งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 040
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    สูงสันเขต
2. นางสาวลัดดาวดี    สูงสันเขต
1. นางดวงใจ    ภารการ
29
2 2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กชายนรภัทร    นามทัศน์
2. เด็กชายรวีวิชญ์    จันทร์ศรี
1. นายนรินทร์    บุญศักดิ์
2. นางสาวอมร    เวชกามา
28
3 3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กชายปัญญาธรรม    ใชสนาม
2. เด็กชายประกรณ์    มัชฌิมา
1. นางสาวธารทิพย์    จุฬารี
2. นายสมศักดิ์    ศรีบุญรัตน์
21
4 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญมนัส    ขัติยะเนตร
2. เด็กชายปกรณ์    พุดสี
1. นายธนกฤชช์    โยมไธสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหยก    ชัยเจริญ
18
5 5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกตวรินทร์    ชาฎา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    พินทา
1. นายกฤษณะ    ทุ่มซ้าย
2. นายพสิษฐ์    เกรียงไทยสงค์
53
6 6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์    คำพิทักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา    เบ้ากลาง
1. นางสาวจิรารัตน์    ดาศรี
2. นายชาตรี    พะยิ
12
7 7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    ราชตราชู
2. เด็กหญิงศิรินภา    ชุมสาย
1. นางนันทิยา    คะเชนทร์ชาติ
2. นางสาววิชุดา    ห่อประภัทร์พงศ์
15
8 8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยมลพร    อุ่นดีมะดัน
2. เด็กหญิงยมลภัทร    อุ่นดีมะดัน
1. นายสุรวุฒิ    ซอกรัมย์
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิรวิทย์    ตราพระสำโรง
2. เด็กชายพงษ์ดนัย    ไสยศาสตร์
1. นางสาวนาจตะยา    นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์    ทองผากุลธิวงษ์
57
10 10 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายศุภกฤษ    แสนเมือง
2. เด็กชายเพชร    เตินขุนทด
1. นายยุทธศักดิ์    ชุมศรี
29
11 11 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงขัตติยา    พลขันธ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา    สาดสูงเนิน
1. นางสาวนันทวัน    เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา    บุญประสิทธิ์
25
12 12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอินทิวรา    ปาจิแพ
2. เด็กหญิงเลอสิรินทร์    ยอดรัก
1. นางสาวจิราวรรณ    ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์    อภิญญาพงศ์
44
13 13 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายปรัชญา    หาญคำ
2. เด็กหญิงเมธาวี    นาสวาสดิ์
1. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี    ศรีนามบุรี
32
14 14 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    ใหญ่โสมานัง
2. เด็กหญิงนัจฉรีพร    จันทยุทธ
1. นางศิริพร    วิศรี
2. นายสาธิต    วิศรี
11
15 15 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพาคินทร์    ศิริแสง
2. เด็กชายอนุชาติ    สินธุชาติ
1. นายวสันต์    ปุ่นสกุล
2. นายสุขุม    ธีระสาร
37
16 16 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายชิษณุพงศ์    พิลาดี
2. นายณัฐพล    ภู่รพ
1. นายนิรันดร์    อรปัญญา
2. นายวุฒิพงษ์    บุญยอด
59
17 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวกนกวรรณ    แก้ไข
2. นางสาวจิราภรณ์    แวงคำ
1. นางสุภาพร    สีส่อง
2. นายอภิดล    สิงห์วงษ์
37
18 18 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    ศรีสวรรค์
2. เด็กหญิงปวีณา    พลขันธ์
1. นางสาวรัศมี    พิชัยช่วง
2. นางสุธารินี    อสิพงษ์
ชนะเลิศ
19 19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริกัลยา    โตมร
2. เด็กชายจตุรภุช    จาระนัย
1. นางสาวกนิษฐา    โนนสูง
2. นายราเชนทร์    พะวงษ์
44
20 20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมนัญญา    อุปมา
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์    ไชยพัฒน์
1. นางกรรณิการ์    อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา    สอนพูด
4
21 21 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ    จันทร์ดวงศรี
2. เด็กหญิงอารียา    ศรีสะอาด
1. นายขวัญชัย    จันทร์แดง
2. นายบุญเลิศ    พลชลี
26
22 22 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยะพงษ์    อุทศรี
2. นางสาววาสนา    คำศรี
1. นางสาวญานิศา    สมสะอาด
2. นางอรทัย    วิเวก
57
23 23 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    โนมขุนทด
1. นายณัฐวุฒิ    ศรีละโคตร
2. นายธวัฒชัย    รัตนะวัน
52
24 24 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน    วงศ์ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐชฎา    ใจดี
1. นายพรศักดิ์    วงศ์ศิริ
2. นางสาวศศิธร    บุญชวลิต
9
25 25 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพรรณี    ชุมศรี
2. เด็กหญิงโสระยา    บุรีขันธ์
1. นายสม    เชื้อโพนจาน
2. นางสาวเจษฎาภรณ์    จรไพร
53
26 26 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชไมพร    แก้วดี
2. เด็กชายเตชินทร์    สิริจันทพันธ์
1. นางระพีพรรณ    สิริจันทพันธ์
2. นางราตรี    อาบสุวรรณ
23
27 27 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายภคนันท์    เบ็ญจศิริวรรณ
2. เด็กชายปรมัตถ์    สินชัย
1. นายวรวัฒน์    คำหวาน
2. นายอุทัย    ไชยโชค
37
28 28 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    อะวะตา
2. เด็กชายชาญชัย    จันทะวิสัย
1. นางสาวนรารัตน์    แสงจันทร์
2. นายศุภกฤต    สุขะลี
32
29 29 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายพัฒนมงคล    เหมือนศรีชัย
2. นางสาวอารีวรรณ    นาคนชม
1. นายปิยะวัฒน์    แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี    แสนบริสุทธิ์
26
30 30 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศธร    กุลาสา
2. เด็กหญิงพิชฌิณีย์    สุกใส
1. นางสาวกิติยา    ชัยรินทร์
2. นายวัฒนา    เพ็ชรสังหาร
53
31 31 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายสุพัฒน์    ไชยเบ้า
2. นายวรัญชิต    ชุมมุง
1. นางสาวสินใจ    เทินชัยภูมิ
2. นายสุรินทร์    เลพล
32
32 32 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐชนน    ปรีชาญาณ
2. เด็กชายอัศนีย์    ไทยวงศ์
1. นายสมชาย    วงศา
2. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
44
33 33 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนโชติ    อินทรกำแหง
2. เด็กชายเก่งกาจ    กฐินใหม่
1. นางสาวชนัญนิช    รัตรองใต้
2. นายนวพล    สีดามล
37
34 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายนฤบดินทร์    สัมพันธสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชริดา    แซ่แต้
1. นางนงลักษณ์    ประไกรวัน
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
32
35 35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์    สังญวน
2. เด็กหญิงธนภรณ์    บุญหล้า
1. นายวรวุฒิ    กกขุนทด
2. นางสาวเกศรา    ชาภักดี
37
36 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรรณศิริ    พรมเมืองขวา
2. เด็กหญิงญาดา    ปฐมบุตร
1. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ    ศักดาศิริสวัสดิ์
50
37 37 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลักษมี    กลิ่นเจริญ
2. เด็กหญิงธันยธร    ขาวแก้ว
1. นายประสิทธิ์    ตะวันหะ
2. นายสุรชัย    กิ่งก้านจันทร์
44
38 38 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมัฑริกา    ปัญญากุล
2. เด็กหญิงกนกนารถ    กระแสโท
1. นางธนพร    พัตราภักดิ์
2. นายสามารถ    พัตราภักดิ์
12
39 39 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมาริสา    คานงอน
2. เด็กหญิงจิดาภา    คมสัน
1. นางอิงอร    ผลจันทร์งาม
2. นางเสาวลักษณ์    บัวบาน
7
40 40 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนาพร    คนคม
2. เด็กหญิงลักษณาจันทร์    วาทโยธา
1. นางสาวดวงแก้ว    ประสานศักดิ์
2. นางสาวลัดดาวัลยํ    ทัพเจริญ
21
41 41 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    คำยาง
2. เด็กชายศิวกร    จิตรระงับ
1. นายธิติ    บุ่งนาแซง
2. นายภานุวัฒน์    บุญโสภณ
44
42 42 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายเทอดพิทักษ์    แสงฤทธิ์
2. เด็กชายอิทธิพล    คูณสันเทียะ
1. นางสาวสุกัญญา    กิ่งรังกลาง
2. นายโกมิน    ภิรมย์ชม
29
43 43 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพิชญ์    สุทธิปัญโญ
2. นางสาวณิชกานต์    งามเลิศ
1. นางสาวจีรนันท์    สุสิงห์
2. นางธารทิพย์    ทานะ
32
44 44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายทักษิณ    แก้ววงศ์หา
2. เด็กชายโชคศักดิ์ดา    ไชยโยธา
1. นายสมยศ    เชื้อจำพร
2. นายอนุสรณ์    ฤกษ์บางพลัด
15
45 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายเมฆนาม    สวัสดิ์พงษ์
2. เด็กชายธวัชชัย    นาจาน
1. นางปิยวดี    ปัฐพี
2. นางสาวสุภวรรณ    ธิวงศ์ษา
60
46 46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐชญา    จันทร์ภักดี
2. เด็กชายพลวัฒน์    สุขสาย
1. นายณิชพงศ์    บุตราช
2. นางสาวยุพาภรณ์    บุญไพโรจน์
37
47 47 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายปิติพร    ไตรยสุทธิ์
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ศรีอภัย
1. นางสาวรัตนาวรรณ    บุญใหญ่
2. นางสาววิไลภรณ์    บรรพบุตร
12
48 48 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหัสวรรษ    ทองทวี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    แก้วหาวงศ์
1. นางสาวชุลีรัชต์    ประกิ่ง
2. นางสาวสาวิตรี    สุวะศรี
7
49 49 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ทัดทาน
2. เด็กหญิงมาริษา    สุวรรณ
1. นายธนายุทธ    ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
18
50 50 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลประไพ    ผาอินทร์
2. เด็กหญิงเบญจทิพย์    ทองพิทักษ์
1. นายสิทธิพร    ประทุม
2. นางสาวสุวัลณา    ศิริเวช
44
51 51 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายวิทษณุ    ไชยทองดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    เขียนกัน
1. นายธรรมรัตน์    บับพาน
2. นางสาวธัญลักษณ์    ศรีระวรรณ
53
52 52 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎิน    รัตนศศิวิมล
2. เด็กชายนพวิทย์    เนียมไธสง
1. นางชนนิกานต์    บุญยะประทีป
2. นางเอ็มอร    พรมดิราช
9
53 53 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์    ยะระสิทธิ์
2. เด็กชายติณณภพ    ต่างประโคน
1. นางรษา    วิลาจันทร์
2. นายรัตนพล    อินทร์ประโคน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
54 54 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอนันตา    อ่อนน้ำคำ
2. เด็กชายรัฐพล    เหลาคำ
1. นางสาวธิดารัตน์    เหมือนสิงห์
2. นายบุญยัง    จัตุเชื้อ
15
55 55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนริศรา    อุดไธสง
2. เด็กชายธนากร    ลาดไธสง
1. นางจีรนันท์    เค้าคำ
2. นางสาวนิลุบล    แคล้วณรงค์
37
56 56 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    พิเชฐผล
2. เด็กชายอภิชาติ    ภูจอมจิตร
1. นางปัญจรัศม์    แซ่ตัง
2. นายอภิไธย    ทองใบ
4
57 57 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวลลิตา    ไพรสาละ
2. นายจิตธิชัย    ขุนคินี
1. นางสาวพรสุดา    เอกศิริ
2. นางสาวเนตรนภาพร    มงคลพิศ
24
58 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปภานิจ    เพชรก้อน
2. เด็กหญิงภาวัลย์    แจ่มเจริญพิศาล
1. นายธนาวุธ    พินทา
2. นายสุชาติ    ทุมผล
18
59 59 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศรัณย์    สุคเนตร
2. นายกฤษณะ    จัตุเทน
1. นายพงษ์ศักดิ์    ดวงฤทัย
2. นางสาวพิชามญธ์ทิพย์    การวิลัย
4
60 60 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลลดา    จันทะแสน
2. เด็กหญิงปิยะดา    ดีแก่นทราย
1. นายคินพรรณ    ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี    นามโส
50
61 61 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายประพันธ์    อินทะกุมาร
2. นายเจษฏาภรณ์    เขจรลัย
1. นายรัตนพร    ไกยนุช
2. นายวิสันต์    พยุงวงษ์
61
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................