สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 56 2 0 0 58
2 กมลาไสย 44 1 1 0 46
3 สหัสขันธ์ศึกษา 43 4 1 0 48
4 อนุกูลนารี 37 3 1 0 41
5 ร่องคำ 35 2 1 0 38
6 สามชัย 31 4 0 0 35
7 เมืองกาฬสินธุ์ 23 1 2 0 26
8 ดอนจานวิทยาคม 16 1 1 0 18
9 ดอนไทรงามพิทยาคม 13 2 1 0 16
10 นามะเขือพัฒนศึกษา 13 0 0 0 13
11 โคกศรีเมือง 10 3 0 0 13
12 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 9 5 0 0 14
13 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 8 1 0 0 9
14 โนนศิลาพิทยาคม 7 4 1 0 12
15 ธัญญาพัฒนวิทย์ 7 2 0 0 9
16 จำปาหลวงวิทยาคม 5 2 0 0 7
17 เมืองเหนือวิทยาคม 4 1 0 0 5
18 แก่งนาจารย์พิทยาคม 3 2 1 0 6
19 วัดเวฬุวัน 1 2 1 0 4
20 หนองสอพิทยาคม 1 0 1 0 2
รวม 366 42 12 0 420