งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 212
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายบูรพา    นุยภูเขียว
2. เด็กหญิงอำภาภรณ์    ตุ้มเงิน
1. นางสาวจุฑามาศ    สีหาแสน
2. นางสาวฐิติรัตน์    แสนเภา
2 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายธนากร    สุขสถิตย์
2. นางสาวศิริรัตน์    มูลเหลา
1. นางจารุนันต์    ชำนาญกุล
2. นางสาวพิมพ์จันทร์    ทักทาย
3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชาลินี    แก้วดอนรี
2. เด็กชายพิทักษิณ    เอกบัว
1. นายสราวุฒิ    ชาลีเครือ
2. นางสาวสิริกัญญา    ชัยพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................