งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายคิมหันต์    นุสนทรา
2. เด็กชายวัชรินทร์    วิเชียรศรี
1. นางสาวสุทธิดา    ด้วงรัตน์
2. นางเยาวลักษณ์    พนมพงษ์
40
2 2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายนรุตม์    ศรีสนาม
2. นายเกตุติพงษ์    วิเศษวงษา
1. นางสาวจุฬาลัย    สงคาม
2. นางประวิณา    ทองวิเศษ
36
3 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวรจนา    ทันกิ่ง
2. นางสาวจิรวดี    พลเยี่ยม
1. นายปิยะพงษ์    พันธุ์สุภา
2. นายุอุทัย    ศิลแสน
36
4 4 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายพงศกร    รัตนผล
2. นายโชคชัย    พลศรี
1. นายคมสัน    นาสมโภชน์
2. นายรัชศักดิ์    ปรีดาวัฒนศักดิ์
22
5 5 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายนันทวัฒน์    ขันธวุธ
2. นางสาวมินตรา    ร่มโพธิ์ทอง
1. นายวัชการ    เจริญชัย
2. นายวิทยา    มูลเมือง
49
6 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเรณู    อินทิรักษ์
2. เด็กชายนรินทร์    ทองเดช
1. นายกฤษดา    ศีระพรม
2. นายวุฒิพงษ์    บุตรโพธิ์ศรี
53
7 7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนากร    เขียวรอด
2. เด็กชายธิตินันท์    ธีระพันธ์
1. นายสถิตย์    หาญรบ
2. นายไพโรจน์    คะสกุล
49
8 8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาคร    คุ้มไพทุลย์
2. เด็กหญิงรื่นฤดี    ผมน้อย
1. นายสุรวุฒิ    ซอกรัมย์
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
24
9 9 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    วรวงศ์
2. เด็กหญิงปรารถนา    สุดสำโรง
1. นายธนกร    ทองสัมฤทธิ์
2. นางสุจิตรา    อนันตนมณี
32
10 10 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐภัทร    กลมเกลี้ยง
2. เด็กชายกฤตภาส    ปานชื่น
1. นางสาวรัฃณา    เฉลิมมณีชัยกุล
2. นางหนึ่งฤทัย    โทรัตน์
32
11 11 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์    วิคสันเทียะ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์    เกียะขุนทด
1. นางสาวนันทวัน    เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา    บุญประสิทธิ์
4
12 12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพลอยไพลิน    ระภักดี
2. นางสาวธัญรดา    ภักดีแก้ว
1. นางสาวพัชรีย์    หนูมะเริง
2. นายฤทธิรุทธ    รุ้งพิมาย
14
13 13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพันเอมอร    แรมพิมาย
2. เด็กหญิงจิตรานุช    สวัสดิ์ภูมิ
1. นางสาวชุติมา    ลัดนอก
2. นางสาวพัชรนันท์    กุลวรพิสิษฐ์
8
14 14 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    ถีสูงเนิน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ์    บุญพันธ์
1. นางสาวรัชฎากร    เพิ่มคูณทวี
2. นางศิริพร    วิศรี
9
15 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    กัญญาพัน
2. เด็กชายณัฐพล    อุตรดิษฐ์
1. นายพงศกร    โกชารักษ์
2. นางสาวสุภาพรรณ    จำปาแดง
36
16 16 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ศรีชัยมูล
2. เด็กชายจักรกฤษ    หงวนสง่า
1. นางจุฑาทิพย์    โพธิ
2. นางสาวเพชร    คำทาสี
54
17 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายวันเฉลิม    ถิ่นก้อง
2. เด็กหญิงสิริวิมล    อินแต้ม
1. นายเกียรติศักดิ์    ดิษเจริญ
58
18 18 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายวิษณุรักษ์    ทองสาย
2. นายกวีเอก    บัวภูมี
1. นางสาวภูริตา    เศรษฐบุตร
2. นางสาวสุภาพัช    สระโสม
54
19 19 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีระยุทธ    โคตรภักดี
2. เด็กหญิงพิรุณทิพร์    แสงจันทร์
1. นายภูวนาถ    อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์    ลาพัง
32
20 20 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจติพงษ์    ม่วงอ่อน
2. เด็กชายธนาคาร    พิมโคตร
1. นางสาวกฤษณา    นันทะสิงห์
2. นางวิไลพร    จิตต์มั่นการ
43
21 21 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายธีรภัทร    สีมาวัน
2. เด็กหญิงนภัสสร    คำใสย์ทอง
1. นางคำรวม    ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์    บุญเสริม
60
22 22 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายศักดิ์ชนะชัย    โยธะชัย
2. นายชาคริต    เพิ่มทรัพย์
1. นางฐิติรัตน์    ลีลาเอกนิติ
2. นายพรชัย    สุขทรัพย์
60
23 23 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิราวัฒน์    อ่อนละมุล
2. เด็กชายสุรเชษฐ์    โสทะรักษ์
1. นางพัชรินทร์    กองสินแก้ว
2. นายเอกชัย    ใจแจ้ง
46
24 24 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายสิรภพ    สิงกันยา
2. นายราเชนทร์    แข็งขยัน
1. นายพรศักดิ์    วงศ์ศิริ
2. นายวีรชน    คำเห็น
14
25 25 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายวณัฐพงศ์    ใจไหมคร้าม
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ธรรมชัย
1. นางสาวละมุล    ไชยริบูรณ์
2. นายเอกวิทย์    ศรีปทุมภรณ์
58
26 26 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรรพวัต    เรืองรังสรรค์
2. เด็กหญิงบัณทิตา    ทองบ่อ
1. นายนคร    เวฬุวนารักษ์
2. นางผานิตย์    เวฬุวนารักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายเด็กชายปัญญาวัตน์    ชัยรัติเศรษกุล
2. นายณัฐวิทย์    กุลภา
1. นายพิษณุวัชร์    สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา    มงคลล้ำ
4
28 28 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายวรเมธ    คลองผุย
2. นายสันติพงษ์    จ่าเลิศ
1. นายจิตรกร    กองลาแซ
2. นายนพรัตน์    ทองล้น
6
29 29 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกร    วลีเจริญพงษ์
2. เด็กชายณัฐปกรณ์    จันโทมา
1. นายธงชัย    รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร    แสงขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 30 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภินันท์    พลดงนอก
2. เด็กชายธีระพงษ์    พรมลา
1. นางสาวลักษมณ    แก้วเกิด
2. นางสาวหัทยา    มีโพนทอง
24
31 31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอตินุช    สิงห์สำราญ
2. เด็กชายปัญญารัตน์    ศรีเชียงสา
1. นางปาริชาติ    จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางสาวอรุนณี    โทเท
40
32 32 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิทวัส    สีทัดยศ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    รัตนวงศ์
1. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
2. นายเผ่า    พันธโคตร
17
33 33 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุพันธ์    แสงสุข
2. เด็กชายเพชร    ภาคะ
1. นางสาวทิพย์ธิดา    ชุมชิต
2. นายสุริยา    งามเจริญ
40
34 34 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริธิดา    วิริยะ
2. เด็กชายพงศ์พล    จงเทพ
1. นางจุฬาพร    ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์    วงค์นรา
36
35 35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธรรมนูญ    แสนสอาด
2. เด็กชายพุทธคุณ    อ่อนสะอาด
1. นายภัทราวุธ    เวทย์วีระพงศ์
2. นายสมศักดิ์    แก่นณรงค์
43
36 36 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิระเดช    หนองเหล่า
2. เด็กชายวราวุฒิ    สุนาเค้า
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
24
37 37 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายราชันย์    กันยาดี
2. เด็กชายสุรทัศน์    เจือจันทร์
1. นางสุภาวดี    เมธาศิริ
2. นางอุรา    กันพานิชย์
24
38 38 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธรรมรัตน์    สละ
2. เด็กหญิงจิรากรณ์    สุรสิทธิ์
1. นางธนพร    พัตราภักดิ์
2. นายสามารถ    พัตราภักดิ์
9
39 39 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัชพงษ์    คลองแสนเมือง
2. เด็กชายทยุต    สิงห์ชัย
1. นางจินดาพร    บุญหมั่น
2. นางสาวชมพูนุท    ฉลาดเฉลียว
24
40 40 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    คงสตรี
2. เด็กชายไกรศร    เลี้ยงพรหม
1. นายทศพร    เพียสังกะ
2. นายสุทัศน์    เพิ่มพูล
22
41 41 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    นิยมธรรม
2. เด็กหญิงวิภาพร    แจ้งเล็ก
1. นายจิระพันธ์    นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา    กำเนิดบุญ
46
42 42 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐกมล    บุตรตะวงค์
2. เด็กชายวรพจน์    ประบุญเรือง
1. นางสาวประภาพร    แดงดา
2. นางสาวพิมพ์จันทร์    ทักทาย
54
43 43 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรวุฒิ    ตรีบุตรดี
2. เด็กชายนพฤทธิ์    ทมะนันต์
1. นางสาวจีรนันท์    สุสิงห์
2. นางธารทิพย์    ทานะ
9
44 44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณริยดา    จูงพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา    เคนบุปผา
1. นายสมยศ    เชื้อจำพร
2. นายแสงทอง    เหล่าสิงห์
17
45 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัญญาพร    ชินนวงค์
2. เด็กหญิงชุติมา    จันทะเวช
1. นายชัยรัตน์    ปรัสพันธ์
2. นางปิยวดี    ปัฐพี
46
46 46 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายภานุพันธ์    ดาวประสงค์
2. เด็กชายราเชนทร์    ขันรักษา
1. นางดวงใจ    เคนนี่
2. นายสุระชัย    ชอบเสียง
17
47 47 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายชัยมงคล    ทาสมบูรณ์
2. เด็กชายพัทรพงษ์    ชะนาเทศ
1. นางสาวปภาดา    ศรีนวล
2. นางรัชณีกร    ทาสมบูรณ์
43
48 48 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายศตวรรษ    ดวงแก้ว
2. นายฐาปกรณ์    สิงห์ทอง
1. นางสาวจิราภรณ์    นาเจริญ
2. นายรุณรงค์    อนันต์เรือง
9
49 49 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุทธชาติ    สมศรีแพง
2. เด็กชายอนันต์เทพ    บุตรชาติ
1. นายธนายุทธ    ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
ชนะเลิศ
50 50 โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายธนากร    ทำทรัพย์
2. เด็กชายพงศกร    เมฆวัน
1. นายสนิท    คะแก้ว
2. นางเปรมฤดี    ฆารเจริญ
24
51 51 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายทัศนพงษ์    หลักคำ
2. นายพศวัต    อินนา
1. นางสาวพัณณ์วรา    ชัยสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์    อักษรพิม
17
52 52 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภคนนท์    บัวผัน
2. เด็กชายจิรายุส    พุทธยศ
1. นายธีรพงษ์    สู่สุข
2. นายสุธีรัชต์    ทิพย์อักษร
17
53 53 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิลป์ศุภางค์    ชนะภักดิ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์    บูรณชัยสิทธิ์
1. นางรษา    วิลาจันทร์
2. นายสุเมฆ    วิลาจันทร์
14
54 54 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐกิตต์    พางาม
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ศรีบุญเรือง
1. นางสาววัชราพรรณ์    สอนจินซือ
2. นางสาวสุทราพร    กันทำ
32
55 55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายฉัตรชัย    จันทร์นวล
2. เด็กหญิงต้องตา    สบายดี
1. นางจีรนันท์    เค้าคำ
2. นายประสิทธิ์    ต้ายไธสง
54
56 56 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายกุลธร    หีบแก้ว
2. เด็กชายศิวกร    บุตราช
1. นายปริญญา    ยวงทอง
2. นางปัญจรัศม์    แซ่ตัง
6
57 57 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติพันธุ์    แสงดารากุล
2. เด็กชายพงศธร    สุวรรณี
1. นางนิจภารัตน์    คอนหาว
2. นางสุธาสินี    บุญมา
49
58 58 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    แสงฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา    กันเสนา
1. นางรพีพร    นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา    สีสมบัติ
49
59 59 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิทวัส    จำปาจันทร์
2. เด็กชายจัตุพงศ์    ระดาเสริฐ
1. นางสาวยุพดี    ปรีดี
2. นางสาวศศิธร    โสวงษ์
9
60 60 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปุระชัย    เหมกุล
2. เด็กชายกิตติธัช    มาพล
1. นายคินพรรณ    ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี    นามโส
24
61 61 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายทวีชัย    นิลสุวรรณ
2. นายธนากร    น้อยสารบัญ
1. นางชาลินี    สังข์วิเศษ
2. นางปานใจ    โพธิ์หล้า
24
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................