หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเอนก หม้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ประธานกรรมการ  
2 นายไพรัช มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) ประธานกรรมการ  
3 นายชาญศึก มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประธานกรรมการ  
4 นายวิชัย อยู่ปูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสรออ ประธานกรรมการ  
5 นายบุญถิ่น มหาสาโร รองผู้อำนวยการ สพป. สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
6 นายกฤษ ละมูญมอญ รอง ผอ.สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
7 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ประธานกรรมการ  
8 นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวสุรินทร์ ประธานกรรมการ  
9 นายสฤษดิ์ ประคองใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอโค ประธานกรรมการ  
10 นายพินิจ ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่โลก ประธานกรรมการ  
11 นายกระแสร์ อิ่มใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลำชี ประธานกรรมการ  
12 นายวีระ บึ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสม็ดฯ ประธานกรรมการ  
13 นายอุทัย ชื่อมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระแสง ประธานกรรมการ  
14 นายประเวช มุขขันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตะบัล ประธานกรรมการ  
15 ดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์สพป.สร.๑ ประธานกรรมการ  
16 นายสุวิช สุมาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาเพชร ประธานกรรมการ  
17 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ ประธานกรรมการ  
18 นายสามารถ ห้าวหาญ ผอ.ร.รบ้านดู่อาราง ประธานกรรมการ  
19 นายถวิล สายสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไถงตรง ประธานกรรมการ  
20 นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ ประธานกรรมการ  
21 นายสันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ประธานกรรมการ  
22 นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแสง ประธานกรรมการ  
23 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ  
24 นางกัลยาณีย์ สุดใจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการ  
25 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ  
26 นายส่งเสริม มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชกเหนือ ประธานกรรมการ  
27 นายโกวิทย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว ประธานกรรมการ  
28 นายชอบ ผจญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด ประธานกรรมการ  
29 นายจิรศักดิ์ หลวงยี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง ประธานกรรมการ  
30 นายวุฒิไกร สมเป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
31 นายสารี สายจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาบ ประธานกรรมการ  
32 นายบรรพจน์ ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร รองประธานกรรมการ  
33 นายสังคาร ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง รองประธานกรรมการ  
34 นายชนธัญ คันชั่งทอง ผู้อำนวยการอนุบาลเขวาสินรินทร์ รองประธานกรรมการ  
35 นายชีวิน ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ รองประธานกรรมการ  
36 นายพิรุณ ภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร รองประธานกรรมการ  
37 นายไพบูลย์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ รองประธานกรรมการ  
38 นายเสถียร กายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ประธานเครือข่ายฯเมืองสุรินทร์ 5 รองประธานกรรมการ  
39 นายบุญชู มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) ประธานเครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 3 รองประธานกรรมการ  
40 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ  
41 นายประเชิญ กูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทักษิณวารี รองประธานกรรมการ  
42 นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำดวนฯ รองประธานกรรมการ  
43 นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา รองประธานกรรมการ  
44 นายไพศาล สุวรรณเสวก ผอ.ร.ร.บ้านหนองฮะ รองประธานกรรมการ  
45 นายชัยภัทร ห่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเกาะ รองประธานกรรมการ  
46 นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม รองประธานกรรมการ  
47 นายจรูญ พันนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ รองประธานกรรมการ  
48 นายฉลอง ยุพการณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการ  
49 นายอนุรักษ์ สมัครสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญโลก รองประธานกรรมการ  
50 นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามโค รองประธานกรรมการ  
51 นายจรัส สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนา รองประธานกรรมการ  
52 นายพิณี หาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรง รองประธานกรรมการ  
53 นายศุภชัย ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก รองประธานกรรมการ  
54 นายทินกร ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากฯ) รองประธานกรรมการ  
55 จ่าสิบโทศักดิธัช หฤทัยถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด รองประธานกรรมการ  
56 นายเศรษฐา พลคำมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค รองประธานกรรมการ  
57 นายบุญคุ้ม ขาวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลสนวน รองประธานกรรมการ  
58 นายชาญชัย สมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากูก รองประธานกรรมการ  
59 นายไพบูรณ์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น รองประธานกรรมการ  
60 นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันเตรียง รองประธานกรรมการ  
61 นายณัฐพล ผิวทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระปืด รองประธานกรรมการ  
62 นายเกรียงไกร รุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการ  
63 นายฉลอง ยุพการณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการ  
64 นายธันญพฤกษ์ ก้อนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) รองประธานกรรมการ  
65 นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองประธานกรรมการ  
66 นายสมศักดิ์ จันทิมา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองประธานกรรมการ  
67 นายสมรรถ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉันเพล รองประธานกรรมการ  
68 ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รองประธานกรรมการ  
69 นายสำรอง ไกรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเกา (ลุสิมาวิทยาคาร) รองประธานกรรมการ  
70 นายชำนาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ สพป.สร.1 รองประธานกรรมการ  
71 นายสุริยัน พูนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย รองประธานกรรมการ  
72 นายทนงศักดิ์ แท่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ  
73 นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการ  
74 นางเพ็ญศรี ชนะชัย ครูโรงเรียนบ้านสดอ กรรมการ  
75 นายสมชาย จารุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ  
76 นางอัมพร สมสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการ  
77 นายลลิต จรทผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะตาเมาะ กรรมการ  
78 นายสุธี เพ่งพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาแวะ กรรมการ  
79 ว่าที่ รต.ประเสริฐ บุตรดี ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
80 นายชยพล เถกิงบุุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวีคามวิทยา กรรมการ  
81 นางยุวธิดา ลอยประโคน ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
82 นายบุญทัน นามศีริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์ฯ กรรมการ  
83 นายดำรงค์ ใยย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการ  
84 นางเกศรินทร์ ชมดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสดอ กรรมการ  
85 นายศักดิ์นรินทร์ บูรณะ ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการ  
86 นายสุริยา ปราสัยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ กรรมการ  
87 นายสินชัย ใจกล้า ครู โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ กรรมการ  
88 นายณรงค์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง กรรมการ  
89 นายสุเทพ นุชมา ครู โรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการ  
90 นายอภิรัตน์ ถะเกิงสุข ครู โรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการ  
91 นางสาวศรีอัมพร มะลิซ้อน ครู โรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการ  
92 นายสมเกียรติ สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนิท กรรมการ  
93 นางประถม คะเณมา ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการ  
94 นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ  
95 นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการ  
96 นายสุริยา ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการ  
97 นายกู้เกียรติ มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกา กรรมการ  
98 นายโฆษิต ดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย กรรมการ  
99 นายสังวาล สืบมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวารไพรศรี กรรมการ  
100 นายพิทักษ์ ดีเสมอ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
101 นายถวัลย์ ทานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการ  
102 นางสุจาริณี แสงจันทร์ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
103 นายบุญเลิศ บุญอุดม ครู โรงเรียนบ้านแกน้อย กรรมการ  
104 นายชัยวัฒน์ นารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) กรรมการ  
105 นายพินิจ วรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา กรรมการ  
106 นายมานะ นุประโคน ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
107 นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
108 นายจำลอง สุขสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา (เทพอนุสรณ์) กรรมการ  
109 นายก่อเกียรติ จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการ  
110 นายดิเรก ครึ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กรรมการ  
111 นายกู้เกียรติ มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนน้านนาเกา กรรมการ  
112 นายวิโรจน์ เสียงสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการ  
113 นายสันติศักดิ์ สุขสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุก (จันทรศึกษา) กรรมการ  
114 นางเขมจิรา ทองดี ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
115 นางพันธิภา ผดุงกิจ ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
116 นายเจียมศักดิ์ จู่จุ้ยเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง กรรมการ  
117 นายสุขสันต์ มะลิซ้อน ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กรรมการ  
118 นายพิชิต พ่อค้า ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กรรมการ  
119 นายนววิธ ควรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน กรรมการ  
120 นางสาวสุธาทิพย์ ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กรรมการ  
121 นางจันทร์เพ็ญ เจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กรรมการ  
122 นางสุพนิดา ตลับทอง ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) กรรมการ  
123 นายปิยเดช จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์) กรรมการ  
124 นางรัศมี เจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) กรรมการ  
125 นายอดิศักดิ์ ยืนยาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึษา) กรรมการ  
126 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการ  
127 นายเพียร ว่องไว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกาสังแก กรรมการ  
128 นายทินกร พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำปูง กรรมการ  
129 นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการ  
130 นายรุ่งศักดิ์ วัฒนะรัตน์ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
131 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ  
132 นางประไพ เพียรมี ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
133 นางเฉลา สายยศ ครู โรงเรียนบ้านระกาสังแก กรรมการ  
134 นายวัฒนา มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ  
135 นางกมลพรรณ แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเภาว์ กรรมการ  
136 นางผ่องใส อินทอง ครู โรงเรียนบ้านระกาสังแก กรรมการ  
137 นางพิกุล เสริมผล ครู โรงเรียนบ้านระกาสังแก กรรมการ  
138 นายบรรยง ปฐมเสรี ครู โรงเรียนบ้านระกาสังแก กรรมการ  
139 นายยอดชาย จุฬารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง - โคกเพชร กรรมการ  
140 นางญาณี ชูวา ครู โรงเรียนบ้านตำปูง กรรมการ  
141 นายปาริเชษฐ์ เชิดกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านตำปูง กรรมการ  
142 นางกมลพรรณ แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเภาว์ กรรมการ  
143 นายโฆสิต ดีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย กรรมการ  
144 นายชัยวิชิต ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) กรรมการ  
145 นายสุทธิพงษ์ เสริมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ  
146 นางวรรณี มณีพงศ์ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
147 นางธัญรดี สังข์ขาวกุล ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
148 นางนุชนาฏ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงนาดี กรรมการ  
149 นายสุรชาติ วงเวียน ผอ.ร.ร.บ้านสะโน กรรมการ  
150 นายอานุภาพ สังข์น้อย ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ  
151 นางนุชนาฎ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงนาดี กรรมการ  
152 นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย กรรมการ  
153 นายเจียมศักดิ์ จู่จุ้ยเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง กรรมการ  
154 นายสุรพงษ์ แก้วงาม ผอ.ร.ร.บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ กรรมการ  
155 นายแดงชาด กิมาวะหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยราม กรรมการ  
156 นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ  
157 นายจำลอง สุขสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแบกน้อย กรรมการ  
158 นายวรินทร ทองแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเมาะ กรรมการ  
159 นายสุรชัย ใคร่นุ่นกา ผอ.ร.ร.บ้านบ่อน้ำใส กรรมการ  
160 นางมาลิสา เพชรนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์ กรรมการ  
161 นายยุทธนา พุทธานุรักษ์ ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
162 นายประยงค์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกา (สนง.สลากฯ) กรรมการ  
163 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง กรรมการ  
164 นางสาวณภัทร มณีล้ำ ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
165 นายสง่า บุญสุข ผอ.ร.ร.บ้านหนองจอก กรรมการ  
166 นายสำเร็จ เกิดกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรวย กรรมการ  
167 นายสมนึก ทศพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น กรรมการ  
168 นายประทิน เชื้ออินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ “โพธิ์ศรีวิทยา” กรรมการ  
169 นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านหัวแรต กรรมการ  
170 นายภคพล ยืนยิ่ง ผอ.ร.ร.บ้านนารุ่ง กรรมการ  
171 นายจุฬา มันธุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการ  
172 นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหิน กรรมการ  
173 นายลิน อุตส่าห์ดี ผอ.ร.ร.บ้านบึงขวาง กรรมการ  
174 นายสวาท พันธ์เพชร ผอ.ร.ร.บ้านหนองจิก กรรมการ  
175 นายหลักเขต มุ่งสันติ ผอ.ร.ร.บ้านตรึม กรรมการ  
176 นายจินดา ตีเงิน ผอ.ร.ร.บ้านกาเจาะหนองไผ่ กรรมการ  
177 นายอุทัย สาลี ผอ.ร.ร.บ้านหนองขนาด กรรมการ  
178 นางเสาวภา มาลัยหอม ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
179 นายจุฬา มันธุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการ  
180 นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
181 นายทินกร พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำปูง กรรมการ  
182 นายไพรัตน์ สามาลย์ ครู โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ กรรมการ  
183 นางขันทอง เครือโสม ครู โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ กรรมการ  
184 นายพินิจ นิ่มปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ  
185 นางมุกศรี วรพุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ กรรมการ  
186 นางสาวทิพวรรณ เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ กรรมการ  
187 นางเพียงเพ็ญ จงมั่งคั่ง ครู โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น กรรมการ  
188 นายมานิตย์ ภู่ทอง ครู โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น กรรมการ  
189 นายสมนึก ทศพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น กรรมการ  
190 นายพนม อัมหธร ครูโรงเรียนบ้านภูมิสตึง กรรมการ  
191 นายวุฒิ เขียนดี ครู โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี กรรมการ  
192 นางวันเพ็ญ ทวีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิสตึง กรรมการ  
193 นางสาวกนกนุช ใจดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น กรรมการ  
194 นางรุ่งรัศมี ต่อยอด ครูโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร กรรมการ  
195 นางสุนทรี ทองตัน ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
196 นายณัฐกร เชื้ออินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว กรรมการ  
197 นายภัทรกร สุภิษะ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านภูมิสตึง กรรมการ  
198 นายเทียน ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ กรรมการ  
199 นายบรรจพร เชาวรักษ์ เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ กรรมการ  
200 นางสาววิกานดา ฉิมงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านภูมิสตึง กรรมการ  
201 นางองุ่น สมสร้าง ครู โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) กรรมการ  
202 นายอานนท์ วาปีทะ ผู้อำนวยการร.ร.บ้านดู่ กรรมการ  
203 นายสมมิตร สาลีบุตร ผู้อำนวยการร.ร.บ้านหนองดุม กรรมการ  
204 นายรังสรรค์ เหลือสนุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนออง กรรมการ  
205 นางสาวเสาวลีย์ มียิ่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ  
206 นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า ผู้อำนวยการร.ร.บ้านขนวน กรรมการ  
207 นายดิเรก ครึ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กรรมการ  
208 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการร.ร.บ้านศรีราชา กรรมการ  
209 นางสาวสุพัตรา สมพันธ์ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
210 นายพงศ์รัตน์ ภาวจัตุรัส ผู้อำนวยการร.ร.บ้านหนองพญา กรรมการ  
211 นายเพียร ว่องไว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกาสังแก กรรมการ  
212 นางพัชร์ธนันทร์ ศรีโกตะเพชร ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ  
213 นายยศศักดิ์ สุทธิดี ผู้อำนวยการร.ร.บ้านค้อ กรรมการ  
214 นางเพ็ญชิต แข่งขัน ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ  
215 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ  
216 นางกีรติญา มะลิซ้อน ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ  
217 นายอรุณ บุญโต ผู้อำนวยการร.ร.บ้านสังแก กรรมการ  
218 นางสาวจุฑารัตน์ แนบทางดี ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ  
219 นางวิยะดา นามปัญญา ครูโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา กรรมการ  
220 นายณัฏเศรน์ ท่าดี ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ  
221 นายศิรพงษ์ สิงจานสงค์ ผู้อำนวยการ.ร.รการุณวิทยา กรรมการ  
222 นายแดง ทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดาน กรรมการ  
223 นายประสบ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก กรรมการ  
224 นางสาวปิยะมาศ ยินดีสุข ครูโรงเรียนอนุบาลลำดวนฯ กรรมการ  
225 นายประเสริฐ สันทอง ผู้อำนวยการบ้านดู่โศก กรรมการ  
226 นางพิพัตณ์ สินมาก ครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา กรรมการ  
227 นางสาวไอลดา สมสวย ครูโรงเรียนบ้านโชกเหนือ กรรมการ  
228 นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์ ผู้อำนวยการร.ร.บ้านหนองเหล็กฯ กรรมการ  
229 นางสาวสุรีศรี วิศิษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา) กรรมการ  
230 นายลาภิศ นามไพร ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
231 นายนพพล แปรงทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านระไซร์ กรรมการ  
232 นายกิตฏิพงศช์ แก้วม่วง ผู้อำนวยการร.ร.บ้านกระออม กรรมการ  
233 นางชญานันท์ สันตะโภค ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
234 นายนัฐพล ศรีสุราช ผู้อำนวยการร.ร.บ้านหนองอีเลิง กรรมการ  
235 นางธินันต์พร สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการร.ร.บ้านสะโน กรรมการ  
236 นางภัฐรดา ปัญญาเอก ครูโรงเรียนบ้านอู่โลก กรรมการ  
237 นายเสริมศักดิ์ เป็นสุข รองผู้อำนวยการร.ร.การุณวิทยา กรรมการ  
238 นายลลิต จรทผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะตาเมาะ กรรมการ  
239 นางอัญชลี กล้วยทอง ครูโรงเรียนบ้านโชกใต้ กรรมการ  
240 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ  
241 นางอารี ลินลา ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยราม กรรมการ  
242 นายพิทักษ์ พนาวัน ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยราม กรรมการ  
243 นายอรรรถสิทธิ์ ยืนยง ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยราม กรรมการ  
244 นายวุฒพล อินทร์งาม ครูโรงเรียนบ้านโชกใต้ กรรมการ  
245 นางสาวณัฏฐา ถมปัทม์ ครูโรงเรียนบ้านโชกเหนือ กรรมการ  
246 นางเพชรศรี ก่อแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ  
247 นางสาวณัฐกานต์ บุญเจือ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ  
248 นางสุภาภรณ์ แจ่มใส ครู โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ  
249 นายชาญชัย กระแสโสม ครู โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ  
250 นายธารา แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง กรรมการ  
251 นายบัญญัติ สายยศ ครูโรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากฯ) กรรมการ  
252 นางสาวจรัสศรี ศิริบุญ ครู โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) กรรมการ  
253 นายอดิศร ภิญโญภาพ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
254 นางสาวสุภาวดี สุขชีพ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
255 นางสาวนงนภัส จารัตน์ ครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา กรรมการ  
256 นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
257 นางณัฐธีรยา ภูมิสูง ครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา กรรมการ  
258 นางดรุณี ชาวเมืองปักษ์ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
259 นางสาวจรรยารักษ์ บัวภา ครู โรงเรียนบ้านเพี้ยราม กรรมการ  
260 นางภัทรพร จันทา ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ  
261 น.ส.ลัดดา ดอกเครือ ครูโรงเรียนบ้านโคกเกาะ กรรมการ  
262 นายชัยพล ศรีวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านโคกเกาะ กรรมการ  
263 นายนิธิกร ศรีไทย ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ  
264 นายฉลอง สายยศ ครูโรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง กรรมการ  
265 นายสุวิทย์ คงเกตุ ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ  
266 นายฉัตรณรงค์ อริยะเดช ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ  
267 นางวิมลพันธ์ ประดิษฐ์ปรีชา ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ  
268 นางสาววิไลพร บุญภูมิ ครู โรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ  
269 น.ส.ธิดารัตน์ กมลเดช ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
270 น.ส.ธิดารัตน์ สุขอนันต์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
271 นายวิชัย ลาธิ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
272 นายยศไกร เธียรประมุข ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ  
273 นายสรพงษ์ ดวงใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
274 น.ส.รัตนา บูรณ์เจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
275 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการ  
276 นางสาววิจิตรา บูรณะ ครูโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก กรรมการ  
277 นางสาวสุพรรระณา มุ่งดี ครูโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว กรรมการ  
278 นางปาริชาติ แท่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากฯ) กรรมการ  
279 น.ส.สุกัญญา ยอดธนวัฒน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
280 น.ส.เกื้อกุล โสดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
281 นางกิ่งแก้ว พลคำมาก ครูโรงเรียนบ้านตากูก กรรมการ  
282 นางละออง บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านตากแดด กรรมการ  
283 นางราศี สุขวาสนะ ครูโรงเรียนบ้านกันเตรียง กรรมการ  
284 นางสุภีร์ สุปิงคลัด ครูโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง กรรมการ  
285 นางทิพย์สุคนธ์ ยัดดี ครูโรงเรียนบ้านกันเตรียง กรรมการ  
286 นางโสภา จรทผา ครูโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น กรรมการ  
287 นางญาณนันท์ ทิวคู่ ครูโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง กรรมการ  
288 นายสังวาลย์ ขันดี ครูโรงเรียนบ้านพระปืด กรรมการ  
289 นายมานพ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอาไร กรรมการ  
290 นายอภิชิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ดฯ กรรมการ  
291 นายอรรถพล ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนฯ กรรมการ  
292 นายนำพล แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียนฯ กรรมการ  
293 นายดิเรก กระแสเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการ  
294 นางพนารัตน์ หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการ  
295 นางดวงใจ พันงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี กรรมการ  
296 นายชวลิต ชมโพธิ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการ  
297 นายคมกฤต หม้อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการ  
298 นายธนากร จิตรเอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ  
299 นายประชิต ศรีอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการ  
300 นายเอกชัย บุญพอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ  
301 นายสมชาย ดาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการ  
302 นายเมธี แต้มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรึมฯ กรรมการ  
303 นายอัศวิน นารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กรรมการ  
304 นายธนภัทร ถะเกิงลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง กรรมการ  
305 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กรรมการ  
306 นายอุทิศ ชำนาญกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กรรมการ  
307 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง จะระ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ กรรมการ  
308 นายทองสา ยงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา กรรมการ  
309 นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ กรรมการ  
310 นางจิตรา สาลีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ กรรมการ  
311 นายสุกิจ วันสุดล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการ  
312 นายสมศรี จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตางมาง กรรมการ  
313 นายสันติ บานแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) กรรมการ  
314 สิบตรีบุญจร บุราคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลี กรรมการ  
315 นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ  
316 นายพงศ์ธร จิตรแม้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการ  
317 นางประภาวดี บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว กรรมการ  
318 นายจรัญ เพ็งกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุุง กรรมการ  
319 นางภาวิณี คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) กรรมการ  
320 นายศรีทน เทียนทอง รักษาการฯผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิสตึง กรรมการ  
321 นางพัชรินทร์ สหุตนัย รักษาการฯผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรำดม กรรมการ  
322 นางสุดาวีร์ ปัดถามัง รักษาการฯผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยากร กรรมการ  
323 นางไชยเวช กรมขันธ์ รักษาการฯผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการ  
324 นายประหยัด หวังสม รักษาการฯผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชกใต้ กรรมการ  
325 นายพงษ์ศักดิ์ จันทเขต ครูโรงเรียนบ้านอู่โลก กรรมการ  
326 นางสาววิภาวรรณ จัทร์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านอู่โลก กรรมการ  
327 นายภานุวัฒน์ ใสสะอาด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านอู่โลก กรรมการ  
328 นายชัชวาล จารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ  
329 นางสาลิกา ตาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ  
330 นายเสริมสิทธิ์ สนุกแสน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านอู่โลก กรรมการ  
331 นายดำรัส ตุ้มทอง ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านโชกใต้ กรรมการ  
332 นายชาลี สุภิษะ ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านมะลูจรูงหนองปรีง กรรมการ  
333 นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ กรรมการ  
334 นางสาวนันทิดา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านว่าน กรรมการ  
335 นางรักษิณา พาพรมราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ  
336 นางศิวพร บูรณะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว กรรมการ  
337 นายวรพงศ์ วิทยอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร กรรมการ  
338 นางสาวผ่องใส ห่อทอง ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย กรรมการ  
339 นางลัดดาวัลย์ สกุลวรวิทย์ ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย กรรมการ  
340 นายเสริม ยงคง ครู โรงเรียนบ้านนาเกา กรรมการ  
341 นางประคอง ยงคง ครู โรงเรียนบ้านนาเกา กรรมการ  
342 นางวิรัลทิพย์ ท่าดี ครู โรงเรียนบ้านนาเกา กรรมการ  
343 นางผาสุข ศรีผ่องงาม ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ  
344 นางวราภรณ์ ศิลปสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านจักจรูก กรรมการ  
345 นางอัจฉราพร ใจใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ  
346 นางจันทร์เพ็ญ พวกดี ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ  
347 นายจักรพันธ์ โพธิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการ  
348 ว่าที่ รท.ณฐกร ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร กรรมการ  
349 นางธนัฎฐา อยู่สบาย ครู โรงเรียนบ้านแกน้อย กรรมการ  
350 นางสาวธนพร คนฉลาด ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ  
351 นางเพ็ญพรรณี วรรณูปถัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ  
352 นายจุมพล ครองศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร กรรมการ  
353 นางสาวกมลพร หงษ์สูง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแสลงพัน-บุณเยิง กรรมการ  
354 นางวันเพ็ญ สุปิงคลัด ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ  
355 นางสุจิตรา เติมกล้า ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ  
356 นางปราณี เรียงเงิน ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ  
357 นางสุนีย์ ชัยงาม ครู โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) กรรมการ  
358 นางสุวัลยา คงหาญ ครู โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) กรรมการ  
359 นายชอบ เรียงเงิน ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการ  
360 นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ  
361 นางสุวิมล พุฒซ้อน ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ  
362 นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านอำปึลสนวน กรรมการ  
363 นางโสภา คันชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ  
364 นางศิราณี ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านอำปึลสนวน กรรมการ  
365 นางฐิติภัสร์ ประจวบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการ  
366 นางกิตติมา อึงชื่น ครูชำนาญการ กรรมการ  
367 นางสาวณัฐธภา พวงพร้อม ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
368 นายจักรพงษ์ พันธ์สน ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
369 นายวลัญช์ชัย เสนาน้อย ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) กรรมการ  
370 นายเอกชัย ประดับทอง ครูโรงเรียนบ้านพระปืด กรรมการ  
371 นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ  
372 นางสาวศิวพร บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านสดอ กรรมการ  
373 นางสาวจันทร์สาย ถือกล้า ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ  
374 นายโกวิทย์ กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากฯ) กรรมการ  
375 นางวันดี แก้วกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก (กาญจนูปถัมภ์) กรรมการ  
376 นางสุพิน ประดับทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการและเลขานุการ  
377 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ  
378 นางสาวกัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
379 นายสำราญ ศรียะนัย ผอ.ร.ร.บ้านคาลาแมะ กรรมการและเลขานุการ  
380 นายสมอ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการและเลขานุการ  
381 นายจตุรานนท์ ถือชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสรออ กรรมการและเลขานุการ  
382 นางจันทร์เพ็ญ ประดับสุข ครูโรงเรียนบ้านโชกเหนือ กรรมการและเลขานุการ  
383 นางปิยนาถ หาสุข ครูโรงเรียนบ้านกันตรง กรรมการและเลขานุการ  
384 นางสาวนวลผ่อง โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโชค กรรมการและเลขานุการ  
385 นางทัศนีย์ เกิดกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันเตรียง กรรมการและเลขานุการ  
386 นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการและเลขานุการ  
387 นายสำเร็จ เถินมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ  
388 นายจำนงค์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแล้ง กรรมการและเลขานุการ  
389 นายสุเทพ แปลงทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว กรรมการและเลขานุการ  
390 นายวิเชียร วาพัดไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
391 นางสาวอัจฉรา แสงอรุณ ครูธุรการโรงเรียนบ้านจังเกา (ลุสิมาวิทยาคาร) กรรมการและเลขานุการ  
392 นางสาวจิตรลดา แสงสุข ครูธุรการโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
393 นางสาวณฐพรรธ บุญกล้า ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
394 นางสาวนฤดี หงษ์ยนต์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านกะเลา - ศรีพัฒนา กรรมการและเลขานุการ  
395 นายสินากรณ์ เครือสูงธนสิน ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) กรรมการและเลขานุการ  
396 นางสาววิภาพร วิมุล ครูธุรการโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว กรรมการและเลขานุการ  
397 นางสาวบุญเจิม คงดี ครูธุรการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
398 นางสาวพรพรรณ นครชัย ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองแล้ง กรรมการและเลขานุการ  
399 นางสาวฐิติพร กาบจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
400 นางวิไลลักษณ์ ศรีพรหม ครูโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
401 นายกระแส มิฆะเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
402 ดร.พรรษมน พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
403 นางพรรณกร เจริญรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
404 นางณัฐฐ์ธมล สอโส ครูโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
405 นายรุ่งราวี จำปาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
406 นายปรัชญา ดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
407 นางพรทิพย์ จันทน์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
408 นางสาวเชาวนี ประสานงาม ครู โรงเรียนบ้านลำชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
409 นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
410 นางณัชนันทน์ โรจน์พิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
411 นางชุติมา สุขพรหม ครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
412 นายชาติชาย อนุพันธ์ ผู้อำนวยการร.ร.บ้านขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
413 ว่าที่รต.วีระชัย ทวีสาร ผู้อำนวยการร.ร.บ้านหนองกุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
414 นางสาววารุณี สินสร้าง ครูร.ร.บ้านดู่อาราง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
415 นายพลา สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
416 นางสาวเนตรนภา สาธร ครูร.ร.บ้านดู่อาราง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
417 นางอรวรรณ อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตั้งใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
418 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
419 นางวลีวรรณ ชัยตั้งจิต ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
420 นายเอกชัย บุญยงค์ ครูโรงเรียนบ้านแสรออ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
421 นายสุระ พลานุ ครูโรงเรียนบ้านบุญโลก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
422 นายสวัสดิ์ ฮึกเหิม ครูโรงเรียนบ้านฉันเพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
423 นางปราณี นามสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
424 นางจารุณี ภูมิสุข ครูโรงเรียนบ้านแสรออ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
425 นางสาวภัทรวดี พันตาแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแสรออ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
426 นางสาวสันธินี เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพะเนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
427 นางยุวนิษฐา เจริญผล ครูโรงเรียนบ้านโคกกรวด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
428 นางทองสุข สำราญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
429 นางสาวนิตยา พุ่มพา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
430 นางรัชนี มากมูล ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
431 นางสาวนันทิดา สายยศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
432 นายสมคิด เจือจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านอำปึลสนวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
433 นางสาวกานต์พิชชา จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตากูก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
434 นางสาวชญานิศ มุลาลินน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอำปึลสนวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
435 นางรัตนาวรรณ สงวนชื่อ ครูโรงเรียนบ้านกันเตรียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
436 นางสาวศรัณย์รัชต์ สุขตาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
437 นางสาวธิดาธรณ์ โหมหัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกันเตรียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
438 นางสุทธารัตน์ สุขวาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
439 นายวีรยุทธ จันทร์เหลือง ครูร.ร.บ้านดู่อาราง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
440 นายชานนท์ ผมงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
441 นายสุทิน แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
442 นายชรินทร์ หาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
443 นายสุชาติ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
444 นางสมทบ โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
445 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
446 นายสุริยัน สุยคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
447 นายเจษฎา บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
448 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
449 นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
450 นายเสถียน พรมเวียง ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
451 นายบุญถิน เหลาคำ ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
452 นางสาวศรีสุวรรณ ศรีขันชมา ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
453 นางสาวธิดารัตน์ อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
454 นายวิชชุกร มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
455 นางสาวรัชนีกร เพียรดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น/บ้านตำปูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
456 นางสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่/อุปัชฌาย์พวนอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
457 นางธัญยฉัตร กิจธัญดีโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
458 นางวิภาวี ศรีตัมภวา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์/บ้านสำโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
459 นายเผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
460 นายเกรียงไกร รุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
461 นางสาวประภัสสร วัฒนโกศล ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
462 นางสาวนันทริยา นิตยสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
463 นางมุกดา มาลาวิทยา ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
464 นายประกุน จริตรัมย์ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
465 นางสุวรรณี เกลียวแก้ว ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
466 นางสาวจวงจันทร์ ศรกล้า ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
467 นางสาวจารัตน์ กุลัตถ์นาม ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
468 นางปราณี จำปีศรี ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
469 นางนัยรัตน์ โสวภาค ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
470 นางสาวนวลพรรณ มูลศาสตร์ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
471 นายทวี ไตรล้ำ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
472 นางเมธินี สิริวัฒนชูโชติ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
473 นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญเมือง ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
474 นางสาวเสาวลักษณ์ มะโนบาล ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
475 นายบานนา ยอดงาม ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
476 นายนราธิป ชมภู ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
477 นางสาวจิตติมา บุตรดี ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการร่วม  
478 นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง คณะกรรมการร่วม  
479 นายเปโส ขบวนดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
480 นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
481 นายเปโส ขบวนดี รองผู้อำนวยการ สพป.สร.1 ประธานกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
482 นายชอบ ขุนวิทยา ผู้เชี่ยวชาญสาขาดนตรีไทย กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
483 ผู้ช่วยศาสตราดร.กฤษฎา พิณศรี คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
484 นางณาฏญา คันธาวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
485 นายสันติ วิลัยสูงเนิน อาจารย์ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
486 นายชัชวาล สนิทสันเทียะ อาจารย์ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
487 นายกิตติ พิลาศรี อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
488 นายจันทร์ ธุนาสูรย์ นักการภารโรงโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
489 นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
490 นายสุรเกียรติ ลิบลับ ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์อากาศยาน กองทัพอากาศ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
491 นายพรชัย ถาวรนาน นักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
492 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสังศรี สพป.มุกดาหาร กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
493 นางอมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
494 นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
495 นายณัฐพงษ์ โสรวัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาดนตรีไทยกรมศิลปากร กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
496 ผศ.ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
497 นายพรรณาราย คำโสภา หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
498 นายจักรพงษ์ วารี อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
499 นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
500 นายฉลอง จะระ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
501 นายอดุลชัย โคตะวีระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
502 นางศิริมา ผลจันทร์ หัวหน้าแผนกช่างสารวจวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
503 นายแดง ทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดาน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
504 นายประมวล อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
505 นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนโอก ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
506 นายพิเชษฐ์ จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองลีง ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
507 นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลฯ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
508 นายสมบัติ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเตี้ย ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
509 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
510 นายสมศักดิ์ สนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
511 นายวิวัฒน์ มั่นหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
512 นายภูวนาถ จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นเรืองราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
513 นางสาวจิรานุช บุญจอง รอง ผอ.โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
514 นางมณฑกาณจน์ ตัณฑวณิช ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
515 นายปรานีต ชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
516 สิบโทบุญโสม ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
517 นายจรนันท์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
518 นายประนอม สุขสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
519 นายสนั่น แสนกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
520 นายศิรสิทธิ์ สุขบันเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
521 นายวุฒิชัย คงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวารไพร กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
522 นายพุฒิพัฒน์ วรโชติติยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
523 นายประเสริฐ บุญเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
524 นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
525 นายวีระพงษ์ มูลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
526 นางบุผา สมัครสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
527 นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอันโนง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
528 นายประมวล อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียย กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
529 นายศักดิ์ชาย ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระวี กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
530 นางจันทร์เพ็ญ ธูวพงศ์ รองอำนวยการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
531 นางพัชรี มยูขโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
532 นางรัชดา เอกศริ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
533 นางอมรรัตน์ นิวัฒน์บรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
534 นางนัฎฐพร เติมใจ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
535 นางปานทิพย์ แขนโคกกรวด ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
536 นางพรรณวดี รุ่งเจริญไพศาล ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
537 นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์พวง ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
538 นางสาวจารุวรรณ จันทะศร ครูโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
539 นางนุกูล วิเศษวงษา ครูโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
540 นางพัชรี สร้อยแสง ครูโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
541 นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนก กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
542 นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเวียง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
543 นายมนตรี ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
544 นายอรุณ บัวสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
545 นายศิลปชัย บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะลัน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
546 นายสุภาพ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
547 นายสมนึก บุญประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
548 นายไพสาร สูตรตันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
549 นางสาวสมจิต นิลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกางของ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
550 นางสาววสุภัทร ดีระเมียด ผู้อำนวยการโรงเรียนแงงกวง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
551 นายมนตรี เตียวเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงถาวร กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
552 นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีตะวัน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
553 นายเลียน บุตรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
554 นายสุพัตร หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
555 นายอิน มงคลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
556 นางนิตยา เพ่งพิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเตี้ย กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
557 นายสนอง เครือวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
558 นางมณฑิรา หลักคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
559 นายบุญทิศ อุ้มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
560 นายสุดใจ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน  
561 นางวัลนา ธรจักร ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน  
562 นายจรุง วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน  
563 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
564 สิบโทบุญโสม ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
565 นายวุฒิชัย คงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวารไพร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
566 นายทยากร หาญเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
567 นายเลียน บุตรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
568 นายประหยัด เชิดดอก ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
569 นายสนม ยอดเสาร์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
570 นายบำรุง ปรีสงค์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
571 นายวรกิจ ระเมียดดี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
572 นายสุพัตร ภูมิสูง ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
573 นายธนพล เจนรอบ ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
574 นายกลิ่น ไกรสูงเนิน ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
575 นายบุญทวี ระเมียดดี ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
576 นางอุไร ชวนพิศ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
577 นางสาววิภา หายทุกข์ ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
578 นายดิลก พิมพ์วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการฝ่ายสถานที่  
579 นายสำราญ ศรียะนัย ผอ.ร.ร.บ้านคาลาแมะ กรรมการฝ่ายสถานที่  
580 นายสุรชัย ใคร่นุ่นกา ผอ.ร.ร.บ้านบ่อน้ำใส กรรมการฝ่ายสถานที่  
581 นายสุรพงษ์ แก้วงาม ผอ.ร.ร.บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ กรรมการฝ่ายสถานที่  
582 นายธนภัทร ทะเกิงลาภ รองผอ.ร.ร.บ้านนารุ่ง “ญาณมุนี” กรรมการฝ่ายสถานที่  
583 นางรัชตา ธรรมศิรโชติ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายสถานที่  
584 นายจรัญ จันทร์ณรงค์ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายสถานที่  
585 นายสิทธิชัย พฤฒิพันพิศุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
586 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
587 นางสาวจวงจันทน์ ศรกล้า ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายสถานที่  
588 นางเมธินี สิริวัฒนชูโชติ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายสถานที่  
589 นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญเมือง ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายสถานที่  
590 นางสาวเสาวลักษณ์ มะโนบาล ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายสถานที่  
591 นายบานนา ยอดงาม ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายสถานที่  
592 นายนราธิป ชมภู ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายสถานที่  
593 นายเชิดศักดิ์ สุพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
594 นายเจียมศักดิ์ จู่จุ้ยเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง กรรมการฝ่ายสถานที่  
595 นายสันทัด เศรษฐประสงค์ ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการฝ่ายสถานที่  
596 นายสุเพียร ประยงค์หอม ครู โรงเรียนบ้านตะบัล กรรมการฝ่ายสถานที่  
597 นายทวนชัย เรืองบุญ ครู โรงเรียนบ้านลำชี กรรมการฝ่ายสถานที่  
598 นายวัชระ พิสาดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายสถานที่  
599 นายเทียน อนุไวยา นักการภารโรงโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายสถานที่  
600 นายเอกรินทร์ อนุเคราะห์ นักการภารโรงโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายสถานที่  
601 นายคำสิงห์ เลิศสกุล นักการภารโรงโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายสถานที่  
602 นายสมพอง แสนมี นักการภารโรงโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายสถานที่  
603 นายสมใจ ใจผ่อง นักการภารโรงโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายสถานที่  
604 นายพิสัณห์ เห็นได้ชม ครู โรงเรียนบ้านหนองกระดาน กรรมการฝ่ายสถานที่  
605 นายประหยัด เชิดดอก ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
606 นายสนม ยอดเสาร์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
607 นายบำรุง ปรีสงค์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
608 นายวรกิจ ระเมียดดี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
609 นายสุพัตร ภูมิสูง ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
610 นายธนพล เจนรอบ ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
611 นายกลิ่น ไกรสูงเนิน ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
612 นายบุญทวี ระเมียดดี ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
613 นางอุไร ชวนพิศ ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
614 นางสาววิภา หายทุกข์ ลูกจ้างทั่วไปโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
615 นางสาวรัตนา บูรณ์เจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
616 นางนิภาพร สุขแล้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
617 นางวลีวรรณ ชัยตั้งจิต ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
618 นายวิศิษย์ แสนกล้า ช่างไม้ 3 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฏร์สงเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
619 นายประเสริฐ กระแสเทพ ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการฝ่ายสถานที่  
620 นายสวัสดิ์ ระยาย้อย ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ กรรมการฝ่ายสถานที่  
621 นายภานุพงศ์ พนุมรัมย์ ช่างไม้ 2 โรงเรียนบ้านเวียย กรรมการฝ่ายสถานที่  
622 นายบุตรดี มณีศรี ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านตากวน กรรมการฝ่ายสถานที่  
623 นายเกียรติ รัตนะดี ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการฝ่ายสถานที่  
624 นายบุญธรรม ศาลางาม ช่างไม้ 1 โรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการฝ่ายสถานที่  
625 นายสลวย แสนกล้า ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านอันโนง กรรมการฝ่ายสถานที่  
626 นายบุญเยี่ยม พวงจันทร์ ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
627 นายเจริญ นุกาศรัมย์ พนักงานสถานที่ โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
628 นายธวัช ชูบุตร ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านทวารไพร กรรมการฝ่ายสถานที่  
629 นายไพโรจน์ ภาดาพันธ์ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
630 นายสมหมาย ช่วยชู ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
631 นายสุชาติ มั่นหมาย ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
632 นายหงส์ ศิริสุข ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการฝ่ายสถานที่  
633 นายสวัสดิ์ กระแสเทพ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการฝ่ายสถานที่  
634 นายจีรภัทร์ สายยศ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการฝ่ายสถานที่  
635 นายจำเริญ เจริญศิริ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านเมืองลีง กรรมการฝ่ายสถานที่  
636 นายสุภาพ จันทร์เพ็ญ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่  
637 นายอโณทัย เชิญสุข ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
638 นายเจษฎา โยธาประโคน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) กรรมการฝ่ายสถานที่  
639 นายสะอิ้ง ศรีสุข ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านโดนโอก กรรมการฝ่ายสถานที่  
640 นายมนู อ่องละออ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
641 นายนอ เกิดสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
642 นายรุ่งโรจน์ จุกหอม ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก กรรมการฝ่ายสถานที่  
643 นายบันเทิง ทวารทอง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
644 นายทัน เชิดศิริ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านนาบัว กรรมการฝ่ายสถานที่  
645 นายชัย ทองนำ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายสถานที่  
646 นายสมบูรณ์ วิมานรัมย์ ลูกจ้างโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายสถานที่  
647 ลูกจ้าง โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ ๒ เครือข่ายเมืองสุรินทร์ 2 กรรมการฝ่ายสถานที่  
648 นางสาววิภารัตน์ อนุกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
649 นางสาวธิดารัตน์ กมลเดช ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
650 นางธนวดี กล่อมจิต ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
651 นางปานทิพย์ แขนโคกกรวด ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
652 นางธิดารัตน์ สุขอนันต์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
653 นางสาววาทินี แย้มงาม พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
654 นางสาวจิราภา เพียรมี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
655 นางสาวเกื้อกุล โสดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
656 นางสาวเดือนนภา โกศล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
657 นางสาวสุกัญญา ยอดธนวัฒน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
658 นางสาวรัตนา บูรณ์เจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
659 นายประพันธ์ศักดิ์ อันทรินทร์ ลูกจ้างโรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง กรรมการฝ่ายสถานที่  
660 นายสาคร กิจลำ ภารโรงโรงเรียนบ้านยางเตี้ย กรรมการฝ่ายสถานที่  
661 นายประเสริฐ ศิลป์ประสิทธ์ ภารโรงโรงเรียนบ้านระเวียง กรรมการฝ่ายสถานที่  
662 นายสังคม ทูคำมี ภารโรงโรงเรียนบ้านกางของ กรรมการฝ่ายสถานที่  
663 นายอรรถพล มรกต พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการฝ่ายสถานที่  
664 นายจำเริญ ทรงศรี ภารโรงโรงเรียนบ้านกะลัน กรรมการฝ่ายสถานที่  
665 นายสุทิน สะถาน ภารโรงโรงเรียนบ้านกุดหวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
666 นายบุญทิศ อุ้มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการฝ่ายสถานที่  
667 นายไกรสิทธิ์ ศิริรังสี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
668 นางสาวบุษกล เชิงหอม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
669 นางสาวยุพินรัตน์ หาญประโคน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
670 นางสาวนภัสสร แก้วเนตร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
671 นางสาวสุวนันท์ ก้านโคกสูง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
672 นายรังสรรค์ เดิมประโคน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
673 นางสาวณัฐนิชา สิมเพ็ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
674 นายพิวัฒน์ ตราษี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
675 นางสาวปิ่นนรา ยลถวิล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
676 นายสิทธิศักดิ์ คงชูศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
677 นางกุสุมา พวงยี่โถ ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายสถานที่  
678 นางพัชนี เนินทอง ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายสถานที่  
679 นางกรรณิการ์ คล้ายคลึง ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายสถานที่  
680 นายเกษมศักดิ์ เทศแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
681 นายรัตนศิลป์ ไชยพลงาม ครูโรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) กรรมการฝ่ายสถานที่  
682 นายทัศนศิลปื คุณนาม ครูโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่  
683 นายสมนึก ทองนาก ภารโรงโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการฝ่ายสถานที่  
684 นายนุกูล บุญเหลือ ครูโรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
685 นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการฝ่ายสถานที่  
686 นายทองเจือ เครือจันทร์ ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการฝ่ายสถานที่  
687 นายประเด็น สมพร ช่างไม้ 3 โรงเรียนบ้านระวี กรรมการฝ่ายสถานที่  
688 นายอนุสรณ์ สุขสงวน ลูกจ้างโรงเรียนบ้านขามเดือ่ราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
689 นายแสบ ศิริสุข ลูกจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการฝ่ายสถานที่  
690 นายฐานันดร์ ธุนาบาล ครู โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่  
691 นายสิงหา สิงห์โตทอง ภารโรงโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการฝ่ายสถานที่  
692 นายสุวรรณ กองทุน ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
693 นายทวีศิลป์ ฉันท์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
694 นายเปรียญ ทวีฉลาด ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
695 นางสาวนริณญา จันลา ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
696 นางสาวสุวะณี เทศแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
697 นางอุมาพร บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
698 นางสาวนงลักษณ์ ใจหวัง ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
699 นางปราณี งามมาก ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
700 นางสาวสุรีรัตน์ ยอดศรี ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
701 นายญาณวุฒิ รัศมี ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
702 นางสาวศรัณย์รัชต์ เมืองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
703 นางศันสนีย์ จริตรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
704 นายละออ สายชุมดี ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
705 นายบุญชอบ คงแรง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
706 นายวิรุจน์ ผลงาม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
707 นางประเทือง คลายทุกข์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
708 นางกาญจนา กล่อมจิต ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
709 นางวันวิสา สีสวย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
710 นางชุลีภรณ์ แป้นแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
711 นางสาวพิมพ์ สายทอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
712 นางสาวจารุพา นามนวล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายสถานที่  
713 นายสุรเดช บัวพันธ์ เจ้าหน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
714 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
715 นายเจษฎา เสาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมปราสาทราษฎร์นุกูล ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
716 นายพิทักษ์ ดีเสมอ ครู โรงโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
717 นายเพลิน สุขยา ครูโรงเรียนบ้านระวี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
718 นายทยา รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
719 นางสาวบุณณดา มุ้ยเผือก ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
720 นายวิวัฒน์ มั่นหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
721 นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนก ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
722 นายสำราญ ศรียะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาละแมะ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
723 นางรัชตา ธรรมศิรโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” รองประธานคณะกรรมการร่วม  
724 นายจรัญ จันทร์ณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” รองประธานคณะกรรมการร่วม  
725 นายสิทธิชัย พฤฒิพันพิศุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานคณะกรรมการร่วม  
726 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานคณะกรรมการร่วม  
727 นางสาวจารัตน์ กุลัตถ์นาม ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
728 นางปราณี จำปีศรี ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
729 นางนัยรัตน์ โสวภาค ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
730 นายประหยัด ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
731 นางจันทร์เพ็ญ ธูวพงศ์ รองอำนวยการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
732 นางพิกุล พลทวี ครูโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
733 นายอรุณ บัวสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
734 นายมนตรี ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
735 นายมนตรี เตียวเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงถาวร กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
736 นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีตะวัน กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
737 ว่าที่ ร.ต.วีระชัย ทวีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
738 นายประเสริญ สันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
739 นางสมพร สมานมิตร ครูโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
740 นางกมลพรรณ แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเภาว์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
741 นางบุผา สมัครสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
742 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
743 นางภาวิณี คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวิถี ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
744 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
745 นายพนมศักดิ์ ศุภธนวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
746 นายบุญยศ เป็นเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว ประธานกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
747 นางสุปราณี นิรัมย์ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
748 นางกนิษฐา คงวัน ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
749 นางสุวรรณา มุมเรือนทอง ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
750 นางคณานิตย์ สอนกล้า ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
751 นางนภาดล เป็นสำราญ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
752 นางสุภัทรา ศรีเมือง ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
753 นางปริตา ธรรมธรฐิติ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
754 นางจันทรา ปฐมเสรี ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
755 นางปาริชาติ โคตะสิน ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
756 นางสุเนตรา กระแสเทพ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
757 นางนฤมล อิ่มใจ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
758 นางชฏารักษ์ บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
759 นางปานิศา ร่วมจิต ครู โรงเรียนบ้านตะตึงไถง กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
760 นางจารุพร มุขขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านตะตึงไถง กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
761 นางจาริณี บุญสมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านตะตึงไถง กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
762 นางอัมพร แผ่นทอง ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดฯ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
763 นางจุฑามาศ สายกระสุน ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดฯ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
764 นางสาวสุภาพร บุญรอด ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดฯ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
765 นางวราภรณ์ ทองเพชร ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
766 นางจิราภรณ์ เรืองโชติเสถียร ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
767 นางเลขา ศรัณย์ธรรมกุล ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
768 นางบุญญาดา พิสาดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านตระแสง สพป.สร.๑ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
769 นางสาวสุพรรณี บุญญาวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านตระแสง สพป.สร.๑ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
770 นางโสภา ผ่องราษี ครู โรงเรียนบ้านตระแสง สพป.สร.๑ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
771 นายวรวิทย์ จินดาศรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
772 นางพันธ์ทิพย์ พันธ์พงศ์ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
773 นายอรุณี ยืนยาว ครูธุรการโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
774 นางสาววนิดา ปานทอง ครูธุรการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ทะเบียน  
775 นายธนโชค มั่นหมาย ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
776 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
777 นายสุทธิรักษ์ บุญพบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
778 นางสาววิภารัตน์ อนุกูล ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
779 นางอรวรรณ อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตั้งใจ ประธานธรรมการฝ่ายปฏิคม  
780 นายภูวนาถ จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) ประธานธรรมการฝ่ายปฏิคม  
781 นางรัชนี สายพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า ประธานธรรมการฝ่ายปฏิคม  
782 นายประทิน เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) ประธานธรรมการฝ่ายปฏิคม  
783 นางนิภาพร สุขแล้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
784 นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
785 นายสง่า บุญสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจอก รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
786 นายประสิทธิ์ สันทอง ผอ.โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
787 นางสาวชูลิต หลั่งทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
788 นายบุญชู มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
789 นายเสถียร คล้ายคลึง ครู โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
790 นางไพรินทร์ เพียรดี ครู โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
791 นางกาญจนา สมเป็น ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
792 นางสาวพรทิพย์ เกิดเหลี่ยม ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
793 นายประกุน จริตรัมย์ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
794 นางพรพัฒน์ ชินโชติ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
795 นางพรจันทร์ เทพรำพึง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
796 นางสาวนวลพรรณ มูลศาสตร์ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
797 นายเดี้ยน อธิคุณวงศ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
798 นางธราพร จี้เพชร ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
799 นายทวี ไตรล้ำ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
800 นางสาวจิราภา ผดุงสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
801 นางบุตรดี โอษฐ์งาม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
802 นางสาวใหม่วิมล เงางาม ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
803 นายวีระพงษ์ มูลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
804 นายนิรันดร์ ลวดเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
805 นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
806 นางสาวลัดดาวัลย์ ครึ่งมี ครูโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
807 นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
808 นายสุวัฒน์ ครึ่งมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาเสือก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
809 นายดุสิต ดวงใจดี ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
810 นายบุญจันทร์ สดใส ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
811 นางเกษร เสี่ยงตรง ครู โรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
812 นางนิภาพร สุขแล้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
813 นางวลีวรรณ ชัยตั้งจิต ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
814 นางสาวทิพวรรณ เครือจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
815 นางปราณี สุขใส ครูโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
816 นายบำรุง ปรีสงค์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
817 นายวรกิจ ระเมียดดี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
818 นางสาวสุคนทิพย์ ยงคง ครู โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
819 นางจิรายุส มะโนชัย ครู โรงเรียนบ้านนาเสือก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
820 นายลาภิศ นามไพร ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
821 นางสมฤทัย ระศรีนวล ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
822 นายพิชัย พูนแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอยเดิน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
823 นางปาริฉัตร ปะกิระตา ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
824 นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
825 นายประมวล อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียย ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
826 นายสมบัติ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเตี้ย ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
827 นายพิชิต ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
828 นายโชคอัษฎา สาแก้ว ครูธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
829 นายสาคร กันทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
830 นายเศกสรรค์ จินดาศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
831 นายจรุง วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
832 นายปรานีต ชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
833 สิบโทบุญโสม ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
834 นางนารีรัตน์ สุขประเสริฐ ครูธุรการโรงเรียนบ้านเมืองลีง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
835 นายไพสาร สูตรตันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานทั่วไป  
836 นายปรานีต ชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
837 นางสุคนธ์ บุญเสร็จ เจ้าหน้าที่พัสดุ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
838 นางฉวีวรรณ ทิพย์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่การเงิน รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
839 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
840 นายจุฬา มันธุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการฝ่ายการเงิน  
841 นายสกุลไทย ยางงาม ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการฝ่ายการเงิน  
842 นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอันโนง กรรมการฝ่ายการเงิน  
843 นางยุพิน ทวีเหลือ ครูโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการฝ่ายการเงิน  
844 นางสาวอนุสรา ขบวนฉลาด บุคลากรการเงิน กรรมการฝ่ายการเงิน  
845 นางสาววาสนา รังแก้ว บุคลากรการเงิน กรรมการฝ่ายการเงิน  
846 นายฐากูร ภูชาญ ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายการเงิน  
847 นางสำราญ เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการฝ่ายการเงิน  
848 นายสมพร สรายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายการเงิน  
849 นางอรชร เยาวลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายการเงิน  
850 นางสาวพรทิพย์ สมัครสมาน ครูโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการฝ่ายการเงิน  
851 นางวันนา คำบุญฐิติสกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน  
852 นายอภิชาติ โภคาพานิชย์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน  
853 นางเจนธิชา สอนสุระ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน  
854 นางดารารัตน์ วงศ์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านยางเตี้ย กรรมการฝ่ายการเงิน  
855 นางจันทร์ฉาย จงใจงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการฝ่ายการเงิน  
856 นางมนสินี ภานุทัต ครู โรงเรียนบ้านระเภาว์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
857 นางยุพิน คุณนุช ครู โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงิน  
858 นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ กรรมการฝ่ายการเงิน  
859 นางอรวรรณ อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตั้งใจ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
860 นายนาวิน อินทรโคตร นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
861 นางวิยะดา สุยคง ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการฝ่ายการเงิน  
862 นายชัยวิชิต ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง (บุญรอด-บอน อุทิศ) กรรมการฝ่ายการเงิน  
863 นายสมชาติ ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจักจรูก กรรมการฝ่ายการเงิน  
864 นางสาวกรรณิกา แถวทิม บุคลากรการเงิน กรรมการฝ่ายการเงิน  
865 นางสุณี ขันแก้ว ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการฝ่ายการเงิน  
866 นางสาวศรัณย์ภัสส์ วารินทร์ ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการฝ่ายการเงิน  
867 สิบโทบุญโสม ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการฝ่ายการเงิน  
868 นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีตะวัน กรรมการฝ่ายการเงิน  
869 นายมนตรี ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการฝ่ายการเงิน  
870 นางสาวสิริรักษ์ ศาลาทอง ครูโรงเรียนบ้านขะเนก กรรมการฝ่ายการเงิน  
871 นางอภิรดี มีสติ ครูโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการฝ่ายการเงิน  
872 นางสร้อยทิพย์ ทองหล่อ ครูโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมฯ กรรมการฝ่ายการเงิน  
873 นางสุธาทิพย์ สาทิพจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการฝ่ายการเงิน  
874 นางนารีรัตน์ ดวงราษี ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
875 นางภัสราภรณ์ บุญศรี ลูกจ้างประจำ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
876 นางบำเพ็ญ สวยไทยสงค์ ครู โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
877 นายชาญชัย สุขสมาน ครูโรงเรียนบ้านตากวน ประธานกรรมการฝ่ายไอซีที  
878 นายพัด หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายไอซีที  
879 นายวิรัตน์ ระหว่างบ้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
880 นายเดชา บุตรดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสฯ) รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
881 นายสังคม พลยางนอก ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายไอซีที  
882 นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายไอซีที  
883 นายเดโชพล ชลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด รองประธานกรรมการฝ่ายไอซีที  
884 นายมีสง่า ขาวงาม ครู โรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการฝ่ายไอซีที  
885 นายพิสัย พวงนาค ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
886 นายวิชัย ร้อยศรี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
887 นายสิโรชา ชิงชัย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
888 นายกฤตวิทย์ นิสดล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
889 นายอิทธิศักดิ์ บุญเกษ ครู โรงเรียนบ้านราม กรรมการฝ่ายไอซีที  
890 นายรพีพจน์ หวังวก ครู โรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการฝ่ายไอซีที  
891 นายสมเกียรติ พลายด้วง ครู โรงเรียนเมืองที กรรมการฝ่ายไอซีที  
892 นายเจริญ อาจยิน ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
893 นายสัมฤทธิ์ สมเพร็ช ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
894 นายเกล็ดนที ไชยชนะ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
895 นายสัมฤทธ์ ดอนหมั่น ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
896 นายเสริมศักดิ์ ใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายไอซีที  
897 นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการฝ่ายไอซีที  
898 นายภราดร บัวทอง ครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายไอซีที  
899 นางสิริรัตน์ สายกระสุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการฝ่ายไอซีที  
900 นายพลทัต จงสุขกลาง ครูโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการฝ่ายไอซีที  
901 นายคุณแทน บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการฝ่ายไอซีที  
902 นายสุชาติ วรโพด ครูโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา กรรมการฝ่ายไอซีที  
903 นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมินิยมพัฒนา กรรมการฝ่ายไอซีที  
904 นายยุทธนา แม่นผล ครู โรงเรียนบ้านศรีมงคล กรรมการฝ่ายไอซีที  
905 นายธนทัต นามวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล กรรมการฝ่ายไอซีที  
906 นายเอกภักดิ์ ทองหาว ครู โรงเรียนบ้านก็วล กรรมการฝ่ายไอซีที  
907 นายนฤพนธ์ พิเนตรบูรณะ ครู โรงเรียนบ้านด่าน กรรมการฝ่ายไอซีที  
908 นายสุรพล เสียงเพราะ ครู โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา กรรมการฝ่ายไอซีที  
909 นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ ครู โรงเรียนบ้านกาบกระบือ กรรมการฝ่ายไอซีที  
910 นายอิสระ ปุยะติ ครู โรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการฝ่ายไอซีที  
911 นางสาวกมลกานต์ ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการฝ่ายไอซีที  
912 นางสาวกรรณิการ์ แจ่มใส ครู โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด กรรมการฝ่ายไอซีที  
913 นายมานะศักดิ์ คำบุญ ครู โรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการฝ่ายไอซีที  
914 นายวิทยา ใจหาญ ครู โรงเรียนบ้านโจรก กรรมการฝ่ายไอซีที  
915 นายสมพร วรนุช ครู โรงเรียนบ้านด่าน กรรมการฝ่ายไอซีที  
916 นายกรีฑา หวังมั่น ครู โรงเรียนบ้านบักจรัง กรรมการฝ่ายไอซีที  
917 นางสาวละอองดาว ชฎาทอง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการฝ่ายไอซีที  
918 นางสาววรางคณา เงื่อนตะคุ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสกล กรรมการฝ่ายไอซีที  
919 นายสุภชัย สุทธิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร กรรมการฝ่ายไอซีที  
920 นางสาวศิรินทรา จันทะลี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
921 นางสาวพรพิมล จำบัวขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแนงมุด กรรมการฝ่ายไอซีที  
922 นางสาววัชรีวงศ์ พรหมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการฝ่ายไอซีที  
923 นายปิยะพงษ์ ผิวละออง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี กรรมการฝ่ายไอซีที  
924 นายธีระศักดิ์ ใจมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายไอซีที  
925 นายปัญจพล เชิงชวโน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการฝ่ายไอซีที  
926 นายธีรศักดิ์ อาษาราช ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
927 นายธนพล วงศ์นามเถาว์ ครู โรงเรียนบ้านขนาด กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
928 นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
929 นางรัตติยา สมทิพย์ ครู โรงเรียนพรหมปราสาทราษฎร์นุกูล กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
930 นายธนัช ประดิษฐปรีชา ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
931 พ.ต.ท. วรพงษ์ มดทอง สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรสวาย กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
932 นายเสริม ยัดดี ครูโรงเรียนบ้านกันเตรียง กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
933 นายประยุทธ์ โพธิ์เงิน ครูโรงเรียนบ้านแสรออ กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
934 นายรังสิต กาบจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
935 นายธนาวี แสนดี ครูโรงเรียนบ้านตากูก กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
936 นายสุชิน คุ้มศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
937 นายชูชีพ กสิผล ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
938 นายบรรลือศักดิ์ แห้วเพชร พนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
939 นายศราวุฒิ ใจเย็น พนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
940 นายธีรชัย ใบทอง พนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
941 นายประนี ศึกษาสิน ยามประตูทางเข้าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
942 นายอาดุลย์ ดวงราษี ครูโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายไอซีที  
943 นายอภิชาติ แสงสว่าง ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและเลขานุการฝ่ายไอซีที  
944 นายสุชิน คุ้มศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
945 นายชูชีพ กสิผล ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
946 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
947 นายธำรงค์ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกร็อมฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
948 นายสมอ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
949 นายสุดใจ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
950 นายสุพรรณ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
951 นายภคพล ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรีบนบ้านนารุ่ง ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
952 นางธนันพร สิงโตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโน ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
953 นางสาวรัตนา บูรณ์เจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
954 นายสุทธิศักดิ์ โกยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
955 นายประดิษฐ์ กุชโร ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
956 นายวีรศักดิ์ บุญศรี ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
957 นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
958 นายสุรศิลป์ สระแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
959 นายชาญณรงค์ จันทร์อยู่จริง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
960 นางสาวจวงจันทร์ ศรกล้า ครูโรงเรียนหนองโตง กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
961 นางเมธินี สิริวัฒนชูโชติ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
962 นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญเมือง ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
963 นางสาวเสาวลักษณ์ มะโนบาล ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
964 นายบานนา ยอดงาม ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
965 นายสวาท พันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอกจิก กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
966 นายทวีึศักดิ์ แป้นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรต กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
967 นายสายสิน พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
968 นายศักดา แต้มทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
969 นางพิกุล ใคร่นุ่นกา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
970 นายปัญญา ดัชถุยาวัตร ครูโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิ กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
971 นายบรรณ ชัยพรม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
972 นายประยงค์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
973 นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์บำรุง) ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
974 นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
975 นายสมภพ คมคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำโรง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
976 นายอภัย ไพรสินธ์ รองผู้อำนวยการ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
977 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
978 นายเปโส ขบวนดี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
979 นายนราธิป ชมภู ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดตกแต่งอาคารสถานที่  
980 นางกมลรัตน์ พรหมบุตร ผอ รพ สต ราม กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
981 นายพิทักษ์ กะภูทิน ผอ รพ สต เมืองที กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
982 นางยุพิน นะกุลรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
983 นางสุขลา ยืนยง ครู โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
984 นางอรจิรา ใจองอาจ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
985 พยาบาลวิชาชีพ จากการประสานงาน สพป.สร.๑ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
986 นางอรอนงค์ วัฒนโกศล ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
987 นางดาราพร แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
988 นางอารีย์ นภาคเวชน์ ครู โรงเรียนบ้านตะบัล กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
989 นางพนารัตน์ อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านแสรออ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
990 นางสาวจันจิรา พูนชัย ครูโรงเรียนบ้านพะเนา กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
991 นางสาวยามีล๊ะ มะลี ครูโรงเรียนบ้านตากูก กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
992 นายประทีป ประสานดี ผอ. รพ สต เฉนียงและพยาบาล กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
993 นางพัชนี เนินทอง ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
994 นางสุจิรา ทะเรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
995 นางสำรวน สดใส ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
996 นางกาญจนา สมหวัง ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
997 นางสุทธิกานต์ จุฑาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
998 นางชุติมาวรรณ ศักดานุกูล ครูโรงเรียนบ้านสกร็อม กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
999 นางสุทธาสินี พุทธานุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
1000 นางประไพ เพียรมี ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล  
1001 นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล  
1002 นายวุฒิไกร สมเป็น รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1003 นายเจษฎา เสาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมปราสาทราษฎร์นุกูล รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1004 นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1005 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1006 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1007 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1008 นายโกสินทร์ ศรีพรหม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1009 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองที รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1010 นายวินัย สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่างปี่ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1011 นายธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1012 นายวสันต์ โพธิสาร ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1013 นายธาตรี ค้ำคูณ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1014 นายพรเทพ ดีมาก ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1015 นายกิตติพงษ์ นิราศภัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1016 นายสุริยะกมล การัมย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1017 นายสมพร เจริญพงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1018 นายอัครพล ดีรอบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1019 นายปัญญา วันไทย นักการฯ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1020 นายมานิจ บุญมาโนน นักการฯ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1021 นายรัตพงษ์ รัตนุ นักการฯ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1022 นายวิทยา ฉิมงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1023 นายอดิศักดิ์ แก่นเพชร ยาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1024 นายสำราญ สมานผิว ยาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1025 อภปร. นอกเมือง ๑๐ คน อภปร. นอกเมือง คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1026 นายวินิจ ตั้นจัด ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1027 นายชวภณ กนกบุญพิทักษ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1028 นายบุญยงค์ คงทน ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1029 นายจรัญ จันทร์ณรงค์ ครู โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1030 นายนิวัตรชัย หาวงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1031 นายฉัตราวัฒน์ อุปถัมภ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1032 นายเมธา สุขวิทย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1033 นายเมธา สุขวิทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1034 นางสาวพรรณี แสนแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1035 นางสาวศศิธร ศรีระเริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1036 นายเจษฎา มะลิงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1037 นายสมศักดิ์ ดอกบัว ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1038 นายชนะชัย ทิ้งรัมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1039 นายบรรลือศักดิ์ แห้วเพชร พนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1040 นายศราวุธ ใจเย็น พนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1041 นายธีรชัย ใบทอง พนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1042 นายประนี ศึกษาสิน ยามประตูเข้าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1043 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อพปร คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1044 นายสมชาย พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโชกเหนือ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1045 นายวิชะระ จารัตน์ ครู โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร  
1046 นางสาวสุรีศรี วิศิษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา) รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1047 นายประจวบ บุญมณี ครูโรงเรียนขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1048 ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1049 นายประเสริญ สันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1050 นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวน รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1051 นายอัศวิน นารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรึมฯ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
1052 นายพินิจ ม่วงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1053 นายเฉลิมชัย สุขตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1054 นายสุวิช สุมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเพชร กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1055 นายประเสริฐ เฮ่ประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเสกวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1056 นายสารี สายจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1057 นายรุ่งราวี จำปาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1058 นายมนัส ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันรม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1059 นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1060 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทตราดฯ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1061 นายวิศิษฏ์ นรานุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอ็อง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1062 นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจรน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1063 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1064 นางเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1065 บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารฯ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1066 นายสมคิด มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1067 นายสำเริง พวงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1068 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1069 นายณัฐ มุ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิ์ธนู กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1070 นายวิรัช ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1071 นายอาคม ชายสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1072 นายเติม ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกัว กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1073 นายศุภเดช พิมพ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฤาษี กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1074 นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเปาว์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1075 นายสุพรรณ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1076 นางภาวิณี คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1077 นายธำรงค์ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1078 นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนโอก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1079 นางรัชนี สายพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1080 นายทยากร หาญเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1081 นายพิชัย พูนแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนปอยเดิน(อินทรศึกษา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1082 นายสุทธิรักษ์ บุญพบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1083 นายเดชา บุตรดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1084 ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎสุรินทร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1085 นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฏร์ศึกษา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1086 นายทยา รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1087 นายสุวัฒน์ ครึ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสือก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1088 นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1089 นางสาวอุมาพร เต้งชู หัวหน้าแผนกบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ม.ทร.อีสาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1090 นายธนากร พริ้งเพราะ หัวหน้าแผนกพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1091 นายภานุพงษ์ จำปา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ราชภัฎสุรินทร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1092 นายกรกฎ ขยิ่ม นักวิชาการประจำสาขาวิชพลศึกษา ม.ราชภัฎสุรินทร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1093 นางสาวสำราญ ผาสุข หัวหน้างานบริหารทรัพยากร มทร.อีสาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1094 นายสมพร สรายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1095 นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1096 นางสาวอรวรรณ สายไทย ครูโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1097 นายนิราศ บุญร่วม ครูโรงเรียนใต้ฆ้องโนนจิก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1098 นางชนานันท์ จำปาเทศ ครูโรงเรียนบ้านระเวียง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1099 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1100 นายพัด หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1101 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1102 นายพิศาล ฉันท์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1103 นางพิกุล ธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1104 นายมนตรี ประไวย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1105 นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1106 นายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1107 นายสมัย หอมหวล ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาประทัดบุเพลิงไพล กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1108 นายอุทัย ยอดเยี่ยม ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทุ่งมนสมุด กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1109 นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตาเบากันตวจไทร กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1110 นายสมพงษ์ ปรากฎกล้า ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโคกยางทมอ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1111 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1112 นายพินี กังวาฬ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตานีปรือ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1113 นายสิทธิรงค์ จำนงค์สุข ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโชคนาสาม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1114 นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาพุทธรักษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1115 นายทศพล สุดชมโฉม ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษากระเทียมสะกาดก้าวหน้า กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1116 นายธนง ไหวดี ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1117 นายคีรี สูตรสุข ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาดมเทพรักษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1118 นายธรรมนูญ บุญงอก ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีบูรพา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1119 นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทับขอน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1120 นายไพบูลย์ เทพบุตร ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาเขื่อนตาเกาว์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1121 นายสุรพินท์ บัวสาย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาช่องจอม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1122 นายพิชัย เผยศิริ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาเขาแหลมพนมซอร์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1123 นางสาวญานี สืบสังข์ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาไตรคีรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1124 นายสงวน คำลอย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาวังสะเภา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1125 นายนิวัฒน์ โพธิมาศ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1126 นายสุปัน วิชัย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1127 นายชู จุดโต ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1128 นายทองพูน สัจจา ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1129 นายวิรุจณ์ศักดิ์ จันทนุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1130 นายสุรชัย สมปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1131 นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1132 นายประเดิม มุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1133 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1134 นายสาคร วรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1135 นายมงคล สมานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1136 นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอาโพน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1137 นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1138 นายชณัลฐ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตล กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1139 นายพิพัฒน์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1140 นายสุชาติ ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1141 นายสุทน ดีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่ม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1142 นายสุจิตร แพงชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวุธ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1143 นายสมเดช แก้วหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1144 นายพิชิต ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1145 นางกาญจนา นพรัตน์ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถ่อน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1146 นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1147 นางสาวสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ ประธานหลักสูตรโปรแกรมวิชานาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1148 นางศิริรัตน์ ไชยศิวามงคง อาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1149 นางพวงเพ็ญ ดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านขะเนก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1150 นายสืบสิทธิ์ ผาสุข หัวหน้างานบริการการศึกษา มทร.อีสาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1151 นายเผด็จ วัดประโคน หัวหน้าแผนกงานอาคารและสถานที่ มทร.อีสาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1152 นางนารีรัตน์ น้อยหลุบเลา ครู โรงเรียนบ้านอันโนง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1153 นางวริศรา ทองแม้น ครู โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1154 นางสลาย ปลั่งกลาง ครู โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1155 นางสาวจุติรัตน์ ศรีเมือง ครู โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1156 นางสาวศิริพร ชัยมงคล ครู โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
1157 นางสุมน ฤทธิเดช ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1158 นางสาวสิโนรัตน์ เครือแสง ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1159 นางศิริเพ็ญ กวดนอก ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1160 นางสุจิตตรา พิมพ์แต้ม ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1161 นางดาราวัลย์ ชมชื่นดี ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1162 นางสาวกมลรัตน์ ดัชถุยาวัตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1163 นางสาวมะลิสา ศรีกระหวัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1164 นางสาวรุ่งนภา วรรณทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1165 นางสาวฉัตรวิไล ทราจารวัตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1166 นางสาวมลฤดี ศรีเครือดำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1167 นางสาวจิตอารีย์ เรืองสุขสุด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1168 นางสาวพัชรี มีชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1169 นางสาวพรพิมล รอบรู้ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1170 นางโชติกา พวงศิริ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1171 นางสาวกมลวรรณ สมานโสร์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1172 นางรมณ อักษรศรี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1173 นางสาวอิสรีย์ ฉัตรพิทักษ์กุล ครู โรงเรียนบ้านคอโค กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1174 นางรติมา สวัสดิ์โยธิน ครู โรงเรียนบ้านดงมัน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1175 นางสาววรรษมน วรรณพฤก ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1176 นางสาววลัยพร ศิวิแว่น ครูโรงเรียนบ้านพันธุลี กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1177 นางเบญญา แสนกล้า ครู โรงเรียนบ้านตั้งใจ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1178 นายวิษณุ ยงยิ่งยืน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1179 นางสาวธัญลักษณ์ ทัดศรี ครู โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1180 นางศิริวดี มีศิริ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1181 นางวรรณกร พณพจน์ ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1182 นายวัฒิชัย กวางลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1183 นางวรรณี พลสงคราม ครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1184 นางนงลักษณ์ ซุยคง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านตั้งใจ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1185 นางสาวกัลยานี พิมพร พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1186 นางสาวรัตนา นนทวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1187 นางสาววิสาลักษณ์ เกิดกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตั้งใจ-ระไซร์(เด่นพัฒนา) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1188 นายอนุวัฒน์ ดาวจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1189 นางสาวกานต์พิชชา ถิรภัทรจินดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านตั้งใจ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1190 นางสาวฐิติภัทรา อินทร์แป้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1191 นางสาวสุนิษา พิงภูงา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1192 นางสาวอารียา จันครา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1193 นางสาวรวิพร ติราวรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1194 นางสาวลลิตา ศาลางาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1195 นางสาวธัญจิรา เบ็ญเจิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1196 นางสาวชฎาภัส งามมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1197 นางศิริพร นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1198 นางสาวจันทรา บุราคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1199 นางสาวจารุวรรณ แสนดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1200 นางสาวกุลวดี แผ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1201 นางสาวอรทัย ห่อทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1202 นายมาโนช เชื้อสาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1203 นางบุญเรือง หาสุข ครู โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฏร์รังสรรค์) สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1204 นางสาววิภาดา วิยาสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1205 นางสาวธิดารัตน์ ภูกันดาร ครูโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1206 นางสาวภัทรภร กองอังกาบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1207 นางสาวภานัชนาฏ ลักขษร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1208 นางพจมาลย์ สายยศ ครูโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1209 นางสาวกุสุมา เกิดอุดม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1210 นางสาวนภัสรา สอนบุญชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1211 นางดรุณี บริบาล ครูโรงเรียนบ้านระวี กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1212 นางสาวสมฤทัย คิดสำราญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1213 นางสาววรรณภา กิ่งแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1214 นางเยาวภา มั่นหมาย ครูโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1215 นางสาวรัชนีกร บัวศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1216 นางสาวพิชญ์สิริ ลำเภาพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1217 นางสาวอนุชิดา สุขใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1218 นางปราณี สายกระสุน ครูโรงเรียนบ้านชุมแสง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1219 นางสาวรินชล แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1220 นางสาวพรชนก เทียมทัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1221 นางสาวศศิภา ยิ่งแรงเริง ครูโรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1222 นางสาวนิโลบล สุจินพรัหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.ขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1223 นางสุนารี จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเวียย กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1224 นางวิไลลักษณ์ นันตา ครูโรงเรียนบ้านอันโนง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1225 นางสมพร ศรบุญทอง ครูโรงเรียนบ้านทวารไพร กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1226 นางสาวนภาพร บูรณะ ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1227 นายทวีศักดิ์ มะลิซ้อน ครูโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1228 นางสาวจันทร์ทิพย์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1229 นางสาวขนิษฐา แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านเมืองลีง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1230 นางสุวรรณี เพ็งวิชัย ครูโรงเรียนขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1231 นางจันทร์เพ็ญ คำดี ครูโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1232 นางแก่นใจ จันทราเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสดอ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1233 นางสาวฉวีวรรณ บัววรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1234 นางดวงใจ ผลเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1235 นางพิจิตรา สูรยาวัฒน์สกุล ครูโรงโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1236 นางชลธิชา สำราญ ครูโรงโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1237 นางอุทัยวรรณ ฉัตรทอง ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1238 นางสม อยู่นาน ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1239 นางเพทาย วิวาห์สุข โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1240 นางสมพร พรหมคุณ โรงเรียนพรหมปราสาทราษฎร์นุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม  
1241 นายพลา สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกน้อย ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1242 นายสมนึก ทศพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1243 นางศิริลักษณ์ ทองเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา) กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1244 นายชัยวัฒน์ บุญเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์-ขนาด-กาเกาะ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1245 นายโชติ สวัสดี ครู โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1246 นายอุดมศักดิ์ กระแสโสม ครู โรงเรียนบ้านโดนออง กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1247 นางนิภาพร กระแสโสม ครู โรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1248 นายวรรณะ ผิวงาม ครู โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1249 นางธัญญารัตน์ บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1250 นายพิทักษ์ อุมาธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1251 นางธิดารัตน์ วงศ์วาน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1252 นายนัฐพงศ์ ทวีฉลาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1253 นางสาวอารี คลำทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1254 นางสิริกร วงศ์ไพเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง- โคกยาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1255 นางพันธ์นิภา มีศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านสวาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1256 นายบุญยศ เป็นเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน  
1257 นายพิชิต ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน  
1258 นายนพอนันต์ นรโคตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1259 นางสุนันทา พุทธวรรณะ ศน.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1260 นายวชิระ ศรสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1261 นายไพรวัลย์ วันทนา ศน.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1262 ดร.ทิพย์เนตร ปาสานำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1263 ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1264 ผศ.ดร.กฤษฎา พินศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1265 นายอดิศร ก้อนคำ สพป.มุกดาหาร รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1266 นางสาวกชพร พันธ์ศิริ ครู โรงเรียนเขื่องใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1267 นายชัยวุฒิ โสภัย ศน.สกลนคร เขต ๑ รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1268 นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี ศน.สพป.อำนาจเจริญ รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1269 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ สพม.29 รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1270 อ.ผ่องนภา พรหมเกตุ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1271 ดร.สวาฎิพร แสนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1272 นายมนัส ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันรม ประธานกรรมการประสานงานกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน  
1273 นายประเสริฐ เฮ่ประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเสกวิทยาคม กรรมการประสานงานกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน  
1274 นางกัญญา บุญขาว ครูโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการประสานงานกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน  
1275 นางอรุณรัตน์ จุฑาจันทร์ ครูโรงเรียนพรหมประสาทราษฏร์นุกูล กรรมการประสานงานกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน  
1276 นางณัฐฐ์ธมล สอโส ครูโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการและเลขานุการประสานงานกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน  
1277 นายสมคิด มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์ ประธานกรรมการประสานงานกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ  
1278 นายหลักเขต มุ่งสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรึมฯ ประธานกรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1279 นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจรน กรรมการประสานงานกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ  
1280 นางพรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองลีง กรรมการประสานงานกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ  
1281 นางชลจีรา มหัทธนศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำดวน กรรมการประสานงานกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ  
1282 นายธนภัทร ทะเกิงลาภ รองผอ.ร.ร.บ้านนารุ่ง “ญาณมุนี” รองประธานกรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1283 นางกนกอร ยิ่งได้ชม ครูโรงเรียนบ้านเทนมีย์ กรรมการและเลขานุการประสานงานกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ  
1284 นางสมพิศ แต้มทอง ครูโรงเรียนบ้านตรึม “ตรึมวิทยานุเคราะห์” กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1285 นางสาววารุณี สินสร้าง ครูร.ร.บ้านดู่อาราง กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1286 นางสาวจิณณ์กมล บุตรงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1287 นางสุภาภรณ์ บุญเยี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1288 นางอำพร เกิดรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1289 นายอัษฎาวุธ วังสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1290 นายจักรพันธ์ แต้มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1291 นายสมพล กาญจนโกสุม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1292 นายวิทวัส สวัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1293 นายสรฤทธิ์ เดชสิริ ครูโรงเรียนบ้านตรึมฯ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1294 นายพิชัย ชูเส้นผม ครูโรงเรียนบ้านตรึมฯ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1295 นายมีสง่า ขาวงาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1296 นางสาวสุดใจ ยังมี ครูโรงเรียนบ้านตรึมฯ กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1297 นางสาวสุภัสรา สาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสะโน กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1298 นางสาววชิดา บุตรงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนารุ่ง กรรมการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1299 นายพิชัย ชูเส้นผม ครูโรงเรียนบ้านตรึม “ตรึมวิทยานุเคราะห์” กรรมการและเลขานุการรายงานผลและสรุปผลการแข่งขัน  
1300 นางสิริยาภรณ์ แสงนวล ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรายงานผลและสรุปการแข่งขัน  
1301 นายเรืองฤทธิ์ จันทคล้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1302 นายอลงกต เพชรศรีสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1303 นายวิศิษฏ์ นราบุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอ็อง ประธานกรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1304 นายเผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงมัน กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1305 นางสาวเสาวณีย์ ประเสริฐสุขโชติ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1306 นางสาวลีลาวดี สมศรี ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1307 นางอภิญญา ทองนำ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1308 นางกุลรภัสสร์ สุขเสริมศาล ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1309 นางรชตาภรณ์ สุคันธพงษ์ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1310 นางวิไลลักษณ์ แซ่อึง ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1311 นางสำรวย บำรุงเกาะ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1312 นางณีรนุช จิตแสวง ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1313 นางวลัยลักษณ์ พวงคำ ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1314 นางสาวพัชรินทร์ ทองพันธ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1315 นายธีรศักดิ์ สุดตลอด ครู โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1316 นายสมศักดิ์ ดอกบัว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1317 นางสาวอัจฉรา อุส่าห์ดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1318 นายวัชระ พิสาดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านตระแสง สพป.สร.๑ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1319 นายรณภพ ชมเหิม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านคอโค สพป.สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1320 นางสาวสุนันทินี นรุนรัมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านคอโค สพป.สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1321 น.ส.เสาวลักษณ์ ยืนยาว นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1322 น.ส.ธีรนุช ปลั่งกลาง นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1323 น.ส.ทักษิณา ทองสุข นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กรรมการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1324 นายองอาจ สารนิม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1325 นางสาวเกื้อกุล โสดา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1326 นางสาวสุกัญญา ยอดธนวัฒน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประมวลผลลงคะแนนในคอมพิวเตอร์  
1327 นางสาวเพ็ญนภา หาญยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตรึม “วิทยานุเคราะห์” ประธานกรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3  
1328 นางสาวมัณฑนา ค้ำจุน ครูโรงเรียนบ้านตรึม “ตรึมวิทยานุเคราะห์” กรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3  
1329 นางนิรชา จันดารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาด กรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3  
1330 นางสุภานันท์ ธนาธันยภัทร ครูโรงเรียนบ้านหนองขนาด กรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-3  
1331 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทตราดฯ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
1332 นางปลั่งศรี ศรียะนัย ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ ประธานกรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6  
1333 นางสาวพิมลรัตน์ คงนาค ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6  
1334 นางสาวปิยะนุช ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6  
1335 นางเจนจิรา พ่อค้า ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-6  
1336 นายเสมือน สุขยา ครูโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน  
1337 นางสิริยาภรณ์ แสงนวล ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส ประธานกรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-3  
1338 นางพีรวิชญ์ วังนุราช ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส กรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-3  
1339 นางสาวกชพร เจือจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส กรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-3  
1340 นายกฤษฎา ถนอมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส กรรมการการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-3  
1341 นายอรุณ โสรบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ประธานกรรมการบันทึกภาพ  
1342 นายเมธา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการบันทึกภาพ  
1343 นายธวัชชัย เอ็นยอด ครูโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการบันทึกภาพ  
1344 นางสาวกัณทิมา ประมูปถัมภ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการบันทึกภาพ  
1345 นายองอาจ สารนิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการบันทึกภาพ  
1346 นางอรพิน วังสันต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน ประธานกรรมการวาดภาพระบายสี ป.1-3  
1347 นางลำดวน คำราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการวาดภาพระบายสี ป.1-3  
1348 นางสาววราภรณ์ บุตรลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการวาดภาพระบายสี ป.1-3  
1349 นางศศิธร สมสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการวาดภาพระบายสี ป.1-3  
1350 นายสนิท พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทม(ร่วนวิทยา) ประธานฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1351 นายสุพรรณ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย รองประธานฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1352 นางจีรนันท์ พิลาศรี ครูโรงเรียนบ้านบึงขวาง ประธานกรรมการวาดภาพระบายสี ป.4-6  
1353 นางสาวสายชล หมายดี ครูโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการวาดภาพระบายสี ป.4-6  
1354 นางสาวประไพพักตร์ คำมาก ครูโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการวาดภาพระบายสี ป.4-6  
1355 นางอัมภวรรณ์ สดับสาร ครูโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการวาดภาพระบายสี ป.4-6  
1356 นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลฯ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน  
1357 นายวีรยุทธ จันทร์เหลือง ครูร.ร.บ้านดู่อาราง ประธานกรรมการวาดภาพระบายสี ม.1-3  
1358 นางสาววารุณี สินสร้าง ครูร.ร.บ้านดู่อาราง กรรมการวาดภาพระบายสี ม.1-3  
1359 นางสาวเนตรนภา สาธร ครูร.ร.บ้านดู่อาราง กรรมการวาดภาพระบายสี ม.1-3  
1360 นางสาววาสนา ดัชถุยาวัตร ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการวาดภาพระบายสี ม.1-3  
1361 นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกรรมการการแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-3  
1362 นายสุภาพ วิเศษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก ประธานกรรมการตกแต่งและออกแบบแผนผังสถานที่การแข่งขัน  
1363 นางสาวธิดารัชต์ คำสงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการการแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-3  
1364 นางลลินญา โอษฐงาม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการการแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-3  
1365 นางครองขวัญ ร่วมจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการการแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-3  
1366 นายนรงค์ ทองสุก ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการตกแต่งและออกแบบแผนผังสถานที่การแข่งขัน  
1367 นายวิโรจน์ ประมูปถัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการตกแต่งและออกแบบแผนผังสถานที่การแข่งขัน  
1368 นางสาวอรทัย รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ “โพธิ์ศรีวิทยา” ประธานกรรมการการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  
1369 นางสาวสมยงค์ หวังผล ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ “โพธิ์ศรีวิทยา” กรรมการการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  
1370 นางสาวจริยา เจือจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ “โพธิ์ศรีวิทยา” กรรมการการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  
1371 นายอมตะ โอษฐงาม ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  
1372 นางสาวกัญชพร บัญชาเมฆ ครูโรงเรียนบ้านนารุ่ง “ญาณมุณี” ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3  
1373 นางสาวละมัย สังข์เงิน ครูโรงเรียนบ้านนารุ่ง “ญาณมุณี” กรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3  
1374 นางสาววลีรัตน์ วงเวียน ครูโรงเรียนบ้านนารุ่ง “ญาณมุณี” กรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3  
1375 นางสาวมัลลิกา อินทบิน ครูโรงเรียนบ้านนารุ่ง กรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3  
1376 นางมนเทียร แก้วงาม ครูโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิ ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6  
1377 นางสาวอุทัยวรรณ นอบน้อม ครูโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิ กรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6  
1378 นายสุริยา คงนาค ครูโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิ กรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6  
1379 นางสาวบุศราคัม วุฒิยาสาร ครูโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิ กรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6  
1380 นางเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1381 นางทองสุข สำราญ ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1382 นางสาวประภัสสร วัฒนโกศล ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1383 นางสาวบุณณดา มุ้ยเผือก ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1384 นางสาววาทินี แย้มงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1385 นางสาวเกื้อกุล โสดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1386 นางสาวเดือนนภา โกศล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1387 นางสาวสุกัญญา ยอดธนวัฒน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1388 นางสาวรัตนา บูรณ์เจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1389 นางสาวพรรษพร ศาลางาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1390 Mrs.Irene F.Biaco ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1391 นางสาวชนนิกานต์ ลอนเลื่อน นักศึกษาฝึกสอน กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1392 นางสาวผกากรอง พากเพียร นักศึกษาฝึกสอน กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1393 นางสาวเบญจวรรณ ไชยณรงค์ นักศึกษาฝึกสอน กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1394 นางสาวจีรนันท์ แว่วดี นักศึกษาฝึกสอน กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1395 นางสาวน้ำฝน สิงห์ทอง นักศึกษาฝึกสอน กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1396 นางมาณี อินทยุง บุคลากรจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1397 นางอาภาพร ภาศิริ บุคลากรจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1398 นางสาวรัชดา เฉลียวฉลาด บุคลากรจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1399 นางเกิดศิริ สายสิน บุคลากรจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1400 นางราตรี รองสาลี บุคลากรจ้างโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1401 นางสาวธิดารัตน์ กมลเดช ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ  
1402 นางนวลจันทร์ พิมพ์วันวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  
1403 นางพัชรี หวังผล ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  
1404 นางสาวคัทลียา มณีโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  
1405 นาวสาวจินตหรา ชื่นจิตร ครูโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  
1406 นายประเทือง คงวัน ครูโรงเรียนการุญวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3  
1407 นางนงเยาว์ บุญโต ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น ประธานกรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3  
1408 นางนิสารัตน์ มีกุศล ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่น กรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3  
1409 นายธงศักดิ์ พุฒมี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮะ กรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3  
1410 นายสันติพงษ์ สำอาง ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3  
1411 นายชวน สมสะอาด ครูโรงเรียนบ้านสะโน (สำโรงทาบ) กรรมการการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3  
1412 นางสาวรัชดาพร กงกาหน ครูโรงเรียนบ้านศรีราชา กรรมการการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3  
1413 นางภัทรชรินทร์ ขันติมาตร์ ครูโรงเรียนบ้านสังแก กรรมการการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3  
1414 นางวีรนาท ศาลางาม ครูโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันประติมากรรม ป.4 - ป.6  
1415 นางสาวภัทรวดีพ์ สิงจานุสงค์ ครูโรงเรียนบ้านขนวน กรรมการการแข่งขันประติมากรรม ป.4 - ป.6  
1416 นางสาวจันทร์จิรา มีกล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง กรรมการการแข่งขันประติมากรรม ป.4 - ป.6  
1417 นาสาวจันทร์เพ็ญ บ่อศีล ครูโรงเรียนดู่โศกโคกสะอาด กรรมการการแข่งขันประติมากรรม ป.4 - ป.6  
1418 นางสาววรารัตน์ วงษ์มา ครูโรงเรียนบ้านดู่ ประธานกรรมการประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3  
1419 นางสาวศิริพร ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3  
1420 นางสาวบุญญารัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองพญา กรรมการประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3  
1421 นางเจียมรัตน์ เจริญชัย ครูโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3  
1422 นายเจษฎา เสาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล ประธานกรรมการประสานงานประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1423 นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง รองประธานประสานงานประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1424 นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนโอก กรรมการประสานงานประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1425 นายพิชัย พูนแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) กรรมการประสานงานประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1426 นายสุพรรณ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการประสานงานประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1427 นางสาวเกศินี ชมเกีบรติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการประสานงานประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1428 นายรังสรรค์ เผือกขำ ครู โรงเรียนบ้านสวาย กรรมการประสานงานประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1429 นายภาณุวิชญ์ ประดับสุข ครู โรงเรียนการุณวิทยา กรรมการประสานงานประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1430 นายสนิท พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทม(ร่วนวิทยา) กรรมการและเลขานุการประสานงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1431 นายสนิท พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1432 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1433 นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1434 นางพันธ์นิภา มีศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1435 นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1436 นางเอเดียน คุณาสิทธ์ ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1437 นายวิระ พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1438 นางศิรินธร วิภาคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1439 นายศตวุฒิ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1440 นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1441 นางสาววาริสา ดวงใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1442 นางปัทมา เขียวเจริญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1443 นางนิจจารีย์ มุตุมาจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1444 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1445 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1446 นายสุรศักดิ์ ศิริเวช พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1447 นางสาวปิยฉัตร แสงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนช่างปี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1448 นางฐิติมา แซ่จึง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านข่า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
1449 นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1450 นางสาวพีรดา โสดาจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
1451 นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประสานงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
1452 นายสังคาร ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1453 นางมณฑิรา หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักไหม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1454 นางวดิรัตน์ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1455 นางปาริชาต ทองล้ำ ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1456 นายสงัด แผ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1457 นายเอกพล เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1458 นางจารุวรรณ ผาธรรม ครูโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1459 นางสาวปุญจมาพร จุฬารี ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1460 นางกรรณิการ์ รัตนวงกต ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1461 นางอุมา โมรา ครูโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1462 นางวัชรี วิวัฒนารมย์ ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1463 นางสุริยาพร ถวิลหวญ ครูโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1464 นางสาวรุ่งอรุณ ทองหลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1465 นางสาววนิดา หอมสินธ์ ครูโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1466 นางลออ บุตรงาม ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1467 นางสาวมนชยา อินทร์สะอาด ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1468 นางสาวขวัญใจ อนุกูลพูลลาภ ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1469 นางสาวฐิติมา วงเวียน ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1470 นางสมพร คงสมาน ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1471 นายสมพร กิจธุระ ครูโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1472 นายบุญเรือง บุตรศรี ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1473 นางนวัตกรณ์ ทวีสุข นักการภารโรง โรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1474 นางสาวสุภิตรา เหลือมล้ำ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1475 นายวีรศักดิ์ ฉั่วศิริพร ครูโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1476 นายธรรมศักดิ์ พิมพ์พอก ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1477 นางจริยา พิมพ์พอก ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6  
1478 นายชัยวัฒน์ นารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) ประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1479 นายเจษฎา บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1480 นายพินิจ วรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1481 นายลึกซึ้ง พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจตุรมิตรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1482 นางสดใส มีชัย ครูโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1483 นางทัศนีย์ สร้างดี ครูโรงเรียนบ้านจตุรมิตรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1484 นางนุสรา ชัยฉลาด ครูโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1485 นางสาวมยุรา คำดี ครูโรงเรียนบ้านจตุรมิตรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1486 นางสาวรัชนีวรรณ บรรลือทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1487 นางสาวอรอุษา กองทอง ครูโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1488 นางนิออน ปัญญาโรจน์สุข ครูโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1489 นางสาววันทนี รัศมีสุกใส ครูโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1490 นางประคองศรี เผ่าเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1491 นางวาณี ซ้อนกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1492 นายจำเนียร เพาะเจริญ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1493 นางรวีวรรณ เพาะเจริญ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1494 นางวิลัยลักษ์ ภูเขียว ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1495 นางวาณี ซ้อนกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1496 นางฐานิกา พานวงค์ ครูโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1497 นายเอกชัย บุญพอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3  
1498 นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) ประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1499 นางพนารัตน์ หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1500 นางดวงใจ พันงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1501 นายสุรทัย เติมสุข ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1502 นางสาวพันทิพา ฤกษ์ศรี ครูโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1503 นางนิออน ปัญญาโรจน์สุข ครูโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1504 นายอมรัตน์ ทองสาดี ครูโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1505 นายคำรณ ภูเขียว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1506 นางสาวรภัชตา รัฐสมุทร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1507 นางสาวธิดารัตน์ อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1508 นางบุณณดา บุญร่วมธนะชัย ครูโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1509 นายสราวุธ จินวิเศษ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1510 นางสุทธิดา พูนดังหวัง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1511 นางสาวเครือวัลย์ ดวงดี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1512 นายนิสิต แมนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1513 นางสมทรัพย์ กทิศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1514 นางสาววิจิตร ตรงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1515 นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1516 นางเสาวนีย์ จันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1517 นายพิเชฐ ภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1518 นางทิพวรรณ จีระกมลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1519 นายวันชัย มนต์ทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1520 นางสาวกันยา จันทร์เทศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1521 นายองอาจ ตรงแก้ว นักการภารโรง โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1522 นายคมกฤต หม้อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  
1523 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1524 นายดิเรก กระแสเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1525 นายประกอบ สิงคเสลิต ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1526 นางวิภา ศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1527 นางชฎาภรณ์ สังค์อ่อนดี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1528 นางกนกภรณ์ สุขศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1529 นางนรินทิพย์ จักรศรี ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1530 นายกิตติพันธ์ ทองศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1531 นางสาวชลธิศ หล่อแหลม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1532 นางสาวเพ็ญนภา หมายชอบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1533 นางสาวแสงจันทรา จันทรารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1534 นางอุษณีย์ นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1535 นางวันเพ็ญ นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1536 นางสาวฉัตรกาญจน์ ธานีพูน ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1537 นางเพ็ญศรี คมคาย ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1538 นายชินโชติ ศรีบุญญะกุล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1539 นายคำวัง แก้วคำไสย์ ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1540 นายสมผล ขำชาลี ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1541 นายมนตรี ศรีบุญญะกุล ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1542 นางสาวกนกวรรณ นพพิบูลย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุล กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1543 นายจำลอง คงวัน ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1544 นายเกริกไกร กรองทอง ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1545 นายทวีป บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1546 นายธนดล จันทรารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1547 นายอุดม สุขอยู่ ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1548 นายเสถียน พรมเวียง ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6  
1549 นายวิโรจน์ เสียงสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน ประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1550 นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1551 นายบุญถิน เหลาคำ ครูโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1552 นางบัญฑิตา จงปัตนา ครูโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1553 นายสุพิน ศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1554 นางวราภรณ์ สายแก้ว ครูโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1555 นางสาวแสงเดือน ชอบดี ครูโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1556 นางจัญญานี กันนุฬา ครูโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1557 นางสาวดาวเรือง บุญไทย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1558 นางสาวจันทร์จิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1559 นางสาวรชยา เสียงสนั่น ครูโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1560 นางสาวนุชรนารถ โอษฐ์งาม ครูโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1561 นางนารีรัตน์ ปัญญาเหลือ ครูโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1562 นางนิตยาพร ชัยสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1563 นางเดือนเพ็ญ ภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1564 นายสุพาย สุขอยู่ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1565 นางสาวหยาดทิพย์ ภูมิสิริปรานี ครูโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1566 นางวิไลวรรณ นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1567 นางวิยะดา อินจนา ครูโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1568 นายสันติ นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1569 นายกัมปนาท สำนักนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1570 นายฐปนวัฒน์ มรกต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1571 นางสาวรัชฎาพร จันทรารักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1572 นางสาวเบญจมาศ จันทรารักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6  
1573 นายก่อเกียรติ จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1574 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1575 นางสาวรุจี เสาว์ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1576 นางปราณี แป้นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1577 นางสาวนิตยา ควรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1578 นางสาวรุ้งอรุณ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1579 นางสาวสุมาลี รัตน์วิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1580 นางศิรินทิพย์ วรมากุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1581 นางพรภินันท์ วรมากุล ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1582 นางวรางคณา ดาทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1583 นางวันทนีย์ ลาดทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1584 นางสุภาพ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1585 นายเสน่ห์ ธิราชรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1586 นางนิทราภรณ์ แซ่จึง ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1587 นางจุฑามาศ ดุจจานุทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1588 นายพรพิรุณ เหลือมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1589 นางสาวสิริวิมล มงคลสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1590 นายเชิงชาย ถมปัทม์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3  
1591 นางพัชราภรณ์ คงราศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันขับร้องสากลชาย ม.1-3  
1592 นางอัมพร สมสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน ประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1593 นายชานนท์ ผมงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1594 นายเกชา สมานไทย ครูโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1595 นายธีรศักดิ์ เจริญชัย ครูโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1596 นางพวงเพชร โสภา ครูโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1597 นางสาวสินาธร มีสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1598 นายชัยวัฒน์ สมสุระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1599 นางสาวถนอมศรี ชมชื่นดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1600 นางปานฤทัย บุญสอน ครูโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1601 นางสุทธิกานต์ แผงตัน ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1602 นางปุณยวีร์ เจริญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1603 นายปิยวิทย์ กันนุฬา ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1604 นายสุพจน์ จินวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1605 นางยุรี จินวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1606 นายวิเชียร แจ่มใส ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1607 นายนพรัตน์ แก้ววิเศษ ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1608 นายวีระ แป้นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1609 นางธิภารัตน์ ธิราชรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1610 นางสาวพัชรี ใจยะสาร ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1611 นายวรเชตุ บุญศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1612 นายพีรภาพ คำแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1613 นางสาวนิยม พิมพระ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกลำำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1614 นายจักรพงศ์ อินทสะอาด ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1615 นางสาวเมลิสา ก่อแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1616 นายสันติชัย จันทราช ครู โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1-3  
1617 นายสงวน บุญร่วม ครูโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันขับร้องสากลหญิง ม.1-3  
1618 นายสุริยา ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต ประธานกรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1619 นายชวลิต ชมโพธิ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปรียง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1620 นายประชิต ศรีอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1621 นางสมโพธิ์ ศรีอุบล ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1622 นางสุภาภรณ์ ดีประดวง ครูโรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1623 นายเสกสรร โอษฐงาม ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1624 นางสาวพัชรา สมานไทย ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1625 นางบานเย็น โอษฐงาม ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1626 นางสุทธิณี อินทอง ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1627 นางจันทร์ธิมา แก่นจักร ครูโรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1628 นางสุภาวดี วังจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1629 นางประนอม บุญสุข ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1630 นางภิรมย์รัตน์ พยุงตน ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1631 นางสาวสุพรรณี แสวงชอบ ครูโรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1632 นางประวัติพร ประยงค์หอม ครูโรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1633 นางปิ่นแก้ว กระจายกลาง ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1634 นางกิตติมา แก้วคำไสย์ ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1635 นายพิพัฒน์ อินทอง ครูโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1636 นายกมล จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1637 นางโนรี ศิลาทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1638 นางสาวณัฑพร อินทรามะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1639 นางสาววิไลวรรณ วิบูลย์เพ็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1640 นางสาวพิชญาพร วงสามาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1641 นายสมชาย จันทร์แดง ครู โรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6  
1642 นายเอนก หม้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี ประธานกรรมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1643 นายถวัลย์ ทานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพม่า รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1644 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี รองประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1645 นางนฤมล ดีนาน ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1646 นางณัฎฐิษา พวกพูลดี ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1647 นายประคอง สระอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1648 นางประกอบ จันทร์กล้า ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1649 นายพรชัย จันทร์กล้า ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1650 นางชนานันท์ หาญยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1651 นางนนทพร ศรีบุญจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1652 นายบัญชา โอษฐงาม ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1653 นายชัชวาล สำเร็จดี ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1654 นายรวยเริงฤทธิ์ อยู่ดี ครูโรงเรียนกันจารย์โคกขลาสามัคคี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1655 นางวนิดา โอษฐงาม ครูโรงเรียนกันจารย์โคกขลาสามัคคี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1656 นางลัฏฐิกา ภูเขียว ครูโรงเรียนกันจารย์โคกขลาสามัคคี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1657 นางสาวสิริวรรณ นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนกันจารย์โคกขลาสามัคคี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1658 นางสมบัติ แก้วใส ครูโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1659 นางรวิวรรณ สมนึก ครูโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1660 นางสุทธิวรรณ รักษ์คิด ครูโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1661 นางสาวมะลิวัลย์ จอกแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1662 นางประยูร ธรรมรักษา ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1663 นางประคอง สระอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1664 นางชนานันท์ หาญยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1665 นางปิยวรรณ โอษฐงาม ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1666 นายสุทธิพงษ์ รักษ์คิด ครูโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1667 นางสาวกันยา พอกพูน ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1668 นางสาวปุญญานุช เจริญศิริ ครูโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1669 นางคำปัญญา สุดาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1670 นางสาวกมลพร จันทร์กล้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1671 นางสาวศิริพรรณ ไหมทอง ครูโรงเรียนบ้านกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1672 นางสุทธิวรรณ รักษ์คิด ครูโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1673 นายศตวรรษ ดีขัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1674 นางวันเพ็ญ บุญยืน ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1675 นายสุรศักดิ์ บุญยืน ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1676 นางหทัยรัตน์ เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1677 พระพรชัย วรพนฺธุ นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านพันษี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1678 นายสุทธิ ศิริรจน์ นักการภารโรง กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1679 นายเกรียงศักดิ์ มาลาทอง นักการภารโรง กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1680 นายจิรพนธ์ โอษฐงาม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกันจารย์โคกขลาสามัคคี กรรมการฝ่่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1681 นายธนากร จิตรเอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3  
1682 นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
1683 นางสาวเกสินี แสนทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
1684 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
1685 นางสาวปรีดาวรรณ สงวนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
1686 นางสาวศุภรัตน์ ปิยะไพร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
1687 นายธง ต่อยอด ครูโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร ประธานกรรมการตัดสินกลาง  
1688 นายอภินันทิชัย โจมสติ อาจารย์ประจำคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการตัดสินกลาง  
1689 นายปฏิวัติ อาสาเสน อาจารย์ประจำคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการตัดสินกลาง  
1690 นายทรงศักดิ์ มีสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการตัดสินกลาง  
1691 นายอนุวัฒน์ เปพาทย์ อาจารย์ประจำคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการตัดสินกลาง  
1692 นายวิทวัส สุขชีพ อาจารย์ประจำคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการตัดสินกลาง  
1693 นางสาวรัติยา ธานี อาจารย์ประจำคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฎสุรินทร์ กรรมการตัดสินกลาง  
1694 นางอัชราพร สุขทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา การตัดสิน (นาฎศิลป์)  
1695 นายชัยณรงค์ ต้นสุข อาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา การตัดสิน (นาฎศิลป์)  
1696 นายกิตติยา ทาธิสา อาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา การตัดสิน (นาฎศิลป์)  
1697 นายสมเดช แก้วหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1698 นายสาคร วรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1699 นางสาววนิชชา ไชโย ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1700 นางสาวมาศฤดี ศรีวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1701 นางสุวนีย์ สุวินัย ครู โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1702 นางณัฐิยา ลุนลาว ครู โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1703 นางสุกัญญา เนินภู ครู โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1704 นายวิโรจน์ โอษฐ์งาม ครู โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1705 นายพิศิษฐ์ บุญประสาท ครู โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1706 นางสาววรรณพร ยามโสภา ครู โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1707 นางลลิตกร แก้วงาม ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1708 นายสมาน บุญเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1709 นายสิงห์ชัย เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1710 นางนวลสวาท บุญเชิด ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1711 นางสาวอุษณี ชมบุญ ครู โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1712 นางสาวมะลิวัลย์ ศิริรจน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1713 นางสาวพัชนิดา เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6  
1714 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1715 นางอภิวรรณ เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1716 นายสุเทพ ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1717 นายสาคร สำราญสุข ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1718 นางอภิรดี ทัพไทย ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1719 นางสาวสุนารี สอนเพ็ชร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1720 นางหงส์ทอง จังอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1721 นางสาวปราณี สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1722 นางจิรภัทร เอี่ยมสะอาด พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1723 นางกนกภรณ์ คำมา ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1724 นางรติกร ภูติธนานนท์ ครู โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1725 นางสาวสุภา อินท์แก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1726 นางวันทนา มาลาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1727 นางสาวปทิดา ไม้หอม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1728 นายศตวรรษ ดีขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  
1729 นายประเดิม มุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1730 นายพิพัฒน์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1731 นางชญาดา ประวาสุข ครู โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1732 นายประเวช เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1733 นางจิราณี นิยะมะ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1734 นายนิ ละมูลมอญ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1735 นางสวรรค์ คิดสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1736 นางสาวลำดวน เหมหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1737 นายชาญวิทย์ กรวยทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1738 นางสาวลลิตา จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1739 นางสาวอรทัย ผลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1740 นางปทุมรัตน์ ชาวนา ครู โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1741 นางลัดดา เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1742 นางกัญญา พันธ์ศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1743 นางสาวละมุน จำปาศรี ครู โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  
1744 นายโกสินทร์ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนอายอง ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1745 นายสุจิตร แพงชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวุธ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1746 นางบุปผา แก้วใส ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1747 นางสาวกรองทอง หนักไหล่ ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1748 นางสาวขวัญธิดา ชาวนา ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1749 นางเสงี่ยม พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านอาวุธ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1750 นางสมนา เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนบ้านอาวุธ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1751 นางสาวธนวรรณ คงนาค ครู โรงเรียนบ้านอาวุธ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1752 นายโยธิน ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านอาวุธ กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1753 นางอุสาห์ ศรีพรหม ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1754 นายไพรัช หนักไหล่ ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1755 นางลักขณา หนักไหล่ ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1756 นายมงคล ขาวงาม ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1757 นางสาวสว่าง เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1758 นางอมรรัตน์ กรวยทอง ครู โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  
1759 นายมงคล สมานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1760 นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอาโพน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1761 นางฉัตรลดา ศรีภูมิทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกอาโพน กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1762 นางอำพร ระย้างาม ครู โรงเรียนบ้านโคกอาโพน กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1763 นางวันเพ็ญ บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านโคกอาโพน กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1764 นายสมบรรณ์ ระย้างาม ครู โรงเรียนบ้านโคกอาโพน กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1765 นางสุกัญญา ละมูลมอญ ครู โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1766 นายประดิษฐ์ อิ่มจิต ครู โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1767 นายนพดล แก้วใส ครู โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1768 นางวรนุช ปรากฏดี ครู โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1769 นางวงษา สายวิเศษ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1770 นางศรีอำพร มุมทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1771 นายวินัย สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่างปี่ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1772 นายหัด เนตรอุดมสุก ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1773 นายสุพจน์ งามพร้อม ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1774 นางสาวไอลดา ศรีดา ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1775 นางสาวอมรวรรณ สุวินัย ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1776 นางเบญญา นพพิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1777 นางสุมาลี บุญญาธรรมรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1778 นางสะท้อน เนตรอุดมสุก ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1779 นางสุภาพ อิ่มจิต ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1780 นางเชียงใหม่ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1781 นางจำเริญสุข ขาวงาม ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1782 นางขวัญใจ นวลฝั้น ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1783 นายสฤษฎ์พงศ์ ถนัดเพิ่ม ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1784 นายสุทธิชัย โต๊ะงาม ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1785 นางจันทิรา ใสงาม ครู โรงเรียนบ้านบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1786 นายพิเชษฐ์ ลาสุขัง ครู โรงเรียนบ้านบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1787 นางสาวกัญทิมา ทองหล่อ ครู โรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1788 นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1789 นายพิชิต ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1790 นางเพ็ญผกา ชัยงาม ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1791 นายสมชาย สมคณะ ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1792 นางอนามัย แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1793 นางไข่ขวัญ เพชรนอก ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1794 นางวิลาวรรณ ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1795 นางพนิดา แก้วม่วง ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1796 นายบุรีขันธ์ กองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1797 นางมาลี เหมหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านข่า กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1798 นางมนัสวี ไตรทอง ครู โรงเรียนบ้านข่า กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1799 นายสมเกียรติ ทัพไทย ครู โรงเรียนบ้านข่า กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1800 นายเสด็จ กรวยทอง ครู โรงเรียนบ้านข่า กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1801 นางสาวสุพจนีย์ ดอกบัว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านข่า กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1802 นางมนัสสา ลัทธิวาจา ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1803 นายประเสริฐ สุขดี ช่างไม้4 โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1804 นายจรัส แป้นทอง ช่างไม้4 โรงเรียนบ้านข่า กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1805 นางประกอบ แสงเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6  
1806 นายสุชาติ ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังแกหนองคู ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1807 นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1808 นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดี ครู โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1809 นางศิลาภรณ์ ต่วนโต ครู โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1810 นางเครือน้อย ฤกษ์ดี ครู โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1811 นายชม เสนาะเสียง ครู โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1812 นายวิวัฒน์ ชาวนา ครู โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1813 นางจรินทร์ ทองนำ ครู โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1814 นายภูมิใจ แก้วใส ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1815 นางสาววณิชชา เจือจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1816 นางอนุศรา พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  
1817 นายชณัลฐ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตล ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1818 นางกาญจนา นพรัตน์ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถ่อน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1819 นางนภาพร โพธิ์ผา ครู โรงเรียนบ้านโนนถ่อน กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1820 นางสาวดารารัตน์ สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนถ่อน กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1821 นางละมัย จันทร์โท ครู โรงเรียนบ้านแตล กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1822 นางอรอุมา มณีคำ ครู โรงเรียนบ้านแตล กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1823 นายวรวุฒิ มณีคำ ครู โรงเรียนบ้านแตล กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1824 นายบำรุง แก้วใส ครู โรงเรียนบ้านแตล กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1825 นางคำพร สายใจบุญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแตล กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1826 นายประจวบ เหลือล้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนถ่อน กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1827 นางสาววนันท์พร ทะเกิงลาภ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนถ่อน กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1828 นายภัทรพล เจือจันทร์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโนนถ่อน กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1829 นางพิมล หายทุกข์ ครู โรงเรียนบ้านแตล กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน การแสดงมายากล ป.1-ม.3  
1830 นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1831 นายสุทน ดีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่ม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1832 นางวิไล ลาภจิตร ครู โรงเรียนบ้านหนองท่ม กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1833 นางศิลาภรณ์ ชาวนา ครู โรงเรียนบ้านหนองท่ม กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1834 นางพิมลพรรณ เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองท่ม กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1835 นายสาคร พละพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองท่ม กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1836 นางสาวฉัตรกาญจน์ ธานีพูน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองท่ม กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1837 นางอัมพร สิงหล ครู โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1838 นางดวงจิต พลศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1839 นางวนัสรินทร์ พละพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1840 นายเศรษฐวุฒิ เจือจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1841 นางสาวพิทยาภรณ์ โองอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1842 นายนิพนธ์ พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน การแสดงตลก ป.1-ม.3  
1843 นายเฉลิมพล หุ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1844 นายวุฒิศาสตร์ ศาลาทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งราม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1845 นางจุฑามาศ ชโยภาส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1846 นางสาวมณีเนตร พวงธรรม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งราม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1847 นางสาวจีรวรรณ วังสันต์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1848 นางสาวสุจิตรา ชะฎาทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1849 นางนฤมล บุตรดี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งราม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1850 นางสาวมะลิวัลย์ ทองดี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1851 นางรัชฎาพร นวลงาม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งราม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1852 นางสาวสายฝน โต๊ะงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1853 นางไพเราะ หุ่นทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1854 นางลำใย คล่องแคล่ว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทุ่งราม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1855 นางวาระรัตน์ พลภูเมือง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1856 นายสุวิทย์ พร้อมเพรียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1857 นางกัญญพัช นวลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1858 นายเอี่ยม นวลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1859 นายบุญรอด เกตุุชาติ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งราม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1860 นางนิรัชรา อินเสก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1861 นายสมจิตร บุญไทย นักการภารโรงโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1862 นายสมพงษ์ อรชัย นักการภารโรงโรงเรียนบ้านทุ่งราม กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1863 นายวีระพล เพ็งผจญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) กรรมการจัดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6  
1864 นางสาวศิริวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
1865 นางสาวประภัทร อินทร์งาม ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1866 นางเอื้อมพร ทศพร ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา อ.จอมพระ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1867 นางสาธิตา มณีศรี ครู โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา อ.จอมพระ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1868 นางเสาวนี สุขสกุล ครู โรงเรียนบ้านตากวน กรรมการอำนวยการ  
1869 นางนารีรัตน์ น้อยหลุบเลา ครู โรงเรียนบ้านอันโนง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1870 นายประดิษฐ์ กระแสเทพ ครู โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา อ.จอมพระ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1871 นางสาวพัชลิดา กิ่งแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตากวน อ.จอมพระ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1872 นางดรุณี บุญมา ครูโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฏร์สงเคราะห์ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1873 นายคูณ ปานทอง ครู โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฏร์สงเคราะห์ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1874 นางสาวทิพสุคนธ์ ชูชมงาม ครู โรงเรียนบ้านเวียย สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1875 นายสมชาย สายกระสุน ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1876 นายมังกร พิมพ์พอก ครู โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1877 นายสุภาพ ประดับศรี ครู โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1878 นายกฤษณพงศ์ สายกระสุน โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1879 นางสาวสุพัตรา ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1880 นางแสงเดือน จารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1881 นางปิยนันท์ อนันตสุข ครูโรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1882 นางสายชล ว่องไว ครู โรงเรียนบ้านเมืองลีง อ.จอมพระ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1883 สตต.หญิงรัตนาพร คงวิริยะศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1884 สตต.หญิงรัตนาพร คงวิริยะศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1885 นางสาวบุญเทิง สายยศ ครูโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฏร์รังสรรค์)สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1886 นางพวงพันธุ์ แสนกล้า ครูโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฏร์รังสรรค์)สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1887 นางนงลักษณ์ พันธ์วิไล ครู โรงเรียนบ้านเวียย สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1888 นางนภัสนันท์ ทองนำ ครู โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1889 นางพจนารถ ประดับศรี ครู โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1890 นายธีรศักดิ์ สุขสงวน ครู โรงเรียนบ้านบ้านระวี สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1891 นายเพลิน สุขยา ครู โรงเรียนบ้านบ้านระวี สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1892 นายศรีนคร นัยนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านบ้านระวี สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1893 นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1894 นางศิริกานต์ โสวาที ครู โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1895 นางอัมพร รัตนะดี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป.สุรินทร์ 1 กรรมการอำนวยการ  
1896 นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า ครู โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการอำนวยการ  
1897 นายพิชิต หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1898 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รองประธานฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1899 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1900 นายนพพล พลอาสา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1901 นายอุทัย บุญมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1902 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1903 นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1904 นายพนัส พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1905 นายอุดม ภาสดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1906 นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1907 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1908 นางเปรมฤดี ทัดศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1909 นางธนานันต์ ดียิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1910 นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1911 นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1912 นางพัชรินทร์ อรัญสาร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1913 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1914 นางฑิมพิกา ญาธิป ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1915 นายมนตรี ดอกแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการจัดการแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
1916 ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1917 นายสุรชัย สมปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1918 นายสง่า พูลพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเมียง กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1919 นายสิทธิรงค์ จำนงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคนาสาม กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1920 นายวิรัตน์ ปัญญาคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรันเดง กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1921 นายพินี กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1922 นางศิรินธร วิภาคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1923 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1924 นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1925 นางจิราพร ศิริโฉม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1926 นางชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1927 นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1928 นางนิตยา ธรรมนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1929 นายพิษณุ เพิ่งหาญ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1930 นางสาวนพเก้า วรรณศิริ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1931 นายประเสริฐ ใจกล้า ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1932 นายสุรชัย สมปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1933 นายสมพงษ์ แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช ๔ รองประธานฝ่ายสถานที่(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1934 นายสิริชัย จงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่(เรียนร่วม-ภาษาไทย)  
1935 นายธีรพงษ์ ดังคนึก ครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กรรมการฝ่ายสถานที่(เรียนร่วม-ภาษาไทย)