งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 078
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายธนวัฒน์    ต่อโชติ
1. นางสาวพัสชราภรณ์    ประดิษฐ์ค่าย
2 โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจ๋า    เพียรชัยภูมิ
1. นางทับทิม    ญาณะนันท์
3 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    หาญอาคม
1. นางธนันภรณ์    จำเริญสรรพ์
4 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายอานนท์    หาญกุดตุ้ม
1. นางชูศรี    จันทร์หอม
5 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    ดานชัยภูมิ
1. นางสาวกนกพร    ดีโนนโพธิ์
6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายสุกัญญา    พื้นดอนเค็ง
1. นายวีระศักดิ์    ศรีภู
7 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายเกรียงไกร    โภชะโน
1. นายสุเทพ    ทิพโชติ
8 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 1. เด็กชายกิตติกร    ถนอมสัตย์
1. นางภัทราธร    จำปาพันธ์ุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................