สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 30 10 6 46 55 1 1 0 57
2 ภูเขียว 26 8 2 36 38 1 0 0 39
3 จัตุรัสวิทยาคาร 19 5 4 28 27 2 1 0 30
4 หนองบัวแดงวิทยา 16 11 5 32 41 2 0 1 43
5 แก้งคร้อวิทยา 14 10 2 26 27 1 1 0 29
6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 13 11 5 29 34 10 1 0 45
7 ชัยภูมิภักดีชุมพล 11 16 3 30 39 10 1 0 50
8 นายางกลักพิทยาคม 11 6 6 23 25 5 1 0 31
9 บ้านเขว้าวิทยายน 11 5 5 21 30 10 0 0 40
10 บ้านแท่นวิทยา 10 12 8 30 26 6 0 0 32
11 บ้านท่าโป่ง 8 12 6 26 24 7 4 0 35
12 เทพสถิตวิทยา 8 2 1 11 12 3 2 0 17
13 นาหนองทุ่มวิทยา 7 4 6 17 18 5 0 0 23
14 ภักดีชุมพลวิทยา 7 3 8 18 25 7 2 0 34
15 หนองบัวบานวิทยา 7 1 1 9 12 0 1 0 13
16 คอนสารวิทยาคม 6 5 6 17 16 3 2 0 21
17 ซับใหญ่วิทยาคม 6 3 2 11 10 1 0 0 11
18 หนองคอนไทยวิทยาคม 5 8 4 17 18 2 0 0 20
19 เมืองพญาแลวิทยา 5 7 8 20 28 9 4 0 41
20 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 5 4 2 11 11 4 1 0 16
21 พระธาตุหนองสามหมื่น 5 2 2 9 11 1 0 0 12
22 ละหานเจริญวิทยา 4 10 6 20 17 5 4 0 26
23 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 4 3 5 12 13 6 2 0 21
24 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 4 2 0 6 6 0 0 0 6
25 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 9 5 17 25 3 2 0 30
26 หนองบัวระเหววิทยาคาร 3 9 3 15 15 5 2 0 22
27 เพชรพิทยาสรรค์ 3 3 4 10 11 3 3 0 17
28 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 3 3 1 7 9 2 0 1 11
29 สามหมอวิทยา 3 2 3 8 11 2 0 0 13
30 ห้วยต้อนพิทยาคม 3 2 2 7 9 9 2 0 20
31 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 3 2 1 6 7 0 0 0 7
32 บางอำพันธ์วิทยาคม 3 2 0 5 6 1 0 0 7
33 เนินสง่าวิทยา 2 5 2 9 8 2 1 0 11
34 คอนสวรรค์ 2 3 5 10 18 6 1 0 25
35 คูเมืองวิทยา 2 2 6 10 17 11 1 0 29
36 ปูด้วงศึกษาลัย 2 2 1 5 10 2 2 0 14
37 บ้านค่ายวิทยา 2 1 2 5 9 0 1 0 10
38 กุดตุ้มวิทยา 1 3 4 8 13 6 2 1 21
39 ห้วยแย้วิทยา 1 3 4 8 7 4 0 1 11
40 ภูพระวิทยาคม 1 1 0 2 3 3 1 0 7
41 บ้านหนองข่า 1 1 0 2 1 2 3 0 6
42 เจียงทองพิทยาคม 0 5 7 12 15 4 0 0 19
43 โนนสะอาดวิทยา 0 1 0 1 4 5 2 0 11
44 เริงรมย์วิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
45 ชีลองวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
รวม 280 220 153 653 764 172 51 4 987