งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 634
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายวาฤทธิ์    นันทา
2. นางสาวหฤทัย    เขียวแก้ว
1. นางสาววิรัลพัชร    นารี
2. นางสาวหฤทัย    คำสุเรส
32
2 2 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายธนฤทธิ์    ภูเชตวัน
2. นางสาวจริยา    โยธานันท์
1. นายวชิรวิชญ์    จิรโชติธราวัตน์
2. นางสาวศศิธร    เดชภูมี
8
3 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายกฤษดากร    โฮมแพน
2. นายกฤชวัชร์    สินธุเขตต์
1. นายวราพงศ์    ประเสริฐสังข์
2. นายวรายุทธ    พลเยี่ยม
32
4 4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรารัตน์    ราศรีใส
2. นายอธิพงษ์    อินทชุบ
1. นายอนุชา    บุญแสนแผน
47
5 5 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายณัฐวัฒน์    ทองโคตร
2. นายชัยยศ    บัวทอง
1. นางแสงเดือน    จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ    จันทร์ศรี
58
6 6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายปฐมพล    พรมกุล
2. นางสาวณัฐวัณย์    กงบุราณ
1. นายพีระวัฒน์    พิทักษ์วาปี
2. นายแสงประเสริฐ    เหมธุวนนท์
51
7 7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกฤติน    จ่าภา
2. นายวัชรพล    ศรีสุวรรณ์
1. นายสวรรค์    ดวงมณี
45
8 8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายณัฐ    สระทองหลาง
2. นายศิริศักดิ์    แดงเด่นศรี
1. นายวินัย    หนุนกระโทก
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
9
9 9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววราพร    ภูคำศักดิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์    โพธิจักร
1. นางพิสชา    ยังกระโทก
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์    ทองผากุลธิวงษ์
43
10 10 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลวรรณ    วัชระ
2. นางสาวพลอยไพรริน    โภชน์พรมราช
1. นายนฤพนธ์    ดีพันธุ์
2. นางสาวอภิญญา    สมน้อย
11 11 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฏฐพล    พันธุ์เพชร
2. นางสาวพิชญาดา    อนันตะบุตร
1. นายกิตติพงศ์    สินขุนทด
2. นางสาวสุธาทิพย์    เหวขุนทด
55
12 12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายเจษฎาพงศ์    ขอพ่วงกลาง
2. นายจักรพงศ์    ดอกพิกุล
1. นางสาวจิราวรรณ    ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์    อภิญญาพงศ์
35
13 13 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนิษา    บัวหลวง
2. นางสาวปิยะฉัตร    วังคีรี
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางทิพวรรณ    เสตะพยัคฆ์
52
14 14 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงษ์    นนตรี
2. นางสาววริษา    รัตนเมือง
1. นายณัฐวุฒิ    อัคราช
2. นางทิพวัลย์    ไชยวาน
57
15 15 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายบัณฑิต    ชนะพจน์
2. นายพีระชัย    ราชโสภา
1. นายสุวัชชัย    อาษาสร้อย
2. นางสาวอรทัย    จ่าเหลา
25
16 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายจักรวัฒน์    ศรีชัยมูล
2. นายยุทธชัย    ศรีชัยมูล
1. นายนพดล    แก้ววิเศษ
2. นางสาวปรียาภรณ์    พิชัยวัตต์
16
17 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวพัชรวภา    โยวราช
2. นายนฤมินทร์    สมโชค
1. นางพัชรินทร์    อุชชิน
2. นางสาวรจนา    ศรีทุม
23
18 18 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายสุประกิต    สารรักษ์
2. นายธนวินท์    ผาสุจิตร
1. นายกิตติ    สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ    จิบจันทร์
39
19 19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายภูมินทร์    มั่นคง
2. นายบุรินทร์    อรรคบุตร
1. นายก้องหล้า    พรมดวงดี
2. นายณัฐพล    บัวพันธ์
59
20 20 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายสมภพ    สุธาอรรถ
2. นางสาวน้ำทิพย์    ไชยโชติ
1. นายวุฒิสรณ์    พิชญสมบัติ
2. นางสาวอุไร    ครบสุวรรณ
4
21 21 โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายชาญณรงค์    ยะลา
2. นางสาววราเทพ    เนียมพันธ์
1. นายชิณภัทร    บุญวิเศษ
13
22 22 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    ชูรัตน์
2. นายเกียรติศักดิ์    ชลธีกูล
1. นายภูริช    รอดวินิจ
2. นายวินัย    ศรีใสคำ
53
23 23 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายพุทธรักษา    ศรีดี
2. นายเกียรติชัย    อุตคุต
1. นางนิภาลักษณ์    นาเมืองน้อย
2. นายอภิรักษ์    นาเมืองน้อย
23
24 24 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวสไบแพร    วงศ์ศิริ
2. นางสาวอัจฉรียา    อินาลา
1. นายพรศักดิ์    วงศ์ศิริ
2. นางสาวศศิธร    บุญชวลิต
20
25 25 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายพรรษวุฒิ    พุฒซ้อน
2. นางสาวนิศาชล    คำภิลัง
1. นายสนั่น    ต้อยสิมมา
2. นางอรอุมา    สมรฤทธิ์
34
26 26 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาวดวงกมล    ทองมหา
2. นางสาวรุ่งนภา    ทองอินทร์
1. นายทักษิณ    มวลมนตรี
30
27 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายฐิติ    บุญญาพิทักษ์
2. นายพงษธร    สาลีวงศ์
1. นายพิษณุวัชร์    สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา    มงคลล้ำ
41
28 28 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายนฤนพ    สามพันเย็น
2. นายอนุสรณ์    คลังระหัด
1. นางสุพัตรา    สิงห์สถิตย์
50
29 29 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยวรรณ    เนธิบุตร
2. นางสาววรรณวิภา    จำปาจวบ
1. นายธงชัย    รักษามั่น
2. นางนิศรา    รักษามั่น
5
30 30 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวดารุณี    ภูดานุ
2. นางสาวเจนจิรา    แซ่ว่าง
1. นางสมคิด    ชินนะ
2. นายไอยรา    เตือนสกุลพันธ์
18
31 31 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิการ์    พันจันทร์
2. นายสราวุฒิ    ยอดกูล
1. นายนพฉัตร    ปาประลิต
2. นายสุรินทร์    เลพล
30
32 32 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปกรณ์    ตึกขาว
2. นายวงศธร    เชิดสูงเนิน
1. นายสุติพงษ์    อมูลราช
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
12
33 33 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสรา    มีคำ
2. นางสาวสุดารัตน์    นาสิงคาร
1. นางสาวทิพย์ธิดา    ชุมชิต
2. นายสุริยา    งามเจริญ
44
34 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    ดอกนารี
2. นายสิทธิพงษ์    บับพาน
1. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
2. นางวิทชรียา    ทองผาย
40
35 35 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายคมเพชร    มีทรัพย์
2. นายศราวุธ    โพธิ์ภูมี
1. นางสาวดวงใจ    มาตรวังแสง
2. นางปาริฉัตต์    ไวคำ
13
36 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบุษกร    ภักดีวัน
2. นางสาวศิริพร    ดอนน้ำขาว
1. นายปัฐฏิพนธ์    นนทะโคตร
2. นายสาคร    ชำนาญพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
37 37 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์    เปรมทา
2. นางสาวสุรภา    คันธกุลดุษฎี
1. นางทิวาพร    หลอมประโคน
2. นายสมหมาย    หลอมประโคน
18
38 38 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริฉัตร    คลังใหญ๋
2. นางสาวปิยาภรณ์    สายทอง
1. ส.ต.ต.กัมปนาท    เกษแก้ว
2. นางผกาวดี    สุวงศ์
21
39 39 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปัญพัฒน์    แดงงาม
2. นายศราวุธ    สนองผัน
1. นางจินดาพร    บุญหมั่น
2. นายวัชรินทร์    ผลจันทร์งาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
40 40 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายชัชวาล    พรหมวิชัย
2. นายสุริยา    จิตรชัย
1. นายสามารถ    ไตรณรงค์
49
41 41 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นางสาวจตุพร    เจริญคุณ
2. นางสาวดลฤทัย    ภิรมย์ไกรภักดิ์
1. นายชัชวาลย์    กาจหาญ
2. นายธีระพงษ์    มะลัยทิพย์
35
42 42 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวไพริน    บำรุง
2. นางสาวชุติมา    เม่นเกาะ
1. นายประสิทธิ์    สุจำนงค์
2. นายอัครเดช    ทาณรงค์
26
43 43 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายพงศ์ปณต    ณ อุบล
2. นายธีรุตม์    บูระพันธ์
1. นายประเสริฐ    ชัยแสง
2. นายสาโรจน์    บุญศักดิ์ดี
22
44 44 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายเอกพล    ทะนงค์
2. นายวีรภัทร    ศรีหล้า
1. นายกิตติชัย    อรจุล
2. นายสรศักดิ์    สารีอาจ
46
45 45 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายปฏิภาณ    ขวาอุ่นหล้า
2. นายคณิต    สายทอง
1. นายฉัตรยา    ป้องสิงห์
2. นางบุปผา    มุระชีวะ
48
46 46 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวสุนิสา    ศรีบ้านบาก
2. นางสาวสุรัตน์ดา    ปั้นริ้ว
1. นายประสิทธิ์    สายสุวรรณ
2. นายอารมย์    บุญห่อ
42
47 47 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุฒิ    จันทรา
2. นางสาวศวิตา    ศรีนวล
1. นางสาวนิพาภรณ์    ส่งเสริม
2. นายไพฑูรย์    กุลพันธ์
ชนะเลิศ
48 48 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญจิรา    โสนาคา
2. นางสาวน้ำทิพย์    พารักษ์
1. นางนภาพร    บัวทอง
2. นางสาวเยาวเรศ    ภูหมั่นเพียร
27
49 49 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรวดี    จันทวงค์
2. นายทศพร    คำเพชร
1. นางผ่องพรรณ    นันทราช
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
38
50 50 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวพิยะดา    ปทุมวัน
2. นางสาวน้ำฝน    พินิจมนตรี
1. นายนิกร    มาระมิ่ง
2. นายเสด็จ    แก้วแสนเมือง
10
51 51 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายธนกิตต์    ไกรธิราช
2. นางสาววรพรรณ    ตั้งใจธรรมโชติ
1. นางสาวพัณณ์วรา    ชัยสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์    อักษรพิม
6
52 52 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชนีกร    เสียงวังเวง
2. นางสาวสุรภา    ฉินพลิกานนท์
1. นางสาวพรทิพย์    มาพิทักษ์
2. นายสุธีรัชต์    ทิพย์อักษร
10
53 53 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายสันติสุข    พิกุล
2. นายเบญจมพล    เรียมสันเทียะ
1. นายวินัส    ใยยอง
2. นางอัจฉรา    วงศ์อามาตย์
27
54 54 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอาภาภรณ์    เที่ยงนนดา
2. นายธาวิน    บุตรศรี
1. นางสาววัชราพรรณ์    สอนจินซือ
2. นายวีระยุทธ    ปริมาณ
16
55 55 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายจิตกร    สิริไสย์
2. นายวสันต์    พรดี
1. นางจารุณี    พวงประโคน
2. นายทวีศักดิ์    สายกระสุน
56
56 56 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาววนิดา    พงอุดทา
2. นายกิตติศักดิ์    บุษบงค์
1. นางดาวใจ    ศรีสองเมือง
2. นายรัตนศักดิ์    ฟักทอง
37
57 57 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    ลุนดาพร
2. นางสาวชุตินันท์    ปัตตาเนย์
1. นางสุภาศินีย์    เรืองบุญ
54
58 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวสุธิดา    จำละคร
2. นายศราวุธ    ศิริวัง
1. นางพรรณิภา    กมลปรีดี
2. นายลิขิต    ไชยเดช
15
59 59 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอินชญา    จุฬุวรรณ
2. นางสาวศิริลักษณ์    โพธินาม
1. นางสาววิภาดา    ผลาเลิศ
2. นางเอื้อการย์    คำภักดี
7
60 60 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายรณชัย    แก้วคำจันทร์
2. นายอติเทพ    ทองยา
1. นางสาวชลธิชา    วงศ์พระจันทร์
2. นายวิษณุกรณ์    ภูโททิพย์
29
61 61 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายสุเมธส    ยันตะบุศย์
2. นายนัฐกร    รวมทรัพย์
1. นางสาวนภาพร    อัยวรรณ์
2. นางนิภาภรณ์    วรสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................