งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 250
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงอภิญญา    จรัญเสริฐ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ยมมุข
3. เด็กหญิงมาริษา    แสงมาศ
1. นางสาวนงนุช    ศิริจันทร์
2. นายประกอบ    หาสุข
7
2 2 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    แขวงสุข
2. เด็กหญิงลลิตวดี    นามวิเศษ
3. เด็กหญิงพชรพรรณ    เคหะฐาน
1. นางบัวไข    สาลีงาม
2. นางสุภาพร    ปัญญาดี
27
3 4 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงลิลลดา    ไพศาล
2. เด็กหญิงกุลธิดา    ศาลาแก้ว
3. เด็กหญิงวิชิตา    พันชัย
1. นางศิริรัตน์    เปปะตัง
2. นายเพ็ชรรัตน์    ไพศาล
16
4 5 โรงเรียนบ้านโนนไฮ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา    ทีไธสง
2. เด็กชายพงษ์พันธ์    ภูมิชัย
3. เด็กชายอภิรักษ์    เที่ยงธรรม
1. นางสาวพิศมัย    นกไธสง
34
5 8 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงไพรินทร์    ดีสุข
2. เด็กหญิงรัชนีกร    สิทธิเสนา
3. เด็กชายคณิต    แสนป้อง
1. นางยุวะภา    จำลอง
2. นายเชาวรินทร์    แก้วพรม
8
6 9 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงใจ    วงศิริ
2. เด็กหญิงสุขใจ    ชาคิม
3. เด็กหญิงสุทธิดา    จันทร์เอก
1. นายสุริยา    บุญแท้
2. นายอาทิตย์    ศรเกษตริน
35
7 10 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินธร    บุดดาซุย
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เมืองคู่
3. เด็กหญิงเฟื่องกมล    ศิริสำราญ
1. นางวิไลลักษณ์    วรรณประภา
2. นายเกียรติชัย    ทองสุข
9
8 11 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    สิงห์สา
2. เด็กหญิงญาณิสา    ศรีประสงค์
3. เด็กหญิงพัชริดา    จำปา
1. นางคตินันท์    ยามี
2. นายสมใจ    ยามี
25
9 12 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวารุณี    คงสมมาตร
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    พรมจันดา
3. เด็กชายณัฐนนท์    ภูโชคชัย
1. นางปภัสรา    กัลยาสนธิ์
2. นายยรรยงค์    ภูขลิบม่วง
35
10 13 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายจักรภัทร    วงศมีแก้ว
2. เด็กชายกษิเดช    จิตต์ตรอง
3. เด็กชายชินาธิป    กุลกานนท์
1. นายรัตน์ณรงค์    วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางสุกัญญา    วงศ์มีแก้ว
5
11 14 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุวิษา    บุญเหลือ
2. เด็กชายอัครเดช    แพงคูณ
3. เด็กหญิงรัชทิยา    ใจกล้า
1. นายรุ่งเรือง    ไชยคำ
2. นางอรวรรณ    กองเพียร
4
12 18 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายศักดิ์พล    วงคำเหลา
2. เด็กหญิงภัทริญา    สิมาวัน
3. เด็กหญิงปราณวรรณ    สดชื่น
1. นางสายทอง    กัญญาพันธ์
2. นางสาวสิริลักษณ์    ธิษาชัย
28
13 20 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายวงศกร    พืชทองหลาง
2. เด็กหญิงเมธาวี    ตับกลาง
3. เด็กหญิงกมลชนก    พืชทองหลาง
1. นางสำราญ    มิ่งชัย
2. นางสาวสุดาณิษา    ปัทมสกุลชัย
33
14 21 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายเกรียงไกร    ศรีพูล
2. เด็กชายพีระศักดิ์    ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงรัตนา    เพ็งพุฒ
1. นายกิตติศักดิ์    มครนันท์
2. นางสาวนลินทิพย์    พงค์พิละ
14
15 23 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายพลรัตน์    อ่อนนางรอง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    นันศิริ
3. เด็กหญิงอชิรญา    ดำเสนา
1. นายกฤษขจร    ศรีถาวร
2. นายธนวัฒน์    ศุภวงค์ชินศรี
12
16 24 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจริยา    แสงทวีป
2. เด็กชายภานุเดช    ชัยสงคราม
3. เด็กหญิงปานรพี    แสงแสน
1. นายกฤษดา    ห่วงเนาวกุล
2. นายกสิณ    สิมลี
6
17 25 โรงเรียนศุภประภา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงเกศกนก    พรมเทพ
3. เด็กชายอัษฎายุธ    จันทรศร
1. นางสาวทัศนีย์    แก้วโพธิ์
2. นางสาวพนัชกร    พรจันทร์เท่า
38
18 26 โรงเรียนบ้านครั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายประสิทธิ์    นิยม
2. เด็กชายปารมี    แก้วพวง
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    ศุภศร
1. นายกฤษณา    เพิ่มพูล
2. นางชัญญา    พรมมะลิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 31 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงภ้ทราพร    เทพจั้ง
2. เด็กหญิงเดือนฉาย    ศรีสังข์
3. เด็กหญิงนิรมล    วิสุวงษ์
1. นายกำจร    ชาติดวงผจญ
2. นายณัฏฐพล    สุขไพบูลย์
29
20 32 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายวันชัย    การิน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    หาสุข
3. เด็กหญิงรัชนี    ทองสม
1. นางสาวมณีรัตน์    หนองขุ่นสาร
2. นางศนิชา    ประภาการ
29
21 33 โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพัชรพร    สุขพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนาสิริ    เชื้อคมตา
3. เด็กหญิงวรรณิษา    เชื้อคมตา
1. นางชฎารัตน์    จันทวงศ์
2. นายวุฒิพงษ์    เชื้อคมตา
21
22 34 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    พรามกระโทก
2. เด็กหญิงใกล้รุ่ง    อุ่นวิเศษ
3. เด็กชายเจษฎา    ชาวยศ
1. นางปริญฎา    อุ่นวิเศษ
2. นางรินทร์ลภัส    ตั้งสมบัติสันติ
11
23 35 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายอรรถพล    คำพา
2. เด็กหญิงแพรวา    วงศ์ประมุท
3. เด็กชายจงรัก    ปุ้มสระเกษ
1. นางลัคนา    ตอบประโคน
2. นางวิภาวี    สุทธิประภา
35
24 36 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายกรเพชร    มุกดาหาร
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์    ขันธวัตร
3. เด็กหญิงวารี    บุญประชุม
1. นางพูนทรัพย์    บุญเจือ
2. นางเนตรนภัส    โมรัษเฐียร
22
25 37 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายไชยวัฒน์    พฤกษชาติ
2. เด็กชายจุฬา    สิงห์ดา
3. เด็กชายธวัชชัย    จันทร์เทพ
1. นางสาววิชยา    อินทพรม
2. นายเจษฎากร    พุ่มอยู่
13
26 38 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    นามเมือง
2. เด็กหญิงกรุณา    พลยางนอก
3. เด็กชายวุฒิไกร    นนสิลาด
1. นางสาวชุติมา    จำรัสแนว
2. นางพรทิพย์    ลือหาญ
15
27 39 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงปีรญาดา    สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์    มิกราช
3. เด็กหญิงกนกพร    โสภารัตน์
1. นางจันทิพา    นรสาร
2. นางปรารถนา    บุตรอุดม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 40 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    บุดดาวงศ์
2. เด็กหญิงลักษณ์นารา    สุดสีดา
3. เด็กหญิงไอลดา    จันทะฮาด
1. นางจารุทัศน์    สัตถาผล
2. นางร่มรัก    สว่างภพ
29
29 43 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    อ่อนดี
2. เด็กหญิงจิดาภา    จันทร์พรม
3. เด็กหญิงณัฐริกา    จารึกกลาง
1. นายชาญชัย    สวามิชัย
2. นางวัชราภรณ์    ตังตระกูล
38
30 45 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    มิ่งมิตรมี
2. เด็กหญิงพัชราภา    พลโยธา
3. เด็กหญิงแสงฝาง    โสสม
1. นางณภาพร    ศรีวะรมย์
2. นางพัทธนันท์    ศรวิชัย
29
31 49 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงธิดา    สาลี
2. เด็กหญิงมณฑกานต์    แสนเจ๊ก
3. เด็กหญิงนริศรา    แก้วพินิจ
1. นายพิสิษฐ์    จันทรานนท์
2. นางศันสนีย์    จันทรานนท์
10
32 50 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายจักรี    สายธนู
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    สาทกลาง
3. เด็กหญิงธาดา    มีใหม่
1. นายประสาท    แนบพิมาย
2. ว่าที่ร้อยตรีรุจิภาส    เหลื่อมสีจันทร์
16
33 53 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายปรัตกร    แท่นประยุทธ
2. เด็กหญิงศรวณีย์    โยธาแก้ว
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์    บุญจริง
1. นายภัทร    พรมทองดี
2. นางมุกดา    ลาศา
23
34 54 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายไพฑูลย์    ชื่นจิตต์
2. เด็กชายพูลทรัพย์    ชื่นจิตต์
3. เด็กหญิงเนื้อทอง    รางเงิน
1. นายพรชัย    เกษร
2. นายอำนวย    ชื่นจิตต์
16
35 55 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกีรติ    วงค์ศรีชา
2. เด็กชายธนวัฒน์    ทองคำเหนิด
3. เด็กหญิงชนกวนัน    พ่อเพียโคตร
1. นางจันทรวดี    วงศ์เทวราช
2. นายวิชรินทร์    พันธรักษา
16
36 56 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพรสวรรค์    พรอินทร์
2. เด็กหญิงปาจรีย์    ทุมทอง
3. เด็กหญิงศศิธร    วงษ์อนันต์
1. นายป้อง    นามบุตร
2. นางสุจิตร    นามบุตร
ชนะเลิศ
37 57 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงนันทนา    สีรังษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี    นิลนิตย์
3. เด็กชายฤทธิเดช    ธารวาวแวว
1. นายเทอดชัย    นนท์จุมจัง
2. นางเบญจมาศ    นนท์จุมจัง
23
38 58 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอาราตี    ขจัดภัย
2. เด็กชายรัชพล    ฉลาด
3. เด็กชายวาทิน    สังขสถาพร
1. นายพุทธศิลป์    ชินรินทร์
2. นายวิวัฒนากร    พิมพ์มนต์
20
39 60 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวาสนา    วิริยะขันติกุล
2. เด็กหญิงจิรวรรณ ณะวงค์    ด.ญ.วิยะดา ป้อมแก้ว
1. นางสาวณฐภรรท    ระวิชัย
2. นายศักดา    พันธ์สาย
25
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................