งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 025
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ    ขึ้นกันกง
1. นางสาววาสนา    ชัยพัฒ
2 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงขจีพรรณ    อยู่คล้าย
1. นางวราภรณ์    สอนสังข์
3 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายวินัย    ดีน้อย
1. นางลัดดา    มหาชัย
4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายจักรพงษ์    คุณวันดี
1. นางสุดารัตน์    หินประกอบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................