หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์ครูโรงเรียนบ้านโคกพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์ครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นายภูวดล ศรีประดู่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
4. นายวิทยา ศรีชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
5. นายณรงค์ สาแก้วครูโรงเรียนบ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอนันตรัตน์ ชื่นใจครูโรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพนมวรรณ โพธิสารครูโรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายประกอบ หาสุขครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากชุม สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
5. นางรัตนา พึ่งสว่างครูโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายรุ่งโรจน์ สกุลนามรัตน์ครูโรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนาวินทร์ โสมาเกตุครูโรงเรียนบ้านไพรขลา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนบ้านขนาดมอญ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางพิณยา ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร ดวงทำมาครูโรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายภาณุวิชญ์ ประดับสุขครูโรงเรียนการุญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณสัณห์เพชร แสนโยธาครูโรงเรียนบ้านตึกชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายพันธวัช สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลครู โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นายธนัฏดนัย ธนมนต์ศิริครูโรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ เผือกขำครูโรงเรียนบ้านสวาย สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ วุฒิงามครูโรงเรียนบึงยางประชาสรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายสมาน นาคนวลครูโรงเรียนบ้านโจรก สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายธนะชัย มากพูนครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นายสมหวัง สินชูครูโรงเรียนบ้านไก่ดำ สพป.อำนาจเจริญกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสร้อย โสปัญหริโรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ไชยสนามโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ทิพรักษ์โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายชัยโย หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
5. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธนศิลป์ จงมั่งคั่งโรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศุภกร เข็มทองโรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวกิตชญา เป็งทองโรงเรียนบ้านวังปลัด สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
5. นายสุจิตร ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชุลีกร เป็นสุขโรงเรียนการุณวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางธนนันท์ แก้วบุญเลิศโรงเรียนบ้านกระโพ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเอราวัณ พิศโฉมโรงเรียนบ้านชำเบง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางนิดประกร ชานนนตรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางรูมิสา ทรงคาศรีโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาคร สีหาบุตรโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางระย้า สะพานทองโรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางเพ็ญแข บุญญานุโกมลโรงเรียนบ้านเสกกอง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางกุสุมาวดี พลเรืองทองโรงเรียนสิงห์สะอาด สพป.กาฬสินธิ์ เขต 1กรรมการ
5. นางนวลอนงค์ ชูใสโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางณิชชาภัทร หม้อทองโรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุธิรา เภาสระคูโรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางเกษณีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านสระทอง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูลโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสิริพร ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชมครูโรงเรียนโสกน้ำขาว สพป.อด. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ หลักบุญครูโรงเรียนบ้านโสมน สพป.สร. เขต 2กรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะครูโรงเรียนบ้านไถงตรง สพป.สร. เขต 1กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียวครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชย. เขต 2กรรมการ
5. นางวิทยา โสภาครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางจิตนา พึ่งพิมายครูโรงเรียนบ้านดู่ สพป.สร. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวีระสิทธิ์ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สร. เขต 2กรรมการ
3. จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธ์ครูโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กส. เขต 3กรรมการ
4. นายจิตติชัย ยัคลาครูโรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขก. เขต 4กรรมการ
5. นายจิตร์ เมียสพรมครูโรงเรียนบ้านโคกไทร สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ผิวหอม ครูโรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป.สร. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทองดี ทีงามครูโรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป.สร. เขต 2กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียวครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชภ. เขต 2กรรมการ
4. นายคำไพ ทาชาติครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อด. เขต 2กรรมการ
5. นายลัดฟ้า สาพันธ์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนิติกุล หนองม่วง ครูโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป.สร. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางมลทิพย์ อิฐรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป.สร. เขต 2กรรมการ
3. นายคำไพ ทาชาติ ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อด. เขต 2กรรมการ
4. นางพาณี พลราชมครูโรงเรียนบ้านหนองแค หนองโข่ย สพป.สก. เขต 2กรรมการ
5. นางรมิดา สาพันธ์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเกษมศักดิ์ เทศแก้วครูโรงเรียนบ้านปอยเดินอินทรศึกษา สพป.สร. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายกมล สัตย์ซื่อครูโรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป.สร. เขต 2 กรรมการ
3. นายลัดฟ้า สาพันธ์ครูโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา สพป.สร. เขต3กรรมการ
4. นางพาณี พลราชมครูโรงเรียนบ้านหนองแค หนองโข่ย สพป.สก. เขต 2กรรมการ
5. นายพลากร ตุ้มทองครูโรงเรียนบ้านมหาชัย สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนวพล สระแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจญา สพป.สร. เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ สมรูปครูโรงเรียนบ้านดงถาวร สพป.สร. เขต 1กรรมการ
3. นางนันทวรรณ พึ่งพงษ์ครูโรงเรียนชุมชนพลับพลา สพป.นม. เขต 2กรรมการ
4. นายวีรพล ปักเสติครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป.บร. เขต 2กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาดครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชาติ ตะเคียนรามครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วิภัชศึกษา) สฟป.สร. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต สิงห์จานุสงค์ ครูโรงเรียนโนนเทพ สพม.33กรรมการ
3. นายวิทวัส สายรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อบ. เขต 3กรรมการ
4. นายดำรงณ์ สัมพันธ์ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป.บร. เขต 2กรรมการ
5. นายชรินทร์ รุจิยาปนนท์ครูโรงเรียนบ้านร่มเย็น สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่โศกโคกสะอาด สพป.สร.เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมานะ เงางามครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.33กรรมการ
3. นายคำไพ ทาชาติครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อด. เขต 2กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ มังคะวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.รอ. เขต 1กรรมการ
5. นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลย์กิจครูโรงเรียนบ้านประคอง สพป.บร. เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวปิยะพร เทพมณีครูโรงเรียนบ้านหาญฮี สพป.สร. เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สันทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป.สร. เขต 1กรรมการ
3. นายชำนาญ พรมบัวภา ครูโรงเรียนโนนเมืองสองคอน สพป.มค. เขต 3กรรมการ
4. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป.ขก. เขต 1กรรมการ
5. นางพรนภา วงศ์อ่อนครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาววิมลรัตน์ สันทองครูโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สร. เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาวัลย์ ธรรมเที่ยงครูโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์) สพป.สร. เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุกัณญวภัค บัวเรียนครูโรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป.บร. เขต 4กรรมการ
4. นางเรณุกา สุขมงคลครูโรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นม. เขต1กรรมการ
5. นางภมรศรี จงสุขครูโรงเรียนบ้านสำเภาลูน สพป.สร. เขต 3 กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางช่อทิพย์ กนกแก้วครูโรงเรียนบ้านดงเปือย สพป.สร. เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทัศนศิลป์ คุณนาม ครูโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป.สร. เขต 1กรรมการ
3. นายยนต์เทียน พาบุครูโรงเรียนบ้านวังลาน สพป.ลย. เขต 2กรรมการ
4. นายจงกล วิเศษขลาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นพ. เขต 1กรรมการ
5. นายสุธี แดงงามครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม.33กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ หลุ่งเป้าครูโรงเรียนบ้านผักไหม สพป.สร. เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย บุรมศรีครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพป.สร. เขต 2กรรมการ
3. นายปราโมทย์ กบรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.อด. เขต 2กรรมการ
4. นายทศยันต์ โยชัยครูโรงเรียนม่วงหวานพัฒนาศึกษา สพม.25กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ บุญอุ่นครูโรงเรียนบ้านตรึม สพป.สร. เขต 1กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพัฒนา ฉิมงามครูโรงเรียนบ้านศาลา สพป.สร. เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา ดีเลิศครูโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป.สร. เขต 1กรรมการ
3. นางจุติพร จันทร์เผือก ครูโรงเรียนโยธินนุกูล สพป.นม. เขต 1กรรมการ
4. นางอรุณี เนาวโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป.มค. เขต 1กรรมการ
5. นายอุทัย อภัยพจน์ ครูโรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอัครเดช แก้วใสครูโรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป.สร. เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จักรคำครูโรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สร. เขต 2กรรมการ
3. นางสาวปภาสินี ปะเสระกังครูโรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป.มค. เขต 1กรรมการ
4. นายสุริเยศ อะโนครูโรงเรียนคานหักโนนใหญ่ สพป.รอ. เขต 1กรรมการ
5. นายจิตติ ยาวรัมย์ครูโรงเรียนบ้านกะปู สพป.สร. เขต 3กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายลออง ทิมแก้ว โรงเรียนตะเคียนกูยวิทยา สพป.สร. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา ฉิมงามโรงเรียนบ้านศาลา สพป.สร.2กรรมการ
3. นายจิตกร เชิดศิวกุลโรงเรียนบุญวัฒนา สพม.31กรรมการ
4. นายพนอม คงทวีโรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ สพป.บร. เขต 2กรรมการ
5. นางอรุณวดี พรหมจักรินทร์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สร. เขต 3กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางภัคอิศรา สิงจานุสงค์ครู โรงเรียนบ้านสะโน อ.เมือง สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์ครู โรงเรียนบ้านอาโพน อ.บัวเชด สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครู โรงเรียนบ้านเจริญราษฎร์วิทยา อ.ปราสาท สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
5. นายศรีทอง จันนาถผู้เชี่ยวชาญสำนักผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรี กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุรดิษ ภาคสุชลอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายประเวส ธนภัทรดิลกครู โรงเรียนบ้านจอมพระ อ.จอมพระ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นางดวงกมล เติมสุขครู โรงเรียนบ้านสร้างบก อ.รัตนบุรี สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
4. นายชรินทร์ ปั้นบุญวิทยากรพิเศษ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์กรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย จริตธรรม อาจารย์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพันเนตร ยิ้มแสงอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณครู โรงเรียนบ้านแสรออ อ.เขวาศรีนรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายสมยศ สถานสุขครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
4. นายสุทธภพ ศรีอักขรกุลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายสิงขร ริโยธาผอ.โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอัสนีย์ เปลี่ยนศรีอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ จือศานติครูโรงเรียนบ้านอาพืด อ.โนนนารายณ์ สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
3. นายเฉลิมศรี ศรีปัตเนตรครูโรงเรียนบ้านเค็ง สพป.ศรีสะเกษ 3 กรรมการ
4. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกาง อ.สังขะ สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
5. นายนพเก้า จรรย์นาฏย์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จ.นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ทางมีศรี อาจารย์สำนักผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรีไทย ประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ สายรัตน์ครูโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายเดชศักดิ์ พิกุลสดครูโรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา อ.รัตนบุรี สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
4. นางชนัญชิดา สงวนซื่อครูโรงเรียนบ้านณรงค์ อ.ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
5. นายวิภาส เลิศนราวาฑิตครู โรงเรียนราชวินิต(มัธยม) กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศุภวัฒน์ ยามสุขอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวมาริษา เสริมศรีครูโรงเรียนบ้านอู่โลก อ.ลำดวน สพป.สุรินทร์ กรรมการ
3. นายธนวิชณ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดก อ.ศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
4. นายภูมิ มั่งคั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) อ.ปราสาท สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
5. นายพิชชาณัฐ ตู้จินดาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสันติ อุดมศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านโชค อ.เขวาสินรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายปรเมธ โอษะคลังครูโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์ สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
4. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่าน อ.กาบเชิง สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
5. นายศิลปชัย เจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวัชระ เปรมปรีดิ์อาจารย์สำนักผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรี กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายสำเริง จารัตน์ครูโรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย อ.ลำดวน สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายย้ง แสนโซ้งครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
4. นายสกล กาญจนากาศครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
5. นางนตทนันทิ เจริญอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เขียวมณีอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีครู โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ เชื้อมั่นคงครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย อ.สนม สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
4. นายไฉน ผลดีครูโรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.อุบลราชธานี 4กรรมการ
5. นางสาววันดี สุขนวมอาจารย์สำนักผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรี กทม.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร พึ่งสายอาจารย์ โรงเรียนจินดาศึกษา กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ทรงวุฒิ ผิวเอี่ยมเจ้าหน้าที่ดุริยางค์พิเศษ จังหวัดทหารบกสุรินทร์กรรมการ
3. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23) สพป.ศรีสะเกษ 2กรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ ศรีทองครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อ.โนนนารายณ์ สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
5. นางสาวกัญญา วงศ์ดีไพศาลอาจารย์ โรงเรียนเซ็นหลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภาวี มาลีหวลครู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยา) อ.ท่าตูม สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
3. นางอิศราพร อินทะกนกครู โรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลอนุสรณ์) จ.สุรินทร์กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมตนเองปราสาท สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
5. นายอภิชาติ คำบุญเรืองอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.พันธุ์ศักดิ์ วรรณดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สาดาครูโรงเรียนขุขันธ์วิทยา อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
3. นางอรดา เสสสุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย อ.สนม สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
4. นายวุฒิชัย คงบุญผู้อำนวยการโรงเรียนทวารไพร สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
5. นายญาณเวทย์ เหมือนพร้อมอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร โพธิ์ผาครู โรงเรียนโนนถ่อน อ.ศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีถาวร คุมสุขครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง อ.จอมพระ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการ
4. นายบุญมี ตระกูลดีครูโรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
5. นายสมมาศ วงษ์อินทร์อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพิภัช สอนใยอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จินดาศรีครู โรงเรียนบ้านโชคเหนือ อ.ลำดวน สพป.สุรินทร์1 กรรมการ
3. นางกุสุมา อู๊ดเจริญครู โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธ์ 1กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรีครู โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ อ.ปราสาท สพป.สุรินทร์3 กรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีอาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยะฤดี พรมใยอาจารย์โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายมนต์ตรี ทองแต้มครูโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษเขต 3กรรมการ
3. นางสุนีย์ งามชื่นครูโรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
4. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบ สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
5. นายวราวุฒิ เรืองบุตรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธรณัส หินอ่อนอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์ บุญหนักครูโรงเรียนบ้านชาต (มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ใจโชติครูโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ สุขีสนธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด เกตุชาติครูโรงเรียนบ้านทุ่งราม สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์ครูโรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
4. นายพิทยาธร แก้วดีครูโรงเรียนบ้านสะแร สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
5. นายไพบูลย์ ตรีเดชีอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ กาญจนประดิษฐ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายมานพ เต้าปั้นครูโรงเรียนบ้านตรึมม่วง สพป.นครราชสีมา 5กรรมการ
4. นายไกรสุเนตร์ ชินนาคครูโรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป.ศรีสะเกษเขต 3กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ บุตรทองทิมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิษ ทองคำอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา วิชิตสโรครูโรงเรียนบ้านแคนน้อย สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
3. นายบัญชา เป็นสมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสวายซอ สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
4. นางธนียา วิเชียรครูโรงเรียนบ้านแทรกสพป.ศรีสะเกษ 3กรรมการ
5. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎ์) กทม.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจตุพร สีม่วงอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เมยท่าแคครูโรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เสาเวียงครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
4. นางวาสนา นาครัตน์ครูโรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายสมพร ทองสีเขียวอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเชาว์ การวิชาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยครู โรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
4. นางอุดมวิทย์ วงหินกองครู โรงเรียนบ้านโพนครกกรรมการ
5. นายธนกฤต พวงอินทร์ครู โรงเรียนบ้านพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ คำเกษมอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางกวินญา ตอบกลางครู โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ อินทุกานตะครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรุงเทพฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพจนาต โคพะทาครู โรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นายประชากร ศรีสาครอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ จิตรมณีอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายอภิธาน สมานมิตรครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม(ในพระบรมราชินูปถัมภ์)กรรมการ
3. นายกิจพงษ์ ประทุมดีครู โรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประภาส วิวาสุขโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายจรัส ศรีสุวรรณผู้เชี่ยวชาญการดนตรีไทย กทม.กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางณาฏญา คันธาวัฒน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ สลักคำครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัด อบจ.อุบลราชธานีกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันยาครูโรงเรียนสิรินธรพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางอรพรรณ กุดันครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
5. นายสันติ วิลัยสูงเนินอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวัศการภ แก้วลอยอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐยาภรณ์ กะการดีครู โรงเรียนบ้านโสมนกรรมการ
3. นายชัชวาล สนิทสันเทียะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
4. นายสมเกียรติ ชัยปุวรัตน์ผู้เชี่ยวชาญการดนตรีไทย กทม.กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลครูโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายปราโมท ศรีสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอย อยุธยาประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ คันธาวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญการดนตรี กทม.กรรมการ
3. นายบานนา ยอดงามครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นายอำนาจ พุทธรักขิโตครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
5. นายมนตรี พันธ์รอดอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย กทม.ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ เพชรสมอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุดแทรกครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
4. นายวิโรจน์ โอษฐ์งามครู โรงเรียนหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตรอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายชยกรณัฐ ทับทิมศรีครู โรงเรียนอัสสัมชัญเซ็นต์หลุย(ฝ่ายประถม)ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายประเสริฐ งอกงามครู โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครู โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายนิกร เชยชมศรีครู โรงเรียนบ้านดินจี่กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายพรรณราย คำโสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน นาดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
3. ดร.ธนพล ตรีชาติอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายปรีชา ฝังสิมมาครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม.ศก.28กรรมการ
5. ดร.ธนิน กระแสร์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพรรณราย คำโสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประธานกรรมการ
2. ดร.ธนพล ตรีชาติอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายปรีชา ฝังสิมมาครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม.ศก.28กรรมการ
4. ดร.ธนิน กระแสร์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายอัศวิน นาดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ผศ.อดินันท์ แก้วนิลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายรัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ วารีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
4. นายอร่าม มุลาลินน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
5. นายอัครวัตร เชื่อมกลางอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางกานดา พระศรีครูโรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป.สุรินทร์ 1ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ดอกบัวครู โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป.ร้อยเอ็ด 3กรรมการ
3. นางสาวชนัฎฎา สมอครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ 1กรรมการ
4. สิบเอกสงครามชัย ชัยหมื่นประจำหมวดดุริยางค์ มลฑลทหารบกที่ 25กรรมการ
5. นายมานพ วิภาคะครู โรงเรียนเรืองเจริญวิทยา สพป.สุรินทร์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เสนาคูณผอ.โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นครู โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายสุชาติ โลกนิยมครู โรงเรียนบ้านอำปึล สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
4. นางอาภรณ์ ขีรัมย์ครู โรงเรียนบ้านสระเกษ สพป.บุรีรัมย์ 1กรรมการ
5. นางอุษา กะการดีครู โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป.สุรินทร์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. ดาบตำรวจวิชัย สุขจำนงค์ผบ.หมู่ วงดนตรีปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สีดานักจัดรายการวิทยุกรรมการ
3. นายนัฐพล ศรีชมภูครู โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.เลย 1กรรมการ
4. นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้าครู โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ สพป.บุรีรัมย์ 4กรรมการ
5. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์ครู โรงเรียนบ้านโจรก สพป.สุรินทร์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. ดาบตำรวจเสกสรร พรหมพิทักษ์ผบ.หมู่ วงดนตรีปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21ประธานกรรมการ
2. นายบุญเทอด หงษ์โสดาครู โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
3. นายจักรพล พลเยี่ยมครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป.สกลนคร 3กรรมการ
4. นายวีรนันท์ นารีบุตรครูโรงเรียนบ้านแสนสำราญ สพป.ยโสธร เขต2กรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ ดวงพรครู โรงเรียนบ้านตะโนน สพป.สุรินทร์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุภัย ภาระเวชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางอารียา แหวนวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนะ สพป. สุรินทร์ เขต2กรรมการ
3. นางกนิษฐา พินิจด้วงครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต3กรรมการ
4. นายอภิวิชญ์ สาแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. อุดรธานี เขต1กรรมการ
5. นางวรัญยุพา บุญลาภครู โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรองรัตน์ แก้วบุปผารองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.28ประธานกรรมการ
2. นางสุรณีพร จงใจรักษ์ครู โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สัจจาครู โรงเรียนบ้านโดง สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
4. นายเด่นพิชิต สำรวมจิตครูโรงเรียนบ้านสวายสอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นายโสภณ สายยศครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วิภัชศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทวี ไตรล้ำครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรัตน์ วงศ์ฉลาดครูโรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต2กรรมการ
3. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์ครูโรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต2กรรมการ
4. นายสุวิทย์ สนสมบัติครูโรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต2กรรมการ
5. นายศิริชัย ตระกูลวรรณาครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงสยาม พลหล้าครู โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป.สุรินทร์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรียา มณฑิราชครู โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
3. นายวีระชัย จารย์รัตน์ครู โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด 2กรรมการ
4. นายพิชิต หาริชัยครู โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือ สพป.ยโสธร เขต 2กรรมการ
5. นางสาวลภัสกร เวียงชนกครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สุรินทร์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวาทิต มะริดรัมย์ผอ.โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ พรมตวงครู โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู2503) สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายประจักร พอกสนิทครู โรงเรียนบ้านกะดาด สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พันยาครู โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29กรรมการ
5. นางสาวรมิดา อินทรสุขครู โรงเรียนดนตรีสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวินี พิมพ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคอยนาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
4. นางเกษร ยันรัมย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
5. นางมณฑา นัยนิตย์ครู โรงเรียนบ้านม่วง สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเริงศักดิ์ หาญมานพผอ.โรงเรียนบ้านหลัก สพป.สุรินทร์ 3ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ 2กรรมการ
3. นางปาริชาติ พรเพ็งครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม 1กรรมการ
4. จ.ส.อ.นาวิน ท้าวฬาประจำมลฑลทหารบกที่ 25 (ช่วยราชการหมวดดุริยางค์ มลฑลทหารบกที่ 25 )กรรมการ
5. นางสาวสกุณา ยวงทองครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สุรินทร์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชม พิมะเสนครู โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เสนามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ยืนยั่งครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
4. นายวงกต โคพะทาครู โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
5. นางวราวัลย์ คำดีครู โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายจิตติศักดิ์ เพิ่มผลครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป.สุรินทร์ 2ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ชิดชอบนักดนตรีกรรมการ
3. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ร้อยเอ็ด 3กรรมการ
4. นายศักดา สุขเกษมครู โรงเรียนฮั้วเคี้ยว สพป.บุรีรัมย์ 1กรรมการ
5. นายถนัด สมาธิกุลครู โรงเรียนกระเทียมราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา แก้วษเกษครู โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต1ประธานกรรมการ
2. นางบังอร ภูรุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. สุรินทร์ เขต3กรรมการ
3. นางชัญญาพร ขุมมินครู โรงเรียนบ้านบัลลังก์ สพป. ศรีษะเกษ เขต3กรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินครู โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต2กรรมการ
5. นางเพลินพิศ บุญลาภครู โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กุชโรครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายภัควัฒน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านโคกบุ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นายวัฒนา วงศ์แหล้รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
4. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยครู โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ พุ่มบัวครู โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ทองล้ำผอ.โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน สพป.อุบลราชธานี 3ประธานกรรมการ
2. นายสมาน หวังผลครู โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
3. นายแก้ว เอี่ยมคำครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ 1กรรมการ
4. สิบเอกวัยวุฒิ คงสบายหมวดดุริยางค์มลฑลทหารบกที่ 25กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสมา ใจกล้าครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี สพป.สุรินทร์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล บุตรจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุชครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศครู โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
5. นางเหรียญ รามณีครู โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพรชัย เดชสงค์ครู โรงเรียนบ้านสะกาด สพป.สุรินทร์ 3ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย จินตนสถิตย์ครู โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม อบจ.บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ แช่มช้อยครู โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป.ร้อยเอ็ด 3กรรมการ
4. นายราเชนทร์ แสงงามครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ 1กรรมการ
5. นางจำนงค์ สุวรรณทองครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชมภู่ พรหนองแสนโรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ ภูคงทองโรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา ถูกพันธ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อบจ.อุบลราชธานี สพม. เขต 29กรรมการ
4. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นางจารุวรรณ ฝางเสนโรงเรียนทรายทองวิทยา สพม 27 กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอำพรรณ์ พิกุลสดโรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป.สุรินทร์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ สาจีนโรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม ) สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปรัศนียา ศิริกังวาฬโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เจือจันทร์โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33กรรมการ
3. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
4. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสงโรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ชัยทัพโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายณุทชากร เกชณียาบุตรวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางอธิกา ชาญศรีโรงเรียนหนองอีดำ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางวีรดา ลาธุลีโรงเรียนอัมรินทร์ทราวารี สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวลำดวน เหมหงษ์โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
5. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5ฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุดยินดี วังลังกาวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางอรนุช อินตามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
3. นางเกยูร ประทุมวรรณโรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวฐิดาภา ครุฑสุวรรณ์โรงเรียนบ้านขะยูง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวรัตน์ติกร ศรีชัยชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนัยนา เลิศล้ำโรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านจารพัต สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎ์รังสรรค์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรารัตน์ สมชมโรงเรียนบ้านป่าเตย สพป.มุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวณิดา ตรีศรีวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยนาทร์ มาเพ็ชรวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ มิถุนดีโรงเรียนบ้านเรียม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
3. นางนิตยา รุ่งเรืองโรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
4. นางณิฐิกานต์ แสงสุขโรงเรียนบ้านบุอันโนง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
5. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 33ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา รุมพลโรงเรียนบ้านปรายดาบ สพป.นครราชสีมา เขต 3กรรมการ
4. นางโสภา ประไพรโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการ
5. นางสลาย ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โองอินทร์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรักษ์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายอุเทน เชื้อวังคำโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป.นครพนม เขต 1กรรมการ
4. นางนันทพร สมพลโรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการ
5. นายเศรษฐวุฒิ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุชาติ คิดกล้าโรงเรียนบ้านลำชี สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาภรณ์ บุญล้อมโรงเรียนบ้านสะเอิง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางศุภิสรา ชาจันทึกโรงเรียนบ้านค้อบอน สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
4. นางน้ำใจ สังสีมาโรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ จันทริย์วงษ์โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุจิตร ปานจำลอง (L.T.)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.มหาสารคาม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พรมพิลา (L.T.)ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายสมาน ทองปาน (L.T.)ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ จังหวัดสุรินทร์ กรรมการ
4. นายพิศาล พงศ์พิพัฒน์ (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
5. นายสุภา ศรีศิลา (A.L.T.)ครูโรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
6. นางรวิวรรณ การะพันธ์ (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
7. นายเนตรตะวัน จันทร์อุตส่าห์ (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านปากแซง สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
8. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์ (L.T.)ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
9. นางหอมรับ ชุ้ยไกร (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป.มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
10. นายพีระพจน์ สุโข (A.L.T.)ครูโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
11. นายประมวล เอกวุธ (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านหน่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
12. นายสุทิน เอี่ยมภูงา (L.T.C.)ครูโรงเรียนบ้านอาจญา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
13. นางสาวณัชชา ประทีปธนากร (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านราชวิถี(ประสาทราษฏร์บำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
14. นายกิตติกร ใจศิล (W.B.)ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
15. นายวิฑูร เสมอสาย (A.L.T.)ครูโรงเรียนบ้านปะหละ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
16. นายวุฒิชัย ล่าทา (W.B.)ครูโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
17. นายสมพร อินทพุฒ (W.B.)ครูโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
18. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ (L.T.)ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป.อุดร เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกศิริพงษ์ ประดับเพชร (L.T.)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเบง สพป. สุรินทร์ เขต 3 ประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีวศิน สอนโพธิ์ (L.T.)ผอ.ร.ร.บ้านนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น 5กรรมการ
3. นายสุมิตร คำเวียงคำ (L.T.)ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ จังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นายไชยา วิญญาสุข (L.T.)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1กรรมการ
5. นายพิจิตร ยานุทัย (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
6. นายมนัส ทัศนรงค์ (L.T.)ครูโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3กรรมการ
7. นายสุวิทย์ คงเกตุ (L.T.C.)ครูโรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
8. นางพิมพ์ภา ปะนัดเต (L.T.)ครูโรงเรียนวัดสำโรง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
9. นายธนู มังคละกุล (L.T.) ครูโรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
10. นายประธาน สุทธิประภา ( L.T.C.)ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
11. นายประดิษฐ์ จุดาบุตร (A.L.T.C.)ครูโรงเรียนบ้านตาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
12. นายประหยัด ศิริคำ (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
13. นางสาวยุภาพร ปาวงค์ ( (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร กรรมการ
14. นายธนิต ญาตินิยม (W.B.)ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
15. นายสุธรรม คชพันธ์ (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านโคกหล่าม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
16. นายสิทธิชัย วุฒิงาม (A.L.T.C.)ครูโรงเรียนบ้านเป้า สพป. สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
17. นายณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา (L.T.C.)ครูโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
18. นายสมพร กันสา (A.L.T.C.)ครูโรงเรียนบ้านรันเดง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
19. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์ (L.T.) ครูโรงเรียนบ้านนาเก็น สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
20. นายประเวช การินทร์ ( L.T.)ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ภาษี (L.T.)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พรหมพิลา (L.T.)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกระชาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
3. นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ (L.T.)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุก สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
4. นายประเวช การินทร์ (L.T.)ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
5. นายสุเดช คงนุรัตน์ครูโรงเรียนพรหมประสาทราษฏร์นุกูล สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
6. นางช่อผกา หงษ์ศรี (L.T.C)ครูโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
7. นายสมเกียรติ ช่วยชู (L.T.)ครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
8. นายสัมพันธ์ เรืองสนาม (L.T.)ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ จังหวัดสุรินทร์ กรรมการ
9. นางชวนชม วิบูลย์เพ็ง (L.T.C.)ครูโรงเรียนบ้านกระดาน สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
10. นายกมล กางโสภา (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
11. ส.ต.อ.อุทร ซุ้ยไกร (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
12. นายสมคิด พระสว่าง (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1กรรมการ
13. นายทองแดง ฉวีวงค์ (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านยะวึก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
14. นายสมาน สาลีบุตรครูโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
15. นายสาคร ด้วงสะดีครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
16. นายวิรัช บัวทา (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านท่าโสม สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
17. นายพานิช คนขยัน (A.L.T.)ครูโรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
18. นายวสันต์ จุกหอม (L.T.)ครูโรงเรียนบ้านทวารไพร สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางประภาพร รัตนะดีครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา เรียงสนามครู โรงเรียนบ้านโพนโก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางมณี สัจจาครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
4. นางกองแก้ว ทองนำครู โรงเรียนบ้านปะหละ สพป.ศรีสะเกษ 2กรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ จินาศรีพูลครู โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด 2กรรมการ
6. นางสาวนิตยา ตั้งจึงเจริญครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ 1กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนุชจรินทร์ ภางามครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ 1ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ บุญสาลีครู โรงเรียนบ้านชาต(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ 2กรรมการ
3. นายสงวน เสาเกลียวครู โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป.สุรินทร์ 3กรรมการ
4. นายภักดี พลศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป.ศรีสะเกษ 1กรรมการ
5. นางติตาพร จันทะวงษ์ครู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด 2กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรสยาตรัสโรงเรียนหนองโตง สพป. สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชัดสกร พิกุลทองผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป.มหาสารคาม เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวพุทธรัตน์ พุทธาโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
4. นายวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต ๑กรรมการ
5. นายอิสระ ปุยะติ ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัดโรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านไผ่(วันครู๒๕๐๓) สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
3. นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่องโรงเรียนบ้านสำโรง(ศรีณรงค์) สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นายธีรวุฒิ ชมภูแดงโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ถานะลุนโรงเรียนบ้านผักคำภู สพป.สกลนคร เขต ๒กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติวัฒน์ เหิมหักโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู สพป.สร.๑ประธานกรรมการ
2. นายพิจิตร ลักขษรโรงเรียนบ้านหัวพี สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาววิภาดา ชอบเสร็จโรงเรียนบ้านกระสัง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นายประจักษ์ ควรอาจโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป.บร.๒กรรมการ
5. นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะศน.สพป.ขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิวัตร เกษแก้วโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๗๔) สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ ภูมิมณีโรงเรียนบ้านผักไหม สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
3. นายสุชาติ เติมทองโรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์ เพ็ญพรโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต๒กรรมการ
5. นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนัทรินทร์ ทองหล่อโรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ไชยสนามโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉายโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม.เขต ๒๒กรรมการ
4. นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปาโรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่องโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา (สังขะ) สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมรัก บูรณะโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมใจ วรรณโคตรโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวฐรดา ไกรเพชรโรงเรียนบ้านโสน(ศรีณรงค์)สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวไพลิน สุมังคละโรงเรียนบ้านดาหม้อทอง สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
5. นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ผิวจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะนงชัย สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ พิมพ์ลาโรงเรียนบ้านผาแดงวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ มะแสงสมโรงเรียนบ้านต้อน สพป.สกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ บุญสลโรงเรียนบ้านมะหลี่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒กรรมการ
5. นายวชิรุธ พลชัยโรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอรุณ อุไรโรงเรียนบ้านสะโน สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตติ์ ศาลางามโรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านปราสาทเบง สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
4. นายธีระ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
5. นายชีวิน ศรีแสงโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต ๓กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางยุพิน อภิวัชรารัตน์โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา มุมทองโรงเรียนบ้านทะนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต ๓กรรมการ
3. นายธเนศ ศรีท้าวโรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.สกลนคร เขต ๓กรรมการ
4. นายชนิด บุญชูศรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสิริอร ทรงพระโรงเรียนบ้านตูม (อนุกูลราษฎร์พัฒนา) สพป.สุรินทร์ เขต ๒กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวัตน์ชัย เติมกล้าครู โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป.สร.๑ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เพชรอินทร์ครู โรงเรียนบ้านคำผง สพป.สร.๒กรรมการ
3. นางสาวจิรัชยา ผาลาครู โรงเรียนบ้านโอทะลัน(บัวเชด) สพป.สร.๓กรรมการ
4. นางสาวธนัษภร ไชยสอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป.มหาสารคาม เขต ๑กรรมการ
5. นายบัณฑิต จันทะมุดรองผู้อำนวยการ รร.นาเกษมเจริญวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต ๕กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ใจองอาจครู โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" สพป.สร.๑ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประเสริฐโสครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป.สร.๓กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธาศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
4. นางอรประภา ศรีพรมครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สร.๒กรรมการ
5. นางสาวนิตยา นากองศรีโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอัษฐวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านสวาย สพป.สร.๑ประธานกรรมการ
2. นายประนอม ศรีจันทร์ครู โรงเรียนบ้านโนนเชียง(สนม) สพป.สร.๒กรรมการ
3. นายประเทือง หงษ์แก้วครู โรงเรียนบ้านบัวเชด(บัวเชด) สพป.สร.๓กรรมการ
4. นายพรอนันต์ ผ่านสำแดงครู โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการ
5. นายปรเมศวร์ ฟองลมครู โรงเรียนบ้านชาด สพป.อุบลราชธานี เขต ๓กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตเลขานุการศูนย์หุ่นยนต์ สพฐ. ประจำจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นายโชติ สวัสดีครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นายวรณัฐ หมีทองครู โรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
5. นายชาญชัย วลัยศรีครู โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
6. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22กรรมการ
7. นายวัฒนา เจียวรัมย์พนักงานราชการ โรงเรียน บ้านจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
8. นายศราวุธ บุญปลอดพนักงานราชการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22กรรมการ
9. นายอนุชา สันทาลุนัยนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ หลักแหลมนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ
11. นายอนันต์ คมพุดซานศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ
12. นายเสริมศักดิ์ สุขล้ำนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
13. นายณัฐพล นิลทัยนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
14. นายรามณรงค์ มีธรรมนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
15. นายธนากร นามโคตรนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
16. นางสาวอารียา ดาศรีนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
17. นางสาวโสภา จันทินมาธรนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ
18. นางสาวพิชญา ชูวานศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
19. นายพีรพงษ์ แสงเดือนนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
20. นายปิยะ แจ่มใสนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตเลขานุการศูนย์หุ่นยนต์ สพฐ. ประจำจังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย พิศวงค์ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นายโชติ สวัสดีครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นายวรณัฐ หมีทองครู โรงเรียนหนองบัว สพม.42กรรมการ
5. นายชาญชัย วลัยศรีครู โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
6. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.22กรรมการ
7. นายวัฒนา เจียวรัมย์พนักงานราชการ โรงเรียน บ้านจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต1กรรมการ
8. นายศราวุธ บุญปลอดพนักงานราชการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. 22กรรมการ
9. นายอนันต์ คมพุดซานศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
10. นายเสริมศักดิ์ สุขล้ำนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
11. นายณัฐพล นิลทัยนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
12. นายอนุชา สันทาลุนัยนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ
13. นายสุรศักดิ์ หลักแหลมนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
14. นายรามณรงค์ มีธรรมนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
15. นายธนากร นามโคตรนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
16. นางสาวอารียา ดาศรีนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ
17. นางสาวโสภา จันทินมาธรนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ
18. นางสาวพิชญา ชูวานศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
19. นายพีรพงษ์ แสงเดือนนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ
20. นายปิยะ แจ่มใส นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางวิมล ประจงจิตรครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30กรรมการ
3. นายสุรชัย งามชื่นครู โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นายสุพจน์ งามพร้อมครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
5. นายกฤษขจร ศรีถาวรครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3กรรมการ
6. นางอำพร วังเอกครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
7. นายปิยะ สร้อยจิตรครู โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
8. นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชาครู โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
9. นางสาวสุพินดา ศรีคะเณย์ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
10. นางเธียรไท เจนเชี่ยวชาญครู โรงเรียนเหล่าแขมดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30ประธานกรรมการ
2. นายวรพล วรธงไชยครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายสุพจน์ แน่ประโคนรอง ผอ.ศฝช.สุรินทร์/กศน.กาบเชิงกรรมการ
5. นายคมกริช บุตรอุดมครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27กรรมการ
6. นายสุรพงษ์ วงละครครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
7. นายเทิด สายโตครู โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7กรรมการ
8. นายสัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป. ศรีสะเกษ เขต4 กรรมการ
9. นายวุฒินันทร์ พรนิคมครู โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป. ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
10. นางชุติกาญจน์ แวงวรรณครู โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประทักษ์ ยืนยงโรงเรียนบ้านสะโน สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมพร สืบโสดาโรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ฯ) สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางกิริยา จิตรประโมทย์โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ แก่นสารโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสุมาลี คำมีโรงเรียนบ้านคันไร่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนิตยาพร ชัยสุพรรณโรงเรียนบ้านจารย์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ชัย สหุนันโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายสุวิทย์ สุขบทโรงเรียนบ้านโครัมย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวธัญญรัตน์ ชาเกาะโรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่งโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสามล ทองดีโรงเรียนบ้านบุทม สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี มีสัตย์โรงเรียนบ้านดินแดงฯ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายปลามอญ คนซื่อโรงเรียนบ้านเตาแดก สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ ราชสีห์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
5. นางณิชากรณ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านคำสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโฆสิต ดีสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายคมศักดิ์ ืเส้นศูนย์โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพขร สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นายสมจินต์ คิดดีจริงโรงเรียนบ้านโจรก สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นายปริยัติ มิรัตนไพรโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณี ภคะวาโรงเรียนบ้านจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ แป้นโสมโรงเรียนบ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางจงกล สายสิทธุ์โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางเฉลียว หวังคะพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นางสุรัตน์ติกานต์ บรอดสกี้โรงเรียนบ้านตาหยวก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิไล สุขบทโรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ์ แก้วหอมโรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางบังอร นาทองพูนโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางคณัสณัฎฐา จำศรีโรงเรียนบ้านคำสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
5. นางวันทนีย์ เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านละลมพนู สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางกนกวรรณ สานุสันต์โรงเรียนบ้านกางของ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เหลามีโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสุพิน เสนาพรหมโรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.อุดรธานี เขต 1กรรมการ
5. นางกัญจนา สัตตรัตนำพรโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชรินทร์ ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนุจรินทร์ สทุมรัมย์โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ใจมั่นโรงเรียนบ้านจรัส สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ทับทันธนากูลโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
5. นายมนตรี ศรีคำโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ท่าดีโรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เกตุโสระโรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางทิพวรรณ ศรีตัมภวาโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 4กรรมการ
5. นางสุรีพร แพไธสงโรงเรียนบ้านตาดทอง สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเกตุพิมล สหยืนยงโรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สิริโชคธนานันท์โรงเรียนบ้านกระสัง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายสมชาย ประยงค์หอมโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ สรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ จอกสำนักโรงเรียนบ้านชำมูลนาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ พากเพียรโรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางวิภัสรา ศรนารายณ์โรงเรียนบ้านตลาดควาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
5. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวผกามาศ แสนปลื้มโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางโชติรส สาคะวิชานนท์โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางธนาวรรณ มีภูงาโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายอุเทน สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านคูบัว สพป.บุรีรีมย์ เขต 4กรรมการ
5. นางมนัสวรรณ ผาลาโหโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวอรทัย กันนุฬาโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางลำพูน ประริเตสังข์โรงเรียนบ้านสระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางฐิตกา แก้วเด่นโรงเรียนบ้านสีโค สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางเย็นใจ คำดีโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
5. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรสา โล้กูลประกิจโรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อินทรวิเชียรโรงเรียนบ้านหนองครก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวโสภา เจริญเตียโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ พนาลีโรงเรียนเวตวันวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 5กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางณัฏฐา สามารถโรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา สาแก้วโรงเรียนบ้านไกลเนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางกมลรัตน์ ใจมนต์โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
4. นางสมประสงค์ พึ่งสุขโรงเรียนหินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
5. นางสาววลีรัตน์ รัตนะกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรรัมย์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางครองขวัญ คงโนนกอกโรงเรียนบ้านระกา(สลากฯ) สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณภา สายหงส์โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางพนอจิต ดุจจานุทัศน์โรงเรียนน้านกูน สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกระชาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นางสุรางค์รัตน์ ตุพิมายโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสิริสุข สมภักดีโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจารี สุทาวันโรงเรียนบ้านนผือ(ประชาพัฒนา) สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางอรอุมา สระแก้วโรงเรียนบ้านละเอาะ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นางอัมพา กงภูธรโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุญเพ็ญ ชัยภาโรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวนิศรา ทองคำโรงเรียนบ้านตาเพชร สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ งามยิ่งโรงเรียนบ้านลำหาด สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางทิพา แดงสายโรงเรียนบ้านพาชี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นางเกษศิรินทร์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านโดนออง สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววิภารัตน์ อนุกูลโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ กอสาลีโรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางจำนง เสริมศิริโรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางมัณฑนา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นางสุภา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านเปลือยคุรุสรรค์วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพจนา ทานะโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา การะเกษโรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสมพร พรหนองแสนโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสุภาพ กันยายนโรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4กรรมการ
5. นางสาวกุลฑีรา ถือโคตรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประนอม น่วมจะโป๊ะครู โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา เรียงสนามครู โรงเรียนบ้านโพนโก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวภูริชญา ยิ่งเสมอครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางอุุรารัตน์ หันกลางครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2กรรมการ
5. นางสุธีรา มีผลครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสมพร เทียนทองครู โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา คงยืนครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมากรรมการ
4. นางบุษรา กลับอำไพครู โรงเรียนบ้านสระทอง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวมลฤดี พิมมาศโรงเรียนบ้านปุน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำภา หม้อทองครู โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพศิน สัตย์ซื่อครู โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป.สุรินทร์กรรมการ
3. นางภัสนันท์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวอรัญญา พลโยธาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ครู โรงเรียนบ้านปุน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปรียานันท์ เหินไธสงครู โรงเรียนประชาสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
2. นางสาวอำพร ไชยแสงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
3. นางรัชนีกร รักแร่ครู โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
4. นางแสงประภา ทาทองโรงเรียนบ้านขะเนก สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวกานตนา ศิริกล้าครู โรงเรียนบ้านสองสะโกม สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรอินทร์ พูนชัยครู โรงเรียนการุญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชลลดา พิศงามครู โรงเรียนบ้านอาเลา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางกรรณิกา สาโยธาครู โรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวเกสร จัตุโพธิ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางอาภร ปักการะเณครู โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 7กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุเทียน จารัตน์ครู โรงเรียนทักษิณวารี สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศรีเงิน จักรคำครู โรงเรียนบ้านจาน สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุวัชร พันธิบุญครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางบัวผา ทบนาครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ผลแม่นครู โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม สพป.สุุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางผานิต อาจภักดีครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยงามครู โรงเรียนบ้านพระจันทร์ศรีสุข สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา พนมแกครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางพุทธชาติ อันชำนาญครู โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
5. นางมติกา โกสีนามครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวงศ์ศิริ เถินมงคลครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมร กะการดีครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นางสาวประทุมวัลย์ ขยันดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการ
5. นายสมัคร ผงทวีครู โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุบล แก่นแก้วครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ชุนเคลือบทองครู โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสมพงษ์ อาโยวงษ์ครู โรงเรียนบ้านดมวิทยาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ คำประโคนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสุภางค์ศรี ชัยมาโยครู โรงเรียนชุมชนนางัว สพป.นครพนม เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ชดกลางครู โรงเรียนบ้านผือ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเพ็ญใจ ธิราธรรมครู โรงเรียนบ้านสร้างบก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางหนูกาญจน จรลำโกนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวสิรินาถ สีตะแกะครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
5. นางสุนันทา ฉลาดเฉลียวครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย งามชื่นผอ. โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางลัดดารัตน์ คำชายครู โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางศรีลักษณ์ ปุณประเสริฐครู โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางสุภัคร์ สุขกฤตครู โรงเรียนบ้านทำนบ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางบุญลักษณ์ จุฬารีครู โรงเรียนนารุ่ง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ชารีวันครู โรงเรียนบ้านนาดี สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายธนัท วิชาผงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายชูสกุล คำขาวครู โรงเรียนบ้านชำม่วง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นายศิวัช บุตรงามครู โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมพร คงสมานครู โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุมนตรี จุงเลียกครู โรงเรียนบ้านณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นางวรารักษ์ เสาเวียงครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ศรีสุวรรณครู โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นายสุรจิต บำรุงครู โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกำพล เจริญสวัสดิ์ครู โรงเรียนเกาะแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านชำเบง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นางสาวรัชนี จอมศรีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นางยุวดี วงษ์อินตาครู โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
5. นายประสพ เวลาเกิดครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพะ รังแก้ว ครู โรงเรียนเมืองที สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางคชาภรณ์ มาลีหวลครู โรงเรียนบ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางบุษบา บุญเสร็จครู โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ วิลาจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสุพร บุญประสิทธิ์ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ เจริญศิริครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวณิชยา ศรีใหญ่ครู โรงเรียนบ้านตาทิตย์ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายแสวง เหมหงส์ครู โรงเรียนบ้านสะแร สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางระพีพร ถิ่นปรุครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป.บึงกาฬกรรมการ
5. นางชานิกา พลพาครู โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายชิณโชติ ศรีบุญญะกุลครู โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ชื่นงามครู โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ พลเสนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นายวชิรพงษ์ สีสันครู โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นางพิศสมัย ฤกษ์ดีครู โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรภา ดนเสมอครู โรงเรียนบ้านปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวทรงลักษณ์ เจริญบุญครู โรงเรียนบ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ดียิ่งครู โรงเรียนโคกทม สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายสมจิตต์ ศรีโสภาครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา แพงเจริญครู โรงเรียนบ้านโดนโอก สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรารักษ์ บุญอรัญครู โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ พูลสุขครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายเฉลิมพล รักษาภักดีครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางปัณณ์ธารี กิ่งแก้วครู โรงเรียนบ้านศรีสวาย สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิสิทธิ์ สิทธิพรวัฒนาผอ.โรงเรียนอมรินทราวารี สพป.สุรินทร์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ พลหินกองครู โรงเรียนบ้านลำหาด สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ผมพันธ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
4. นางไพลวัลย์ นิลผายครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กรรมการ
5. นายศุภชัย ลวดเงินผอ. โรงเรียนบ้านโคกทม สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปราณี ทานประสิทธฺ์ครู โรงเรียนบ้านระไซร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา แก้ววันครู โรงเรียนบ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายโฆษิตติภูมิ แสงทองครู โรงเรียนบ้านบักจรัง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นายนเรศศักดิ์ สีหะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด สพป.ยโสธร เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสุกานดา หวยสูงเนินครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางจันที เบิกบานครู โรงเรียนบ้านนารุ่ง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย หินกองครู โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายจีระพงศ์ ขุมทองครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวดวงเดือน คำมูลสุขครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางพรพรรณ สิทธิสมบูรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวปุณยภา เย็นเสมอครู โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกียฯ) สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอารีรักษ์ สังโสมาครู โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ศรีวรรณครู โรงเรียนบ้านโสน สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวศศิธร ต้องถือดีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวทรงลักษณ์ เจริญบุญครูโรงเรียนบ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยรรยง ปฐมเสรีครู โรงเรียนบ้านระกา-สังแก สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนิยม นามโคตรครู โรงเรียนบ้านขาม สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายศราวุฒิ บูรณ์เจริญครู โรงเรียนบ้านลังโกม สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวญาณิศา เทียนงูเหลือมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางรสรินทร์ อยู่ไพรครู โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา กรวยทองรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ จิตเจริญดีครู โรงเรียนบ้านสะโน(สำโรงทาบ) สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางกุลธิดา กระเบาครู โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปนัดดา บางแก้วครู โรงเรียนวันเจริญสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
5. นางสาวรัชนี ทัดเทียมครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไชยยันต์ พงศ์พิพัฒน์ครู โรงเรียนขามศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาดครู โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอารีย์ หงษ์คำครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
4. นางพรฉวี บุตตะโยธีครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
5. นางกวินญา ตอบกลางครู โรงเรียนบ้านถนนหัก สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพ มณีไสย์ครู โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจีราภรณ์ ภาสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นางพรศิลป์ แสงศรีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางปริศนา หวังผลครู โรงเรียนบ้านเกาะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นางนฎกร โภคทรัพย์ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจีรานันท์ ผลเสาวภาคย์ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนันทภัทร วุฒิสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางนิฤมล วิชัยครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง สป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวพอหทัย วังเอกครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางประยงค์ สายะสมิดครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา พิมพ์แต้มครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1กรรมการ
3. นางนงเยาว์ สมศรีครู โรงเรียนบ้านหนองเทพ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
4. นางสุนีย์ ขบวนฉลาดครู โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
5. นางสมบัติ หนองม่วงครู โรงเรียนบ้านปุน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ ประดับสุขครู โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ ศรีฤาชาครู โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางนาริสา กันหาสุขครู โรงเรียนหนองดุม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสุรินทร์นา หมื่นปัดชาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวทศพร การะเวชครู โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ จิตเจริญดีครู โรงเรียนบ้านกระออม สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ รักงามครุ โรงเรียนบ้านจรัส สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ ตองอบครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
4. นายปฏิพงศ์ เผือกเรียมครู โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นางอัจฉนา มาซาครู โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป.ขอนแก่นเขต 2กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชฎารักษ์ บูรณ์เจริญครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุเทียบ ราชปันติ๊บครู โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายประจวบ ทองประดับครู โรงเรียนบ้านบักจรัง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
5. นายโกสินทร์ ทุมาครู โรงเรียนบ้านหม้วยวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุเวศ เจริญศรีครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสาลี เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านแคนน้อย สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่งครู โรงเรียนบ้านกระเทียมฯ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวยุพดี พันธ์เพ็งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ยงทวีครุ โรงเรียนโนนคำดื้อจตุราษฎร์วิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางราชมาลี ต้อนรับรองผู้้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นายวิรักษ์ ศรีตะแกะครู โรงเรียนบ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางปาจรีย์ ดนเสมอครู โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางกัญจน์นภัทร ประวาฬครู โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
5. นางผ่องพรรณ สีลินลีครู โรงเรีียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพันทิพา คงวันครู โรงเรียนอนุบาลลำดวน สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ บุญมั่นครู โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางวราภรณ์ รัตนวรรณครู โรงเรียนบ้านตาเบา สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางกัณหา ไชยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย จ้อยสว่างุครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชนากานต์ สะอาดยิ่งครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ห้าวหาญครุ โรงเรียนบ้านผาแดงวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางนิฤมล วรรณคำครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4กรรมการ
5. นางทำนอง คุ้มวงษ์ครู โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ พางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอก สพป.สุรินทร์ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริลักษณ์ ใจกล้าครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาววริศนันท์ หนุนชูครู โรงเรียนบ้านจบก สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา ไชยพรมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
5. นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อันผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจักรพงษ์ สุดยิ่งครู โรงเรียนอนุบาลลำดวน สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุลักษณา สิมมาครู โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายสุภาพ อ่อนน้อมครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวปัณณพร แสนยะมูลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
5. นายเมธินทร์ เสารึกครู โรงเรียนบ้านหินเหลือง สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมรัตน์ ทองสาดีครู โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เสริมแก้วครู โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ วิลัยพิศครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววราพร สุภากิจครูโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางพีรยา กำจัดภัยครูู โรงเรียนบ้านปลัด สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกุน จริตรัมย์ครู โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญครู โรงเรียนบ้านคลอง สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
3. นางสมทรง บุญสมัยครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงครู โรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นายวิฑูรย์ มั่งมีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราศักดิ์ สาครครู โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.สุรินทร์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมพล ชื่นงามครุ โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป.สุรินทร์ เขต 2กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ แก้วกลางครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกรรมการ
4. นายวัชระ ศรีวิพันธ์ครู โรงเรียนบ้านพะวร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2กรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ เสริมผลครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายเกิยรติศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านชำ (มหาชนะชัย)กรรมการ
2. นายสังคีตย์ บุญมณีโรงเรียนบ้านอำปึล (พนมดงรัก)กรรมการ
3. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา (ร้อยเอ็ด เขต 2)กรรมการ
4. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไข (ราษีไศล)กรรมการ
5. นายสหพันธ์พงศ์ กุลไทยโรงเรียนบ้านตาเมียง (บัวเชด สุรินทร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุพร สระแก้วโรงเรียนบ้านละออ (สุรินทร์ เขต 3)กรรมการ
2. นายอำนาจ มะลิงามโรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม สุรินทร์)กรรมการ
3. นายนัคพล จงมั่งคั่งโรงเรียนโอทะลัน (บัวเชด สุรินทร์)กรรมการ
4. นายประโยชน์ วะชุมโรงเรียนบ้านคอย (นาหว้า นครพนม)กรรมการ
5. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโสกนาห่อมเดือ (ศิลาลาด ศรีสะเกษ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ สาแก้วโรงเรียนบ้านโคกกลาง (สุรินทร์ เขต 3)กรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านช่องยางชุม (รัตนบุรี สุรินทร์)กรรมการ
3. นายทองมา ทองอินทร์โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ศรีณรงค์ สุรินทร์)กรรมการ
4. นายอนุชิต สิงห์เงินข้าราชการบำนาญ (ศรีสะเกษ)กรรมการ
5. นายวิทธิกร แสวงผลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสมควร บัวสอนโรงเรียนผอบ ณ นคร (อุบลราชธานี 2)กรรมการ
2. นายดนุพล จันทะหมุดโรงเรียนบ้านทิพย์นวด (ชุมพลบุรี สุรินทร์)กรรมการ
3. นายสุพจน์ หล้าล้ำโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 (สุรินทร์)กรรมการ
4. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา (บุรีรัมย์ เขต 1)กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ วิลาศวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายประไพร โสมสุพันธ์โรงเรียนบ้านโคก (ศรีสะเกษ เขต 4)กรรมการ
2. นายเนรมิต ธามณีโรงเรียนบ้านหนองโสน (เลิงนกทา ยโสธร)กรรมการ
3. นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตต์โรงเรียนบ้านสะเดา (บัวเชด สุรินทร์)กรรมการ
4. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือย (มุกดาหาร)กรรมการ
5. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพ (ร้อยเอ็ด เขต 2)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" (สุรินทร์)กรรมการ
2. นายกฤดิน อยู่อย่างสุขโรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี สุรินทร์)กรรมการ
3. นายอดิเทพ สมบูรณ์โรงเรียนประชาสามัคคี (กาบเชิง สุรินทร์)กรรมการ
4. นายประสงค์ เหลาฉลาดโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา (บุรีรัมย์ เขต 1)กรรมการ
5. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญ (ศรีสะเกษ เขต 2)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ กาเผือกงามโรงเรียนกะเลา-ศรีพัฒนา (สำโรงทาบ สุรินทร์)กรรมการ
2. นายอาทร วรรณปักษินโรงเรียนโพนทองพิทยาคม (ชุมพลบุรี สุรินทร์)กรรมการ
3. นายพิชัย เผยสิริโรงเรียนประชาสามัคคี (กาบเชิง สุรินทร์)กรรมการ
4. นายพชรธร หนันอ้ายโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายวงกต โคพะทาโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง (บัวเชด สุรินทร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ พูนขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา (สพม.33)กรรมการ
2. นายสิทธิศาสตร์ ไมลาศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สุรินทร์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรัชรพล บุตรศรีโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ (ปราสาท สุรินทร์ เขต 3)กรรมการ
4. นายฉัตรชัย วีรพันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสม (น้ำโสม อุบลราชธานี)กรรมการ
5. นายพุฒิพงษ์ พาหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางพรนภา เงินถมโรงเรียนบ้านตรมไพร (สุรินทร์ เขต 1)กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ มีโสภาโรงเรียนรัตนวิทยาคม (สุรินทร์ เขต 2)กรรมการ
3. นายธราพงษ์ สุขแสกโรงเรียนบ้านโคกทม (ปราสาท สุรินทร์)กรรมการ
4. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกอง (ศรีสะเกษ เขต 2)กรรมการ
5. นายชาญชัย มะลาขันธ์124 ม.2 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายธำมรงค์ โพนทะนาโรงเรียนบ้านกูน (ปราสาท สุรินทร์ เขต 3)กรรมการ
2. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวล (บุรีรัมย์ เขต 1)กรรมการ
3. นางพรศรี ศรีสุขข้าราชการบำนาญ (ศรีสะเกษ)กรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมือง (หนองบัวลำภู)กรรมการ
5. นายภูวกร หมิ่งแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
6. นายชัยพิชิต คนหาญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร (สพม. 33)กรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]