งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงชุติมน    ดีพร้อม
2. เด็กหญิงชนัญธิดา    นบนอบ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ยี่สุ่นหอม
1. นายสมชาย    ชาญวิทยากร
2. นางอุไรวรรณ    ชาญวิทยากร
29
2 2 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงทิชาดา    มะลิงาม
2. เด็กหญิงรัตนพร    สาลี
3. เด็กหญิงกนกอร    เฉลียวไวย์
1. นางบุปผา    เรียงสนาม
2. นางสายใจ    เข็มทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 3 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชวศิษฐ์    ลุนรักษา
2. เด็กหญิงลักษิกา    แพงคำอ้วน
3. เด็กหญิงกุลยา    แก้วพิลารมย์
1. นางสาวประภาพร    บุญพาเกิด
2. นายเรืองสรรค์    เปี่ยมดี
46
4 4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอุทุมพร    คำพาลี
2. เด็กหญิงณัฐชยา    วงศ์ภูธร
3. เด็กหญิงวลีรัตน์    เผือกผาสุข
1. นางพิมพา    สีหานาวี
2. นางสุวโรพร    สีต่างคำ
9
5 5 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงแอมชริตา    ดอนโคตร
2. เด็กหญิงธนัชชา    ปัญญารัมย์
3. เด็กชายชัยวัฒน์    กัตโร
1. นางธนานันท์    ไชยชนะ
2. นางนิตติยา    ปรึกไธสง
44
6 6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ทองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพีรดา    สมมาตย์
3. เด็กหญิงมันตรินี    แก้วโรจน์
1. นายวินัย    อิ่นคำ
2. นางเยาวลักษณ์    ฉายผาด
57
7 7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนริศรา    อุดมะชะ
2. เด็กหญิงนภากมล    พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกนกพร    สุขสวัสดิ์
1. นางเกษร    พลมั่น
2. นางเพ็ญศรี    เหมือนสีเลา
60
8 8 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ภิรมกิจ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ภิรมกิจ
3. เด็กหญิงทิพย์นิภา    สอนนอก
1. นายสมหมาย    กุลสังขาร
2. นางสุพัตรา    ใบบ้ง
11
9 9 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์    ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    หินไชยศรี
3. เด็กหญิงอัญชนากานต์    พันธ์ดวง
1. นายปรีชา    ทองลอง
2. นางอรอนงค์    ดำริห์
29
10 10 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงปฐมาวดี    ดวงบุตร
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ถุนพุฒดม
3. เด็กหญิงชลธิชา    คุยสี
1. นางจุฑามาส    เปรื่องธรรมกุล
2. นางพันราศรี    ประชาโชติ
55
11 11 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    ศิริสาตร์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    วะชุม
3. เด็กหญิงมินธิลา    วะเกิดเป้ม
1. นายคฑายุทธ    นาโควงศ์
2. นางฉวีวรรณ    พรมวัง
10
12 12 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    สีปัชชา
2. เด็กหญิงอารญา    โพธิ์ศรีอุ่น
3. เด็กหญิงปทิตตา    โคตรแสง
1. นางมาลินี    สุกใส
2. นางสาวรัชต์ใจ    เขียวเงิน
6
13 13 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงพัชริดา    ฮุยพิทักษ์
2. เด็กหญิงฑีราภัค    ภูเพ็งใจ
3. เด็กหญิงขวัญมนัส    คาคำมาตย์
1. นางสมหมาย    ชาบรรทม
24
14 14 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปานไพลิน    อรรคนันท์
2. เด็กหญิงพัณณิตา    กุลสิงห์
3. เด็กหญิงสุวนันท์    พึ่งหนู
1. นายชาญศักดิ์    ลาหาญ
2. นางมนัญญา    ลาหาญ
29
15 15 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    บุญดา
2. เด็กหญิงปริยากร    ยอดแคล้ว
3. เด็กหญิงปภัสสร    หอมแช่ม
1. นางพิณทิพย์    ศรีกงพาน
2. นางสุภาพ    ปูนอน
15
16 16 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิกา    สุขจันดา
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ปานถนอม
3. เด็กหญิงอาภัสรา    พรหมศิริ
1. นางสาวศุภวรรณ    วังวร
2. นายสนั่น    แก้วสุฟอง
50
17 17 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    มีสุข
2. เด็กหญิงอธิติยา    วิโรจน์
3. เด็กหญิงธนัญชญา    ชินชล
1. นางนิตยา    สิทธิ
2. นางประไพศิลป์    ศร๊ณรงค์ฤทธิ์
29
18 18 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงใบเงิน    ชนะภัย
2. เด็กหญิงคีติกา    โฮ
3. เด็กหญิงชลธาร    สืบศรี
1. นางนงเยาว์    นันทะบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 19 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงบุษรินทร์    วงษ์เลิศ
2. เด็กหญิงปุณยนุช    บุญรวง
3. เด็กหญิงฐิติชญา    ประครองพันธ์
1. นางกัญญาภัทร    ปลอดปล่อง
2. นางวีระยา    ศิริรัชฎานันท์
29
20 20 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงธนภัทร    ไฝกระโทก
2. เด็กหญิงพิยดา    ยาวยืน
3. เด็กหญิงสวรรยา    สังข์ใหม่
1. นางนิภา    อ้วนโพธิ์กลาง
2. นางลักขณา    พิมสาร
17
21 21 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    คำเสียง
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    กล้วยนิจ
3. เด็กหญิงณัฐวดี    คำแพง
1. นางณัฐธิดา    มโนรัตน์
2. นางสาวนงค์นิตย์    มโนรัตน์
47
22 22 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสราวลี    สอนลา
2. เด็กหญิงรุจิกร    กุลดา
3. เด็กหญิงสุภัคศินี    เพ็งจันทร์
1. นางสาวสุดารัตน์    สมตาเตะ
24
23 23 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิภา    ทองแดงน้อย
2. เด็กหญิงวรรณนิษา    จิตติ
3. เด็กหญิงวรรณิศา    สุดเนตร
1. นางปราณีต    คนชุม
2. นางรุ่งอรุณ    ราชแก้ว
48
24 24 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงยุพเรศ    ทนงยิ่ง
2. เด็กหญิงกัลยาณี    อุ่นมาลย์
3. เด็กหญิงลภัสรดา    อัญชุลี
1. นางชวาลิน    พรหมกัลป์
2. นางสาววิลาวัลย์    พรมชินวงค์
50
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    ติดวงษา
2. เด็กหญิงศิริยากร    บุญเขื่อง
3. เด็กหญิงแคทลียา    วาระทัน
1. นางสาวประเทือง    ทาอามาตย์
2. นางไขนภา    ศรีโยวงค์
19
26 26 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสหฤทัย    เบ้าทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    จำปากุล
3. เด็กหญิงมุก    นาคอาจหาญ
1. นางกองแก้ว    ทองนำ
2. นางรุ้งระวี    อินทร์ทอง
ชนะเลิศ
27 27 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรณสา    เดชะกุล
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์    จำปา
3. เด็กชายจักรกฤษณ์    อุไรรัมย์
1. นางสาวจันทร์ศิริ    อวะรัมย์
2. นางพูนศรี    ชอบธรรม
55
28 28 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    สีมาแก้ว
2. เด็กหญิงสุนิตา    โอสถศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา    วิราจันทร์
1. นายขวัญชัย    นอกสระ
2. นางเกษมศรี    พรหมวงศ์
29
29 29 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงนิตติยา    สาขะสิงห์
2. เด็กหญิงสิราพร    นาคำ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    สุวรรณภา
1. นางนุชจิลาวรรณ    จันทร์ไข
2. นางสาวสุชีรา    จันทพรม
19
30 30 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายอดิลักษณ์    หลักงาม
2. เด็กหญิงวาสนา    ทองอุทัย
3. เด็กหญิงอรปรียา    ใจมั่น
1. นายนคร    รินนุกาญจน์
2. นางวิไลลักษ์    ศรีสุขนาเวียง
19
31 31 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    เทียบสิงห์
2. เด็กหญิงวารุณี    แม่นศรลา
3. เด็กหญิงเบญญาภา    นนท์ตา
1. นางหทัยมาศ    พงษ์สิมา
2. นางสาวเกษรา    เหินสว่าง
50
32 32 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    ขามช่วง
2. เด็กหญิงอนุชิตา    สายโสภา
3. เด็กหญิงอัญชรา    ถานบำรุง
1. นายอภิศักดา    มะเสนา
2. นางเบญจวรรณ    บุตรศาสตร์
14
33 33 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัคจิรา    พรมสุพันธ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา    คนขยัน
3. เด็กหญิงวริศรา    รัตนโสภา
1. นางศิญาภรณ์    เผ่าภูไทย
7
34 34 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายสิริมงคล    ล้าหมอก
2. เด็กหญิงเสาวนีย์    มาลัย
3. เด็กหญิงนีรชา    โมมา
1. นางสาวลำดวน    เหล่าโก่ง
2. นางสาวสงวน    เรียงพรม
29
35 35 โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงบุษกร    สอยจิต
2. เด็กหญิงนิชานันท์    เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงณัฐชยา    อุทัยมา
1. นางจรินทิพย์    เปานาเรียง
2. นางสุพัตรา    บัตรประโคน
29
36 36 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงจิราภา    มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงศดานันท์    สลางสิงห์
3. เด็กหญิงสุภาวิณี    เหล่าสวัสดิ์
1. นางมัจฉา    เพชรรุ่ง
2. นางเพ็ญพร    อุปฮาด
29
37 37 โรงเรียนกุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายชนาธิป    แฟมไธสงค์
2. เด็กหญิงเบญจพร    สุวรรณพรหม
3. เด็กหญิงอาริยา    หม่องคำเหล็ก
1. นางสาวมนต์โสภิต    สุขแสน
2. นายอนุพงษ์    ช่วยค้ำชู
24
38 38 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงอธิชา    หล่าเพชร
2. เด็กหญิงสุริสา    บำรุงเพชร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    โคตรสมบัติ
1. นางนภัสวรรณ    ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางบัณฑิตา    หล้าเพชร
17
39 39 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ประคองวงษ์
2. เด็กชายพงศกร    พรมวงค์
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์    เจนใจ
1. นายประดิษฐ์    แก้วคำแสน
2. นางสงสาร    แก้วคำแสน
57
40 40 โรงเรียนบ้านเชียงกรม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปริศนา    บุตรพรม
2. เด็กหญิงนิภารัตน์    พัดทิพรึก
3. เด็กหญิงมัณฑนา    พรมยาลี
1. นางคนึงนิจ    แก้วบางพูด
2. นางจิตรมนัส    โม่งปราณีต
5
41 42 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพรหมพร    หาญเวช
2. เด็กหญิงพรพิมล    พุ่มพิน
3. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีรัฐ
1. นางศิราณี    สิงห์ปั้น
2. นางเสาวลักษณ์    บุญพรมมา
15
42 43 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุธิดา    สังข์สันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ช่างกุดเวียน
3. เด็กหญิงนิชานันท์    จันตุ
1. นางสาวกรรณิการ์    ติสันเทียะ
2. นางจรินทร์    ชนะมาร
24
43 44 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงศศิรดา    ดอนพันเมือง
2. เด็กหญิงลลิดา    สารสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุชาดา    ภูศรี
1. นางจีรนันท์    หารสุโพธิ์
2. นางละมัย    ศรีจันทร์ไชย
4
44 45 โรงเรียนบ้านชาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอนิษรา    แก้ววังปา
2. เด็กหญิงกุลจิรา    วิชาโคตร
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ระวินู
1. นางสาวกรรณิการ์    แก้ววังปา
2. นางเทวินทร์    ศรีจันทร์หล้า
29
45 46 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    วาสิงหน
2. เด็กหญิงรวินันท์    ลักษณะจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา    เหล่าเสน
1. นางสาวพนิดา    ทำสุนา
2. นางสาวอรพรรณ    โจมทา
19
46 47 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เทียมคลี
2. เด็กหญิงนัฐยา    ทุยไธสง
3. เด็กหญิงลีลาวดี    ทางดี
1. นางจรรยา    ทองนาค
2. นางเทียมจันทร์    พันละบุตร
29
47 48 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงนีนนารา    สายศิลป์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    ถือชาติ
3. เด็กหญิงศิริรัตร์    อิ่มจันทึก
1. นางพยอม    บูรณะ
2. นางวิมลพร    บุญเติม
50
48 49 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    ผลเจริญ
2. เด็กหญิงฐิตาพร    อินทร์อ่อน
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    คิดการ
1. นางมยุรี    จันจำปา
2. นางสาวสมชาติ    เสกรัมย์
12
49 50 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    ยิ้มย่อง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทิดกระโทก
3. เด็กหญิงอาทิตยา    ต่อมกระโทก
1. นางสาววนิดา    ศิริเถียร
19
50 51 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์    เรืองอุไร
2. เด็กหญิงณัฐรดา    ตรีทัศน์
3. เด็กหญิงนิภัทรา    สายสินธุ์
1. นางจิราภา    อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี    ขันธ์ปรึกษา
29
51 52 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายธนกฤต    ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงวิภา    คำสามารถ
3. เด็กหญิงณัฐชา    สุทธิอาจ
1. นางมะลาวรรณ    รัตนพลที
2. นางสาวสุวิมล    ชาทอง
29
52 53 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์    คำตะพันธ์
2. เด็กหญิงมุฑิตา    ทรทึก
3. เด็กหญิงพรชิตา    โพธิเงิน
1. นางระวิวรรณ    สหัสนา
24
53 54 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพราวนภา    บัวเขียว
2. เด็กหญิงมารินี    สิงห์โคตร
3. เด็กหญิงจินตรา    โคตรนาม
1. นางนงลักษณ์    ศรีวัฒนานนท์
2. นางวิลาวัณย์    คำวัน
7
54 55 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวยุรีณ์    วงศ์ถามาตย์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    อัคคละ
3. เด็กหญิงพรรณวษา    แสนรังค์
1. นางชุลีพร    เทพสุรินทร์
12
55 56 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐธีรา    ไชยสัตย์
2. เด็กหญิงอาภัสรา    สิมาวัน
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์    สุริยะ
1. นางสาวสุบรรณ์    ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวเพียงพิศ    พั่วพันธ์
57
56 57 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงนภัทราภรณ์    เจนเชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงอณามิกา    ตั้งดำรงวัฒน์
3. เด็กหญิงวิภาดา    บูรณะภูมิ
1. นางพนิดา    อรรคอำนวย
2. นางสุรางค์    บุญนาดี
29
57 58 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายพีรกานต์    ชายกลาง
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    จงนอก
3. เด็กหญิงศศิธร    สนสมบัติ
1. นางถาวรี    รุณรุทธิ์
2. นายบรรพต    พลยุทธภูมิ
29
58 59 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงปิยะนุช    ปรีดิลก
2. เด็กหญิงชลธิชา    จิตบุตร
3. เด็กหญิงอริสา    ทิทา
1. นางละอองดาว    ทาคำสี
2. นางสาววิรินญา    พลทอง
45
59 60 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ทาหนองค้า
2. เด็กหญิงทักษพร    กั้วพงษ์
3. เด็กหญิงพรรณิภา    เนตรวงค์
1. นายนิวัตร    สาวงศ์นาม
2. นางภัทราพรรณ    อุดมกัลป์
50
60 61 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกษิราพร    เสมหิรัญ
2. เด็กหญิงลลนา    สุวรรณบุตร์
3. เด็กหญิงญานิศา    นรเชษฐกุล
1. นางงามตา    ลิมปิสวัสดิ์
2. นางสาวศิริพร    อยู่ชุมพล
48
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................