งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. นายสิทธิชัย    พันธ์วิเศษ
2. นายธวัชชัย    พินิจกุล
1. นางรัชนี    กมลเพชร
2. นายสายัณห์    จ่าทัน
2 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. นางสาวรจรินทร์    มณีวงษ์
2. เด็กชายกฤษดา    สังขโห
1. นายทนงศักดิ์    เติมผล
2. นายยุภา    บุญสระ
3 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายศรุต    สุหญ้านาง
2. เด็กชายธนาธิป    ยีรัมย์
1. นายกรวิก    วงค์สาย
2. นางสาวจุฑาทิพย์    กำเนิดจอก
4 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายกิตติยากรณ์    อุระภา
2. เด็กชายปิยะราช    อร่ามชัย
1. นางจันทร์เพ็ญ    หาดขุนทด
2. นางสาวลัดดาวัลย์    แสนโคตร
5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายอดิศักดิ์    สุดเฉลียว
2. เด็กชายณัฐภัทร    ทองม้วน
1. นายวีระศักดิ์    ศรีภู
2. นางสาวอมรรัตน์    มาตรวงษ์
6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายฐากูร    ประสานเนตร
2. เด็กชายพีระพล    ดังดี
1. นายกรวุฒิ    วงศ์ผ่อง
2. นายวรวุฒิ    ฝ่ายสัจจา
7 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายปัญจทรัพย์    ศรียอดแส
2. เด็กชายจีระวัฒน์    ชุมชัย
1. นางสาวธิดา    วรรณแจ่ม
2. นางรุ่งรัตน์    โยทองยศ
8 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายวิภานันท์    รุมดอน
2. เด็กชายอภิเดช    มั่งสมบัติ
1. นางทราภรณ์    ภูอ่าว
2. นางสาวประภัสสร    ศรีโยธา
9 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายจันทกานต์    เอื้อพิทักษ์
2. เด็กชายพิพัฒน์    พงษ์พิทักษ์
1. นางศุภลักษณ์    ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวอมรรัตน์    บัวจำรัส
10 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายอภิเดช    เลขนอก
2. เด็กชายตั้ก    แก้วมุกดา
1. นายสราวุฒิ    ชาลีเครือ
2. นางสาวสิริกัญญา    ชัยพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................