รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร เขต ๒)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหิน 1. เด็กชายธนพล  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายศุภเกียรติ  เหนือทอง
 
1. นายทะรา  ศรีมันตะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายนฤชัย  พันธเพชร
2. เด็กชายโชคชัย  จันทร์ดง
 
1. จ.ส.อ.สมัคร  สันดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศิริดาพล
2. เด็กชายอิทธิบรรณ  เกื้อกูล
 
1. นายชำนาญ  อยู่เย็น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กชายกตัญญู  เจริญตา
2. เด็กชายวิทยา  ทศรักษา
 
1. นายไกรวุฒิ  สระบัว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายนพรัตน์  แดงบุตร
2. เด็กชายเอกรัตน์  บึงยาว
 
1. นายกฤษฎา  โภคพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงศ์ยะมาตย์
2. เด็กชายพัชรดนัย  ป้องกัน
3. เด็กชายพีรพงษ์  ใช้คำแช่ม
4. เด็กชายภานุพัฒน์  พันทอง
5. เด็กหญิงสุวิศรา  วรรคสูญ
 
1. นางสำอาง  วังมะนาว
2. นายกุลวิชญ์  เพิ่มศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กชายชานนท์  บุญถม
2. เด็กชายธีรพล  ศรียันต์
3. เด็กหญิงนิพาวรรณ  ชายทอง
4. เด็กหญิงสุนันทา  กลิ่นใกล้
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ตรีแสน
 
1. นายภควิชญ์  เหลี่ยมโลก
2. นางกรรณิการ์  อุทสาร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายชานนท์  ส่งแจ้ง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยปัญญา
 
1. นางชุรีย์  ลาพานิช
2. นางสาวมลิวัรรณ์  แน่นอุดร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ไชยมาคำ
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  สายสิน
 
1. นางสาวจันทร  ทองบ่อ
2. นางชลทิชา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายปฏิยากร  พิมพบุตร
2. นางสาวอาภาพร  เกษกุล
 
1. นางประกอบ  วรรณวิโรจน์
2. นางสาวรติยา  ผาบุตรา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายจิรายุ   พรมจันทร์
 
1. นางสิริวิภา   รมย์รส
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงรินรดา   เมฆชัยภักดิ์
 
1. นายสิริวิภา  รมย์รส
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. นางสาวอมิตา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายธวัชชัย  ลาภบุญเรือง
 
1. นางเพียรพรรณ  สมดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ตั๋น
 
1. นางพิศมัย  โตไทยบุตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. นางสาวคนิสร  วรไกราชย์
 
1. นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์ชู
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียรกุล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายชาติชาย  ไร่ขาม
 
1. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงพัชราวดี   คมกล้า
2. เด็กหญิงมลฤดี   ข่าทิพย์พาที
 
1. นางพรพรรณ   แสนทวีสุข
2. นางสาวสุธนันท์   วรรณวงค์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วิชิตพันธ์
2. เด็กหญิงชญาดา  แก้วมุกดา
 
1. นางศรีนวล  ปภุสสโร
2. นางสาวลัดดาพร  หมายมี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงอรทัย  ทานะเวช
 
1. นางวิไลวรรณ  ภูกองไชย
2. นายไพโรจน์  ภูกองไชย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายวุฒิชัย  หลอดแก้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียรกุล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 1. เด็กชายลักษณวศิล  จินาวรณ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผงทอง
3. เด็กหญิงูภูสุดา  พุฒจันทร์
 
1. นางสาวสิรินุช  ธรรมวิฑูรย์
2. นางกาญจนา  สมจิต
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เด่นดวง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วภูมิแห่
3. เด็กหญิงเกษร  นามแก้ว
 
1. นางสาววนิดา  มะโข
2. นางสาวทับทิม  ยอดทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นายประภาชัย  แก้วดวงสี
2. นายวัฒนา  ศิลากุล
3. นายสิทธิพงษ์  แปลมูลตรี
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซึม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สาสาย
 
1. นายธนัติพล  แสวงผล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายสิทธิโชค  รัตน์เมือง
 
1. นายคุรุศึกษา  ภารการ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายณัฐดนัย   หนองหงอก
 
1. นายปริญญา   รัตนะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายธนกร   สีลาวงค์
 
1. นายปริญญา   รัตนะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรสุดา  อรัญมิ่ง
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มหิวรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายภาคภูมิ   วิไลพรรัตนา
 
1. นายปริญญา   รัตนะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สดสี
 
1. นางมุกดา  ยอดเสน่ห์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. นางสาวเมทินี  บุญพิทักษ์
 
1. นายทองดี  คณะศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 1. เด็กชายทรงเกียรติ  หูตาชัย
 
1. นายมนตรี  ศิริดล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายรัฐประชา  พรมจันทร์
 
1. นายคุรุศึกษา  ภารการ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงปณิสา  หงษ์คำจันทร์
 
1. นางพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  นครธรรม
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายทรงพล   ปางแก้ว
2. เด็กชายธนกร   ครองบุญ
3. เด็กชายธนกร   สีลาวงค์
4. เด็กชายธนวัตน์   พรดี
5. เด็กหญิงธาริณี   คำพา
6. เด็กชายพรหมมินทร์   คำภา
7. เด็กชายพลอยชมภู   ลุณบุตร
8. เด็กชายภาคภูมิ   วิไลพรรัตนา
 
1. นายปริญญา   รัตนะ
2. นายนัฑพงศ์   พานิชย์
3. นายแถลง   นาโควงค์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาหอม
2. เด็กชายคุณากร  มีสิทธิ์
3. เด็กหญิงชญานี  เนื้อไม้หอม
4. เด็กหญิงดมิศรา  รัตนเทพ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉิมแสง
6. เด็กหญิงปัทมพร  รัตนโสภา
7. เด็กหญิงพรทิพา  บุญกอง
8. เด็กชายพีระพัฒน์  กัญญาพันธ์
9. เด็กหญิงรจนา  มลศิลป์
10. เด็กชายรพีภัทร  หงส์แพงจิตร
11. เด็กชายวิทยา  รัตนโสภา
12. เด็กชายวีระยุทธ  พิมศรี
13. เด็กหญิงสุชานี  มีสิทธิ์
14. เด็กหญิงสุธาสิณี  ยิ่งยงค์
15. เด็กชายอภิเชษฐ์  โคตรวงษา
16. เด็กชายอรัณย์  นามเมือง
17. เด็กชายอิทธิพล  นามคง
18. เด็กหญิงไอลดา  นกทอง
 
1. นางพัทธนันท์  มาตขาว
2. นางสาวเกษศิรันทร์  มิตรสีดา
3. นางสุภาวิณี  กลิ่นแก้ว
4. นางฤตา  นุ่นภักดี
5. นายประเทือง  อัฒจักร
6. นายประวิทย์  บัวทอง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นางสาวณัชชา  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวณัฐวดี  สีมันตะ
3. นางสาวธัญญารัตน์  นนท์เพลีย
4. นางสาววริศรา  ศรีมันตะ
5. นางสาวอรพรรณ  พิเศษชีพ
6. นางสาวอริศรา  ศรีมันตะ
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
2. นางรจนา  บุญก้านตง
3. นายเดชอุดม  สาวาโย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายธวัชชัย  มูลสาร
 
1. นายสมชาย  ศรีตาแสง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงทัศนา  พันธ์ดวง
 
1. นายสมชาย  ศรีตาแสง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมันปลา 1. เด็กชายภูวไนย  โสภารุณ
 
1. นายเดชปรีดา  รัศมี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
 
1. นายศตวรรษ  ชนะการ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สีสิงห์
 
1. นางสาวดาวเรือง  สว่างแสง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไพโรจน์ธนาพงศ์
 
1. นางผอวบ  ชิตชม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูทองทิพย์
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1. เด็กหญิงศิริประภา  เนตรวงศ์
 
1. นางนิธาดา  สายสุข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นายพงศ์ษธร  ถึงแสง
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงปวีณา  เหมัง
 
1. นางทองสุข  ธีรพิทักษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กชายปิยะพัทธ์  ผ่านเมือง
 
1. นางสาวสุคนธ์  จารุสาร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางนุชรีย์  สระน้ำคำ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จาบทอง
 
1. นางบัวรินทร์  สามาอาพัฒน์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงจิรประภา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กชายกรวิชญ์  สมควร
2. เด็กชายกฤษฎา  ชารีมาตร์
3. นางสาวกวิศรา  วรรณพัฒน์
4. นายกันทรากร  อนุสนธิ์
5. เด็กหญิงกาญจนา  มูลวงศ์
6. เด็กหญิงจรัสศรี  คำไข
7. นายชญานนท์  สุวรรณดวง
8. เด็กชายชลธาร  เสาเสมา
9. นางสาวณัฐริกา  ช่วยตา
10. เด็กชายถิรวัฒน์  ชัยศรี
11. เด็กชายทศพล  มณีสาย
12. เด็กหญิงทิพย์กมล  พิมพนัส
13. เด็กชายธนภัทร์  รัตนศรี
14. เด็กชายธนวิทย์  บุญปก
15. นางสาวธิติมา  จันทนาม
16. เด็กหญิงนฤมล  เนาวนิตย์
17. นางสาวบัวใส  อินทร์อร่าม
18. เด็กชายปรัชญา  จันทะปัญญา
19. นายปรีชา  ใจแก้ว
20. นางสาวปวิตรา  วรรณพงษ์
21. เด็กชายพชรพล  สรรพทรัพย์
22. เด็กชายพนมพร  สามารถ
23. เด็กหญิงพรพิมา  โจมคำ
24. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  สุวรรณโซ
25. เด็กหญิงวนิดา  แสนสุข
26. นายวราสิทธิ์  ช่วยตา
27. เด็กหญิงศิลารักษ์  รุ่งเรือง
28. นางสาวสมหญิง  อุทพันธ์
29. เด็กชายสรไกร  สุวะไชย
30. เด็กชายสิทธิชัย  ศีลธรรม
31. เด็กชายสุพัฒน์  มิ่งขวัญ
32. นายอนุชิด  อักขรพันธ์
33. นางสาวอภิญญา  จันทปัญญา
34. เด็กชายอภิรักษ์  สุริวงค์
35. เด็กชายอภิเดช  ผิวทอง
36. เด็กชายอานนท์  ทำเลดี
37. นางสาวเพ็ญพิชชา  พรมทา
38. เด็กหญิงเมธินี  รักชนะศรี
 
1. นายทองดี  คณะศรี
2. นายไชยทวี  อารีรักษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไพโรจน์ธนาพงศ์
 
1. นางผอวบ  ชิตชม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กหญิงนิยดา  ก่ำมอญ
 
1. นางภาวนา  บริบูรณ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กชายกานต์ชนก  ตัวงาม
2. เด็กชายจิรภาส  บุญทศ
3. เด็กหญิงจิราพร  สีลาทอง
4. เด็กหญิงชลธิชา  หอกคำ
5. เด็กหญิงชลมาศ  นางาม
6. เด็กหญิงฐิติยา  มูลนาม
7. เด็กชายณรงค์ยศ  เขียวสุดตา
8. เด็กชายธนพล  เขียวสุดตา
9. เด็กชายภัทรพงษ์  พรานเนื้อ
10. เด็กหญิงมลิวัลย์  ตาซื่อ
11. เด็กหญิงมัจฉาชล  แสวงแก้ว
12. เด็กหญิงมัทนา  บุญไชย
13. เด็กหญิงยลรดี  เขียวสุดตา
14. เด็กชายยุทวีร์  บันนัน
15. เด็กหญิงสกาวเดือน  พลหาญ
16. เด็กหญิงสงกานต์  โกมลหิรัญ
17. เด็กหญิงสิริยากร  จันทนา
18. เด็กหญิงอติชา  แสงมืด
19. เด็กหญิงอารยา  บุญมานะ
20. เด็กหญิงเบญจพร  ทองนาค
21. เด็กหญิงเมจิ  สามเกสร
22. เด็กหญิงแสงอรุณ  ทีอุทิศ
 
1. นางกิตติพร  โนนจันทร์
2. นางสาวกฤษณาพร  สายคำวงศ์
3. นางสาวมาลินี  อยู่เย็น
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สีสัน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  กองศรีมา
4. เด็กชายทินกร  ผิวอ่อน
5. เด็กชายธนากร  มลิวัน
6. นางสาววนิดา  สายดวง
7. เด็กชายวีระพล  จันพลทัน
8. เด็กชายสัตยา  ลำพุทธา
9. เด็กหญิงอรยา  บุญโท
10. เด็กชายเดชฤทธิ์  ดาวเรือง
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
2. นางสาว.  .
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณ์นิกา  ทับแสง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธุ์เพียร
3. เด็กชายณัฐชนน  มูลสาร
4. เด็กชายธนารักษ์  ปัญญาดิษฐ
5. เด็กหญิงนริศรา  พันโนราช
6. เด็กหญิงปนัดดา  ภูด่านงัว
7. เด็กหญิงพิมพฺนิภา  สมาวัตร
8. เด็กชายสรสิช  ดอกบัว
9. เด็กชายสหภาพ  สีหารัตน์
10. เด็กชายสิทธิพล  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรคาม
2. นางสาวเอลียาห์  ผลดี
3. นางสาวสุชาดา  ชื่นบุญ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ป้องกัน
2. เด็กหญิงพิณทิพย์  สมอินทร์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ประจงจิตร
4. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  จันใด
5. เด็กหญิงวริษฐา  ปรีชาวิทย์
6. เด็กหญิงสุนิตา  จันใด
7. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญทศ
8. เด็กหญิงแพรไหม  ขะลีลัมย์
 
1. นายวิทวัฒน์  แสงส่อง
2. นางยุพยงค์  เขียวขำ
3. นางบัวชมพู  พลไชย
4. นายพชร  สวัสดิ์ตระกูล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงกิตติยา  กุดเป่ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  อังคูณะ
3. เด็กหญิงชุติมา  ธงไชย
4. เด็กหญิงดารินทร์  กันภัย
5. เด็กหญิงรัชฏาพร  สาขาโพธิ์
6. เด็กหญิงวฬุงญัณตี  ศรีเสน
7. เด็กหญิงศิริพร  ราชอาษา
8. เด็กหญิงสุวรรณชาติ  ปัดภัย
9. นางสาวเอราวัณ  หิมวัน
 
1. นางเอมอร  แม้นพวก
2. นางจีระวรรณ  เข็มเพชร
3. นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม
4. นางสาวกิมยวน  ป้องกัน
5. นางสาวปฤษฎา  สมสอาด
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  ยาวะโนภาส
2. เด็กหญิงกันต์กมล  บวรศักดิ์สิริกุล
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  ปะวะกุล
4. เด็กหญิงธัญกร  กาขัน
5. เด็กหญิงปลายฝน  กลบกลิ่น
6. เด็กหญิงวนัชพร  อภัยศักดิ์
7. เด็กหญิงเปลวใจ  สังฆพรม
 
1. นางสาวรมิตา  พรมดี
2. นางสาวจันทิดา  มาตขาว
3. นายจันทรานนท์  ไตรยสุทธิ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทะชัย
2. เด็กหญิงชนัฎดา  สิงหา
3. เด็กชายธีรภัทร์  กาหลิบ
4. เด็กชายอัษฎาวุธ  แมนสถิตย์
5. เด็กชายโยธิภัทร  มูลสาร
 
1. นางนันท์นภัส  โพธิ์คำ
2. นางจิระพา  วงค์เทพ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กชายกฤษดากร  ยุทธรรม
2. เด็กหญิงนุชรินทร์  มาตขาว
 
1. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
2. นางนภาพร  ชนะเคราะห์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  ผ่านเมือง
2. เด็กชายดนัย  ทุ่มโมง
3. เด็กชายทวีชัย  จากผา
4. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วคำใส
5. เด็กชายสืบศักดิ์  หาริชัย
6. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีบุญนำ
 
1. นางสาวแสงเพชร  ศรีสุพรรณ
2. นายวีรวุฒิ  แสงวงศ์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กชายกฤตภาส  เนินทราย
2. เด็กชายชุติมันต์  ศรีเมืองบุญ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พงษ์สนิท
4. เด็กชายทินกร  อดกลั้น
5. เด็กชายธีรภัทร์  นาคาธร
6. เด็กชายรุ่งเทวา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสุวรรณี  บุญบรรลุ
2. นายทองพูน  บุญประสพ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. นายจิรวัฒน์  สร้อยแก้ว
2. เด็กชายฐิติพงศ์  มิยะวงศ์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงสาย
4. เด็กชายณัฐพล  ทุมเสน
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญขาว
6. เด็กชายปิยณัฐ  วรโยธา
7. เด็กชายพิพัฒน์  สุวะสิงห์
8. เด็กชายอนิรุตร์  สามสี
 
1. นางอัมพร  พุฒแก้ว
2. นายทิวากรณ์  บุญทวี
3. นางศิริพร  ปฐมสุรทิน
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงนิตติยา  สาขะสิงห์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณภา
3. เด็กหญิงสิราพร  นาคำ
 
1. นางสาวสุชีรา  จันทพรม
2. นางนุชจิลาวรรณ  จันทร์ไข
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงพรรณภษา  เนินทราย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  สกุลชีพ
3. เด็กหญิงสุภาพร  เนินทราย
 
1. นางวิลาวัลย์  พายุบุตร
2. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายณัฐนันท์   มีการ
2. เด็กชายนพนันท์   แก้วจันทร์
 
1. นายเสถียร   นิลบุตร
2. นางสาวมณัชญา  ห้องแซง
 
72 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงจีทกานต์  ผดุงแพทย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธาดาวุธ
 
1. นางพิกุล  ไกรการ
2. นางเพียรพรรณ  สมดี
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยวินิทย์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สังสาย
 
1. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุยคำไฮ
2. เด็กหญิงอนุสรา  จงสูง
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี
2. นายเสริฐ  เรียงลิลา
 
75 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายจีระพงษ์  เขียวใบงาม
2. เด็กชายธำรง  ศิริรักษ์
 
1. นางกนกวรรณ  ร่มโพธิ์
2. นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูรัตน์
 
1. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กชายคมเพชร  ผลจันทร์
2. เด็กชายศิวราชย์  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวธาริณี  บุญทวี
2. นายบุญส่ง  จันทร์ใด
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงรัตชนก  โทนใหญ่
2. เด็กหญิงอริศรา  กุมารสิทธิ์
 
1. นางวรรนิศา  ทุราช
2. นางคำพูล  บุตรจันทร์
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายฐานันดร  เวียงฆ้อง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์สมัคร
 
1. นางกนกวรรณ  ร่มโพธิ์
2. นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์
 
80 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงจิดาวดี  คนตรง
2. เด็กหญิงปิยพร  เรืองสุข
 
1. นางวรรนิศา  ทุราช
2. นางแววตา  ห้องแซง
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. นายกิตติพงษ์  เชื้อดี
2. เด็กชายสุราษฎร์  มุละสิวะ
 
1. นายประยุทธ  โพธิสิงห์
2. นายชัยวัฒน์  ทับแสง
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายภูริทัศน์   จักสอง
2. เด็กชายเมคาวี   จิธร
 
1. นายเสถียร   นิลบุตร
2. นางนวลฉวี  ฬานันท์
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนภูมิ  สีบุญ
2. เด็กชายธนวัฒ  สีบุญ
3. เด็กชายปิติชล  ธงไชย
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
2. นายสมบัติ  ประธาน
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนกร  สาลี
2. เด็กชายวรัญญู  เสาะแสวง
3. เด็กชายสรรพสิทธิ์  บุญทศ
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
2. นายสมชัย  ดอกพิกุล
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กชายกานต์ชนก  ตัวงาม
2. เด็กชายณรงค์ยศ  เขียวสุดตา
3. เด็กชายธนพนธ์  เขียวสุดตา
 
1. นางแสงดวง  แท่งหิน
2. นายสุพี  ศรีธรรม
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคร 1. นายพรหมมินทร์   อ่างแก้ว
2. นายศุภชัย    แสงศรี
3. นายสุทธิรักษ์   เสาทอง
 
1. นายยอดชาย   ลำพุทธา
2. นายจินดา   ลำพุทธา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงวนิดา  จงรักษ์
2. เด็กชายวัฒนา  ขันติกุล
3. เด็กหญิงวิริสา  ไชยลี
 
1. นางสมพร  ไตรษร
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนฮี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อุประ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วรโยธา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รอดชุม
 
1. นางพงศ์ผกา  บัวหอม
2. นายเตรียมศักดิ์  มีสิทธิ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จิตประจำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารขันธ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  พุ่มเกษม
4. เด็กหญิงพรชิดา  ขาวเอี่ยม
5. เด็กหญิงสุดา  สารขันธ์
6. เด็กหญิงแพรวา  แสงวงศ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรเผือก
2. นางเพ็ญศรี  บุญสงค์
3. นางสาวแสงจันทร์  ศรเผือก
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นางสาวปิยากร  ป้องสีดา
2. นางสาวพีรดา  ประทุมไชย
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำแสน
4. นางสาวศศิธร   แสงโคตร
5. นางสาวสุมารินทร์  แสงโคตร
6. นางสาวอภัสรา  ทานะเวช
 
1. นางวิไลวรรณ  หอมพนา
2. นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้า
3. นางสาวแวววะลี  แสงสุข
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงชลนิดา   นันทะสาร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   มูลสาร
3. เด็กหญิงวิยดา   เชยกระรินทร์
 
1. นางเกษร   บานชล
2. นางวาสนา    วารีศรี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคร 1. เด็กหญิงจินดาหรา   โสวะภาส
2. เด็กหญิงวรารัตน์   รัตนสิงห์
3. เด็กหญิงสุนิสา   มาตขาว
 
1. นายยอดชาย  ลำพุทธา
2. นางจินดา  ลำพุทธา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่ลาด 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงวาริสรา  มหิศยา
3. เด็กหญิงอุ้มศิริ  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางดวงแข  ศรีวะรมย์
2. นางอวิรดาฎ์  ทองสุข
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นางสาวพรทิพย์  ไชยถา
2. นายวัชระพงษ์  สายมั่น
3. นางสาวอรพินท์  อินทนาม
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงชลิตา  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงทองใบ  ขันเงิน
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  โต๊ะมามิ
 
1. นางอรวิน  เต้าทอง
2. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กชายกฤติธี  ชนะเคน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีสุระ
3. เด็กหญิงสุนิสา  มณีสาย
 
1. นางราตรี  ศิริบุตร
2. นางพรรณณัฎฎา  คำขาด
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงชลิดา  พันธ์เพชร
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีวะรมย์
3. เด็กหญิงยุพาพร  บุญศรี
 
1. นางวารุณี  บัวทอง
2. นางประภัสสร  แพงสุวรรณ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นางสาวพิยะดา  ทานะเวช
2. เด็กหญิงเกตบดี  ทองเฟื่อง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีชนะ
 
1. นายประภากร  สอนศาลา
2. นางรุ่งอรินทร์  คำทวี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงลลิตา  ดอกสิงห์
2. เด็กหญิงวนิชชา  ห้องแซง
3. เด็กหญิงุจุฑาพร  พวงเพชร
 
1. นางเลิศวิไล  นามสมบูรณ์
2. นางจุรีพร  แสงผดุง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชริดา  นารีจันทร์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ชมมอญ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อกอุ่น
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
2. นางบุญสุข  ศิริสนธิ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงสุนิสสา  บุญทรัพย์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สารศรี
 
1. นางปราณี  เวฬุวนารักษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทพช่วย
2. เด็กหญิงพลอยสวย  ก้อนบุญใส
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ห้องแซง
 
1. นางพิมพ์พิมล  นวลศิริ
2. นางนริศรา  คชอาจ
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทุตะกิจ
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นวลเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเลิง
 
1. นางนาฎชรียา  ประมวล
2. นางนวรินทร์  สระแก้ว
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยนามล
2. เด็กหญิงณัฐธัญญา  ราชเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชัยพิริยะศักดิ์
 
1. นางงามนิตย์  ไพรศรี
2. นางสุวรัตน์  วันธานี
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงผกามาศ  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงมัชณิการ์  โลนะลุ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์   ม่อมพะเนาว์
 
1. นางดาราวรรณ  พรมจันทร์
2. นางรัชนีวรรณ  สายจันดา
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กชายกฤษฎา  ชารีศรี
2. เด็กชายวันเฉลิม  สินไทยสง
3. เด็กชายศราวุฒิ  สว่างวงษ์
 
1. นางพนมยงค์  เมืองแวง
2. นายมาโนชญ์  ศรีแจ่ม
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กหญิงพรฤรดี  ศรีมันตะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์จักร
 
1. นางสาวนิรมล  ดอกจันทร์
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สว่างวงษ์
2. เด็กชายเสกสรรค์  โสรัส
 
1. นางพนมยงค์  เมืองแวง
2. นายเชิดศักดิ์  เมืองแวง
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 1. เด็กชายอถิชัย  หอมหวน
 
1. นางสุกัญญา  อ่อนแสง
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สว่างศรี
 
1. นางรัตนาภรณ์  ภวะวิจารณ์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายทศพล  สืบสุวรรณ์
 
1. นายวิโรจน์  กิลี
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายเจนณรงค์  คำหาร
 
1. นางสาวปริศนา  อภัยโคตร
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วทอง
2. เด็กหญิงฐิยากร  สีนวน
3. เด็กชายพงศกร  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายพงศกร  แสนคำ
5. เด็กหญิงพัชราภา  ปัดมะฤทธิ์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ขันเงิน
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อานุภาพ
 
1. นางพรทิพย์  ศรีวะสุทธิ์
2. นางจิระพา  วงค์เทพ
3. นางนันท์นภัส  โพธิ์คำ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  เชื้อพันธ์
 
1. นางสาวปริศนา  อภัยโคตร
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงษารุณี  ผิวทน
 
1. นางพิชญาภา  เสถียรเขต
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงแก้วดวงแสง  สมจิตร
 
1. นางพิชญาภา  เสถียรเขต
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  บุญตะวัน
 
1. นางผการัตน์  บุญแนบ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 1. เด็กหญิงนันทิวา  ธรรมวะรีย์
 
1. นางบุญรัตน์  พิมพา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กชายประกรณ์  มีพร้อม
 
1. นางรัชนีวรรณ  สายจันดา
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กชายมังกรทอง  ฉลาดล้ำ
 
1. นายอนุชาติ  นามนนท์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายชวลิต  บุญภา
 
1. นางพรรณี  ปาละจูม
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายลิปภัทร  ปารีต
 
1. นางธิดา  นามสุโพธิ์
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สิริมุล
2. เด็กชายวิโรจน์  แสงทิม
3. เด็กชายโชคประสิทธิ์  กระเบา
 
1. นางทิพวัลย์  สุวรรณมุข
2. นางสาวธารทิพย์  เวฬุวนารักษ์
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กชายจิรภัทร  วิเศษดอนหวาย
2. เด็กชายดำรง  มูลสาร
3. เด็กชายธราเทพ  มูลสาร
 
1. นางสาวนิรมล  ดอกจันทร์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผุดผ่อง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ผุดผ่อง
3. เด็กชายยุทธวีร์  กิ่งคำ
 
1. นางสาวกฤษณาพร  สายคำวงศ์
2. นางสาวมาลินี  อยู่เย็น
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  ดอกสะบา
2. เด็กชายบุญพฤทธิ์  สารสะ
 
1. นางวิลาวัลย์  พายุบุตร
2. นายณัฐวุฒิ   ภาระเวช
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้าว 1. เด็กชายวราวุฒิ  วงษ์ละคร
2. เด็กหญิงอริสรา  ทะนะเวช
 
1. นางสาวศุภรดา  มุละสิวะ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เตาแก้ว
2. เด็กชายนรวิชญ์  อุทัยศรี
 
1. นายพูลสวัสดิ์  ศรีวะสุทธิ์
2. นางพรทิพย์  ศรีวะสุทธิ์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายชยากร  อุตมพรหม
2. เด็กชายบุลิน  พิมพ์บูรย์
3. เด็กชายพิทักษ์ชัย  จันทภูมิ
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีละโคตร
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศาลางาม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สว่างวงษ์
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
131 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีวะอุไร
 
1. นางอุบล  เป็นเครือ
 
132 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. นายอัษฎาวุธ  ด้วงรำพรรณ
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กชายนิติกร  ละคร
 
1. นายประนอม  ห้องแซง
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรักษ์
 
1. นางสาววไลพร  แก้วหาญ
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรอำคา
 
1. นายเผด็จ  บุญสิงห์
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงแพรวา  แสงวงค์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรเผือก
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวนภาพร  สายเชื้อ