สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 26 17 7 50 56 2 0 0 58
2 อนุกูลนารี 16 7 4 27 37 3 1 0 41
3 กมลาไสย 14 13 6 33 44 1 1 0 46
4 ร่องคำ 12 9 7 28 35 2 1 0 38
5 สหัสขันธ์ศึกษา 7 11 11 29 43 4 1 0 48
6 เมืองกาฬสินธุ์ 6 8 3 17 23 1 2 0 26
7 โคกศรีเมือง 4 1 2 7 10 3 0 0 13
8 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 3 0 0 3 9 5 0 0 14
9 สามชัย 2 9 9 20 31 4 0 0 35
10 ดอนจานวิทยาคม 2 2 5 9 16 1 1 0 18
11 ดอนไทรงามพิทยาคม 2 1 2 5 13 2 1 0 16
12 โนนศิลาพิทยาคม 2 1 0 3 7 4 1 0 12
13 แก่งนาจารย์พิทยาคม 2 0 1 3 3 2 1 0 6
14 นามะเขือพัฒนศึกษา 1 3 3 7 13 0 0 0 13
15 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1 1 2 4 8 1 0 0 9
16 จำปาหลวงวิทยาคม 1 1 2 4 5 2 0 0 7
17 ธัญญาพัฒนวิทย์ 0 2 0 2 7 2 0 0 9
18 วัดเวฬุวัน 0 1 0 1 1 2 1 0 4
19 เมืองเหนือวิทยาคม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
20 หนองสอพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
รวม 101 87 65 253 366 42 12 0 420