งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 121
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายนนทวัฒน์    ศรีรับขวา
2. นายวรเมธ    ชูศรีทอง
1. นายปรีชา    พรมโยธา
2. นายเจตวัตร    สวัสดิ์พาณิชย์
7
2 2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวนันท์    เปิดโปง
2. นางสาวธีรารัตน์    ปาทะหา
1. นายรัฐธรรมนูญ    น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์    พลเยี่ยม
27
3 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายจิตกร    เนื้อนาจันทร์
2. นายพงษ์กวี    กอผจญ
1. นายรัฐพิพัฒน์    ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์    ประเสริฐสังข์
43
4 4 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาววีรยา    บุญขัน
2. นายสหรัฐ    กองวัด
1. นายวิทยา    บุตรโยธี
2. นางสาวหทัยรัตน์    นาราษฎร์
56
5 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นางสาวบุญย่า    บัวประกอบ
2. นางสาวพัชราภรณ์    พลโยธา
1. นางสาวฐาปรานี    แก้วแวงสิ่ว
2. นายปริญญา    กล้าหาญ
40
6 6 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายสุริยนต์    ศรีทอง
2. นายโชคชัย    ช่างฉลาด
1. นายมารุต    ดวงพระราช
2. นายวิเชียร    แวดล้อม
48
7 7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายบูรพา    เจริญวัฒน์
2. นายชนะ    มือขุนทด
1. นางอัจฉรา    อมะรักษ์
2. นายอุเทน    เจริญภูมิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพิศิษฐ์    โพธิ์เงิน
2. นายสรศักดิ์    แก้วแสน
1. นายณัฏฐชัย    ฉลาด
2. นางสาวรินทร์ลัดดา    เกินแก้ว
15
9 9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอทิติยาพร    ทำนา
2. นางสาวบุษยมาศ    ศักดานุศาสน์
1. นางสาวนาจตะยา    นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์    ทองผากุลธิวงษ์
43
10 10 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนภัสสร    เที่ยงมงคล
2. นายปรมัตถ์    ใจใหม
1. นายยุทธศักดิ์    ชุมศรี
29
11 11 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพรภิรมย์    โลจรัส
2. นายวงศกร    ชูเกษม
1. นางสาวนันทวัน    เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา    บุญประสิทธิ์
11
12 12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพชรพล    พงษ์ศิริจันทร์
2. นายเจษฎา    จำปาศรี
1. นายสมชาติ    เตี้ยไธสง
2. นายอำพล    มีครไทย
55
13 13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเมธานันท์    เคล้ากระโทก
2. นายอิสระ    เพชรแก้ว
1. นายสนิท    แก้วหนองแสง
14 14 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายอัครเดช    แก้วมณีโชติ
2. นายพชรพล    ส่อนไชย
1. นายณัฐวุฒิ    อันทะราสี
2. นายปรีชา    ดีนาง
9
15 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายณภัสกร    วงศ์อักษร
2. นางสาวปิยะรัตน์    ชมภูพื้น
1. นายวีระพล    ศรีมูลดา
2. นายอภิชิต    สิทธิโชติ
51
16 16 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายณัฐวัฒน์    พิลาวัลย์
2. นางสาวกัลยา    แขงสง่า
1. นายสุนทร    สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์    วรรณพันธ์
17 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวลักษิณา    ราชนู
2. นางสาวนริศรา    สีบาง
1. นางสาวขนิษฐา    สวรรค์พรม
2. นางสาวศิรยากร    ประสานศักดิ์
51
18 18 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายกันตพงษ์    ทรงงาม
2. นายศุภกร    กุศลสมบูรณ์
1. นายธุวลักษณ์    แก้วคูณ
2. นายรสสุคนธ์    แก้วคูณ
15
19 20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจวรรณ    สมาธิ
2. นางสาวนภัสสร    ป้องนาน
1. นางกนกพร    จันตะ
2. นายสังเวียน    ไสว
42
20 21 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายอภิชาติ    คำโต
2. นายศุภกร    ไชยศรีษะ
1. นางสาวกาญจนา    ชัยชาญ
2. นางคำรวม    ทรัพย์ศิริ
53
21 22 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวปรารถนา    คงสุขมาก
2. นางสาวอิศราภรณ์    บกน้อย
1. นายชานล    นนทกุลพงศ์
2. นายศราวุธ    โชติสุวรรณ
9
22 23 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวนงนุช    ประภาตนันท์
2. นางสาวธีนริศสา    นามสมบูรณ์
1. นายฉัตรชัย    บุบผาดา
35
23 24 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายรัชชานนท์    ขำคม
2. นายสุทธิพงษ์    แสงสว่าง
1. นางสาวปานใจ    สุนา
2. นายวิเชียร    แก้วมณีชัย
5
24 25 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายอนุพล    เชิดสังวาล
2. นายนุติพงษ์    พรมคำ
1. นางสาวจุฑารัตน์    พรหมหากุล
2. นางสาวสุปราณี    พิชัยคำ
17
25 26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายนิติกร    เถาโต
2. นายเฉลิมศักดิ์    วุฒา
1. นางสาวทิพย์อนันต์    โพธะกัน
2. นายธนบัตร    กองแก้ว
14
26 27 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายอริญชย์    ตรงสันติพงค์
2. นายรัฐศาสตร์    สิทธิมงคล
1. นางสาวมัลลิกา    ศรีสร้อย
2. นายองอาจ    เกตะวันดี
27 28 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายณัฐธนินท์    สอนนวล
2. นางสาวอภิญญา    พลเสนา
1. นางสาวจุฑารัตน์    พลนามอินทร์
2. นางเจษฎาวัลย์    จันทร์ศิริ
43
28 29 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายปิติพงษ์    สถิตย์
2. นายฐิติขันธ์    วังคำ
1. นางสาวพนมพร    แสงขาว
2. นางสาวเด่นนภา    ยอยบุปผา
23
29 30 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราพร    ยางศรี
2. นางสาวพัชราพรรณ    ยางศรี
1. นางสาวฉัตรชนก    ภูบุญคง
2. นายเกียรติศักดิ์    จันทร
54
30 31 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวอริยดา    สุวรรณเสรี
2. นายคมวิทย์    แดงนา
1. นายนพฉัตร    ปาประลิต
2. นายสุรินทร์    เลพล
38
31 32 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์    เชาว์อรัญ
2. นายภัทรพล    เวียงนนท์
1. นายฐากูร    บุญสาร
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
18
32 33 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอภิวิชญ์    พวกเมืองพล
2. นายสตางค์    ไสวงาม
1. นางมัณฑนา    เสาหล่อน
2. นายอนุพงษ์    กิคอม
25
33 34 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายสุธารา    แก้วพิภพ
2. นายธนาการ    โทอึ้น
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
26
34 35 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุธิดา    เกตุทิพย์
2. นางสาวสุจิรา    พงษ์โคกสี
1. นางสาวศรัญญา    แก้วหาญ
2. นายสุระ    น้อยสิม
46
35 36 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนารีรัตน์    ผลทิพย์
2. นายณัฐดนัย    แดงน้อย
1. นายกิตติพงษ์    จรัญศิริไพศาล
2. นางสาวสุพัตรา    โคตะวงค์
23
36 37 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายจัตุควัฒน์    สาแก้ว
2. นายอนัญลักษณ์    พงษ์นุเคราะห์ศิริ
1. นายประสิทธิ์    ตะวันหะ
2. นายอานนท์    มุ่งดี
19
37 38 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายธีรยุทธ    นทีนาม
2. นายธงชัย    ศิลาชัย
1. นางสาววิภาพันธ์    สันวัง
2. นายไพทูล    หาดคำ
46
38 39 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทิยา    สามพิมพ์
2. นางสาวสุดารัตน์    สุดสวาท
1. นางสาวนุชรี    ผิวละออง
2. นางปานรวี    มั่นยืน
22
39 40 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายสุภกิจ    โพธิ์ไทรย์
2. นายเจษฎากร    ฐานวิเศษ
1. นายวงกฎ    เหง่าชัย
2. นายวรวุฒิ    ฝ่ายสัจจา
27
40 41 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายอานันท์    ภูสท้าน
2. นายอชิตพล    ภิญโญทรัพย์
1. นายดวงดี    โชติสุภาพ
2. นายวรวุฒิ    ชาติศรี
4
41 42 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นายเมธาสิทธิ์    เกินชัย
2. นายอริสมันส์    เคนเหลื่อม
1. นายทินกรณ์    วิปัสสา
2. นายธณกริช    อือชัยภูมิ
36
42 43 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์    ทรงอำนาจเจริญ
2. นางสาวอกนิษฐ์    วงษ์เที่ยง
1. นายประเสริฐ    ชัยแสง
2. นายโชติช่วง    ทีอุทิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายเฉลิมพิสิฐ    ศิริชัย
2. นายบุญฤทธิ์    สีมาฤทธิ์
1. นางสาวสุนันทา    ชนะพาห์
2. นางสาวหทัยชนม์    นนท์เรืองฤทธ์
32
44 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายรัฐพงษ์    รางเงิน
2. นายนพรัตน์    พรสุข
1. นายอดิเทพ    ถนอมสงวน
2. นางสาวเกษศิรินทร์    เรืองอมรชัย
48
45 47 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวอนงค์นารถ    ศรีโกศล
2. นายพนธกร    กันตะภาพ
1. นางณฐวรรษ์    ไสว
2. นายณัฐพล    ทองทวี
29
46 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    จงเจริญ
2. นายวรุตคม    สมคะเนย์
1. นายธานินทร์    ธานี
2. นายสุชาติ    สุภาพิมพ์
41
47 49 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวรวิสรา    รัตนวรรณนุกูล
2. นายดำรงค์    ตงสิริ
1. นายชุติพงศ์    พันธุ์สมบัติ
2. นายมานิตย์    แสนสุวรรณ
36
48 50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายนันทวัฒน์    วิเศษทรัพย์
2. นายนฤเบศ    สิงห์วงษา
1. นางสาวกิริยา    ทิพมาตย์
12
49 51 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายนฤเบศธ์    วงศ์สามารถ
2. นายศิริพัฒน์    ปาวะรีย์
1. นายธนเดช    มณีวรรณ์
2. นายสุทธิชัย    สร้างช้าง
19
50 52 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายภิญโญ    กัณหา
2. นางสาวชุติมณฑน์    วีระรักษ์เดชา
1. นางนันทวรรณ    แมนประโคน
2. นายสุธีรัชต์    ทิพย์อักษร
6
51 53 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายชลธิโชติ    โคมารัมย์
2. นายเกษมศักดิ์    มารวิชัย
1. นางกิ่งดาว    พาจันทึก
2. นายปิติภูมิ    กีรติธร
39
52 54 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายคุณัชญ์    ตรากลาง
2. นายอภินันท์    ทวีลาภ
1. นายธนพล    ไวยวุฒินันท์
2. นายศิรพงศ์    วงษ์เฉลิมมัง
29
53 55 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายคุปติพงศ์    สุวรรณไตรย์
2. นายธรรมภณ    นุ่มสารพัดนึก
1. นายพยุงศักดิ์    โพธิ์ไทร
2. นายพีระ    บุญฉลาด
7
54 56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายสิรวิชญ์    ลาภพิเศษพันธุ์
2. นายภาณุพล    อันทรบุตร
1. นายดุษฎี    ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล    สิงห์ชุม
ชนะเลิศ
55 57 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายมงคลเทพ    ประกิระนัง
2. นายสุธีมนต์    ปาปะแพ
1. นางสาวพรพรรณ    สีละมนตรี
2. นายอนันต์    ปัดคำ
21
56 58 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นายสหรัฐ    ภักดีพันดอน
2. นายธนากร    ทองเงิน
1. นางสาวปรียาภรณ์    แสงปัญญา
2. นางพรพิสมัย    ดรหลักคำ
48
57 59 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายเศรษฐการณ์    กลัดกันแสง
2. นางสาววิรากานต์    พันธ์โนเรศน์
1. นางสาวรมิตา    พิมพะไสย์
2. นายวิทูลย์    ดอนพรทัน
13
58 60 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนิติพร    ทำประเสริฐ
2. นางสาวกัลยา    วงค์คำจันทร์
1. นายอดิศักดิ์    เหล่าพิมพ์
2. นายอรรถสิทธิ์    คำสุริย์
34
59 61 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายฐิตินันท์    วรพันธ์
2. นายณัฐพงษ์    บุญแสน
1. นางปรางทิพย์    ศรีเครือดง
2. นายสมศักดิ์    ศรีเครือดง
33
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................