทธเคน
 
1. นายชนธัญ  แสงแสน
2. นายวิระ  สมสอาด
 
1075 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  สังขวนิช
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สงเคราะห์
3. เด็กชายอยุธยา  รัตนวงค์
 
1. นางนภาภรณ์  ช่างไชย
2. นางสาวอนงค์รัตน์  แสวงพันธ์
 
1076 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีละโคตร
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศาลางาม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สว่างวงษ์
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
1077 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระจาย 1. เด็กหญิงจิราพร  เทียนใส
2. เด็กชายณัฐพล  ประชุมชัย
3. เด็กชายภีรภัทร  ยิ้มมาก
 
1. นางสาวทัศนียา  ทุ่มโมง
2. นายสำราญ  เนื่องกัลยา
 
1078 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กชายคณาวุฒิ  สิงห์คำ
2. เด็กชายรพีภัทร  สรณไตรรัตน์
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุสินธุ์
 
1. นายวราวุธ  ถาวร
2. นางสาวจินตหรา  พลมาตย์
 
1079 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายชรินธร  มูลสาร
2. เด็กชายภูริเดช  สนวิลา
3. เด็กชายอนุกูล  อุ่นตา
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
2. นายอารี  วรรณอ่อน
 
1080 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีวะอุไร
 
1. นางอุบล  เป็นเครือ
 
1081 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นายอัษฎาวุธ  ด้วงรำพรรณ
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
 
1082 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรอำคา
 
1. นางกุลริศา  บุญทันเอกธนัช
 
1083 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นายชยากร  ประทุมชัย
 
1. นายเฉลียว  ปาละจูม
 
1084 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กชายนิติกร  ละคร
 
1. นายประนอม  ห้องแซง
 
1085 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรักษ์
 
1. นางสาววไลพร  แก้วหาญ
 
1086 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรอำคา
 
1. นายเผด็จ  บุญสิงห์
 
1087 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงแพรวา  แสงวงค์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรเผือก
 
1088 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวนภาพร  สายเชื้อ