งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวเมริณี    สอนเสนา
2. นางสาวอภิชญา    ชัยมงคล
3. นางสาวศศิธร    พรสวัสดิ์
1. นายกฤษณุนันท์    มีสง่า
2. นายสิทธิชัย    ทิพย์สิงห์
39
2 2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวลลิดา    มะโนมัย
2. นางสาววิภาดา    จ่าหล้า
3. นางสาวศศิธร    ไตยะมะณี
1. นายรัฐธรรมนูญ    น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์    พลเยี่ยม
6
3 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิมาพร    คำสีมา
2. นายศราวุฒิ    พลมีศักดิ์
3. นายเกียรติศักดิ์    สุทธิประภา
1. นายฉลอง    มีเนียม
2. นางสาวสุุภัทรา    มีเนียม
39
4 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายภูไมย์    จันทร์ภูงา
2. นายยศภัทร    ผ่านสวัสดิ์
3. นายนันทวิธ    ใยนนท์
1. นายธนกฤต    ช่วยแสง
2. นายสายัณห์    อินทมาตย์
19
5 5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นางสาวพินิตนันท์    งอกศรี
2. นางสาวมณีวรรณ    ฝายชำนาญ
3. นางสาววาสนา    บัวพันธ์
1. นายกฤษณะ    ทุมซ้าย
2. นายพสิษฐ์    เกรียงไทยสงค์
58
6 6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาววิไลลักษณ์    มัชฌิโม
2. นางสาวสุชานาถ    ชมชื่น
3. นางสาวฉัตรธิพร    คำหาพล
1. นายจรูญพงษ์    พรมสุวรรณ์
2. นายธีระพงษ์    ประพันธ์ศรี
58
7 7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธีรินทร์    ชาลีพุทธาพงศ์
2. นายภูมินทร์    จารย์โพธิ์
3. นางสาวปนัดดา    เบ็ดกระโทก
1. นางสาวกัลยารัตน์    ศิริมาเทพ
2. นางลภัสฎา    จีรฤทธิพล
4
8 8 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลดา    จันทะพัน
2. นางสาวอาภัสรา    แสงมุงคุล
3. นายอัครพล    คำพิทูล
1. นายสมพร    จงจอหอ
2. นายอุทัย    เหตุผล
50
9 9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิดา    สุวรรณรัตน์
2. นางสาวธิดารัตน์    นามประสพ
3. นางสาวอารีญา    วิมล
1. นางสาวนาจตะยา    นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์    ทองผากุลธิวงษ์
6
10 10 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนายณัฐชนน    ศรีวรมย์
2. นายภมรวัฒน์    อนันต์สวัสดิ์
3. นายปิยะลาภ    คำรัง
1. นายธีระชัย    หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง    หงษ์ทอง
12
11 11 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพัชราภรณ์    ดีขุนทด
2. นางสาวสมฤทัย    สองขุนทด
3. นายธนภูมิ    ชัยวีรพันธ์
1. นางสาวนันทวัน    เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา    บุญประสิทธิ์
6
12 12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอรอนงค์    ทองดีนอก
2. นางสาวกัลย์สุดา    มินาคำ
3. นางสาวประกายแก้ว    สุขนาแซง
1. นางสาวพัชรีย์    หนูมะเริง
2. นายสิริฤกษ์    อภิญญาพงศ์
30
13 13 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววรรณวิสา    ภูมิกาศ
2. นางสาวรัศมี    อินตะนัย
3. นางสาวเกื้อกูลสุข    หล่านอก
1. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
2. นางสาวสุพัตรา    กองชนะ
30
14 15 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววราภรณ์    มโนรินทร์
2. นางสาวกนิษฐา    โยธาฤทธิ์
3. นางสาวปาริชาติ    ผิวคล้ำ
1. นางสาวอมรรัตน์    สิงห์หลง
2. นายอรรถชัย    สีเสน
39
15 16 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี    เข็มอูบ
2. นางสาวรุ่งทิพย์    สัตย์สูง
3. นายนิมิตร    สังข์ภักดี
1. นายวุฒิกร    คงประสานกาล
2. นายอดิเทพ    ไชยสิทธิ์
12
16 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวอุไรพร    แก้วพล
2. นางสาวกรรณิการ์    สิงห์วงษ์
3. นางสาวสุมิตรา    ไชยเหง้า
1. นางสาวขนิษฐา    สวรรค์พรม
2. นางสาวศิรยากร    ประสานศักดิ์
39
17 18 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายปัณณทัต    ศิริดำ
2. นายอภิสิทธิ์    คำดวงศรี
3. นางสาวชลธิชา    หาผล
1. นางสาวสุภัทรา    ชูสาย
2. นางโสภา    พิเชฐโสภณ
10
18 19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาดา    อรรคเนตร
2. นางสาวมนัสชนก    มูลราช
3. นางสาวปรียาลักษณ์    พรมศร
1. นายขันติ    เสาร์ปรัชญา
2. นางสาวพัชรินทร์    มากมูล
25
19 20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายพุฒิพงศ์    วงษ์ปลั่ง
2. นายเสกสิทธิ์    ราชวงค์
3. นายณรงค์ศักดิ์    พงษ์ชาติ
1. นางสาววิลาสิณี    คิ้วสุวรรณ
12
20 21 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวเบญจวรรณ    พลึกรุ่งโรจน์
2. นางสาวกิติยา    ดอกดวง
3. นางสาวชนัญชิดา    จิตตวงศ์
1. นายพิทักษ์ชัย    ผายบึงแก้ว
2. นายอาคม    คมศรี
19
21 22 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายดำรงศักดิ์    สำรวมรัมย์
2. นางสาวสมฤทัย    อุปมา
3. นางสาวจุฑาทิพย์    ไทยสีลา
1. นางนุชนาฎ    โชติสุวรรณ
2. นายศราวุธ    โชติสุวรรณ
10
22 23 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวสายธารทิพย์    มูลมานัส
2. นางสาวกนกวรรณ    สนิท
3. นางสาวจีรวรรณ    สราญรมย์
1. นายณัฐวุฒิ    ศรีละโคตร
2. นายศุภเกียรติ    สร่างโศก
34
23 24 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชากร    จุรีมาศ
2. นางสาวศิรินภา    คนหมั่น
3. นางสาวพัชรินทร์    ดอนสิงห์
1. นางทศพร    โคกมะณี
2. นายศรายุทธ    เมืองคำ
5
24 25 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวภิรมยา    อุณาพรม
2. นางสาวอรวรรณ    จำรักษา
3. นางสาวณัฐพร    วงษาเนาว์
1. นางสาวพิชญภัค    สมปัญญา
2. นายภานุพงษ์    พรหมวงศ์
50
25 26 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาววราภรณ์    สุริยะบุตร
2. นายไกรวิทย์    พันธุเสนา
3. นางสาวศุภิสรา    รุ่งโรจน์ธวัชกิจ
1. นางสาวณฐินี    ไผ่เงินเล้ง
2. นางยุภาวรรณ    กุลสุทธิ์
12
26 27 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายอริญชย์    ตรงสันติพงศ์
2. นายรัฐศาสตร์    สิทธิมงคล
1. นายกีรติ    มูลเมือง
2. นายองอาจ    เกตะวันดี
27 28 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวอนุธิดา    ผิวพรรณ์
2. นางสาวน้ำทิพย์    ลื่นภูเขียว
3. นางสาวชรินรัตน์    เสงี่ยม
1. นางสาวนุจรี    คำภูธร
2. นางวนิดา    สิมาชัย
50
28 29 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวปานชีวา    วังคีรี
2. นางสาวศศิวิมล    จำปานิล
3. นางสาวอัญชลี    ศรีทานนท์
1. นางสาวปวีณา    วงษ์ศิริ
2. นายวัชรพงษ์    แก้วยาศรี
39
29 30 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวรสสุคนธ์    กันเจียก
2. นางสาวสุนิตา    วงษาจันทร์
3. นางสาวกมลชนก    ไพเขตร
1. นางสาวฉัตรชนก    ภูบุญคง
2. นายอัครเดช    โพธิญาณ์
34
30 31 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายภักดี    ดวงแก้ว
2. นางสาวอารยา    จันทร์แห่ว
3. นางสาวนฤมล    บุญกลาง
1. นางชลนา    มณีชม
2. นายสุรินทร์    เลพล
25
31 32 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกิตติภูมิ    รัตนประกอบ
2. นายชิตพล    ดวงพาบัน
3. นางสาวลักขณา    ผาสุก
1. นางลักษเดือน    สนทอง
2. นายอนุสรณ์    ปินใจยศ
39
32 33 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศักดิ์สิทธิ์    แก้วไพรทูลย์
2. นางสาวณัฐริกา    พิกุล
3. นายธนภัทร    สารวงษ์
1. นางสาวปรียานันท์    อัครวงศ์
2. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
55
33 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจิรวัฒน์    จรูญแสง
2. นายธีรภัทร    ป้องทัพไทย
3. นายศตวรรษ    แสงทอง
1. นางพชิรารัตน์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
19
34 35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกนกวรรณ    สีหาบง
2. นางสาวปฐิมา    บุพผา
3. นายศิขรินทร์    จันดาอ่อน
1. นายทองสิทธิ์    กิติราช
2. นางสาวปิยะพร    พุ่มจันทร์
6
35 36 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณฐกฤต    เชื้อจีน
2. นายนราธร    ยอดสง่า
3. นายผดุงผล    จิโนการ
1. นายนพคุณ    สืบเลย
2. นายโกมล    ศิริวัฒนกุล
ชนะเลิศ
36 37 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายเจษฎาภรณ์    ประทิพย์เนตร
2. นายธนภัทร    ราชวงศ์
3. นางสาวปนัดดา    แรงจบ
1. นายศุภชัย    ราชนู
2. นางสาวไลลา    อุดมทวีพร
25
37 38 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัทพร    ภูนุภา
2. นางสาวสุลินดา    จันทร์น้อย
3. นางสาวพลอยไพลิน    มูลศรึ
1. นางดารา    ปุยะติ
2. นายไพทูล    หาดคำ
12
38 39 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายอภิชาติ    คำภากุล
2. นางสาวภัณฑิรา    ม่วงมณี
3. นายณรงค์ฤทธิ์    นิตยลาภ
1. นางสาวพจน์สุณี    แพงประโคน
2. นายสมภพ    ประดับสุข
50
39 40 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายณัฐ    ภัทรพงศ์สินธุ์
2. นายวธิชภัทร    ปราบภัย
3. นายยศภัทร    เลิศสุคนธ์
1. นางพวงพรรณ    สุพิพัฒนโมลี
2. นายวสันต์    เสี้ยมแหลม
19
40 41 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นางสาวปฐมวดี    ชาวทอง
2. นางสาวอังคณา    ชาวนาเสียว
3. นางสาววัลภา    จำชาติ
1. นางดาวรุ่ง    กลางวงค์
2. นางวรรณธิดา    กำเนิดบุญ
39
41 42 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นายศิวกร    บุญปลื้ม
2. นายวรพล    พูนประสิทธิ์
3. นางสาวสุภาภรณ์    สุภาวิชัย
1. นางละมุลเพ็ชร    พิมพ์วงศ์
2. นายโกมิน    ภิรมย์ชม
34
42 43 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวรรณา    พูลเพิ่ม
2. นางสาวกรรณิกา    ศิรินนท์
3. นางสาวรุ่งนิภาภรณ์    เครือพันธ์
1. นางสาวจีรนันท์    สุสิงห์
2. นางธารทิพย์    ทานะ
34
43 44 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายไพรัตน์    นพดี
2. นางสาวสมฤดี    หอมจำปา
3. นางสาวสมฤทัย    บุดดาหน
1. นางสาวทิฆัมพร    วิลาวรรณ
2. นายอิสระพงษ์    วงศ์วีระพันธุ์
46
44 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวละอองดาว    ท้าวมา
2. นายรณชัย    ชายผา
3. นายคณาสันต์    จันทร์ผาย
1. นางวนิดา    กำแมด
2. นางสาวสุภวรรณ    ธิวงศ์ษา
30
45 46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายภควัต    มิระสิงห์
2. นางสาวสาริณี    ทัดรอง
3. นายคำสัญญา    แก้วอนันต์
1. นายพัฒนพงษ์    พิมพ์ทอง
2. นางวาสนา    เกษียร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
46 47 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริภา    แก้วคำกอง
2. นางสาวพิมพ์พร    บุญปก
3. นางสาวชุติมา    ทานิล
1. นายณัฐพงศ์พันธุ์    จันทร์ธรรมพร
12
47 48 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาภรณ์    ขันติกิจ
2. นางสาวพิมพ์วดี    บุญธิมา
3. นางสาวพิมพ์ศิริ    สุวะมาศ
1. นางมะยุรี    สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ    ภูหมั่นเพียร
30
48 49 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายกรุงเทพ    สิงหบุตร
2. นายนาธาน    น้อยแสงศรี
3. นางสาวชริดา    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นายจรัญ    คะศรีทอง
2. นางสาวปณยา    มณีเนตร
19
49 50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวอภัสรา    สีเพ็ง
2. นางสาวสุชานันท์    หลวงศรี
3. นางสาวพัชริดา    พันธะสา
1. นางสาวกาญจณี    สุวรรณโพธิ์ศรี
2. นายสานิต    โลบภูเขียว
46
50 51 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายธีระวัฒน์    ชรินทร์
2. นายอำนาจ    ทนงนวล
3. นายสุพจน์    หล่อนสิ่ว
1. นายวิทวัส    แง่พรหม
2. นายสุริยะ    วานะวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
51 52 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    ใบจำปี
2. นางสาวนงค์เยาว์    เคียนรัมย์
3. นางสาวอำนวย    สุขแสง
1. นายฉลอง    สิงห์แก้ว
2. นายชนานภ    พลวิวัฒน์
57
52 53 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายอนุชัย    พงษ์เพชร
2. นายกุญชร    สารเพ็ชร
3. นางสาวเขมิกา    มิถุนาวงค์
1. นางกิ่งดาว    พาจันทึก
2. นางสาวปวัณรัตน์    สายดวงจรัสวรี
50
53 54 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายไชยา    ฐานะ
2. นายอภิสิทธิ์    เคารพวงศ์ชัย
3. นางสาวสุพัตรา    กลิ่นบุหงา
1. นายพิสุทธิ์    บุญเย็น
2. นางสาวสุรัชนา    พรมภมร
12
54 55 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นางสาวฉัตรชฎา    บัตรศรี
2. นางสาวจิราภรณ์    โสธรรมมงคล
3. นางสาวนนทิยา    สุขศิริ
1. นายชัยมงคล    หรัญรัตน์
2. นางสาวสุภาพร    นุยอนรัมย์
34
55 56 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัชชา    ตุลยนิษก์
2. นางสาวธนวรรณ    บุดดี
3. นางสาวจินดา    แก้วพูล
1. นางดาวใจ    ศรีสองเมือง
2. นายรัตนศักดิ์    ฟักทอง
19
56 57 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาวีร์    เพลินใจ
2. นางสาวณัฐกัญญา    แปลงมาลย์
3. นางสาวพันวษา    ศรีสถิตย์
1. นายบัวภา    มะกา
2. นางสาวพรพรรณ    สีละมนตรี
25
57 58 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดฤดี    คมดี
2. นางสาวสุรีรัตน์    แคนมืด
3. นางสาวสุวรรณา    ทานาม
1. นางรพีพร    นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา    สีสมบัติ
25
58 59 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอทิตยา    ศรีนามน
2. นางสาววิชุตาพร    สระเสียง
3. นางสาวชลิตา    คำยุธา
1. นายชวลิต    แสงศิริทองไชย
2. นางสาวรัชนีพร    ภูแสงสี
46
59 60 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพธัญญา    แก้วเกตุ
2. นางสาวรัตนา    รักเสนาะ
3. นางสาวสใบทอง    วรวลัย
1. นางสาวจินตนา    วาริบ่อ
2. นางสาวเจริญ    คุ้มอักษร
46
60 61 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสวามินี    แจ่มปรีชา
2. นางสาวบัณฑิตา    เลือดใหม่
3. นางสาวลดามณี    แสนสุมา
1. นางสาวณัฐพร    บุญเทพ
2. นายศุภวิชญ์    วรสาร
55
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................