งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายอมรินทร์    ทิพย์อาสน์
1. นางสาวพัสชราภรณ์    ประดิษฐ์ค่าย
2 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายชินจักษ์    เนืองหนองคู
1. นายทนงศักดิ์    เติมผล
3 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายนันทวัฒน์    แตงวงค์
1. นางทับทิม    ญาณะนันท์
4 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มูลแอด
1. นางจุฑารัตน์    ผิวเผื่อน
5 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายอานนท์    หาญกุดตุ้ม
1. นางสาวสุดาวรรณ    ปัดทุมแวง
6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายสุทธินันท์    ชัยมนตรา
1. นางจันทร์เพ็ญ    หาดขุนทด
7 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเอวิตรา    กองเงิน
1. นายปกรณ์    รสโสดา
8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายธีรภัทร    โพธิ์นอก
1. นางสาวธารารัตน์    เป้ดทิพย์
9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายเจษฎา    เหล่าฤทธา
1. นางอัญชลี    บุญเหลือ
10 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายสุดดอยฟ้า    พุ่มบัว
1. นางธีรินทร์    พันทึก
11 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิระแพทย์    จิรัมย์
1. นางทราภรณ์    ภูอ่าว
12 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายสมชาย    ฤทธิ์สันเทียะ
1. นายภาสกร    โพธิ์ขุนทด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................