งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 080
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธา    สัตนาโค
2. เด็กชายปฏิภาณ    วิลัยพิศ
1. นายชัยมงคล    ภูโกสัย
2. นายปริญญา    เกษมสุข
20
2 2 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิณประภา    โสโป
2. เด็กหญิงสุทธิดา    จอมคำสิงห์
1. นายทองคำ    เพ็ชรหงษ์
2. นางพนมวัลย์    นาวารี
36
3 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายสหพล    พลเยี่ยม
2. นางสาวกัลยรัตน์    ธะนาไสย์
1. นางสาวชลยา    เมาะราษี
2. นางวชิรมน    ประเสริฐสังข์
41
4 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลิตา    วิริยะมั่งมี
2. เด็กหญิงพาขวัญ    เศวตกนิษฐ์
1. นางสาวธิดาวรรณ    กุลโฮง
2. นายสายัณห์    อินทมาตย์
31
5 5 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริประภา    กุดทะรัก
2. เด็กชายสราวุฒิ    โพธิ์ศรี
1. นางสาวฐาปรานี    แก้วแวงสิ่ว
2. นายปริญญา    กล้าหาญ
36
6 6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักดิ์สิริ    อารีรมย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    จันทองศรี
1. นางสาวจิราพัชร    อินทะริง
2. นางสาวชไมพร    วรรณสุทธะ
15
7 7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชพร    พูนศรี
2. เด็กหญิงกิตติยา    นิติธรรมกุล
1. นางนันทิยา    คะเชนทร์ชาติ
2. นางสาววิชุดา    ห่อประภัทร์พงศ์
26
8 8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    เหล็กอยู่มะดัน
2. เด็กชายอรรถพล    มนทองหลาง
1. นางสาวธันยนันท์    ป่าสลุง
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
36
9 9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงระวีวรรณ    มหาเวช
2. เด็กหญิงปภัสรา    ไชยรัมย์
1. นางพิสชา    ยังกระโทก
2. นางสาววรัติญา    ไพลกลาง
22
10 10 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์    นฤสุข
2. เด็กหญิงเมสินี    ชัยโคกสูง
1. นายธนวัฒน์    ชำนาญ
14
11 11 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรกฤษ    ชอบจิตร
2. เด็กชายศุภกฤต    วนสันเทียะ
1. นายสุพัฒน์    พงศ์พิพัฒนา
41
12 12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชุติมา    มหาดไทย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช    สุมินทนะ
1. นางสาวพัชรีย์    หนูมะเริง
2. นายสมชาติ    เตี้ยไธสง
22
13 13 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสุรพล    ลิ้นทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา    ต๊ะติ๊บ
1. นางสาวฐิติรัตน์    เทศไธสง
2. นายวีระ    เปลี่ยมไธสง
54
14 14 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิไลวัลย์    จันทะนัน
2. เด็กหญิงชลนิณา    รัตนคุณ
1. นางทิพวัลย์    ไชยวาน
2. สิบเอกพลวิสิษฐ์    นามีผล
46
15 15 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    สืบแสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ผาตะนัน
1. นางสาวปาริฉัตร    วงษ์เจริญ
2. นายสถาพร    วงศ์จิรานุวัฒน์
15
16 16 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิธิกร    สร้อยสะนู
2. เด็กชายชัชวาลย์    บวบทอง
1. นางวิภารัตน์    พิมพ์ศรี
2. นายสิริมาศ    ราชภักดี
41
17 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทวินันท์    นวลคำสิงห์
2. เด็กชายชาญวิทย์    พรมจักษ์
1. นางสาวขนิษฐา    สวรรค์พรม
2. นางสาววิภาวรรณ    วรเมธาพงษ์
36
18 18 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรายุทธ    พละศักดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา    ไชยสิทธิ์
1. นางกนกวรรณ    ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์    ก้อนคำ
46
19 19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิลวรรณ    ชมชื่น
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    บรรเลงทรัพย์
1. นางสาวพัชรินทร์    มากมล
2. นางศุภานัน    บำรุงธนรัชต์
46
20 20 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายครองภพ    บุตรวงษ์
2. เด็กชายเอื้ออังกูรณ์    สาลิวงษ์
1. นายนัฐกร    เจริญศรี
2. นายสุวัฒน์    เกิดปราชญ์
54
21 21 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายวายุภักษ์    พรหมชา
2. เด็กชายชาญชัย    คำตรงใจ
1. นายจรัญ    ศิริชนะ
2. นางสาวดวงรัตน์    ปัญญาวัน
50
22 22 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสรัญญา    อุ่นทวง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี    อัครพัฒน์
1. นางจุฬาลักษณ์    พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์    ปราบโสม
26
23 23 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชื่นตา
2. เด็กชายธนกร    วโรรส
1. นายณัฐวุฒิ    ศรีละโคตร
2. นายธวัฒชัย    รัตนะวัน
54
24 24 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    มังคละคีรี
2. เด็กหญิงอรธนา    จูมเป่า
1. นางนิษฐ์วดี    ชุติภัทรบัณฑิต
2. นายศักดิ์ชัย    หลวงละ
10
25 25 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    ชัยยา
2. เด็กชายนิรวิทย์    สีผาบ
1. นางรัชนี    สมรฤทธิ์
41
26 26 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ศรีสำอาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    รองหานาม
1. นายปรียา    พ้นภัย
2. นางอมร    บรรจง
33
27 27 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธวัช    สุโขยะชัย
2. เด็กหญิงอรทัย    ชัยสิทธิ์
1. นางสาวอลิษา    หาดนิล
2. นายอาทิตย์กมล    แสนใจวุฒิ
15
28 28 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    สิงทัน
2. เด็กหญิงอารยา    พรมพุทธา
1. นายพลกฤต    บุญอินทร์
2. นางสาวรำเพียร    น้อยเชียงคูณ
35
29 29 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์    สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สารมโน
1. นายธงชัย    รักษามั่น
2. นางนิศรา    รักษามั่น
4
30 30 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิสิฐ    โพตะสี
2. เด็กหญิงสุจิตรา    ทองคำ
1. นางสาวปิยพร    จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา    เอกกัณหา
12
31 31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    บุญสนัด
2. เด็กหญิงสุชัญญา    วงศ์วิริยะชัย
1. นางปาริชาติ    จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นายยุทธพงษ์    สีลาขวา
41
32 32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิลทิพย์    จันทปัญญา
2. เด็กหญิงอารยา    สร้อยหิน
1. นางวิลาสินี    โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์    ใจเอ็นดู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 33 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณพร    อุตตะมะ
2. เด็กหญิงอัจฉรา    โนนบุตรศรี
1. นางสาวทิพย์ธิดา    ชุมชิต
2. นายสุริยา    งามเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ขีดเข้ม
2. เด็กหญิงพรทิพย์    มิเถาวัลย์
1. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
2. นางวิทชรียา    ทองผาย
22
35 35 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐกิจ    คำภูธร
2. เด็กชายเอกนรินทร์    มาศงามเมือง
1. นางสาวชญาณิทิพย์    บุญลบ
2. นางณัฐภัสสร    เพชรธนกุล
15
36 36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปนัดดา    ก้อมมังกร
2. เด็กหญิงณัฐพิชา    เหลาเพ็ง
1. นางนิตยาพร    กินบุญ
2. นายสาคร    ชำนาญพล
ชนะเลิศ
37 37 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายกีรติ    เห็นสุข
2. เด็กชายปรเมศร์    ปรึกษาดี
1. นางสาวพรรัตน์    วงศ์เดิมดี
2. นายวิละ    สมเจริญ
46
38 38 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธารินี    ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงนภาพร    บุรีรัตน์
1. นางรัสนา    อนันตสุข
2. นางสาววิไลพร    โนนคำ
50
39 39 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    สุทธิสา
2. เด็กชายสุรวุฒิ    บุญสอน
1. นางจินดาพร    บุญหมั่น
2. นางสาวชมพูนุท    ฉลาดเฉลียว
50
40 40 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธิติวุฒิ    ไต้สันเทียะ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    บุญเริ่ม
1. นางสาวจิราพร    ปิวจันทึก
2. นายวัชรากรณ์    เบ้าจันทึก
36
41 41 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐากูร    บูญเกื้อ
2. เด็กชายชานนท์    รักสุจริต
1. นายชัชวาลย์    กาจหาญ
2. นางสาวสาวิตรี    พิมพ์เมืองเก่า
54
42 42 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวมัจฉา    จรแก้ว
2. นางสาวพรพรรณ    ขจรวงศ์
1. นายสราวุฒิ    ชาลีเครือ
54
43 43 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ศิริวงศ์บุญมี
2. เด็กหญิงพนิดา    สุทธิบุตร
1. นางพิมพ์สุดา    สันพนวัฒน์
2. นางรุ้งเพชร    ทองคำสุข
26
44 44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปารเมศ    ปีวสาร
2. เด็กหญิงอิสราพร    ไชยสลี
1. นายอาทิตย์    คู่แก้ว
2. นายแสงทอง    เหล่าสิงห์
54
45 45 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายเอื้ออังกูร    แสวงผล
2. เด็กชายแดนสมบัติ    ศรีลาเลิศ
1. นายฉัตรยา    ป้องสิงห์
2. นายทนงศักดิ์    เจริญจิตร
8
46 46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชราภา    สินธุประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปาลิตา    บุตรคาม
1. นายณิชพงศ์    บุตราช
2. นางสาวยุพาภรณ์    บุญไพโรจน์
61
47 47 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์    พิมประจิตร
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์    หอมหวล
1. นางพรหมพร    เพื่อสุข
2. นางสาวพัชราภรณ์    สายทากุล
6
48 48 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัครพล    โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงอติมาพร    เดชา
1. นายธนธรณ์    โกมลวรรค
2. นางวนิดา    เอราวรรณ
34
49 49 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    ศูนย์ศร
2. นางสาวธิวาพร    ศูรศร
1. นางบรรดล    บุญพาเกิด
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
10
50 50 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภัชชา    ชินะคำ
2. เด็กหญิงสุภาพร    เมืองแทน
1. นายนิกร    มาระมิ่ง
2. นายเสด็จ    แก้วแสนเมือง
7
51 51 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรมมิตร
2. เด็กชายนัฐพงษ์    เมตุลา
1. นางปัณษ์วนัช    ศุภรรัตน์
2. นายสุทธิชัย    สร้างช้าง
5
52 52 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรภัทร    พุทธยศ
2. เด็กชายจุฑาภัทร    ทิวทอง
1. นางสาวนริศร์ธรา    คุ้มไพทูรย์
2. นางนันทวรรณ    แมนประโคน
26
53 53 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงพิยดา    กุสะรัมย์
1. นางสาวมุกดา    พลพวก
2. นางรินลดา    สมัครสมาน
15
54 54 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปาลิต    ปราตะนัง
2. เด็กหญิงศิริกัญญา    เย็นไธสง
1. นางวนัสนันท์    บัวชุม
8
55 55 โรงเรียนทศพรวิทยา สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายสหรัถ    สอนสวาท
2. เด็กชายภูมินทร์    เชิงสะอาด
1. นายอดิศักดิ์    จูไธสง
2. นางอรวรรณ    จูไธสง
26
56 56 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    โชติกันจานิจ
2. เด็กหญิงปฏิญญา    สถิตย์วัฒน์
1. นายปริญญา    ยวงทอง
2. นางเนาวรัตน์    ปะกินำหัง
20
57 57 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    แก้วพิลา
2. เด็กชายจิรายุทธ    นามมนตรี
1. นายนิพนธ์    ใบสน
2. นางสาวสุปรียา    ใบสน
22
58 58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    สาสิงห์
2. นางสาวจุฑามาศ    จันวงษา
1. นายอัครพงษ์    ช่างนอก
2. นางอัมพร    เหล่าวงษา
12
59 59 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายบารมี    ปทุมวัน
2. นายศักดา    ภูคงน้ำ
1. นางวิภารัตน์    เวียงสงค์
2. นางสุพัตรา    เจริญพงษ์
50
60 60 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปรัชญา    เสืองามเอี่ยม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ภูกาสอน
1. นางนิรัญดา    ภูโอบ
2. นายสุพัฒน์    พันธ์ุโพธิ์คา
54
61 61 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปิ่นรัตน์    โพธิ์หล้า
2. นางสาวพัชรี    คำภักดี
1. นางชาลินี    สังข์วิเศษ
2. นางปานใจ    โพธิ์หล้า
31
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................