หัวข้อในการแข่งขันศิลปะ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปะ ได้กำหนดหัวข้อในการแข่งขันศิลปะ ดังต่อไปนี้
1.ศิลป์สร้างสรรค์  2.วาดภาพระบายสี  3.ปะติด  4.ลายเส้น  ใช้หัวข้อในการแข่งขัน คือ
อาเซี่ยน
5.ภาพไทยประเพณี  6.ภาพไทยสีเอกรงค์  ใช้หัวข้ในการแข่งขัน คือ  "ประเพณีไทย"
7.ประติมากรรมลอยตัว ใช้หัวข้อในการแข่งขัน คือ  "เศรษฐกิจพอเพียง"
ขอให้โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันได้เตรียมตัวตามหัวข้อการแข่งขันที่ได้แจ้งให้ทราบข้างต้น
วันพุธ ที่ 07 ตุลาคม 2558 เวลา 13:12 น.