หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต 24 (โซน 1) ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายมรกต กลัดสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายมรกต กลัดสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสมชาย เชาว์พานิช ประธานสหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายสมชาย เชาว์พานิช ประธานสหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายวิรัติ โสไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายธีระ ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายนิคม วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายกลวัชร วังสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายบรรจง วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางสาวทศพร ทักษิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายเทิดทูน วรวะไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายชูชัย ประทุมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายธวัช เพ็งสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายชูศักดิ์ สารผล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายสมชาย เชาว์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
39 นายกิตติศักดิ์ วรรณทอง ครู โรงเรียนอนุกูลนารี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
40 นางสาวสาวิตรี ตุ้มมี ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
41 นางกฤติกา แกล้วกล้า ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
42 นางสาวรมิตา พิมพะไสย์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
43 นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
44 นายวิทูลย์ ดอนพรทัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
45 นายชวลิต แสงศิริทองไชย ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
46 นายสุรจิตร โลหะมาศ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
47 นายพลกฤษณ์ รินทรึก ครูโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
48 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
49 นางเขมจิรา สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
50 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียน
51 นายประทุมทิพย์ ไขแสง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
52 นางสาวรัชนีพร ภูแสงศรี ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
53 นายสาววันเพ็ญ สืบบุตร ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
54 นางชินัญญา จันทรอุปรี ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
55 นางศุภวรรณ พิชิตมาร ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
56 นางสุบรร น้อยตาแสง ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
57 นางสาวกนกนุช บุตรพรม ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
58 นางสาวแก้วกมล สุทธิพรม ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
59 นายไมตรี ศิลปแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายสมชาย เชาว์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายวิรัติ โสไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายอิทธิพล พลโคกก่อง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายเดชฤทัย ฉายจรุง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 ว่าที่ ร.ต.พัฒนา อนนทสีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายเธียรชัย เฉวียงวาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายสมัย สังวิเศษ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นางศิริวรรณ ศรีทอง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นางบุญรดา ทรงบุญศาสตร์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายเจษฎา ฉายถวิล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายบันลือ ยุบลมาตย์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นางรัชนีพร ดอนสมจิตร ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายสิรวิชญ์ มะหิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายอนุรักษ์ ภูสมหมาย ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายศิลปะชัย นาทศรีทา ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายวิทูลย์ ดอนพรทัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นางมัลลิกา อุทรักษ์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นางสุปราณี ไพรบึง ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นางกรรณิการ์ แก้วเสน่ห์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นางธันยชพร แสนชมพู ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายกิตติศักดิ์ วรรณทอง ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายประจง วรรณศิริ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นางสาวแพรไหม สามารถ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางสาวสิริธร ผลาพรม ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายโดม เศรษฐจันทร์ ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายสมพร ศรีขอดเขต ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายสาโรจน์ ทองนาค ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายจตุรงค์ กมลเลิศ ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายเจษฎา กมลสินธุ์ ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายปรีชา ซอคำศรี ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายกฤษฎาคม ปัญจะ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายเสรี ทรัพย์เกิด ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายปราโมทย์ โพธิไสย ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายคำเสาร์ ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นายชิตวิชัย อิ่มรุ่ง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นางสาวปารินทร์ ราชภักดี ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นางจันทนา ดวงอัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นางวนิดา วงศ์คำจันทร์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางวราภรณ์ นิยมธรรม ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางวนิดา ฆารไสว ครูโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางวรรณิภา วงศ์สวาสดิ์ ครูโรงเรียนกมลาไสย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางเอื้อการย์ คำภักดี ครูโรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางจิตตรา พลวิจิตร์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางสุรีรัตน์ มะธิปะโน ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางอนิสรา ผจงศิลป์ ครูโรงเรียนกมลาไสย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสาวพิรดา มาลาม ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางสาวกัลยาณี ชูศรีวัน ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางสาวประภาพร พลโคกก่อง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางสาวเกศรินทร์ นาทองคำ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นางอุษณีษ์ รื่นกลิ่น ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางสาวบุษบา กล้าขยัน ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางยุพาภรณ์ ภักดีชน ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางเพียงพิศ ยุบลชิต ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางสาวศิริพร นิลโคตร ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางสาวสุกัญญา มะราชะรี ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางสาวดารัณ ชรัชกิตติกูล ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางสาวฐิติยา พิมพ์พะนิตย์ ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางสาวเพ็ญพรรณ ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางสาวมารินทร์ นวนงาม ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางสาววิไลรัตน์ พาดี ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นายไมตรี ศิลปแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
125 นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
126 นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
127 นายคำเสาร์ ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
128 นางสาวจีระวรรณ แสงจันดา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
129 นายสมัย สังวิเศษ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
130 นายชาติชาย ฤทธิ์รุ่ง ครูโรงเรียนอนุกูลนารี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
131 นายชาติชาย อนุแทน ครูโรงเรียนกมลาไสย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
132 นายปริญญา พิมพะนิตย์ ครูโรงเรียนร่องคำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
133 ว่าที่ ร.อ.เนติ คิมหันต์ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
134 นายทินกร ฉายมงคล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
135 นายกริชรัตน์ แพทย์ผล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
136 นายจำรูญ บำรุงกุล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
137 นายอดิศักดิ์ เพชรฤาชา ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
138 นางมัณฑนา แพทย์ผล ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
139 นายสุพัฒน์ วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
140 นายจันทราทิตย์ ภูผานิล ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
141 นายนราธิป คำโสภา ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
142 นายกนกโชติ พันธ์สอางค์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
143 ว่าที่ พ.ต. ศุทธิภัณฑ์ นาชัยธง ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
144 นายสมพร ศรีขอดเขต ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
145 นายประพันธ์ ภูมิสิทธิ์ ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
146 นายไชยยา จันทร์เรือง ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
147 นายสุเมธ ศรีนาแพง ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
148 นายทศพล ภูบุญรอด ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
149 นายสิรวิชญ์ มะหิพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
150 นายโดม เศรษฐจันทร์ ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
151 นายระวี พะยามาตร ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
152 นายวิทักษ์ มูลมาตย์ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
153 นายเจษฎา กมลสินธุ์ ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
154 นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
155 ว่าที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
156 ว่าที่ ร.ต.พัฒนา อนนทสีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
157 นางละอองดาว จิตติพิริยะการ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
158 นางกมลรัตน์ เหง้าเกษ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
159 นางนพมาศ ชัยศิริ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
160 นายสฤษดิ์ ศรีพนมยม ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
161 นางวราลักษณ์ โชติจำลอง ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
162 นายสรกฤช ฆารโสภณ ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
163 นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัต ครูโรงเรียนกมลาไสย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
164 นายประพันธ์ ภูมิสิทธิ์ ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
165 นายโอภาส พลเยี่ยม ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
166 นางนิลุบล บัวคำโคตร ครูโรงเรียนร่องคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
167 นายวิรัติ โสไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
168 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
169 นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
170 นายมณี อิ่มเจือ ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
171 นางรัชนีวรรณ มหาแสน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
172 นายวิทูลย์ ดอนพรทัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
173 นายสุรเดช พัฒนสระคู ครูโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
174 นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
175 นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
176 นายบรรจง วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
177 นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
178 นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
179 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]