งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 251
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายชนทีร์    ทวีโภค
2. เด็กชายสินธวุฒิ    ไชยบาล
3. เด็กชายชัยรัตน์    นิ่มหัตถา
1. นายวีระชาติ    สวัสดิ์สุข
2. นายอัครพงศ์    ศรีวงศ์
16
2 8 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายพรประสิทธิ์    กลีบจำปี
2. เด็กชายบวรภัค    ทะชาดา
3. เด็กชายทศพร    เสนาเงิน
1. นายธีรพล    แพไธสง
2. นายวิศิษฏ์    ศรีแก้ว
15
3 9 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์    ไพเราะ
2. เด็กชายมงคล    สีหานาถ
3. เด็กชายธีระพงษ์    ไชยชนะ
1. นางพิชญ์ชาภา    หิมะวัน
2. นางวไลภรณ์    ร่วมรักษ์
5
4 10 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กาศกระโทก
2. เด็กหญิงรุ้งนภา    ช่างปรุง
3. เด็กหญิงดวงมณี    บัวทอง
1. นายเกียรติชัย    ทองสุข
2. นางเสาวนีย์    ดานะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 13 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 1. นายธีรายุ    คำเครือ
2. นางสาวกฤษธรักษ์    แสนธิจักร
3. นางสาวปรียารัตน์    เสาะแสวง
1. นางศิริวรรณ    ยตะโคตร
2. นางสุทธีกานต์    วงศ์วรรณ
16
6 21 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงวรัญญา    ตอนสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    พูลสวัสดิ์
1. นายกิตติศักดิ์    มครนันท์
2. นางสาวนภัทร    จันทเสน
4
7 24 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นางสาวภิญญดา    สุรีนาม
2. นางสาวมลิวรรณ    โพธิ์งาม
3. นางสาวศุภนิดา    ดาทอง
1. นางณัฐชุดา    อุ่นพิกุล
2. นายธีร์ประภู    โพธิ์หล้า
21
8 26 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายคณภรณ์    พะวร
2. นางสาวกนกวรรณ    แพทย์มด
3. นางสาวพัชรมณฑ์    เพ็งสา
1. นายวัฒนา    โคตรเนตร
2. นางเทวารัตน์    จีรพัฒนวรกุล
12
9 28 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    ขำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    สมางชัย
3. เด็กหญิงเจตุศุณี    นักรบ
1. นายปกรณ์เกียรติ    ศรีจำปา
2. นายยุทธกานต์    นาคหมื่นไวย
16
10 31 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายปิยะเมธี    ฆ้องนอก
2. นายอลงกฎ    อินเลิศ
3. นายพารดา    บุญเอก
1. นายจักรภัทร    ยอดสุวรรณ์
2. นายจำนงค์    ศิลาคม
12
11 33 โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปิยะดา    หาศิริ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพ็ญคำ
3. เด็กหญิงจิรภา    ขันทอง
1. นายวุฒิพงษ์    เชื้อคมตา
2. นางอรพรรณ    เชื้อคมตา
19
12 36 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงนิติยา    ศรีนาท
2. เด็กหญิงจรัสรวี    อินธิไชย
3. เด็กหญิงดวงใจ    บรรลือ
1. นายถาวร    พิบูลพงษ์
2. นายปิยะพงษ์    คำวิเชียร
ชนะเลิศ
13 37 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพรนภา    บุญชาลี
2. เด็กหญิงสิริกัลยา    เสระคร
3. เด็กชายจักรี    ป้านภูมิ
1. นายมังกร    บุญประคม
2. นางหยาดรุ้ง    เลขาโชค
10
14 40 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    สุดฑามาตร
2. เด็กชายภาณุพัฒน์    จันทร์ผิว
3. เด็กหญิงอาทิตยา    อุดชุมพิสัย
1. นางจารุทัศน์    สัตถาผล
2. นางร่มรัก    สว่างภพ
7
15 42 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงนิธินาถ    แก้วอัคฮาด
2. เด็กหญิงสาวภา    ศรีภูมี
3. เด็กหญิงจุฑาภัทร    ไหลบุดดา
1. นางสาวจุฑารัตน์    วงศ์อินทร์อยู่
2. นายสืบศักดิ์    สวัสดิ์
9
16 43 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์    กุมขุนทด
2. เด็กหญิงวสิพร    มาวขุนทด
3. เด็กชายวุฒิพร    ศรีทอง
1. นางสาวพัชรี    ชูเกษม
2. นายสุริยา    กอมขุนทด
12
17 45 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    แสนหล้า
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ    แก้วพิลา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    โดดชัย
1. นางณภาพร    ศรีวะรมย์
2. นางพัทธนันท์    ศรวิชัย
7
18 46 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นางสาวณัฐณิกา    ทองทัน
2. นางสาวปรียาภรณ์    โยกบุ
3. นางสาวอนงค์นาถ    จันทร์เหลือง
1. นายสุพรรณ    สุขรมย์
2. นางอรญา    สุตตานนท์
10
19 47 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    หล่อทอง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    สำราญ
3. เด็กหญิงวรรณวิภา    พวงทอง
1. นางสาวปราณี    สมฤทธิ์
2. นายสรรเพชร    อินทรสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 49 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายวัชรินทร์    อาจสูงเนิน
2. เด็กชายนคฤทธิ์    แอบครบุรี
3. เด็กชายธนพร    ฝ่ายจันทร์
1. นางสาวน้ำทิพย์    ทั่งทอง
2. นางสาวอัญชลี    ชนะเพียร
21 51 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นางสาวสุภิญญา    ภูทองพันธ์
2. เด็กหญิงสุภาพร    แซ่หอ
3. นางสาวนภาภรณ์    โพธิ์คำ
1. นางกุสุมา    ญาณกาย
2. นายแสงปัญญา    ลำลอง
19
22 56 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายปิติพล    เกษี
2. เด็กชายมรุเดช    จินพละ
3. เด็กหญิงสุภสุตา    รุ่งแสง
1. นายบัญชา    พรหมทา
2. นายบัณฑิกฤษฏิ์    สมมุติ
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................