สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 21 14 6 41 47 2 0 0 49
2 อนุกูลนารี 14 6 4 24 34 3 1 0 38
3 กมลาไสย 11 12 6 29 40 1 1 0 42
4 ร่องคำ 10 8 5 23 30 2 1 0 33
5 สหัสขันธ์ศึกษา 7 10 10 27 40 4 1 0 45
6 เมืองกาฬสินธุ์ 6 8 3 17 23 1 2 0 26
7 โคกศรีเมือง 4 1 2 7 9 3 0 0 12
8 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 3 0 0 3 9 5 0 0 14
9 สามชัย 2 8 9 19 30 4 0 0 34
10 ดอนจานวิทยาคม 2 2 5 9 16 1 1 0 18
11 ดอนไทรงามพิทยาคม 2 1 2 5 13 2 1 0 16
12 โนนศิลาพิทยาคม 2 1 0 3 7 4 1 0 12
13 นามะเขือพัฒนศึกษา 1 2 1 4 10 0 0 0 10
14 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1 1 2 4 8 1 0 0 9
15 จำปาหลวงวิทยาคม 1 1 2 4 5 2 0 0 7
16 แก่งนาจารย์พิทยาคม 1 0 1 2 2 2 1 0 5
17 ธัญญาพัฒนวิทย์ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
18 วัดเวฬุวัน 0 1 0 1 1 2 1 0 4
19 เมืองเหนือวิทยาคม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
20 หนองสอพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
รวม 88 77 59 224 333 42 12 0 387