งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา    โพธิ์สุวรรณ
2. นางสาวจันทวรรณ    กรมน้อย
1. นายคมกริช    บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา    ผ่องแผ้ว
50
2 2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวตรีรัตน์    เหล่าศรีพล
2. นายวราเทพ    กองชัย
1. นายรัศมี    พุดสีเสน
2. นางสุมาลี    ชนะดี
5
3 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวสายสุรีย์    จิตรจำนงค์
2. นางสาวกฤติยา    เขตเสนา
1. นายอุทัย    ศิลแสน
2. นางสาวเบญจมาส    สิงหาทิพ
36
4 4 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    โพธินาม
2. นางสาวอาทิตยา    ห่อศรี
1. นายครรชิต    เทพวงค์ษา
2. นายวิทยา    บุตรโยธี
14
5 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายวิษณุ    บริบูรณ์
2. นางสาวโสภิดา    กุลชาติ
1. นางสาวฐาปรานี    แก้วแวงสิ่ว
2. นางสาวศรัญญา    สุขล้าน
50
6 6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายนลธวัช    พันพรมมา
2. นายรัฐเขตต์    สกุลสารทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์    วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี    อุทุมมา
50
7 7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจิรภัทร    สายขุนทด
2. นางสาวเกศินี    ชุ่มหมื่นไวย
1. นางจิราภรณ์    ศิริสุรักษ์
2. นายปฏิยุทธ์    ไทยนันทน์
50
8 8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวีรพล    ตาดไธสง
2. นายสนธยา    เจียงวงค์
1. นางสาวลลิตา    มูลหา
2. นายเฉลิมพงศ์    ผินงูเหลือม
50
9 9 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายปรินทร์    บูรณ์กุศล
2. นางสาวรุจิรา    รอดนอก
1. นางกนกวรรณ    บุญวิจิตร
2. นางจุฑามาศ    มีกุดเวียน
50
10 10 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธิติ    พิพัฒนพฤกษา
2. นายภัคพล    ศิริพจน์
1. นางหนึ่งฤทัย    โทรัตน์
36
11 11 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวโสรญา    แก่นสันเทียะ
2. นางสาวชลิตา    ฤทธิรงค์
1. นางสาวสมพิศ    บัตรจัตุรัส
2. นายสุเมธี    เกษร
36
12 12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวโชติมณี    แสนทวีสุข
2. นางสาวพัชรินทร์    หมั่นคง
1. นายทิวากร    หวันลา
2. นางสาวพัชรีย์    หนูมะเริง
9
13 13 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกีรติกาญจน์    ฟ้าบัง
2. นางสาวสายใจ    ขวาแซ่น
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางทิพวรรณ    เสตะพยัคฆ์
9
14 14 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายเลอพงษ์    วาระสิทธิ์
2. นายเกษม    ฉันทพัฒนธรรม
1. นายวิทยา    วงศ์กลาง
2. นางสาวสุรภา    สุโพธิ์แสน
18
15 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายธีรกิต    บุตรอินทร์
2. นายศรชัย    เสมามิ่ง
1. นายพงศกร    โกชารักษ์
2. นางสาวสุภาพรรณ    จำปาแดง
6
16 16 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลพร    เทือกโฮม
2. นางสาวมัลลิกา    เหมือนขุนทด
1. นางจุฑาทิพย์    โพธิ
2. นางสาวเพชร    คำทาสี
36
17 17 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายปริญญา    มัคราช
2. นายวิโรจน์    ธนะภูมิชัย
1. นายทรงพล    ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา    ทิพยวิชิน
61
18 18 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายอัยการ    ศิริโท
2. นายอนุวัฒน์    พงษ์พิมพ์
1. นายประหยัด    แถลงสุข
2. นางศิริลักษณ์    อรรคชาติ
14
19 19 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายปริพนธ์    พันธ์วิไล
2. นายสมพงษ์    ลุนผง
1. นายยงยุทธ    สมบัติ
41
20 20 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายจักรพงษ์    มังคชาติ
2. นายวุฒิชัย    งามนัก
1. นางวิไลพร    จิตต์มั่นการ
2. นางสาวสุพพตา    สิทธิรักษ์
50
21 21 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวเวธนี    ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวปนัสยา    คมศรี
1. นางคำรวม    ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์    บุญเสริม
44
22 22 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายกิตติพศ    มาลัย
2. นายรุ่งชัย    นาคศรี
1. นายยุทธชัย    โกลิยวงศ์สกุล
2. นายอิสระ    นันทจักร์
25
23 23 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวนวลจันทร์    อินทนาม
2. นางสาวพิมลพรรณ    ประเสริฐสังข์
1. นายณัฐวุฒิ    ศรีละโคตร
2. นายวิรุฬ    แก่นบุบผา
14
24 24 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายอธิวัฒน์    วารี
2. นางสาวกษกร    วงษ์ธิ
1. นางนิษฐ์วดี    ชุติภัทร์บัณฑิต
2. นายพรศักดิ์    วงศ์ศิริ
25
25 25 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายชนาธิป    รัฐเสรี
2. นายธัชเศรษฐ์    โชติศิวัชโตบุญ
1. นายทินกรณ์    วรกา
2. นายวัชรพงษ์    บริเอก
25
26 26 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายภาคิล    วังคะฮาต
2. นายพิทยุตม์    ปัททุม
1. นายกิติกร    ชุติมันตานนท์
2. นางสาวสุดารัตน์    มูลขาว
14
27 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายกรวิชญ์    โคศรีเพชร
2. นายจิรายุ    ธรรมมา
1. นายพิษณุวัชร์    สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา    มงคลล้ำ
41
28 28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายวนัส    อ่อนแพง
2. นายตะวัน    แก้วโบราณ
1. นายธีรวัฒน์    ศรีบัวรินทร์
2. นายองค์    บุตรวิลัย
36
29 29 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายเจษฏาพร    สิงห์สถิตย์
2. นายชนาทิป    หอมทรัพย์
1. นายธงชัย    รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร    แสงขาว
18
30 30 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายคีรีกรณ์    บุญโยธา
2. นางสาวน้ำฝน    เลียงกาทิพย์
1. นายสถาพร    ดีหอม
2. นายอัครเดช    โพธิญาณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉราภรณ์    ฝ่ายสงค์
2. นางสาวปราณี    แก้วสาลี
1. นายดุษฎี    บุญแสนแผน
2. นางปาริชาติ    จารุพงศ์ ชัยแสง
4
32 32 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเรืองรุชติ    ลาดโลศรี
2. นายกิตติภณ    พงษ์ภักดิ์
1. นางสาวธนัญชา    พิทยาเสถียร
2. นายวีระพล    เจริญชนม์
18
33 33 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภาณุพงษ์    หาปัชชา
2. นางสาวอริสรา    มีคำ
1. นางสาวทิพย์ธิดา    ชุมชิต
2. นายสุริยา    งามเจริญ
25
34 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพงศกร    แว่นใหญ่
2. นางสาวรุ่งฤดี    ภู่สว่าง
1. นายจักรพันธ์    ทองผาย
2. นายสราวุธ    ศรียางนอก
25
35 35 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเกศินี    สะตะ
2. นางสาวสิริยากร    ทาศิริ
1. นางสาววาทินี    บัวพัฒน์
2. นายสุระ    น้อยสิม
50
36 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุภัค    นาคทองคำ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์    กองสมบัติ
1. นางนิตยาพร    กินบุญ
2. นายศรุต    จิตติธำรงเดช
18
37 37 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐฐินันท์    สาระกิจ
2. นางสาวสุชาดา    ยืนยาว
1. นายชัยกร    สุขนิรันดร์
2. นางสาวอุรัจชา    เตียงทอง
50
38 38 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอาภัสรา    กระแสโท
2. นางสาวจิราลักษณ์    ม่วงทอง
1. นางธนพร    พัตราภักดิ์
2. นายสามารถ    พัตราภักดิ์
25
39 39 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายสิทธิชัย    สกุลแก้ว
2. นายเนติพงศ์    ทองอ้ม
1. นายวัชรินทร์    ผลจันทร์งาม
2. นางอิงอร    ผลจันทร์งาม
25
40 40 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายสิทธิพล    รอดมา
2. นางสาวบุษยา    ไข่หงษ์
1. นางสาวพลอยรสา    แสงลุน
2. นายสนธยา    เหิมหาญ
44
41 41 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายพงภัค    จำรัสลาภ
2. นายศรราม    ภูมิคอนสาร
1. นายประเสริฐ    ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์    พิมณาคุณ
9
42 42 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยา    จันทศิลา
2. นายพงษ์พัฒน์    ธนะศรี
1. นางจารุณี    คงสตรี
2. นายพิเชษฐ    คงสตรี
6
43 43 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภนิดา    สายทอง
2. เด็กหญิงฐานิตา    ปริณาพล
1. นายชัชวาล    ใจโชติ
2. นางพิมพ์สุดา    สันพนวัฒน์
60
44 44 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายรฐชน    อาจหาญ
2. นายศราวุฒิ    ขาวสะอาด
1. นายวัลลภ    บุญช่วย
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา    หิรัญกวิณพงศ์
18
45 45 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายพงศธร    บุญมี
2. นายสยมภู    ภูงาม
1. นายภาณุวัฒน์    อุปมา
2. นายรัชพล    ศุภโกศล
25
46 46 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายธนวัฒน์    เจียวิริยบุญญา
2. นายชานุภาพ    วิรัตน์จันทร์
1. นางดวงใจ    เคนนี่
2. นายสุระชัย    ชอบเสียง
50
47 47 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายธีรโชติ    สิมพันธ์
2. นายอภิสิทธิ์    ศิริวัฒนาทกุล
1. ว่าที่ร้อยเอกกชภูมิ    ศรีละวรรณ
2. นางจิตติมา    โนนน้อย
18
48 48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    พูลเพิ่ม
2. นายยุทธชาติ    สุภาพิมพ์
1. นางภาวิณี    โสลักษณ์
2. นางสุวีรา    สุดาเดช
44
49 49 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายเดชาธร    พลราชม
2. นางสาวธราทิพย์    แม้นชัยภูมิ
1. นายธนายุทธ    ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
25
50 50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวอัยรดา    จันทร์สุพันธ์
2. นางสาวลลิตา    ปานจันทร์
1. นางสาวกิริยา    ทิพมาตย์
2. นายภานุพงษ์    สุวรรณรงค์
18
51 51 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายภานุเดช    โคตรสี
2. นายพงศธร    คิ้วราชแยง
1. นายสุริยะ    วานะวงศ์
2. นายอิทธิช้ย    ประธาน
25
52 52 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวประณยา    อรรคมุต
2. นายวรุตม์    พฤฒิธรรมกูล
1. นางสาวพรทิพย์    มาพิทักษ์
2. นางโสมวรรณ    แฝงเวียง
6
53 53 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชลิตา    มอมประโคน
2. นางสาววันวิสา    สันอาษา
1. นางรษา    วิลาจันทร์
2. นายสุเมฆ    วิลาจันทร์
41
54 54 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวรรณ    ดำเสนา
2. นางสาวธมลวรรณ    เสาวกุล
1. นางสาวจรรยา    โดดไธสง
2. นางนันทา    แป้นดวงเนตร
25
55 55 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายบดินทร์    วิรุนระพันธ์
2. นางสาวดวงกมล    จิระภักดิ์
1. นางจินตนา    ยารัมย์
2. นางพิมพ์พิศา    นาคขำ
44
56 56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายพิชามญช์    มิตระวิจารณ์
2. นายพิชญุตม์    อินทะวุธ
1. นายธีรพงศ์    บุญประจักษ์
2. นายยุทธการ    พราหมณ์กระโทก
44
57 57 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวมาลินี    ปินะสา
2. นางสาวพัชรีพร    พานิชย์
1. นางสาวพรสุดา    เอกศิริ
2. นางสาวเนตรภาพร    มงคลพิศ
12
58 58 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวอาทิตยา    จูปรางค์
2. นางสาวขนิษฐา    ศรีตระกูล
1. นางรพีพร    นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา    สีสมบัติ
12
59 59 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาสินี    มนทชาติ
2. นายอธิพงษ์    นาชัยโชติ
1. นายจตุรงค์    กมลเลิศ
2. นางสาวยุพดี    ปรีดี
ชนะเลิศ
60 60 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายสุทธินันท์    ภูถาวร
2. นางสาวพรณภา    วงศ์นคร
1. นายวิทวัส    วรหาญ
2. นายสมัย    ภูชาบุตร
44
61 61 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชกานต์    ปัตลา
2. นางสาวทัชวรรณ    อันสงคราม
1. นางชาลินี    สังข์วิเศษ
2. นางปานใจ    โพธิ์หล้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................