งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายนัฐพล    เขจรสิทธิ์
2. นางสาวสุพรรษา    สวัสดิ์ศรี
1. นายคมกริช    บุตรอุดม
2. นายสัภยา    ไชยมาตย์
21
2 2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑารัตน์    สุดตา
2. นางสาวรังสิมา    โพธิสา
1. นายมนเดช    จันทรักษ์
2. นายเรืองกิตต์    เอราวรรณ
13
3 3 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวรัฐยากร    ไชยแสง
2. นางสาวธัญจิรา    ศรีรัตน์
1. นายวิรพล    สิงหาอาจ
2. นายศักดิ์สิทธิ์    สาขามุละ
9
4 4 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายเอกสิทธิ์    มณีจันทร์
2. นายธีระพงษ์    พุทธชัย
1. นางสาวนฤมล    วาณิช
2. นายพลกฤษณ์    กั้วสิทธิ์
21
5 5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    ล้องามล้วน
2. นางสาวโชติกา    นาคเสน
1. นายสมร    มาลา
50
6 6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายธีระฌาญ    ธรรมวงศ์
2. นายพลเชษฐ์    สุขา
1. นายธีระวุฒิ    วรรัตน์
2. นางสาวพัชรี    ศรีแนน
38
7 7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปุณยาพร    เสริมอิทธิวงศ์
2. นางสาวมนัญชยา    สายคติกรณ์
1. นายวรเดช    ทุมมะชาติ
2. นางสาววัลภา    เข็มสันเทียะ
57
8 8 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวินัย    นาเมืองรักษ์
2. นายพัฒนา    ปุยไธสง
1. นายธีรเดช    อนันตชัยกุล
2. นายสมสมัย    ชัยลด
54
9 9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ    รุ่งศรีนาค
2. นายพงศธร    เหล็กคง
1. นางพิสชา    ยังกระโทก
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์    ทองผากุลธิวงษ์
57
10 10 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพิมพ์ผกา    พจนานุรักษ์
2. นายบัญชา    ทองเถาว์
1. นางช่อลัดดา    สิมมา
2. นายพิหาร    ยิ้มจอหอ
54
11 11 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายจุฑาสานส์    เพ็งศรี
2. นางสาวอมรรัตน์    หวลสันเทียะ
1. นางสาวกรองทิพย์    กล้าผจญ
13
12 12 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอริศรา    แจ้สูงเนิน
2. นางสาวพรทิพย์    สิงห์ทอง
1. นางสร้อยทอง    วงศ์ศิลา
30
13 13 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเรืองนาม    คูประเสริฐ
2. นายศุภฤกษ์    พึ่งขุนทด
1. นางจุรีรัตน์    ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นางสาวชลดา    ปิ่นวิเศษ
38
14 14 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายทรัพย์ทวี    เพ็ชรสาย
2. นางสาววริศรา    รัตนเมือง
1. นายณัฐวุฒิ    อัคราช
2. นางทิพวัลย์    ไชยวาน
30
15 15 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริรัตน์    กาลบุตร
2. นายวรพงษ์    ชินภาส
1. นายวัชระ    ศรีภักดี
2. นายสุขุม    ธีระสาร
5
16 16 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุทธิกา    แสงแก้ว
2. นางสาวแก้วฤทัย    ธรรมไหม
1. นายนำไทย    ชัยปัญหา
2. นายอิทธิพล    ฤาชากุล
4
17 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายณัฐพล    รัตนานนท์
2. นางสาวสุวรรณา    เรืองฤาหาร
1. นางพัชรินทร์    อุชชิน
2. นายเกียรติศักดิ์    ดิษเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายขจรศักดิ์    แซ่เตีย
2. นายวงศกร    เชื้อนิล
1. นางสาวฎายิน    ลีลา
5
19 19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวปวีณา    สระสิงห์
2. นางสาววิมลเลขา    ดวงจันทร์
1. นางสาวกนิษฐา    โนนสูง
2. นางสาวจารุพร    พิมพา
27
20 20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาพร    ประมูลชาติ
2. นายชิณวตร    วิเชียร
1. นายประพาฬพงษ์    คำศรี
2. นายสังเวียน    ไสว
21
21 21 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายสิทธิพงษ์    รุ่งคำ
2. นายวัฒนา    สมพงษ์
1. นายฉัตรชัย    ป้องวิเศษ
2. นางสาวน้ำค้าง    อุ่นแก้ว
50
22 22 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายอธิราช    ต้นพุฒ
2. นางสาวกมลชนก    ศรีสง่า
1. นายยุทธชัย    โกลิยวงศ์สกุล
2. นายวุฒิชัย    สุภาพ
5
23 23 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญารัตน์    ชำนิสาร
2. นายชัดชน    อุทะวงค์
1. นางกุสุมาลย์    สมประสงค์
2. นายสมศักดิ์    คันทะพันธ์
19
24 24 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    พงษ์พิพัฒน์
2. นางสาวอรอนงค์    ยุระชัย
1. นายศราวุธ    บุญปลอด
2. นายศักดิ์ชัย    หลวงละ
44
25 25 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายชยทัต    สุวรรณา
2. นายเดชดำรง    ไตริน
1. นายนิติกร    คำชุม
2. นายโชติพัฒน์    จันทรโกมลวัฒน์
45
26 26 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายวิศรุต    คูณศิริกุล
2. นางสาวธัญลักษณ์    สาธุชาติ
1. นายบูรณะ    วังคะฮาต
2. นายยุทธนา    ภู่ถนนนอก
38
27 27 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายสวิส    กุลชัย
2. นายภูรินทร์    มาแก้ว
1. นายวรวัฒน์    คำหวาน
2. นายอุทัย    ไชยโชค
5
28 28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายธราวุฒิ    งามศรีธนภาค
2. นางสาวฐิติมา    ศรีดาหลง
1. นางสาวณัฐมน    คำขัน
2. นางสุธาสินี    ดาวเรือง
45
29 29 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายนันทวัฒน์    โกษาจันทร์
2. นายณัฐชา    อรรคสูรย์
1. นางสาวชฎาพร    อุทธกรี
2. นายวีรวัฒน์    บุตรดา
35
30 30 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายสุทิวัติ    เดชเถร
2. นายคมสัน    แดร์เดา
1. นายจักรพงษ์    ทองสว่าง
2. นายวัฒนา    เพ็ชรสังหาร
61
31 31 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาพร    พลมิตร
2. นางสาวอรษา    ศรีจำปา
1. นายทองใบ    กุวัง
2. นายอนัน    ต้นสวรรค์
45
32 32 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีรพล    สดทรัพย์
2. นางสาวคมคาย    จันทรส
1. นายทัพเทพ    คงวิเชียร
2. นายวีระพล    เจริญชนม์
21
33 33 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธนพล    ฉายทอง
2. นางสาวพัชรินทร์    หงษ์อินทร์
1. นางสาวทิพย์ธิดา    ชุมชิต
2. นายสุริยา    งามเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 34 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพลวัต    ขุนจร
2. นายวัชระ    ลาน้ำเที่ยง
1. นางดวงจันทร์    เก้าเกศเกียรติกุล
2. นายประกาศิษย์    แทบมะลัย
27
35 35 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนพงศ์    ไชยแพน
2. นางสาวชญานิษฐ์    วงษ์ชารี
1. นายจักรพงษ์    แผ่นทอง
2. นางนันทนา    บุรีจันทร์
13
36 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศราวุฒิ    เหล่าจำปา
2. นางสาววราพร    ศรีนารถ
1. นางนิตยาพร    กินบุญ
2. นายศรุต    จิตติธำรงเดช
50
37 37 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายสมภพ    วานวิน
2. นายสุทัศน์    สนั่นน้ำหนัก
1. นายคทาวุธ    บุญวร
2. นางทาริณีย์    บุญคล้อย
13
38 38 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายทีปกร    โสสิงห์
2. นายพัทธพล    พิศเพ็ง
1. ส.ต.ต.กัมปนาท    เกษแก้ว
2. นางผกาวดี    สุวงศ์
50
39 39 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายสิทธิศักดิ์    แผนไธสง
2. นางสาวอฤตา    สายคูณ
1. นายธนดล    คำเสมอ
13
40 40 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายอภิชาติ    ลองจำนงค์
2. นางสาวสุวนันท์    ยนต์ประเสริฐ
1. นายคฑาวุธ    พึ่งภูมิ
2. นายเฉลิมยศ    สูงชัยภูมิ
9
41 41 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายนายธกฤต    อัธยาศัย
2. นางสาวศิริลักษณ์    ผลทับทิม
1. นางสาวชุติกาญจน์    เมตตา
2. นางสาวปาริชาติ    ทุมสิทธิ์
9
42 42 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวอาภรณ์    โคตรชาดา
2. นางสาวอรทัย    เอื้อเฟื้อ
1. นายประสิทธิ์    สุจำนงค์
2. นายอัครเดช    ทาณรงค์
35
43 43 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาจรีย์    วาทวิจารณ์
2. นายอัครพล    มุนินทราพงษ์
1. นางสาวปิยนุช    รักพงศ์
2. นายสถิตย์    บุญสอน
35
44 44 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    ด่านกลาง
2. นายวัฒนกฤต    ปัตไตย
1. นางสาวนิดา    เชื้อประทุม
2. นางสาววิไลลักษ์    ดอนดู่สถิตย์
30
45 45 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายเริงฤทธิ์    บุญเนตร
2. นางสาวศศิธร    เครือวงษ์
1. นางสาวจันทิมา    ทองใบ
2. นายศิกษก    พันธ์ใหญ่
54
46 46 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวนิสาชล    ศรีลาภา
2. นางสาวสุภัสสร    เจริญศรี
1. นายทัศนันต์    หงษ์ทอง
2. นายประสิทธิ์    สายสุวรรณ
21
47 47 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวจิรารัตน์    สิงห์ทอง
2. นางสาวนาตยา    ละนิโส
1. นางณฐวรรษ์    ไสว
2. นายณัฐพล    ทองทวี
45
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาววิสสุตา    พุทโสม
2. นางสาววิภารัตน์    ทองโส
1. นางสาวแสงสุรีย์    โภคทรัพย์
2. นางสาวโสภา    ขันทวิชัย
30
49 49 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายภัคนน    วงศ์กระจ่าง
2. นางสาวแพรวพรรณ    ฮ่มป่า
1. นายธนายุทธ    ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
38
50 50 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    ระนาด
2. นางสาวชุลีพร    ถาวุฒิ
1. นายนิกร    มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ    สิงห์งาม
57
51 51 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษ    สิงห์แม้ง
2. นางสาวเนตรนภา    ใบธรรม
1. นายวิทยา    แก้วบัวสา
57
52 52 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายชนาวุฒิ    ภูอาจด้น
2. นางสาวชฎารัตน์    ทุมจารย์
1. นางสาวสุพิชฌาย์    ศรีโคตร
2. นายสุรพล    สิงห์ทองทราย
38
53 53 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพฤกษา    ประเสริฐชาติ
2. นางสาวปริยาภัทร    ทองคำ
1. นายณัฐพงศ์    ลามี
2. นางสาวอัญชลิตา    อัมรานนท์
45
54 54 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายปพนพัชร์    อิสระบุตรฐิติกุล
2. นางสาววิจิตรศิลป์    โสมกระโทก
1. นายดิลก    หลงละลวด
2. นางสาวปรางทิพย์    ปุริมะเต
38
55 55 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายธนภณ    เดิมทำรัมย์
2. นางสาวอทิตยา    ศรีภา
1. นางสาวญาโณทัย    ฉาไธสง
2. นางสาวอิสยาห์    ถือสยม
ชนะเลิศ
56 56 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาววิไลจิต    คุ้มโนนชัย
2. นายศุภชัย    อุทัยแพน
1. นายคมสันต์    ไชยบุดดี
2. นางนรินทร์    ศิรินุวัฒน์
13
57 57 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    เนาวะโรจน์
2. นายมงคลกร    พุฒธะพันธ์
1. นายณัฐพัชร์    ปทุมพร
2. นายวีระพล    ประทัด
21
58 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นายเจษฏา    ตรีเดช
2. นางสาวปานตะวัน    รัตนทิพย์
1. นายธนาวุธ    พินทา
2. นางสาวอัมพร    พลเรือง
9
59 59 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตต์จุฑา    โพธิแท่น
2. นางสาวบุษราคัม    โพธิ์ชัยรัตน์
1. นางสาวยุพดี    ปรีดี
2. นายสุเมธ    ศรีนาแพง
19
60 60 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายชลิต    กำแซง
2. นายแก้วใส    อินทร์เหล่าใหญ่
1. นายพิษณุ    สอนคำหาญ
2. นายพีรพัฒน์    จิณรักษ์
30
61 61 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายศรเทพ    รังระรื่น
2. นางสาวสุริฉัตร    เถาว์ชารี
1. นางรุ่งทิวา    ปุณะตุง
2. นายสิริพงษ์    จรัสแผ้ว
27
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................