งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 114
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    ศรีกรม
2. นายเศรษฐา    ไสยาเย็น
1. นางสาวชลธิชา    ก้านจักร
2. นายไวยวิทย์    มูลทรัพย์
13
2 2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายนันทวุฒิ    บุญใบ
2. นางสาวปฐมาวดี    ดวงกันยา
1. นายชิงชัย    พัฒนสระคู
2. นายพรชัย    ทองวิเศษ
40
3 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวจตุพร    หล่าปัญญา
2. นางสาวอริสราวรรณ    พนาพัฒน์
1. นางสาวพิมพร    บุญถ่าน
2. นายอุทัย    ศิลแสน
36
4 4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภรณ์    คำภู
2. นางสาวปิยะดา    บทมาตย์
1. นางปิยนุช    ดวงดี
2. นายสุวิทย์    ดวงดี
15
5 5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นางสาวกรกนก    พลราช
2. นางสาวกัญญ์วรา    กันยามา
1. นายสมร    มาลา
61
6 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ช่างไชย
2. นางสาวธัญญาลักษ์    ชาภิรมย์
1. นายวุฒิพงษ์    บุตรโพธิ์ศรี
2. นางเจนจิรา    แสนไชย
56
7 7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวมนัสนันท์    จันทร์กลาง
2. นางสาวอัญชลี    โพธิ์ชัย
1. นางสาวจุฬาภรณ์    กาญจนสีมา
2. นางสาวแก้วฤทัย    วันนิจ
36
8 8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวันเฉลิม    เพ็ชรพล
2. นายสุรชาติ    แดงเด่นศรี
1. นายสุรวุฒิ    ซอกรัมย์
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 9 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์    จุงพันท้าว
2. นางสาวชนาธินาถ    มหาวัฒนปรีชา
1. นางดารินทร์    ไวสู้ศึก
2. นางสาววิภาดา    ปัสสาโก
13
10 10 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววทันยา    รัตนไพบูลย์วงศ์
2. นางสาวธีมาพร    พิศตะขบ
1. นายนฤพนธ์    ดีพันธุ์
2. นางสาวอภิญญา    สมน้อย
30
11 11 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกิตยาภรณ์    หารโสภา
2. นายพัชร    กกสูงเนิน
1. นายสุทธิพันธ์    จันลาวงศ์
2. นางอัญชัญ    งามสูงเนิน
16
12 12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววรวลัญช์    บรรหาญ
2. นางสาวโยทะกา    มาสวนจิต
1. นางสาวจิราวรรณ    ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์    อภิญญาพงศ์
60
13 13 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอนุธิดา    สร้างนา
2. นางสาวศิริลักษณ์    อินทร์เสนา
1. นางพรรณธิพา    สัตย์ซื่อ
2. นางสาวสาลินี    เชิดสูงเนิน
21
14 14 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายกรกนก    ทองสี
2. นายปรางค์นิธิ    อินทะวงษ์
1. นางสาวชื่นสุคนธ์    เอนกประเสริฐ
2. นายรณชิต    ยศอ่อน
24
15 15 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายพร้อมพล    พรมดวงดี
2. นายประดิษฐ์    ดอนน้ำขาว
1. นางสาวมนัสชนก    เทพพร
2. นางสาวอารีรัตน์    สังขะทิพย์
58
16 16 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายธีรวัฒน์    ด้านวังขวา
2. นายสุรชาติ    ป้อมแสนพล
1. นายฉกรรจ์    สิทธิพรหม
2. นายธนพงษ์    เพลงสา
24
17 17 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาววิภาดา    ศิลาราช
2. นางสาวมธุรา    ตันติทิตยา
1. นางสาวปิยวรรณ    มาตย์เทพ
2. นางสุลาวัลย์    มาชัย
18
18 18 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวอุไรวรรณ    จันทร์ส่อง
2. นางสาวสุภาวดี    ทองทับ
1. นายภูเบศ    เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย    พุทธเสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 19 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายบุญประกอบ    ศรีวงษ์
2. นายสราวุฒิ    โยวาศรี
1. นายณัฏฐเอก    กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร    พันธ์พัฒน์
17
20 20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายอัมรินทร์    คำบุญ
2. นางสาวยุวกานต์    พงษ์เพศ
1. นางสาวกนกพร    จันตะ
2. นายสังเวียน    ไสว
6
21 21 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวคำแก้ว    บุญเลิศ
2. นางสาวหยดเทียน    พิมพ์กันหา
1. นายขวัญชัย    จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์    จันทร์แดง
59
22 22 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายวีระชัย    เจริญพงษ์
2. นายกิตติธัช    จันทร์เหลือง
1. นางสาวศิริลักษณ์    เครือชาลี
2. นางสาวสุธาภรณ์    ศรีทอง
24
23 23 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    หลอดแก้ว
2. นายนัฐพล    ไชยมี
1. นางจิตติมา    พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุภาพร    แก้วหลวง
38
24 24 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวภัชฎาภรณ์    สีอุคุ
2. นางสาวมุกธิดา    ปัดสาคำ
1. นายจักรินทร์    ชื่นค้า
2. นายธยา    เหล่ากกโพธิ์
18
25 25 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจิตรา    ชัยยา
2. นางสาวณัฐริกา    ผาไชย
1. นางรัชนี    สมรฤทธิ์
44
26 26 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาวปนิตา    เสียงเพราะ
2. นางสาวสุทัศศา    บรรจง
1. นางสาวจิรัชยาพร    ทองลือ
2. นายวัชรพงษ์    เมืองโคตร
44
27 27 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นางสาวศรสวรรค์    เข็มแก้ว
2. นายพงศธร    ตาสี
1. นายวรวัฒน์    คำหวาน
2. นายอุทัย    ไชยโชค
46
28 28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายเจษฎาวุฒิ    บุญหลาย
2. นายธรากร    โสประดิษฐ์
1. นายกิตติพงศ์    ประทุมทอง
2. นายธีรวัฒน์    ศรีบัวรินทร์
38
29 29 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายกัมปนาท    เพียรวิทยา
2. นางสาวผกาวัลย์    เขจรสิทธิ์
1. นายธงชัย    รักษามั่น
2. นางนิศรา    รักษามั่น
ชนะเลิศ
30 30 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวสกุณา    ธิลา
2. นางสาวภัทรจาริน    ศรียงค์
1. นางณัฐชยาภรณ์    ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ    ภูมิภาค
53
31 31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายปิติพัฒน์    วันวิเศษ
2. นายเจษฎา    สร้อยโว
1. นางธิดารัตน์    พร้อมพรั่ง
2. นางสาวพนิดา    มาตรา
53
32 32 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    วันพุฒ
2. นางสาวพัชราภา    คำแท่ง
1. นางสาวธนัญชา    พิทยาเสถียร
2. นายวีระพล    เจริญชนม์
30
33 33 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิสรา    พละศักดิ์
2. นายคมสัน    เคนานัน
1. นายนิรมิตร    นามวิจิตร
2. นางสาวอรุณี    ทัพซ้าย
55
34 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพงษ์พัฒน์    ต้นงาม
2. นายกฤษดา    ท่าสะอาด
1. นางพชิรารัตน์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
50
35 35 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพุทธินันท์    คำแหงพล
2. นายชนกชนม์    ถนอมเลี้ยง
1. นางนวรรณ์ชนก    ต้นกันยา
2. นางสาวศรัญญา    แก้วหาญ
12
36 36 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวญาสุภิมนต์    จันทร์เอี่ยม
2. นางสาวชลันธร    ชูนามะ
1. นางชลี    ใจอ่อน
2. นางสุรีรัตน์    พุทธารักษาพิทักษ์
18
37 37 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริยากรณ์    เหมทอง
2. นางสาวสุนันทรา    โต๊ะงาม
1. นายศุภชัย    นิเวศวรากร
2. นายสุทธิพงศ์    สำนักนิตย์
50
38 38 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายฉัตรดนัย    ผากาเกตุ
2. นางสาวนริศรา    ล้อมวงศ์
1. นางดารา    ปุยะติ
2. นางสาวพิรุณรัตน์    ศักดิ์แก้ว
10
39 39 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวภัทรนิษฐ์    พรพัฒน์พิชญะ
2. นางสาวอภิชญา    พิศวง
1. นายจิตรภณ    บูรณ์เจริญ
2. นายวัชรินทร์    ผลจันทร์งาม
8
40 40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายศาสตร์ศิลป์    สินธุเขต
2. นายศักดิ์สิทธิ์    บุญดีมาก
1. นางสาวพิสมัย    ตั้งพงษ์
2. นายราชศักดิ์    ฐานมั่น
8
41 41 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายยุทธนากร    ผลทิพย์
2. นายกฤตภัค    เครือประเสริฐกุล
1. นายประเสริฐ    ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์    พิมณาคุณ
30
42 42 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นายเอกภพ    บรรเทากุล
2. นางสาวบุุษกร    สวงโท
1. นายประสิทธิ์    สุจำนงค์
2. นางสิริพร    เป็นไทย
21
43 43 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายกิตติ    อรรคนิตย์
2. นายรัตนกร    ทวีสุข
1. นายชนก    พุ่มศฤงฆาร
2. นางนันทวัน    พุ่มศฤงฆาร
21
44 44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญญาภา    คุณพาที
2. นางสาวเกษราภรณ์    บัวถา
1. นายอนุสรณ์    ฤกษ์บางพลัด
2. นายแสงทอง    เหล่าสิงห์
24
45 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐวิภา    ชนะพาห์
2. นางสาววาสนา    เหล็กกล้า
1. นางปิยวดี    ปัฐพี
2. นางสาวสุภวรรณ    ธิวงศ์ษา
56
46 46 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวนิภาพร    ผลชะอุ่ม
2. นางสาวรุ่งนภา    กวนชาบัน
1. นางดวงใจ    เคนนี่
2. นายสุระชัย    ชอบเสียง
30
47 47 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายเจตรินทร์    บุญกัน
2. นายศราวุธ    สิงห์เงิน
1. นายภาณุวัฒน์    คณิตาภิลักษณ์
2. นายสมพร    ทองใบ
40
48 48 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญจิรา    วรรณทวี
2. นายกิตติภณ    ขำแก้ว
1. นางสาวนภา    คำมุล
2. นายอาคม    เนืองเนตร
46
49 49 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายสุภัทร    พิษไพ
2. นายวิวัฒน์ชัย    ยางธิสาร
1. นางผ่องพรรณ    นันทราช
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
24
50 50 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายพงษ์ศักดิ์    มีอาจ
2. นายชวิน    หิตะคุณ
1. นายนคร    โคตรโสภา
2. นางสาวแคทรียา    ชาไมล์
46
51 51 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายชานน    โทอิ้ง
2. นายศราวุฒิ    ลีลา
1. นายชูชาติ    สาลีเพ็ง
2. นางสาวพัณณ์วรา    ชัยสิทธิ์
50
52 52 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายปัญญวัฒน์    ทิพย์อักษร
2. นางสาวปริยฉัตร    โกติรัมย์
1. นายพีระพันธ์    เพชรสุวรรณ
2. นายสุธีรัชต์    ทิพย์อักษร
5
53 53 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสรา    ชินภักดี
2. นายภาณุพงษ์    ฉลวย
1. นางสุพรรษา    วันสุข
2. นางสาวสุวิมล    นพตลุง
40
54 54 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนภสร    บัวรัตน์
2. นายยศวริศ    ลอยนอก
1. นายวีระยุทธ    ปริมาณ
2. นางสวยสม    ปริมาณ
7
55 55 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายจักรภพ    จันทยุคันโท
2. นายวินิทร    ดาทอง
1. นายอัครชัย    โพนสัย
2. นางสาวอิษฎาพร    ศรีบุญ
46
56 56 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายพงษ์พันธ์    สุทธิ์พงศกุล
2. นางสาวเกศกนก    ดีพรม
1. นางสาวญารุณี    ศิริกิจ
2. นางสาวสุภัทรา    เย็นเศรณี
24
57 57 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายภัทรสิทธิ์    ลอมไธสง
2. นางสาวอินทิรา    ทับแสง
1. นายชนะวงศ์    มุ่งชู
2. นายนิยม    ปะสาวะนัง
40
58 58 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นายพงศกร    ศิริสุรักษ์
2. นายณรงค์ศึก    เตชะศรี
1. นายกฤษกร    แสงปัญญา
2. นางอาทิตยา    แสงปัญญา
30
59 59 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายจักวิน    จันทคัด
2. นางสาวเบญจมาศ    การนิตย์
1. นายพลกฤษณ์    รินทรึก
2. นางสาวอรทัย    หัดประกอบ
4
60 60 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายวีระพล    ทุมณี
2. นายวิทวัส    พลพุทธา
1. นางสาวชลธิชา    วงศ์พระจันทร์
2. นายวิษณุกรณ์    ภูโททิพย์
10
61 61 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายชนาธิป    เหล่าไชย
2. นายนันทวัฒน์    อรรถประจง
1. นางวรรณิภาภรณ์    ยนยุบล
2. นายเกียรติชัย    คะอังกุ
30
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................