งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีราพรรณ    เค้าคำ
2. เด็กหญิงพรชิตา    สาระชร
1. นางสาววิรัลพัชร    นารี
2. นางสาวหฤทัย    คำสุเรส
9
2 2 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายวรรณภิชัย    ประจงค์
2. เด็กชายพงศกร    แสงทวี
1. นายทองคำ    เพ็ชรหงษ์
2. นางพนมวัลย์    นาวารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชนี    จันทร์แหละ
2. นางสาวธิดารัตน์    หล่าปัญญา
1. นายวรายุทธ    พลเยี่ยม
2. นายอุทัย    ศิลแสน
4
4 4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายณัฏฐ์ทีนนท์    ชาติหนองทอน
2. นายภัทรพงษ์    สุวรรณชัยรบ
1. นางกนกอร    ทิพยโสต
2. นางชมัยพร    ถิ่นสำราญ
5 5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกรียงไกร    แพรทอง
2. เด็กชายพุฒิพงษ์    สอนสำโรง
1. นางแสงเดือน    จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ    จันทร์ศรี
17
6 6 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    เมืองหลวง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    พึ่งกิ่ง
1. นางกุลลาวัลย ์    บุตรโพธิ์ศรี
2. นายรุ่งเรือง    ทาระเวท
7 7 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเมกวิน    เมธีวรรณกุล
2. นายชาญชนก    ทรรพสุทธิ
1. นายยุรนันท์    ศรีสุระ
2. นางโยษิตา    ยงดี
8 8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิทยาธร    เพ็งชื่นมะดัน
2. เด็กชายทองประสิทธิ์    จอมเกาะ
1. นายธัญพิสิษฐ์    อ่อนศรี
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
25
9 9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    โนดไธสง
2. เด็กหญิงสุณัฐชา    นามสุวรรณ์
1. นางพิสชา    ยังกระโทก
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์    ทองผากุลธิวงษ์
10 10 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายนรุตน์    รักไท้
2. เด็กชายสหรัฐ    พับจตุรัส
1. นายพลวัฒน์    มูลเค้า
2. นางสาววิลาวัลย์    ขุนทอง
31
11 11 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกีรติ    ใจกันธิยะ
2. เด็กชายรัฐภัทร    ขอดทอง
1. นายพิสิฏฐ์    ชลายนนาวิน
2. นายโชคอนันต์    จงนาทกลาง
12 12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายกฤตยชญ์    จานนอก
2. เด็กหญิงวิลาสินี    เงื่อนกลาง
1. นายสิริฤกษ์    อภิญญาพงศ์
2. นายอำพล    มีครไทย
30
13 13 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชานน    ลาดบัติ
2. เด็กชายธดากรณ์    อุทธาทอง
1. นางชญาภา    บาลไธสง
2. นายเอกรัตน์    โชคบัณฑิต
14 14 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนากร    อรรคบุตร
2. เด็กชายอนิรุท    ชาวกล้า
1. นายยุทธนา    บัวพล
2. นายวสันต์    แก้วแก่น
35
15 15 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนครินทร์    ก้อนอินทร์
2. เด็กชายชัชวาลย์    การดี
1. นางสาวธวัลรัตน์    หลักคำ
2. นายสฤษดิ์    สมศิริ
16 16 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายฉัฐวรรธน์    สุขชัย
2. นางสาวนิชากร    ดงใจ
1. นายฉกรรจ์    สิทธิพรหม
2. นายธนพงษ์    เพลงสา
29
17 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายคุณากร    ลีลาคุณากร
2. นายพงษ์ศิริ    ไชยสีดา
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย    ใจซื่อ
2. นางพัชรินทร์    อุชชิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 18 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณิสร    สายแวว
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    นันคะ
1. นางสาวรัศมี    พิชัยช่วง
2. นางสุธารินี    อสิพงษ์
18
19 19 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศนิสรา    สาบุตร
2. เด็กหญิงจิระนันท์    เต้ากลาง
1. นายมนูญ    วิญญายงค์
2. นางสาวสุภาพร    เมืองกลาง
37
20 20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรนิติ    พันมะลี
2. เด็กชายโชติรัศมิ์    รัศมี
1. นายณัฐพงษ์    ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์    สอนพูด
16
21 21 โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายทวีศิลป์    เนตรสาร
2. เด็กชายวัฒนา    ป้องนางชัย
1. นายชิณภัทร    บุญวิเศษ
14
22 22 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    หอมวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยาณี    โพิธิ์ศรี
1. นางจุฬาลักษณ์    พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางฐิติรัตน์    ลีลาเอกนิติ
41
23 23 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทวัฒน์    พรมจันทร์
2. เด็กชายสิปปวิชญ์    ลีลา
1. นางสาวมลทิวา    ทิวะศะศิธร์
2. นางสาวสุวัจนา    อาจวิชัย
26
24 24 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรเดช    ลำลอง
2. เด็กชายปริเยศ    พิมพ์มหา
1. นายชนินทร์    ทัศคร
2. นางทศพร    โคกมะณี
ชนะเลิศ
25 25 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนันต์    วะลับ
2. เด็กชายดนิรุจณ์    นาสิงเตา
1. นายบุญมา    ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์    พูลแสวงทรัพย์
26 26 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิลปวิชญ์    ฤทธิ์น้ำคำ
2. เด็กชายชนาธิป    บุษบงค์
1. นายคมกริช    ศรีชัย
2. นางสาวสุดารัตน์    มูลขาว
33
27 27 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สอนพรม
2. เด็กชายปณชัย    ทุมสงคราม
1. นายสุวิจักขณ์    วอหา
2. นายอุทัย    ไชยโชค
28 28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    ชินรัตน์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    พลซา
1. นายธีรวัฒน์    ศรีบัวรินทร์
2. นายนนชัย    จันทร์กลม
27
29 29 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กชายสัญญา    จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ    สิงห์สถิตย์
1. นายธงชัย    รักษามั่น
2. นางนิศรา    รักษามั่น
7
30 30 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายธงชัย    ฉิมพาลี
2. เด็กชายฐานันดร    เตชะมานิ
1. นางสมคิด    ชินนะ
2. นายไอยรา    เตือนสกุลพันธ์
31 31 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายธีรศักดิ์    พันธ์เลิศ
2. นายทวีศักดิ์    ศรีสุธรรม
1. นางสาวยุภาพรรณ์    สันทา
2. นายเกียรติคุณ    แว่นศิลา
32 32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    เวียงผดุง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พระลับรักษา
1. นางวิลาสินี    โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์    ใจเอ็นดู
33 33 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาพร    ศรีโชติ
2. เด็กหญิงประภาวดี    เชื้อหมอดู
1. นายบุญจันทร์    ก้านอินทร์
2. นางสาวศิรินภา    แวงชัยภูมิ
21
34 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนราวิชญ์    กองแก้ว
2. เด็กชายรัฐกร    ปัจจุทรา
1. นายขวัญชัย    หายหัตถี
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
11
35 35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา    เกิดสบาย
2. เด็กหญิงเนตรชนก    ลามี
1. นายวรวุฒิ    กกขุนทด
2. นายอาทิตย์    อายุโย
34
36 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอนุชิต    ทบประดิษฐ์
2. นายพิสิฐพงศ์    ยืนอ๊อด
1. นายปัฐฏิพนธ์    นนทะโคตร
2. นายสาคร    ชำนาญพล
8
37 37 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุขศรี
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    หลอมประโคน
1. นางทิวาพร    หลอมประโคน
2. นายสมหมาย    หลอมประโคน
24
38 38 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    นิตยวัน
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ลักขษร
1. นายวัชระพงศ์    ชาญศรี
2. นางสาวอุดม    บุดศรี
39 39 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    แดงงาม
2. เด็กหญิงพัชริดา    ลำดวนหอม
1. นางสาวชมพูนุท    ฉลาดเฉลียว
2. นายวัชรินทร์    ผลจันทร์งาม
5
40 40 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักย์ศรณ์ศิลป์    ประสานชาติ
2. เด็กชายณัฐพล    มีสุวรรณ
1. นางสาวปัทมา    โขหานาม
2. นายสิทธิประสงค์    เรียบเจริญ
12
41 41 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปรัชญา    กาจหาญ
2. เด็กชายธีรภัทร    พลดงนอก
1. นายอดุลย์    ภูสิตลิต
2. นางสาวอุษา    ชัยอาสา
13
42 42 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกาญจนาพร    ศิลสัตย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ชัยศิลป์
1. นายประสิทธิ์    สุจำนงค์
2. นายอัครเดช    ทาณรงค์
15
43 43 โรงเรียนอัสสัมชัญ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชานาอียา โยนา เอริก้า    อินเนียโก้
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ศุภลักษณ์
1. นายนนทนันท์    วิชาพูล
2. นางวิภาวรรณ    ทองสรรค์
44 44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พุฒโสม
2. เด็กชายชัยกฤต    เจริญสุข
1. นายนายแสงทอง    เหล่าสิงห์
2. นายอาทิตย์    คู่แก้ว
45 45 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายสงกรานต์    เชื้อชิด
2. เด็กชายปรีดียา    มูลทา
1. นายฉัตรยา    ป้องสิงห์
2. นายปรีชา    กัลยางาม
39
46 46 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงช่อทิพย์    วินัง
2. เด็กหญิงอุ้มศิริ    แก้วบัวเคน
1. นายประสิทธิ์    สายสุวรรณ
2. นายอารมย์    บุญห่อ
47 47 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายปรเมษฐ์    คาดสนิท
2. เด็กหญิงเสาวภา    พรมวงค์
1. นายสันติภาพ    ภิรมลย์ตระกู
2. นายไพฑุรย์    กุลพันธ์
22
48 48 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชนัน    แก้วธรรมมา
2. นางสาวศุภสุตา    กลิ่นหวาน
1. นายอาคม    เนืองเนตร
2. นางสาวอารีรัตน์    ธานี
18
49 49 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญาณี    คำภูษา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศรเหลือง
1. นางผ่องพรรณ    นันทราช
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
32
50 50 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิธิพงษ์    ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชื่นบาน
1. นายจิตรกร    คำธิมา
2. นายนิกร    มาระมิ่ง
10
51 51 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    วารสาร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    หาดทวายการ
1. นางปัณษ์วนัช    ศุภรรัตน์
2. นายสุทธิชัย    สร้างช้าง
52 52 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ชอบมิตร
2. เด็กหญิงศลิษา    เหล็กลิ้ม
1. นายกิตติศักดิ์    ศรจันทร์
2. นายสมบัติ    พิมพ์จันทร์
28
53 53 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์    อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐพร    เรียกประโคน
1. นางสาวอำภา    ลัดดาไสว
2. นางเสาวลักษณ์    กูลรัตน์
54 54 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายชญานิน    สงวนเชื้อ
2. เด็กชายสุทธินันท์    บุญเย็น
1. นายวีระยุทธ    ปริมาณ
2. นางสวยสม    ปริมาณ
20
55 55 โรงเรียนทศพรวิทยา สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนะภัทร    เครือแวงมนต์
2. เด็กหญิงปรีณาภา    อาจกล้า
1. นางพิมญาดา    เครือแวงมนต์
2. นายพีระพงษ์    พันธุ์พินิจ
56 56 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลินี    สีสา
2. เด็กชายสัณห์พิชญ์    แสนยันต์
1. นางภัทรานี    พลลา
2. นายรัตนศักดิ์    ฟักทอง
57 57 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยพัชร    ปะวะโข
2. เด็กหญิงเกศกนก    มูลสมบัติ
1. นางสาวพรพรรณ    สีละมนตรี
2. นายอนันต์    ปัดคำ
35
58 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันจิรา    ทาแกง
2. เด็กหญิงจิรนันท์    หงษาวันนา
1. นางสาวจิราพร    คำชนะ
2. นายวันชัย    ภิบาล
22
59 59 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเวธกา    จุฬุวรรณ
2. เด็กชายเนติลักษณ์    ศรีศักดิ์ขวา
1. นางสาววิภาดา    ผลาเลิศ
2. นางเอื้อการย์    คำภักดี
6
60 60 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจุลจักร    จันทะวิลัย
2. เด็กชายธนานนท์    กมลภพ
1. นางสาวชลธิชา    วงศ์พระจันทร์
2. นายวิษณุกรณ์    ภูโททิพย์
38
61 61 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนพมาศ    บิลชัย
2. เด็กหญิงพจนีย์    ยาไธสง
1. นายจักรพงษ์    ตาลศรี
2. นายเทวัญ    ภูพานทอง
40
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................