งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 125
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชานันท์    โหราเรือง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ศรีสาวแห
3. เด็กหญิงรติมา    บุตรสง่า
1. นายภัทร    พรมทองดี
2. นายวัยวุฒิ    วรชินา
29
2 2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันฉาย    เพียซ้าย
2. เด็กหญิงจิรัชญา    จ่าหล้า
3. เด็กหญิงวรวรรณ    แผ้วประพันธ์
1. นางยุภารัตน์    พลเยี่ยม
2. นางสุภาวดี    อนุไพรวรรณ
51
3 3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรรณธิภา    หว่างแสง
2. เด็กหญิงอักษรสวรรค์    พูนเพิ่ม
3. เด็กหญิงประภาสิริ    ปัญจรักษ์
1. นางสาวจิตราภรณ์    ทอดภักดี
2. นางสาวจิราภรณ์    พ้องเสียง
56
4 4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายจักรี    สมวงษ์
2. นางสาวไทยสิริ    ปัญญากุล
3. นางสาวพิชญาภรณ์    บุญมี
1. นางชมัยพร    ถิ่นสำราญ
2. นางสาวศิรประภา    อ่อนฉลวย
4
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสไบทิพย์    เทศศรีเมือง
2. เด็กหญิงเก็จมณี    หงษ์โสภา
3. เด็กหญิงแจ่มจิตร    ชัยเดช
1. นายทรงพล    นันทพล
2. นายทศวรรษ    จันทร์ทอง
51
6 6 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ภูด่านวัว
2. เด็กหญิงพิสมัย    ทองทา
3. เด็กหญิงพิยดา    จรูญกูล
1. นายศาสตรา    เพียงงาม
2. นางสาวสุภาพร    นามสอน
ชนะเลิศ
7 7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ก้องเสียง
2. เด็กหญิงปฐมาพร    อักษรศรี
3. เด็กชายพีรณัฐ    กำลังเหลือ
1. นางน้ำเพชร    กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน    ประวิตรวงศ์
38
8 8 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนาถอนงค์    ปลอดกระโทก
2. เด็กหญิงบุษญา    นันทไพร
3. เด็กหญิงกฤษฎาพร    บุญช่วย
1. นางสาวสุภาพร    เคนซาพู
2. นางสาวอังคณา    แนบสำโรง
47
9 9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทพร    วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงคันธารัตน์    สถาวรินทร์
3. เด็กหญิงมณฑิรา    อุ่นเหมือน
1. นางสาวนาจตะยา    นามวงค์
2. นางพิสชา    ยังกระโทก
29
10 10 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรรณชัย    นิจาย
2. นายสนธยา    กลับกลาง
3. เด็กชายรุจพิชา    เมืองแสน
1. นายนฤพนธ์    ดีพันธุ์
2. นางสาวอภิญญา    สมน้อย
56
11 11 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิเชียรรัตน์    ยาประทีป
2. เด็กหญิงเปรมฤดี    แกมนาค
3. เด็กหญิงเสาศิริ    แดงครบุรี
1. นางสาวจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
41
12 12 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายไพรัช    ศรีชัยปัญหา
2. เด็กหญิงมณีวรรณ    สีนวนอ่อน
3. เด็กหญิงชลิดา    วงเดือน
1. นางสาวณัฐชลัดดา    ลอยฝน
2. นางสุภาพร    อุ่นประชา
23
13 13 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพงศธร    พิลาสมบัติ
2. เด็กชายกษิดิส    อินแบน
3. เด็กหญิงทัศนียา    อำไพ
1. นายบุญชู    กระฉอดนอก
2. นางสาวอัมรินทร์    ปุมโคกกรวด
29
14 14 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนก    แก้ววันนา
2. เด็กชายโพธิรัตน์    เทพาหน
3. เด็กหญิงพรรณนิภา    ผลเจริญ
1. นายพสิษฐ์ธน    พรมแดง
2. นายสุทธิพล    การดี
56
15 15 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายบริวัตร    ประเสริฐสิน
2. เด็กชายพลภูมิ    เครื่องประดับ
3. เด็กชายอรรถภูมิ    เรืองปัญญาธรรม
1. ว่าที่ร้อยตรีวโรดม    สุขใจ
2. นายศิลา    อรรถบรรจง
51
16 16 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรกัญญา    สุเนตร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    กองมณี
3. เด็กหญิงอสุนี    ศรีมงคล
1. นายบัณฑิต    ทับพิลา
2. นางอภิญญา    ดิเรกศรี
18
17 17 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจริยา    ลอยนอก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ชัยสงค์
3. เด็กหญิงอาทิติยา    ม่วงสุราช
1. นางสาวกนกวรรณ    โจมทา
2. นายบุรินทร์    พินิจมนตรี
12
18 18 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุภเสกย์    วงศ์สุข
2. เด็กชายนาราภัทร    พันธ์แพง
3. เด็กหญิงสุทธาสินี    พระพรหม
1. นางสาวสุภัทรา    ชูสาย
2. นางโสภา    พิเชฐโสภณ
8
19 19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์    คงเจริญ
2. เด็กหญิงดวงกมล    ตะโนนทอง
3. เด็กชายพรชัย    จวงพันธ์
1. นางสาวพัชรินทร์    มากมูล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี    อรรคบุตร
29
20 20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐนันท์    แก่นเกษ
2. เด็กชายณัฐพล    อภัยสม
3. เด็กชายพัธดล    ศรีอินทร์
1. นายสังเวียน    ไสว
2. นางสาวสาวิณี    สตารัตน์
4
21 21 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงลลิตา    สัมมาวงศ์
2. เด็กหญิงพรนิชา    บูชาพันธ์
3. เด็กหญิงดวงแข    สังโขบล
1. นายชาญณรงค์    แผนพุทธา
2. นางสาวณภาย์    ทนงค์
41
22 22 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรภาพร    รักพวก
2. นางสาวทวินันท์    ดำรงศิลป์
3. นางสาวธารีญา    อกกา
1. นายธัญกร    อรัญโสติ
2. นายยุทธนา    เส้นเศษ
29
23 23 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจตสุดา    มีไชย
2. เด็กหญิงวรัญญา    พวงมาลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชูรัตน์
1. นายภูริพัฒน์    ศรีแจ่ม
2. นายยุทธศักดิ์    ถนอมบุญ
29
24 24 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมพูนุช    เลื่อนไชย
2. เด็กหญิงวาทินี    พัศโน
3. เด็กหญิงอังสุมาลี    กาญจนราช
1. นายชนินทร์    ทัศคร
2. นางทศพร    โคกมะณี
47
25 25 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกร    บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสุพรรษา    เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงเยาวนุช    ปัญญาสาร
1. นางสาวประไพจิตร    คะสา
2. นายภานุพงษ์    พรหมวงศ์
51
26 26 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญาภา    อนุศักดิ์เสถียร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ภูมิศรี
3. เด็กหญิงเขมิกา    วงศ์มุกดา
1. นางจรรยวรรธน์    พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ    ธรรมสวาสดิ์
41
27 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกรียงไกร    แซ่ตั้น
2. นายนที    บุตตะวงษ์
3. นายอภิชัย    นาควัน
1. นายพิษณุวัชร์    สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา    มงคลล้ำ
18
28 28 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    อิ่มสะอาด
2. เด็กหญิงพรรณลักษณ์    สุวรรณ์
3. เด็กหญิงนิรมล    สุดสาว
1. นางสาวกนกวรรณ    สุขใจ
2. นางสุกัลยา    ดานา
23
29 29 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิญญา    สิงห์รักษ์
2. นางสาวนุชจิพร    จันทะคุณ
3. นายสุกฤษฏิ์    สีหะวงศ์
1. นายปิยะวัฒน์    แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี    แสนบริสุทธิ์
29
30 30 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวพล    ป้องปิด
2. เด็กชายวิทวัส    บุญบรรดา
3. เด็กชายอริศรา    วิชาธรรม
1. นางสาวฉัตรชนก    ภูบุญคง
2. นายเกียรติศักดิ์    จันทร
56
31 31 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวทัดดาว    ทองใบ
2. นางสาวกุลสตรี    ภูมี
3. นายสิทธิพร    นาคโนนหัน
1. นายพุทธพงษ์    เสวะนา
2. นางสาววิชญาพร    จันทร์กัน
29
32 32 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรนันท์    แสนพล
2. เด็กหญิงเปรมฤดี    บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    โลสิลา
1. นายอาคม    ศรีวะโสภา
2. นางสาวเกศวภรณ์    ต้องโพนทอง
38
33 33 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนิษฐา    สอนทา
2. เด็กหญิงพิยดา    ป้องชารี
3. เด็กชายวีรชล    ดงแสง
1. นางสาวชนัญนิช    รัตรองใต้
2. นางสาววัชราภรณ์    ชาวงษ์
12
34 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายประสิทธิพงษ์    ประถาทะยัง
2. เด็กหญิงสุชาดา    นาคูณ
3. เด็กชายทรงยุทธ    บาลี
1. นายขวัญชัย    หายหัตถี
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
18
35 35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสิโรชา    แก้วบุญเรือง
2. นางสาวชรินรัตน์    แย้มศรี
3. นางสาววราภรณ์    โคตรดง
1. นางธิดารัตน์    ใจสุข
2. นางสาวปิยะพร    พุ่มจันทร์
41
36 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริกมล    ยอดสุวรรณ
2. เด็กหญิงมณฑิรา    บัวโพธิ์
3. เด็กชายศิวกร    ศิริวงศ์ไพศาล
1. นางนิตยาพร    กินบุญ
2. นายปุญญพัฒน์    ชัยวงษา
12
37 37 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนวัตร    จันทมงคล
2. เด็กชายชนพล    ชูศรี
3. เด็กชายนิธิศ    คุรินทร์
1. นางดลนภา    พุ่มพุฒ
2. นางปารย์พิชชา    ชีวาพรไพศาล
9
38 38 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน    อุดทุม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ตระกูลดี
3. เด็กหญิงวรัญญา    ประวันโน
1. นางรัสนา    อนันตสุข
2. นายไพทูล    หาดคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 39 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาสนา    ที่ดี
2. เด็กหญิงเทพวิภา    ต่างทอง
3. เด็กหญิงวีรยา    ตุ้มนาค
1. นายนรินทร์    อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์    พรหมบุตร
23
40 40 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธิดา    กอยขุนทด
2. เด็กหญิงจิรัฎฎิญา    ศักดิ์ภูเขียว
3. เด็กหญิงชนารัตน์    คันภูเขียว
1. นายกรวิทย์    พิบูลย์สังข์
2. นายพิชัย    วิเวกรัมย์
38
41 41 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรัญญา    ธงภักดี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ชาดา
3. เด็กหญิงสุชานันท์    พันธุจิตร
1. นายจิระพันธ์    นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา    กำเนิดบุญ
18
42 42 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิรวิทย์    หมั่นกิจ
2. เด็กชายธัชพงศ์    คำขาว
3. เด็กหญิงวัชรีภรณ์    คะเรรัมย์
1. นางละมุลเพ็ชร    พิมพ์วงศ์
2. นางสิริพร    มงคลกำธร
6
43 43 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรีชา    เฉลิมศิลป์
2. เด็กหญิงมาริสา    กลมเกลียว
3. เด็กหญิงปนัดดา    ดวงแก้ว
1. นางสาวพรรณทิพา    เดชอวยพรวงศ์
2. นายอุเทน    พุ่มจันทร์
51
44 44 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพัฒนิดา    ฉวีรักษ์
2. เด็กหญิงขวัญใจ    หาระสาย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก้วกลึงกลม
1. นางสาวสุรีพร    โสวรรณี
2. นายอ๊อดสวอน    ริ้วทอง
47
45 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายรพี    ภูทอง
2. เด็กหญิงจันทรา    ชินนวงศ์
3. เด็กชายชญานนท์    บุญส่ง
1. นายตระการเกียรติ    ไชยสัตย์
2. นางปิยวดี    ปัฐพี
56
46 46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายอำนาจ    แสนทวีสุข
2. นางสาวปิยธิดา    วงค์เสนา
3. นายอิศรา    หงษาวัน
1. นางวาสนา    เกษียร
2. นางสุพัตรา    ทองปน
6
47 47 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรพงษ์    พรมมาสุข
2. เด็กชายบุณยกร    ทองพิมพ์
3. เด็กหญิงวิระยา    อมรสิน
1. นายราวี    รอบโลก
23
48 48 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัฐชา    บุญธิมา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    บุญทำนุก
3. นางสาวสิณมณี    ป้อมหิน
1. นางมะยุรี    สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ    ภูหมั่นเพียร
12
49 49 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกนันท์    แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงวรุณทิพย์    แก่นสุวรรณ
3. เด็กชายศิริสัก    เดชะวรานนท์
1. นายธีรพันธุ์    จันทบุตร
2. นายอดิศักดิ์    แสนทิพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
50 50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมัณฑณา    วงษ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ขนาดแก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา    รัตนศรี
1. นางสาวจิตรฤทัย    งอนลาด
2. นายวัลลภ    ปริญทอง
56
51 51 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นางสาวฟ้าใส    สืบสิงห์
2. นางสาววิภาวรรณ    เพียงเงิน
3. นางสาววิภารัตน์    เพียงเงิน
1. นายสงกรานต์    ยืนยั่ง
2. นางสาวสรรสนีย์    ศรีระวงค์
9
52 52 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาครินทร์    กฤษณะสังข์
2. เด็กหญิงชุติพร    โพยประโคน
3. เด็กหญิงสุขใจ    ฟุ้งพิมาย
1. นายบรรลุ    ช่อชู
2. นางเอ็มอร    พรมดิราช
9
53 53 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุพงศ์    จินดา
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    นะรารัมย์
3. เด็กชายสิทธิชัย    วงศ์สุวรรณ
1. นางกิ่งดาว    พาจันทึก
2. นายปิติภูมิ    กีรติธร
47
54 54 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สีชุมแสง
2. เด็กหญิงอัญนิกา    จันทร์คง
3. เด็กหญิงนริศรา    เพียรดี
1. นางสาวกตัญชลี    เอกวุธ
2. นางสาวละมุล    สว่างเพาะ
23
55 55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปณิตา    หมวดเมือง
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ปุริมาเต
3. เด็กหญิงกาญธิดา    บัวงาม
1. นางจีรนันท์    เค้าคำ
2. นางสาวนิลุบล    แคว้นณรงค์
18
56 56 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปยุดา    สิทธิเสือ
2. เด็กหญิงสวนีย์    ทองมี
3. เด็กชายภูวดล    ปริวันตา
1. นางปัญจรัศม์    แซ่ตัง
2. นายอภิไธย    ทองใบ
12
57 57 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริมล    คำพระ
2. เด็กหญิงสุภาวิณี    สิมมาลา
3. เด็กหญิงกมลชนก    นันทเสน
1. นายชนะวงศ์    มุ่งชู
2. นายนิยม    ปะสาวะนัง
23
58 58 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    นามโคตร
2. เด็กหญิงวรรณพร    ชาดง
3. เด็กหญิงวรกัญญา    จันทรสมบัติ
1. นางรพีพร    นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา    สีสมบัติ
41
59 59 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรธีรา    ไล่เสือ
2. เด็กหญิงณิชกานต์    ทองงาม
3. เด็กหญิงดุจฤทัย    อ่อนนะนัย
1. นางสาวพิรดา    มาลาม
2. นางสาวรัชนีพร    ภูแสงสี
12
60 60 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยาดา    โพระเดา
2. เด็กชายพัชรพล    พ่วงลาภ
3. เด็กชายจิตตพิสุทธิ์    โฉมไธสง
1. นายพิชิต    คะอังกุ
2. นายสุพัฒน์    พันธ์ุโพธิ์คา
41
61 61 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐชยา    มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงพิมมาดา    สันหะ
3. เด็กหญิงยวิษฐา    ทิพย์เสนา
1. นายวิรัตน์    บุษบงค์
2. นางศิริวรรณ    มีสารพันธ์
29
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................