งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 051
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายชิณวัตร    งามตรง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สุกใส
3. เด็กชายตะวัน    เสงี่ยมทรัพย์
4. เด็กชายณัฐดนัย    ศรีเพชร
5. เด็กชายอนุชา    สิงห์โสดา
6. เด็กชายขัดติยะ    วิเศษวงษา
1. นายชานนท์    หนุนชู
2. นายนิกร    ชมดี
3. นางสาววิยะดา    แก้วกอง
49
2 2 โรงเรียนบ้านบอน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงธราภรณ์    อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงสุภาพร    สืบเทพ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ใจกล้า
4. เด็กหญิงพิณรัตน์    สายทะเล
5. เด็กหญิงนราพร    อินหนอง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา    ดาทอง
1. นายชัย    กระจ่างจิตร
2. นายสมัย    ชุ่มมาก
3. นางสาวแสงศรี    ศิลาอ่อน
5
3 3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวิบูลย์เวช    แสงสมพร
2. เด็กชายวรพล    อินทริง
3. เด็กชายฑีฆทัศน์    จินตนานันท์
4. เด็กชายธนาวุธ    ดิสถาฤทธิ์
5. เด็กชายธนกฤต    สุวอ
6. เด็กชายพีรพล    จริยานุกูลวงศ์
1. นายทวีศักดิ์    เสนาคำ
2. นายพิศิษฐ์    สุวรรณทรัพย์
30
4 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายวสุรัตน์    ศรีวงษ์
2. เด็กชายเจษฎา    เกาะแก้ว
3. เด็กชายบริธาน    นามอาสา
4. เด็กชายยุธิภูมฺิ    ไชยเพ็งจันทร์
5. เด็กชายสุระชัย    พิสัยพันธ์
6. เด็กชายนพรุท    พุทโนนคำ
1. นายธวัชชัย    สมบัติบูรณ์
2. นายพิทักษ์    จันทร์ใส
3. นางเสวียง    ไชยช่วย
42
5 5 โรงเรียนบ้านพงแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา    อินธิสาน
2. เด็กหญิงชนณิฌา    มะลิซ้อน
3. เด็กชายอรรมนาถ    แป้นโสม
4. เด็กชายสิทธิชัย    แก้วมณี
5. เด็กชายธนโชค    สงพิมพ์
6. เด็กหญิงรัตนา    ชุนรัมย์
1. สิบเอกธีรศักดิ์    ปิงกุล
2. นายวีรานุวัฒน์    จงใจงาม
3. นายสมภาร    ทองบ่อ
31
6 6 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายเฉลิมยศ    เหง้าแก้ว
2. เด็กชายจิรพงษ์    ผาสุข
3. เด็กชายมีเดช    จันทร์กลม
4. เด็กชายทวีชัย    ภูลายยาว
5. เด็กชายกลางปี    ฝาชัยภูมิ
6. เด็กชายคมกริช    ดวงคำ
1. นายทัศนัย    คำศรี
2. นางสาววราภรณ์    นาคคำ
3. นายสุรศักดิ์    กุลบุตร
29
7 7 โรงเรียนบ้านท่าช่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ไหลบุดดา
2. เด็กชายทิวานนท์    ตราจันทร์
3. เด็กชายศุภณัฐ    สารมานิต
4. เด็กชายจตุรพัทธิ์    เผ่าวงศ์
5. เด็กชายอดิศร    เหี้ยมเหิน
6. เด็กชายวิทยา    เผียดนอก
1. นายทองใส    สมเทพ
2. นางบุญสิน    กุลวงค์
3. นายอนุพล    คำพิมาน
26
8 8 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    อันทะเกตุ
2. เด็กชายธีรพงษ์    สุจิตร
3. เด็กชายศิวดุลย์    นวลใน
4. เด็กชายสุมงคล    ชำนาญดี
5. เด็กชายเพ็ญนภา    นากุดนอก
6. เด็กหญิงนาตยา    น้อยโสมศรี
1. นางพัชรินทร์    กุลสังขาร
2. นายสงัด    ใบบ้ง
26
9 9 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายเอกราช    ชอบเสียง
2. เด็กชายเกรียงไกร    เตระนะกาโย
3. เด็กชายนรินทร์    วงศ์สายตา
4. เด็กชายธรรมรัตน์    เหล่าสิงห์
5. เด็กชายอานนท์    โนนสูง
6. เด็กชายภัครเมธ    ถนอมใจ
1. นายฉลอง    ธานี
2. นางดารณี    ธานี
3. นายอุบล    ยลพันธ์
37
10 10 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายอัษฎาวุษ    เนตรแก้ว
2. เด็กชายธนพล    สอนแสวง
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์    วรรณชัย
4. เด็กชายทวีชัย    ปฏิรูปา
5. เด็กชายฐานพัฒน์    ทุมฮาบ
6. เด็กชายสรยุทธ    สุวรรณสนธิ์
1. นายคำดี    สอนสียา
2. นายสิทธิพงศ์    ถามะณีศรี
3. นายสุทิน    เพียภู
40
11 11 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    มาตชัยเคน
2. เด็กชายวชิรพงษ์    แสงสว่าง
3. เด็กชายสิทธิชัย    แสนพระพล
4. เด็กชายภัทรพงศ์    ลาสุด
5. เด็กชายจิรภัทร    แก่นหอม
6. เด็กชายกิติกร    นางทะราช
1. นางจิราภรณ์    ไชยมงค์
2. นางสาวปิยธิดา    ชมราศรี
3. นายอุทิศ    ท้าวนาง
58
12 12 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอรยา    สิมมา
2. เด็กหญิงปิยพร    พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงดวงพร    เลพล
4. เด็กหญิงขวัญจิรา    ภูครองนาค
5. เด็กหญิงเสาวภาคย์    จันทะเรือง
6. เด็กหญิงทรงศิริ    กลมเกลียว
1. นางบังอร    เทพบาท
16
13 13 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายฏิมากานต์    แก้วมะ
2. เด็กชายพิทักษ์    งอยผาลา
3. เด็กชายจารุพงษ์    ด้วงขาว
4. เด็กชายอลงกรต    งอยแพง
5. เด็กชายชัยวัฒน์    งอยภูธร
6. เด็กชายธีรภัทร    งอยจันทร์ศรี
1. นายชัยพร    ญาติธรรม
2. นางรัชฎาพร    งอยภูธร
3. นายเชวงศักดิ์    งันลาโสม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 14 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐชัย    ปิสาขา
2. เด็กชายณัฐชัย    เพชรพิศ
3. เด็กชายกิตติกร    มัฐผา
4. เด็กชายเจษฏาพร    สีดาสาร
5. เด็กหญิงธารทิพย์    แก้วเรือง
6. เด็กหญิงภัสสร    จันทะพา
1. นางวัจณา    พันธ์จำปา
2. นายเศรษฐกิจ    นนทพจน์
52
15 15 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายรัฐนันท์    บุตรตะ
2. เด็กชายณัฐนันท์    คะอังกุ
3. เด็กชายจักรภพ    เหล่าพร
4. เด็กชายอภิสิทธิ์    กันพนม
5. เด็กชายวันชนะ    ดาหอม
6. เด็กชายศักรินทร์    ศรีมุงคุณ
1. นางนภาภรณ์    ทาโยธี
2. นายพนมพร    พันธุ์สมบัติ
3. นางอังกาบ    แผ่ตระกูล
59
16 16 โรงเรียนบ้านท่าบม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายพลวัต    บุดดา
2. เด็กชายกวี    ชัชวาลย์
3. เด็กชายอรรถพล    ทวีร่าง
4. เด็กชายกฤษณะ    งามสม
5. เด็กชายนนทวัฒน์    ผิวสวัสดิ์
6. เด็กชายหริวงศ์    ปองไป
1. นายวรวุฒิ    กรมทอง
2. นางสาวสุภาวดี    จันทพล
56
17 17 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอุษา    จันทะคีรี
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงปิ่นมณี    ด้วงกลาง
4. เด็กหญิงสร้อยรัตน์ดา    ยิ้มละมัย
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์    โสประดิษฐ์
6. เด็กหญิงอาภรณ์    ขันติมิตร
1. นางสาวกฤษณา    ยะติ
2. นายราชัญ    ยศปัญญา
3. นางเอื้อมพร    ยศปัญญา
36
18 18 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสนโม่
2. เด็กหญิงพรรณพร    เลิศอุดม
3. เด็กหญิงกิตติยา    สมเลิศ
4. เด็กหญิงบุษราคัม    ชะคำรอด
5. เด็กหญิงรุ่งนภา    จำปาสา
6. เด็กหญิงภิญญดา    พลเมือง
1. นายกิจนันท์    ผิวเงิน
2. นางอนุรักษ์    แก้วปลั่ง
3. นายไมตรี    สอนอาจ
51
19 19 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายอนิวัฒน์    ศรีอินทร
2. เด็กชายวัฒนา    ก้านเพชร
3. เด็กชายชินวัตร    ปะติตัง
4. เด็กชายอัมรินทร์    ช่างถม
5. เด็กชายภีรภัทร    บัวรินทร์
6. เด็กชายศุภเสกข์    บัวรินทร์
1. นายนิพนธ์    ธรรมวิเศษ
2. นายนิพนธ์    ดวงมาลา
3. นางประมวล    ธรรมวิเศษ
11
20 20 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายพีระพงศ์    ศรีเตชะ
2. เด็กชายภูวนัย    ไชยสีหนาท
3. เด็กชายรามเมธ    นาแซง
4. เด็กชายจักรกฤต    จันทร์เกษ
5. เด็กชายเมษา    เรืองสุข
6. เด็กชายสหรัฐ    รักษาทรัพย์
1. นางสาววิจิตร์    แสนคำ
2. ส.ต.อ.สง่า    แก้วพิมพรม
3. นางสาวหริณยา    ตีเหล็ก
57
21 21 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอัศม์เดช    บุตรดี
2. เด็กชายไพบูลย์    จันดา
3. เด็กชายธนาณัฐ    เจริญจิตร
4. เด็กชายธนัช    ดียิ่ง
5. เด็กชายนาคินทร์    อินตะ
6. เด็กชายสิรวิชญ์    อินตะ
1. นายประเทือง    ราศรี
2. นายสุเทียน    พรมมะลิ
3. นายอำนาจ    บุตรดี
53
22 22 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    หงษ์ชุมแพ
2. เด็กชายวรายุทธ์    ผ่อนดี
3. เด็กหญิงวรารัตน์    พันสนิท
4. เด็กหญิงปนัดดา    สีขน
5. เด็กชายชัยมงคล    อนุภาพ
6. เด็กชายธนวัต    สมนอก
1. นางสาวชัญญานุช    ไร่สิงห์
2. นายมนต์ตรี    กำกูด
3. นายวสุวัตน์    จอมไพรศรีธาดา
9
23 23 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    วงศ์จอม
2. เด็กชายวีรศักดิ์    เข็มขัด
3. เด็กชายนครินทร์    นรินชาติ
4. เด็กชายศักดา    พายุพัด
5. เด็กชายศรายุทธ    พงษ์เชียงชา
6. เด็กชายกิตติ    เเซ่เฮง
1. นายสมัย    ยอดกระโทก
ชนะเลิศ
24 24 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสันติกร    วงษ์จันทร์แดง
2. เด็กชายพงษ์พิษณุ    มุ่งภู่กลาง
3. เด็กชายภูวดล    สุวรรณ
4. เด็กชายพัฒนา    สาเกตุ
5. เด็กชายอนุชา    มานะดี
6. เด็กชายณพวิชญ์    มั่นยืน
1. นายณพธษร    จุลวงษ์
2. นางสมสมัย    น้อยบุดดี
3. นายสุรศักดิ์    มณีเรือง
33
25 25 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายฐิติพงษ์    วงษ์ศรี
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์    ประมูลจักโก
3. เด็กชายธนากร    ประมูลจักโก
4. เด็กชายปิติพล    ประมูลจักโก
5. เด็กชายทินภัทร    พลาหาญ
6. เด็กชายภานุพัฒน์    ปัดตายะ
1. นายจักรพงศ์    อุดร
2. นายสมศักดิ์    เหลืองทอง
3. ส.ต.อ.อุทร    ซุ้ยไกร
14
26 26 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายบูชิต    บรรยง
2. เด็กชายจักรพงษ์    แก้วคง
3. เด็กชายจีรยุทธ    จันทร
4. เด็กชายธนายุทธ    ฟองลม
5. เด็กชายธีรวัฒน์    ใจดี
6. เด็กชายกฤษดา    สุมาจักร
1. นายพานิช    คนขยัน
2. นางมะลิ    ไชยโคตร
3. นางอรทัย    คนขยัน
4
27 27 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายอดิศร    จันทะมนตรี
2. เด็กชายเผ่าวิภู    จุฬามณี
3. เด็กชายพงษ์อมร    มงคลทิศ
4. เด็กชายพิพัฒน์    เจริญรัมย์
5. เด็กชายเฉลิมชัย    บุญณรงค์
6. เด็กชายสิทธิชัย    ชะนะทเล
1. นางราตรี    เนตรรัตน์
2. นายสุเทพ    ทรงประโคน
3. นายเสถียร    สารกุมาร
44
28 28 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายภีรภัทร    หวังมุ่งกลาง
2. เด็กชายธานี    ธงภักดิ์
3. เด็กชายสุภัทร    สากะจาย
4. เด็กหญิงกิตติวรา    วรรณพงษ์
5. เด็กหญิงจิตรวรรณ    จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงสโรชา    ทองล้วน
1. นางสาวถาวร    วันนา
2. นายสิงห์ทอง    ต่อติด
3. นายสุขฤกษ์    ดีโนนโพธิ์
13
29 29 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายกฤตภาส    เนินทราย
2. เด็กชายทินกร    อดกลั้น
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    พงษ์สนิท
4. เด็กชายธีรภัทร์    นาคาธร
5. เด็กชายชุติมันต์    ศรีเมืองบุญ
6. เด็กชายรุ่งเทวา    มิ่งขวัญ
1. นายทองพูน    บุญประสพ
2. นางสุวรรณี    บุญบรรลุ
47
30 30 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายตะวัน    ยวนยี
2. เด็กชายอัฐฌราวุฒิ    ภูก๊ก
3. เด็กชายนครินทร์    สุดแสง
4. เด็กชายอรรถพล    เส้นเศษ
5. เด็กชายเอกพล    หมื่นไธสง
6. เด็กชายบริมาส    เทศปาน
1. นางดวงสุดา    ศรีรักษ์
2. นายประยูร    ไชยนา
3. นายสุขชัย    พินิจผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 31 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายภูมิภัทร    กองกูล
2. เด็กชายธนกฤต    สารมณี
3. เด็กชายสราวุธ    เชื่อมแก้ว
4. เด็กชายพีระพัฒน์    อยู่ทิพย์
5. เด็กชายชลทิศ    ดาศรี
6. เด็กชายวงศ์ตระกูล    ร่วมกระโทก
1. นายปิยะวุฒิ    สุนทอง
2. นายลิขิต    ฉิมลี
3. นายเอิบ    ปลัดศรีช่วย
48
32 32 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายทินกร    วรนิตย์
2. เด็กชายศุภกิจ    อรัญโสตร
3. เด็กชายคุณานนต์    น้าวแสง
4. เด็กชายเจริญชัย    เนตรพนา
5. เด็กชายสืบสกุล    ตุงพิลา
6. เด็กชายเจริญสุข    เนตรพนา
1. นายจิตรพงษ์    วรวงศ์
2. นายธงชัย    ยุทธชนะ
3. ว่าที่ร้อยตรีประมวล    เอกวุธ
6
33 33 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายณรานนท์    แสงอรุณ
2. เด็กชายอภิเศษฐ์    ศิริกาล
3. เด็กชายอดิศักดิ์    คนเพียร
4. เด็กชายวีรศักดิ์    ศิริการ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปิดตาชาติ
6. เด็กชายศาสตราวุฒิ    ทัพขวา
1. นายชาญสิทธิ์    กุลวงค์
2. นายบรรลือศักดิ์    สุขรี่
3. สิบเอกบุญเยื้อน    ศรีสุภา
19
34 34 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายเอกพล    เวียงคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แกมใบ
3. เด็กชายเจษฎา    มหาวงศ์
4. เด็กชายภาคภูมิ    สีใส
5. เด็กชายสิทธิโชค    ชาติทุ่ง
6. เด็กชายทิพกร    พิมพา
1. นางสุดสวาท    หน่อแก้ว
2. นายอนุวัฒน์    ชาญฉลาด
3. นางอัจจิมา    งามวิไล
60
35 35 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายมุนินทร์    ปันประโคน
2. เด็กชายราชธศาสตร์    บุตรศรี
3. เด็กชายฟ้าประทาน    เสาวโค
4. เด็กชายภีมพศ    จันทเขต
5. เด็กชายธนภัทร    โพธิ์ขาว
6. เด็กชายอิทธินันท์    ต้นเสมอไทย
1. นางกัญญาภรณ์    นุชวงษ์
2. นายปรีชา    กิติพันธ์
3. นางอัญชุลี    สุวรรณทา
54
36 36 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายประวิทย์    รักษาถิ่น
2. เด็กชายพีรภัทร์    เสนาภักดิ์
3. เด็กชายธีระวัฒน์    อรรคบุตร
4. เด็กชายอมร    กุนประวัติ
5. เด็กชายเฉลิมชนม์    เขียวขำ
6. เด็กชายธนาศักดิ์    มังสีดา
1. นายคณิต    เชื้อประทุม
2. นางสาวประภาศิริ    ทองทับ
3. นางปิยวรรณ    จันทร์พวง
28
37 37 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงรศนา    ไชยสิน
2. เด็กหญิงวรนุช    ทัดทาน
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีทะชัย
4. เด็กหญิงพลอยชมภู    ศรีเมือง
5. เด็กหญิงกษมา    พุ่มพิสมัย
6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    เสนสาย
1. นางศิริรัตน์    หงษ์ชุมแพ
2. นายสมคิด    พระสว่าง
3. นางสาวโยษิตา    สงวนศิลป์
12
38 38 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายสหรัฐ    นามพงษ์
2. เด็กชายโชคทวี    สุทธิรักษ์
3. เด็กชายอนุวัฒน์    สายคำเฮือง
4. เด็กชายณัฐภัทร    ดาวช่วย
5. เด็กชายธนากร    เกษนอก
6. เด็กชายทีมนันท์    ซื่อสัตย์
1. นายคเนศ    ชัยจักร
2. นายปฐมพงศ์    ละมุลตรี
34
39 39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายภวัต    โยตะสิงห์
2. เด็กชายอนวัช    จันนามวงศ์
3. เด็กชายวรรณกร    เหลาแตว
4. เด็กชายชัยสวัสดิ์    กวนตะลา
5. เด็กชายวันเฉลิม    กวานสุพรรณ์
6. เด็กชายกรวิชญ์    แก้วปัดชา
1. นายชูวิทย์    พันธ์ไชย
2. นายอัตนัย    รีทอง
3. ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์    ก้อนตาล
46
40 40 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ปัตถาวะโร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    กาลนาน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    สุวรรณศรี
4. เด็กหญิงอรอุมา    กรโสภา
5. เด็กหญิงประวาลวรรณ    หลักคำ
6. เด็กหญิงณัฐชา    บุญเกิด
1. นางสาวศยามล    บุญสาร
2. นายอภิชาติ    สนธิลา
3. นายอภิศักดิ์    ใจห้าว
38
41 41 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงทิชากร    นาเจริญ
2. เด็กหญิงสาธิดา    ทิพสุต
3. เด็กหญิงอริศรา    ขุนเงิน
4. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีหวงศ์
5. เด็กหญิงขนิษฐา    ชนะชัย
6. เด็กหญิงธนภรณ์    ดาโม้
1. นายจิรยุทธ    ประจงค้า
2. นายสมบุญ    พิไลกุล
3. นางสุเพ็ญพักตร์    กิ่งช้าง
23
42 42 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายจารุวิทย์    โคตบอง
2. เด็กชายทัศไนย    แสนพันธ์
3. เด็กชายอนันต์ยศ    เชื้อตาหมื่น
4. เด็กชายอนุชา    คุ้มสุวรรณ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์    ภูครองตา
6. เด็กชายณัฐนันท์    แสนเขื่อน
1. นายประจักษ์    กวานปรัชชา
2. นายสถาพร    สิงห์โต
3. นางอัจจิมา    จันทร์นามวงค์
7
43 43 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายถิรวัฒน์    ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กชายจักรรินทร์    คูณขุนทด
3. เด็กชายเทวฤทธิ์    ลมขุนทด
4. เด็กชายรุตน์ระวี    ศรีขุนทด
5. เด็กชายณัฐพล    งามลาภ
6. เด็กชายธนดล    หุตะเมขลิน
1. นายพัฒนศักดิ์    ภูมิโคกรักษ์
2. นายสมพงศ์    ภูมิโคกรักษ์
3. นายอำนาจ    กลขุนทด
41
44 44 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายจิรายุทธ    ภักดีเหลา
2. เด็กชายชินวุฒิ    ภักดีเหลา
3. เด็กชายรุ่งรุจ    สายวิฟินทิพย์
4. เด็กชายอัษฎาพล    แก้วก้อย
5. เด็กชายอัฐพล    ลือจันทร์ดา
6. เด็กชายทัศธนาธร    สุระนัย
1. นายขจรศักดิ์    อาภรณ์
2. นางไพเราะ    พนาสูรย์
10
45 45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายปฏิวัติ    ดวงคำรัตน์
2. เด็กชายณเรศ    บ้งงึ้ม
3. เด็กชายธนกร    ซ่วนเซ่ง
4. เด็กชายฐิติศักดิ์    ด้านเนาลา
5. เด็กชายเจษฎา    เผยศิริ
6. เด็กชายพีรพัฒน์    บัวลาด
1. นางสาวนฤพร    บุญทัน
2. นายสันติ    มูลตรีภักดี
3. นางสุรีพร    มูลตรีภักดี
15
46 46 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    ขาวสีแดง
2. เด็กหญิงนฤภร    วีลาวัลย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    เทพสาร
4. เด็กหญิงพาฝัน    อนุศรี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันทร์แดง
6. เด็กหญิงวรนุช    บุตรราช
1. นายชาตรี    สังฆศรี
2. นายสาคร    ด้วงสะดี
45
47 47 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สมภาค
2. เด็กชายบุณยรักษ์    สายกระสุน
3. เด็กชายวรเชษฐ์    สายกระสุน
4. เด็กชายสุชานนท์    ผิวทวี
5. เด็กชายอนุวัฒน์    แซ่กวางตุ้ง
6. เด็กชายอัษฏาวุฒิ    รสหอม
1. นายกฤษณพงศ์    สายกระสุน
2. นายประศรี    ว่องไว
3. นายวสันต์    จุกหอม
35
48 48 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายศิริศักดิ์    ปัญญา
2. เด็กชายพนาสัณฑ์    คามีศักดิ์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์    แก้วพรม
4. เด็กชายธนาวิทย์    สุวรรณวิเศษ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    ใจสูงเนิน
6. เด็กชายวีระศักดิ์    ใจสูงเนิน
1. นายชนุตร์    คงเพ็ชร์
2. นายณรงค์ศักดิ์    คามีศักดิ์
3. นายอนนท์    วงศ์ปัสสะ
21
49 49 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธนชัย    วงษ์ประทุม
2. เด็กชายธนวุฒิ    วิเศษชาติ
3. เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์    ทุมจันทึก
4. เด็กชายภูภัทร์ชานนท์    เพรชสิงห์แก้ว
5. เด็กชายราเมศรว์    ปะติตัง
6. เด็กชายเจนภพ    ชัยชนะ
1. นายฉัตรชัย    สาคร
55
50 50 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายวิสิษฐพล    จันทรนนท์
2. เด็กชายพลวัฒน์    จันทโรจน์
3. เด็กชายชยากร    ขอนพุดซา
4. เด็กหญิงชุตินันท์    พันธ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงพรรณทิวา    กลึงพุดซา
6. เด็กหญิงขนิษฐา    ธรรมดี
1. นายศุภรักษ์    เครือศรี
2. นางอภิญญา    สุริยะศรี
3. นายแสวง    อันทยัน
50
51 51 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายศุภชัย    เรืองอุไร
2. เด็กชายพิทักษ์    ศักดิ์วงศ์
3. เด็กชายเอกศิษฏ์    จันชุน
4. เด็กชายภาคี    ขอหาญกลาง
5. เด็กชายพรพิพัฒน์    บุญถูก
6. เด็กชายธนธรณ์    ฉลวยศรี
1. นายจันทา    มูลต้น
2. นายจินดา    ขันธุแสง
3. นายไพฑูรย์    คำสะอาด
25
52 52 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายพิษณุพงษ์    อุปรีย์
2. เด็กชายทศพล    นามโยธี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    เวียงวงษ์
4. เด็กชายภูวนัย    โยวบุตร
5. เด็กชายจุมพล    เบ้าวรรณ
6. เด็กชายรังสรรค์    พลยาง
1. นายฐาปนัฐ    หงษ์เหลี่ยม
2. นางสาววิจิตรา    พาพุทธ
3. นางสาวโชติกา    โพธิ์สัย
20
53 53 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายพูนชิต    โพสาราช
2. เด็กชายอภิวิชญ์    อุปพันธ์
3. เด็กชายชัยมนู    สดหอม
4. เด็กชายกวี    ยอดดี
5. เด็กชายอนุชา    ปัดทุมมา
6. เด็กชายชัยชนะ    มีพรม
1. นายศิววงศ์    ปิตะบูรณ์
2. นายสมศักดิ์    เวียงสมุทร
3. นายสุวิชา    แสงภารา
18
54 54 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนพล    ไชยะโอชะ
2. เด็กชายทวีศักดิ์    แดงกัณหา
3. เด็กชายจิรวัฒน์    จันสด
4. เด็กหญิงชุตินันท์    ลาดสมดี
5. เด็กหญิงรัชนก    เบ้าน้อย
6. เด็กหญิงปณิตตา    ลุนบุดดา
1. นายชูศักดิ์    ศุภราชัยกุล
2. นายประมอญ    สูงสง่า
3. นางเพชรศรี    ศุภราชัยกุล
8
55 55 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    อรนันท์
2. เด็กชายสรวิศ    ศรีชื่น
3. เด็กชายธีระเชษฐ์    เจริญราษฎร์
4. เด็กชายธนาวุธ    ศรีวรขาน
5. เด็กชายศรัณยพงศ์    สานุศิษย์
6. เด็กชายเจษนัยษ์    วงศ์เลิศ
1. นางสุดสวาท    ทองสอดแสง
2. นางสาวสุริยา    สาลีเพ็ง
3. นางอัจฉรา    คะษาวงค์
17
56 56 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายอาณาจักร    แสงขาน
2. เด็กชายภูษฎายุทธ    บึงโบก
3. เด็กชายเนรมิตร    ผิวไทย
4. เด็กชายนรินทร์    สิงวงษา
5. เด็กชายอัมรินทร์    เนาวรัตน์
6. เด็กชายอาทิตย์    อินทรกานนท์
1. นายสุระพิด    เถาว์คำ
22
57 57 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายอดิวิชญ์    อันทะสาร
2. เด็กชายกฤษอนันท์    กองนาคู
3. เด็กชายจิรกร    พันพู
4. เด็กชายนิพนธ์    ละราคี
5. เด็กชายจิรายุทธ    ศรีวสุทธิ์
6. เด็กชายธนัทชัย    พยุงวงศ์
1. นายดุสิทธิ์    ศรีปากดี
2. นางศิวพร    ศรีปากดี
3. นางหทัยรัศกมล    เหลื่อมศรี
24
58 58 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธราดล    ตุละโก
2. เด็กชายธนดล    การบรรจง
3. เด็กชายธีร์ธวัช    ถินนอก
4. เด็กหญิงกชกร    ศรีขวาชัย
5. เด็กหญิงปานดวงใจ    ปะอันทัง
6. เด็กหญิงรยาพร    ศรีระษา
1. นายขวัญชัย    ตะเคียน
2. นางขันทอง    ตะเคียน
3. นายวิรัตน์    ลิ้มประเสริฐ
43
59 59 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์    อุ่นใจ
2. เด็กชายทักษิณ    ศรีทะวงศ์
3. เด็กชายเรืองจิตต์    ชำนาญบึงแก
4. เด็กชายธนธรณ์    จังพล
5. เด็กหญิงพัชรี    ชำนาญบึงแก
6. เด็กหญิงเดือนนภา    ถมคำ
1. นายสุพัท    ผ่องเสียง
2. นายอดุลย์    อดทน
3. นางเยาวรักษ์    ศรีบุญเรือง
32
60 60 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    เสาศิริ
2. เด็กชายศักดิ์ดา    ภักลา
3. เด็กชายนันทิพัฒน์    ไชยปาน
4. เด็กชายธวัชชัย    พรมเทศ
5. เด็กชายวิศวะ    ประมาคะมา
6. เด็กชายจารุ    หอมสุวรรณ
1. นางสาวนรรศน์ชกร    พุฒละ
2. นายนวภเชษฐ์    ในอรชร
3. นายโสภณ    ขนันทอง
61
61 61 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุภาศิณี    ปักกาโร
2. เด็กหญิงอภิญญา    ณะเสส
3. เด็กหญิงสิริกานดา    คิดค้า
4. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญวาที
5. เด็กหญิงอนันดา    ยาประดิษฐ
6. เด็กหญิงนภัสสร    บุญปัน
1. นายกำจัด    วัฒโน
2. นายประสาร    กาบขุนทด
3. นายอภิเษก    วรรณไชย
39
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................