งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 075
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปนัดดา    เกิดสมบัติ
1. นายศรันย์ภัทร    คงสำพันธุ์
2 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐกิตต์    ดาวชัยสงค์
1. นางสาวฐิติรัตน์    แสนเภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................