งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 247
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายนฤดม    นางาม
2. เด็กชายธันวา    ดาทอง
3. เด็กชายเจษฎา    เคารพ
1. นายวิชัยรัตน์    แนบทางดี
2. นายอุทัย    บรรเทิงใจ
12
2 2 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวุฒินันท์    สำราญใจ
2. เด็กชายเจษฎา    สุรถาวร
3. เด็กชายศักดา    โพธิ์ขนาน
1. นายจารุเดช    ลักษร
2. นายนิรันดร์    โสรัตน์
19
3 3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ชัยเสนา
2. เด็กชายอภิชัย    โพชราช
3. เด็กชายธนากร    ชัยอามาตย์
1. นายเอกชัย    ศิริจันทร์
6
4 4 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายศราวุธ    กงนรินทร์
2. เด็กชายภูวดล    แขงขัน
3. นางสาวอริศรา    ถิ่นแก้ว
1. นายอดิศร    พงษ์เซียงซา
2. นายเทวฤทธิ์    ประพลดร
5 6 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายเกียรติตะวัน    ทานนนอก
2. เด็กชายพีรภัทร    ดุจดา
3. เด็กชายไชยศิริ    ศรีสุข
1. นายชาคริส    พุทธจักร์
2. นางสาวพึ่งพร    สุพรรณ์
20
6 7 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายธนพล    หลานวงษ์
2. เด็กชายสุริยา    โยวผุย
3. เด็กชายสิทธิชัย    ศรีหาทัย
1. นางสาวนิตดาพร    แสนรินทร์
2. นางภคมน    พรหมจารย์
23
7 10 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    ปัดชา
2. เด็กชายบัณฑิต    ดานา
3. เด็กชายอุทัย    จันทบ
1. นายพิสิษฐ์    วงศรีเทพ
2. นางสาวสุวรรณี    เกษสาลี
10
8 11 โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต 2 1. นายวิรัตน์    พรมมาพงษ์
2. เด็กชายชัติยา    มันอาษา
3. เด็กชายเสกสรร    อนุญาหงษ์
1. นายณัฐพล    เหล่าทะนนท์
2. นายสมนึก    จันทรา
37
9 13 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 1. นายสหรัฐ    คำสี
2. นายพนมพร    บลลา
3. เด็กชายธนากร    บลลา
1. นางสาวตีรณา    นนสุข
2. นายวิทยา    เมฆวัน
5
10 14 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอรรถพล    พิมพรัตน์
2. เด็กชายชาคริต    ถมยา
3. เด็กชายธีรภัทร์    จุลศรี
1. นายทรงศักดิ์    วิลัยรัตน์
2. นายไพรัตน์    แสงงาม
7
11 18 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายนันทพงษ์    หวังลาภ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดาวโรยรัมย์
3. เด็กชายจักรกฤษ    ละเลิศ
1. นายบุญส่ง    นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์    นันทบุตร
28
12 19 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายวรชัย    ดวนใหญ่
2. เด็กชายอภินันท์    บุญคง
3. เด็กชายธารภัทร    ประเสริฐ
1. นายสมศักดิ์    ทินวงศ์
2. นางสุชาดา    สวัสดิกุล
38
13 21 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายธเนศ    บัวสด
2. เด็กหญิงปนัดดา    ภักดีบวรโชค
3. เด็กชายชานนท์    สุระ
1. นายมงคล    สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ    เวชกามา
24
14 23 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. นางสาวบุษราพร    พลพันธ์
2. นางสาวสรีลักษณ์    สุแพง
3. เด็กชายพานทอง    วงศ์สุวรรณ
1. นายธานินทร์    นวะสิมมา
2. นางสาวประวีนา    สุขรินทร์
ชนะเลิศ
15 24 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายรุ่งทิวา    เศษลือ
2. นางสาวมลิวรรณ    โพธิ์งาม
3. นางสาวธีรภรณ์    บุญศร
1. นางณัฐชุดา    อุ่นพิกุล
2. นายธีร์ประภู    โพธิ์หล้า
21
16 25 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายณัฐวุฒิ    ยุติธร
2. เด็กชายวุฒินันท์    ให้กันยา
3. นางสาวนริศรา    อาสาเสนา
1. นางปรีญา    ไหมหรือ
2. นายอภิรัชต์    การิโก
38
17 26 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายวรชัย    ไชยชนะ
2. เด็กชายธนาวุฒิ    ชิณพันธ์
3. เด็กชายวรเทพ    สมพงษ์
1. นางสุกาญดา    ผิวงาม
2. นางสาวเยาวภา    ดวงไชย
40
18 27 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายตระการ    เจือจันทร์
2. เด็กชายอัครพล    โพธิ์เงิน
3. เด็กชายวชิรวิทย์    แก้วนาพันธ์
1. นางสาวสายชน    คบทองหลาง
2. นายอดุลย์    เทพศัทธา
24
19 28 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายปรัชญา    พัดมี
2. เด็กชายรัชพล    ล้อมจันทร์
3. เด็กชายธีรภัทร    ศรีทอง
1. นางสาวกรรณิกา    แก้ววิไล
2. นายจตุรงค์    ลิ้มไพบูลย์
4
20 29 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายสรรพสิทธิ์    บุญทศ
2. เด็กชายวรัญญู    เสาะแสวง
3. เด็กชายธนกร    สาลี
1. นายภาคภูมิ    ป้องโล่ห์
2. นายสมชัย    ดอกพิกุล
24
21 30 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 1. นายสุทธิชัย    หนองดี
2. เด็กชายวริทธิ์    ประการแก้ว
3. เด็กชายณัฐวัตน์    หลุมนา
1. นางพิมล    สารการ
2. นายสมศักดิ์    ทองทา
28
22 31 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายศุภรัตน์    แถวนาคำ
2. เด็กชายนคร    โพธิ
3. เด็กชายวฤทธิ์    กองเกิด
1. นายธรรมนูญ    ไชยธงรัตน์
2. นายอนุชิต    มุ่งเกิด
43
23 32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายวุฒิพงศ์    ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายธีรภัทร์    ธรรมวิฐาน
3. เด็กชายวัชรพล    นาบสกุล
1. นายคมเพชร    ทิพอาจ
2. นายวรวิทย์    สุดาทิพย์
18
24 33 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร 1. นายรณชัย    เชื้อวังคำ
2. นายอาทิตย์    ราศี
3. เด็กชายศิวกร    แข็งแรง
1. นายปฏิวัติ    ผิวบาง
2. นายพุทธวรรณ    รุ่งโรจน์
33
25 34 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงจินตนา    แน่นอุดร
2. เด็กหญิงชลธิชา    วิบูลย์กุล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมภักดี
1. นางสาวจรุงจิต    นาคเสน
2. นายสมบัติ    ตันนารัตน์
28
26 35 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายศักรินทร์    อาจทวีกูล
2. เด็กชายภาณุวิชญ์    จะเริกรัมย์
3. เด็กชายศุภราช    เทพปัญญา
1. นางสาวญาณิตา    กล้าเชี่ยว
2. นางนวลนภา    โสรินทร์
16
27 36 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายไชยปกรณ์    ปิ่นคำ
2. เด็กชายนครินทร์    โสภาถา
3. เด็กชายณัฐพล    เอกทัน
1. นายถาวร    พิบูลพงษ์
2. นายปิยะพงษ์    คำวิเชียร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 37 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นายกิตติพงษ์    จรเข้
2. นายปนวัฒน์    ชัยชนะแสง
3. นายศราวุธ    นามวิเศษ
1. นายธานี    ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์    พรมสมบัติ
14
29 38 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายฐาปกรณ์    ช่วงเชิญ
2. เด็กชายเอกรินทร์    เบ้าตุ้ม
3. เด็กชายปิติภัทร    บินยูโซ๊ะ
1. นายปกาศิต    ปลั่งกลาง
2. นายไกรลาศ    ประสงค์ศิลป์
41
30 39 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายบุญฤทธิ์    ฤทธิแสน
2. เด็กชายวิธวัช    เกตุนันท์
3. เด็กชายกันตพงศ์    จันทะโวหาร
1. นางพรรัต    วัฒนวงศ์
2. นางสุดาพร    นนสุราช
15
31 40 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร์    สมทอง
2. เด็กชายสราวุธ    โสดาดง
3. เด็กชายศิริชัย    บุญศิริ
1. นายเกรียงศักดิ์    ป้องสุพรรณ
2. นายเสงี่ยม    แสนสุด
28
32 42 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวธิดา    พิมเสน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    ผลทิพย์
3. เด็กชายโชคทวี    คำอ้วน
1. นายสืบศักดิ์    สวัสดิ์
2. นางสุวิมล    โพสาวัง
28
33 43 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายบัณฑิต    ชอบด้วยไถ
2. เด็กชายจีระวัฒน์    ระวิวัฒน์
3. เด็กชายศราวุธ    วรบุตร
1. นายปรัชญา    แก้วโพธิ์
2. นายพิษณุ    ก่ำสระน้อย
33
34 44 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายอาทิตย์    ดวงก้อม
2. เด็กชายเกล็ดทอง    ขานแก้ว
3. เด็กชายอรรถพล    คำภาบุตร
1. นางสาวกุลาภรณ์    สุวรรณี
2. นายประยูร    นูวบุตร
44
35 45 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นายเจษฎาพงค์    ชาที
2. นางสาวสุภาพร    ถุนเสน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ระคำภา
1. นางนันทิยา    ฤทธี
2. นายอ่างทอง    พวงมาลา
17
36 46 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    ทำนาเมือง
2. เด็กชายสรลิช    เกษทองจันทร์
3. เด็กหญิงจักริน    เชยสำโรง
1. นายสุพรรณ    สุขรมย์
2. นายอัครเดช    อันทะชัย
44
37 47 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายทักษิณ    สัมพันธ์
2. เด็กชายธีรวัตร    ยิ่งดี
3. เด็กชายอภิเดช    ปลื้มใจ
1. นางสาวกิตติยา    นาคกระแสร์
2. นายเรวัตร    ตัณฑ์สุระ
21
38 48 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายธีรเทพ    ทองมนต์
2. เด็กชายเอกรัตน์    ศรีทำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุดหา
1. นายชนธีร์    วนกลาง
2. นายรชต    ปังสันเทียะ
9
39 49 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. นายนราธิป    วงษ์เปีย
2. เด็กชายกฤษรินทร์    ขอดวงกลาง
3. เด็กชายกฤษณพงศ์    กอยเมืองปัก
1. นางสุวดี    จิระสุโข
2. นายเหมราช    จิระสุโข
33
40 51 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายธนากร    บุญตาวา
2. เด็กชายอริสรา    มูลทรัพย์
3. เด็กชายพายุ    ธารเครือ
1. นายศุกร์สิทธิ์    ภูผิวเหลือง
2. นายอิสรา    การเลิศ
13
41 52 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรมแดง
2. เด็กชายนัทธพงษ์    โพธิเสน
3. เด็กชายฐิติพงษ์    ผลเอี่ยม
1. นายมังกร    ปาจรียานนท์
2. นายวัชรพงษ์    อินทร์เพชร
41
42 53 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายอภิวิชภ์    ทิณรัตน์
2. เด็กชายชัยวัฒน์    เสนาวุฒิ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    ท่อนจันทร์
1. นายสหัสเนตโต    ชามะรัตน์
2. นางสุปรานี    สตารัตน์
33
43 54 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ระวี
2. เด็กชายโชคสถาพร    ทูนา
3. เด็กชายเอกสิทธิ์    โทแก้ว
1. นางกัญญาภัทร    เชื้อเคน
2. นายทักศิลป์    ทองที่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
44 55 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายวชิรพล    บุดดีพงษ์
2. เด็กชายพิสิฐ    กงเกตุ
3. เด็กชายอาทิตย์    เข็มจันทร์
1. นางสาวลัดดา    สิทธิศักดิ์ธนกุล
2. นายอภิวัฒน์    ศิริสุข
7
45 60 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายนนทวัช    วรรณภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ถิ่นสีฐาน
3. เด็กชายปิตุเทพ    จันทร์เพ็ญ
1. นายสรยุทธ    วิจารณ์
2. นายเสถียร    เสนาสี
24
46 61 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายอนุศิษฏ์    สุนากร
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ทองคร่ำ
3. เด็กชายอนันต์    สมวงค์
1. นายจิรานุวัฒน์    วุฒิงาม
2. นายเทิด    สายโต
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................