งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายพสธร    เชิดสันเทียะ
2. เด็กชายบัณฑิต    ศรีวรารักษ์
1. นายภัทร    พรมทองดี
2. นายวัยวุฒิ    วรชินา
39
2 2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤติญา    สิทธิการ
2. เด็กชายกฤษวรรธน์    สาลี
1. นายจักรภัทร    กุดทองดี
2. นางสาวภาวิณี    สุระใส
8
3 3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กชายนันทวัฒน์    สิงห์เสนา
2. เด็กชายพชรพงศ์    โคตรเพชร
1. นายอภิสิทธิ์    ฉัตรเฉลิม
39
4 4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายตะวัน    แสนกุล
2. เด็กชายปรัชญา    โสภณสา
1. นางกนกอร    ทิพยโสต
2. นางชมัยพร    ถิ่นสำราญ
14
5 5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ขันทะพล
2. เด็กชายชลทิตย์    สุยะลังกา
1. นายสมร    มาลา
52
6 6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนนนน    มั่นเหมาะ
2. เด็กชายพุทธชาต    โพธิ์คำ
1. นายราชนาวี    อุทุมมา
2. นายวิรากร    ภูมิพื้น
18
7 7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณพงษ์    สุนทรจารยะกุล
2. เด็กหญิงณริศรา    ฉอ้อนจังหรีด
1. นางพันธ์กมล    รัศมิ์ขาวพราย
2. นายศิรวัฒน์    รัศมิ์ขาวพราย
22
8 8 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรดา    ปุผาทาโน
2. เด็กหญิงปนัดดา    เปี้ยจุ้ย
1. นายพิชิต    ศิลาจันทึก
2. นางพิศมัย    บุญซำ
14
9 9 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิวัฒน์    สมการ
2. เด็กชายบรรพต    สีดา
1. นางพัทธ์ธีรา    เอ็ดเวิร์ดส์
39
10 10 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมนัสชนก    อินติยะ
2. เด็กหญิงกวิสรา    ชมบุญ
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นางอุ่นใจ    อาญาเมือง
39
11 11 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมาเรีย    โบร์มันน์
2. เด็กชายภูดิศ    สกุลทัศนบรรจง
1. นางสาวนันทวัน    เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา    บุญประสิทธิ์
24
12 12 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ชาวสวน
2. เด็กหญิงชนิภรณ์    เนื่องมัจฉา
1. นางสาวจีรนันท์    ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ภูบาลี
24
13 13 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกันต์กวี    ทองมา
2. เด็กชายปราบศึก    สงฆ์จันทร์
1. นางพจมาลย์    เบียดนอก
2. นายแสวง    กองทุ่งมน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 14 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปกรณ์    สมสร้าง
2. เด็กชายณัฐวัตร    พังตุ้ย
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ    กิตติรัตนบุตร
2. นายสิทธิโชติ    โคตรกระพี้
39
15 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณภัทร    เขตผดุง
2. เด็กชายธนวัฒน์    เหลือผล
1. นางสาวปวริศา    สีดามาตย์
2. นายอภิชิต    สิทธิโชติ
39
16 16 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายวิษณุ    สนกันยา
2. เด็กชายวรวรรษ    อามาตย์เสนา
1. นางชัญญ์ญาณ์    สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์    วรรณพันธ์
52
17 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวนิตยา    สวัสดิ์ประภา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส    จันทร์สมุทร
1. นางสุภาพร    สีส่อง
2. นายอภิดล    สิงห์วงษ์
54
18 18 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเบญจโชค    โชติกุล
2. เด็กชายศุภกรณ์    ยศอาลัย
1. นางสาววิภาพร    ชิณะแขว
2. นายไพรนคร    ชิณะแขว
5
19 19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายโกศัลย์    มะโนรัตน์
2. เด็กชายประเสริฐ    จำปาทิพย์
1. นางสาวกนิษฐา    โนนสูง
2. นางสาวมยุรี    อรรคบุตร
24
20 20 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายชญานนท์    แสงมาศ
2. เด็กชายสิริวัฒน์    จันทอง
1. นางสาวปวิตรา    สาริกา
2. นายวีรนนท์    โสภาบุตร
39
21 21 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปณัฐฐา    สารทอง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    อัฐแป
1. นายขวัญชัย    จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์    จันทร์แดง
7
22 22 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุชา    ธิมาชัย
2. เด็กชายพิทยุตม์    วิเศษแก้ว
1. นายชัชวาลย์    ศรีสุวรรณ์
2. นางอรุณี    ช่างปัน
54
23 23 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระวัฒน์    ศรีพรมมา
2. เด็กหญิงจีรภรณ์    สมประสงค์
1. นางกุสุมาลย์    สมประสงค์
2. นายสมศักดิ์    คันทะพันธ์
39
24 24 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    โรจนสุวรรณ
2. เด็กชายทุ่งกว้าง    ตะวังทัน
1. นางนิมมาน    ชื่นตา
2. นายพิทักษ์    ภูศรีฤทธิ์
60
25 25 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายอุดมชัย    อินอุเทน
2. เด็กชายริชาร์ด    เฮอเรร่า
1. นายบุญมา    ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์    พูลแสวงทรัพย์
22
26 26 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายนันทวัฒน์    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงอนุสรา    กุลสุทธิ์
1. นางสาวณฐินี    ไผ่เงินเล้ง
2. นางยุภาวรรณ    กุลสุทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 27 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยพล    ทายตะคุ
2. เด็กชายสหัสวรรษ    ขุนนคร
1. นายนิมิตร    บัวระภา
2. นายอุทัย    ไชยโชค
34
28 28 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนบดี    บุญลาภ
2. เด็กชายสมเกียรติ    ทวีสาร
1. นายนัฐวุฒิ    มูลทากรม
2. นายสุรศักดิ์    มีทาสา
58
29 29 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    เชื้อบุญมี
2. เด็กชายสุรัตน์    บุราณ
1. นายวีรวัฒน์    บุตรดา
2. นางสาวสุนิสา    อึ้งจันทร์
11
30 30 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศพัฒน์    วิพิมพ์สุทธิ์
2. เด็กชายปรมินทร์    โพธิ์นิล
1. นางสาวศิริจันทร์    ผ่องใส
2. นางสาวสุภิญญา    สุวอ
54
31 31 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศราพร    ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวัลย์    วรรณประเสริฐ
1. นางสาวสินใจ    เทินชัยภูมิ
2. นายสุรินทร์    เลพล
54
32 32 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาสกร    ทรงยินดี
2. เด็กชายณัฐกิตต์    โชคดี
1. นายกฤติเดช    จันทร์เพ็ง
2. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
24
33 33 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธรณ์ธันย์    บุตรชารี
2. เด็กหญิงชนพศุตฆ์    ปลัดขวา
1. นางมัณฑนา    เสาหล่อน
2. นายอนุพงษ์    กิคอม
21
34 34 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    กฤตเวทิน
2. เด็กชายรังสรรค์    แก้วคูนอก
1. นายอดุลย์    ไชยเสนา
14
35 35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณัฐกิตต์    แน่นอุดร
2. นางสาวเบญจวรรณ    วันวิเศษ
1. นางธิดารัตน์    ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์    จุมพล
12
36 36 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายคมสันต์    จันทึก
2. เด็กชายนิเวชน์    เที่ยงตรงจิตร
1. นางสาวณัฏยา    เวียงเหล็ก
2. นายพจน์    ชมภูวิเศษ
30
37 37 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนกานต์    คำพิลา
2. เด็กชายศิวกร    ยวงแก้ว
1. นายวีระยุทธ    พิมวงษา
2. นายส่งเสริม    สุทัศนะพานนท์
34
38 38 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    วิชัย
2. เด็กหญิงรัติยากร    สีดาพาลี
1. นางสาววิภาพันธ์    สันวัง
2. นายไพทูล    หาดคำ
4
39 39 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีระศักดิ์    แซ่โล้ว
2. เด็กชายวิชญะ    จันทร์อ่ำ
1. นายสมยศ    ระคนจันทร์
2. นายสิงห์ชัย    พัฒนพิเชษฐพงศ์
36
40 40 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    เพชรนอก
2. เด็กหญิงปัณฑิตา    ไชยคำภา
1. นางสาวกฤติมา    โชคโชติวัต
2. นายอมรินทร์    แก่งสันเทียะ
5
41 41 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรพล    ตราทิพย์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    บุรัมย์สูงเนิน
1. นายประเสริฐ    ครุฑใจกล้า
2. นายรัชภูมิ    ถนอมผล
30
42 42 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนัชชา    คูนา
2. เด็กชายสหัสวรรษ    สังขนิษฐ
1. นางสาวจีรนุช    พิมพ์ทวด
2. นางสาวสุกัญญา    กิ่งรังกลาง
8
43 43 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัฐธิชา    เสนสอน
2. นางสาวกมลธิดา    ใจเกื้อ
1. นางสาว สลีลา    ผกาสิทธิ์
2. นางสาวปิยนุช    รักพงศ์
18
44 44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    ฤทธิรัมย์
2. เด็กชายนรากร    สายเสมา
1. นายอนุสรณ์    ฤกษ์บางพลัด
2. นายอาทิตย์    คู่แก้ว
36
45 45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายระพีพัฒน์    ศุภโกศล
2. เด็กชายบุรัสกร    จันทะเวช
1. นางทัศณี    สุนิพันธ์
2. นางสาวสุภวรรณ    ธิวงศ์ษา
36
46 46 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายขวัญ    โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กชายสุทธิชัย    คำมินเสก
1. นายกิตติวัฒน์    ปัญตะยัง
2. นายสุรพล    กิ่มเกลี้ยง
13
47 47 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนภาภรณ์    คำวิเศษ
2. เด็กชายนวกิจ    ตรีเมฆ
1. นางสาวรัตนาวรรณ    บุญใหญ่
2. นางสาววิไลภรณ์    บรรพบุตร
14
48 48 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมรา    ทัศบุตร
2. เด็กชายนราวิชญ์    จตุรัส
1. นางพัชราวลัย    ศรีรักษา
2. นายอนุสรณ์    บุญศรี
39
49 49 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุทธิชัย    เกตุเอี่ยม
2. เด็กชายนฤเบศน์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นางขนิษฐา    สุวรรณนะ
2. นางรัชดาพร    สดใส
39
50 50 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรภพ    นรสาร
2. เด็กชายวิชชาสิน    สุทธิอาจ
1. นายพิเชษฐ์    ไชยเชษฐ์
2. นางสาววิภานี    ศิริพลบุญ
39
51 51 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร    กุลวงค์
2. เด็กหญิงศริษา    กิติราช
1. นายพีระวัฒน์    ศรีธรรมมา
2. นางสาววราภรณ์    ปัญเศษ
39
52 52 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวนัย    ดวงจันทร์
2. เด็กชายอนิรุธ    สุขใจ
1. นายวันเฉลิม    ไวยวุฒินันท์
2. นายวิสาร์ท    สีดามา
20
53 53 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    อุทธา
2. เด็กชายชนินทร์    เตือประโคน
1. นางรษา    วิลาจันทร์
2. นายสุเมฆ    วิลาจันทร์
59
54 54 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบงกช    พงษ์โพด
2. เด็กหญิงรัตติยา    อินทร์ชำนาญ
1. นายวีระยุทธ    ปริมาณ
2. นางสวยสม    ปริมาณ
ชนะเลิศ
55 55 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์    นาคดี
2. เด็กหญิงสุกฤตา    ธนาศัยกุล
1. นายชาญ    เริ่มรักรัมย์
2. นายวีรชาติ    สุภะเสถียร
39
56 56 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎา    สุจันทร์
2. เด็กชายนราวิชญ์    พรมราช
1. นางสาวศิริวรรณ    ดวงเพ็งมาตร
2. นายสาธิต    ปัดถาเดช
10
57 57 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธิติกร    ปักกาเวสา
2. เด็กชายณัชนนท์    ผจวบโชค
1. นายสมปอง    สระหนองห้าง
2. นางสาวสราลี    เคนหวด
24
58 59 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัญชนก    ศรีเสมอ
2. นางสาวภัคจีรา    เขตวิจารย์
1. นางวิภารัตน์    เวียงสงค์
2. นายสมคิด    ปทุมวัน
24
59 60 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนดล    เสนากิจ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    พิศณุ
1. นายคินพรรณ    ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี    นามโส
30
60 61 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายกิตติศักดิ์    สีหลิ่ง
2. นางสาวศิริมา    จิตรจักร์
1. นางศิริวรรณ    มีสารพันธ์
2. นางสาวสุธาวัลย์    ไชยขันธุ์
30
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................