งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 062
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบ้านตาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สำราญดี
2. เด็กชายนิติพล    ทองลมุล
3. เด็กชายพลกฤษณ์    นานนท์
4. เด็กชายพุฒิชัย    มีบุตรดี
5. เด็กชายศรพิชัย    ได้ดี
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์    เพลินพร้อม
7. เด็กชายสุรเดช    สุขเจริญ
8. เด็กชายอภิรักษ์    สมปอง
1. นายชัยยะ    รื่นกลิ่น
2. นายประดิษฐ์    จุดาบุตร
5
2 2 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ทองอ้ม
2. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์    ป้องคำสิงห์
3. เด็กหญิงวัลวลี    ศรีงาม
4. เด็กหญิงปัทมา    ยุบลเมฆ
5. เด็กหญิงศศิประภา    ผลพิมาย
6. เด็กหญิงชลัญญา    สมสิทธิ์
7. เด็กหญิงปาริดา    สหุนันท์
8. เด็กหญิงนฤมล    สงวนชม
1. นายประทีป    พรหมประเสริฐ
2. นายสมมา    นามสว่าง
14
3 3 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายนันทกร    กลางยศ
2. เด็กชายสุริยา    โสดาวิชิต
3. เด็กชาย วาธิน    เวียงอินทร์
4. เด็กชายนัฐกร    นามชาลี
5. เด็กชายพรชัย    ซุยพิมพ์
6. เด็กชาย ธีรศักดิ์    สาพารัตน์
7. เด็กชายวีระวุฒิ    ติวสร้อย
8. เด็กชายพีรภัทร์    แดงบุญ
1. นางสภาพร    เพชรวิชิต
2. นายสมศักดิรักชาติ    ปานิเสน
3. นางไพเราะ    จันธิราช
43
4 4 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายอนุรักษ์    ภูมิขันธ์
2. นายสุทัศน์    ชัยภูมี
3. นายปรัชญา    สำลีลอย
4. เด็กชายธีระพงษ์    คำบัวภา
5. เด็กชายณัฐพล    อุดมชัย
6. เด็กชายบุญส่ง    ทุเรียน
7. นายกัณทรากร    เดชวิมล
8. นายอุบล    บรรเทา
1. นายทรงเดช    ผลทิพย์
2. นางสาวศราลักษณ์    ลุนสะแกวงษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีอนนท์    ภูพันนา
50
5 5 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายนพรัตน์    พรมนัส
2. เด็กหญิงศศิวิมล    พวงจันทร์
3. เด็กหญิงพรรษา    ศรีสุข
4. เด็กชายดัสกร    เช่นรัมย์
5. เด็กชายธนาทร    ปิลา
6. เด็กชายวีรชัย    สายกระสุน
7. เด็กชายพิฑูรย์    มีพล
8. เด็กชายรัฐศาสตร์    ชึรัมย์
1. นายชาย    ยาน้ำคำ
2. นายทวีศักดิ์    ลาสอน
3. นายประพันธ์    มาขุมเหล็ก
54
6 6 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายตมิสา    เรืองรอง
2. เด็กชายธีระปกรณ์    รอดเคน
3. เด็กชายอนุวัฒน์    สุดสุข
4. เด็กชายธวัชชัย    คำเพาะ
5. เด็กชายสิทธิพร    ทองลึม
6. เด็กชายศราวุธ    พลปัญญา
7. เด็กชายเอกลักษณ์    พันธ์ก้อน
8. เด็กชายวิวัฒน์    ลานนท์
1. นายมนัส    เรือนอินทร์
2. นายสมใจ    หอมทรัพย์
3. นางสาวเบญจรัศมี    นนทวงษ์
19
7 7 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นายพีระเมธ    เทียนเงิน
2. นายวีระศักดิ์    พวงชมพู
3. เด็กชายอิสระ    สมพงศ์นวกิจ
4. เด็กชายธีรพงษ์    มหาโล
5. เด็กชายภัทรพงษ์    ประทุมเม
6. เด็กชายเมธา    นาเมืองรักษ์
7. เด็กชายธีรพงษ์    คำหอม
8. เด็กชายสรวิศ    รัตนวรรณ์
1. นางดวงนภา    ศรีโนนยาง
2. นายปรเมนทร์    เกษนัด
3. นางสาวอรวรรณ    พันสุไพร
4
8 8 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นายพสิษฐ์    ประสพเงิน
2. นางสาวกัลยรัตน์    เลยกลาง
3. นางสาวอาทิตยา    บุญพิมพ์
4. เด็กชายนันทกร    เค็งนอก
5. เด็กชายภานุวัฒน์    สียางนอก
6. เด็กชายเกริกพล    คนรู้
7. เด็กชายวชิระ    จันทร์แก้ว
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เสนาฤทธิ์
1. นางสาวณัฐปภัสสร์    ฝ่ายค้อ
2. นางวรรณภา    ศรีสงคราม
3. นายสุริยง    เทียกมา
16
9 9 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    เขื่อนแก้ว
2. นายสุประสิทธิ์    ทองสวัสดิ์
3. เด็กชายวิทวัส    พุทธวงค์
4. นายศุภชัย    สีแก้ว
5. เด็กชายวรฉัตร    วิรัตน์
6. เด็กชายวิเชียร    พิลากุล
7. นายศุภณัฐ    มาศสุวร
8. นายเฉลิมวงศ์    เคนบุปผา
1. นายสัมฤทธิ์    เชื้อแก้ว
2. นายอาทิตย์    กุลบุตร
3. นางสาวเรือนเพ็ชร    กิตติพิมานชัย
7
10 10 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    หล้าทุม
2. เด็กชายอุทัย    จันทบ
3. เด็กชายเจษฎา    หล้าทูม
4. เด็กชายพรเทพ    พรมศรี
5. เด็กชายนาวิน    สุพรรณ์พุทธา
6. เด็กชายวีระพล    มิ่งมูล
7. เด็กชายอนุพงษ์    ทองอ่อน
8. เด็กชายศรัญย์    นามเวช
1. นางจิตตานันท์    นันทะ
2. นางสาวจิราภรณ์    เหลาเจริญ
3. นางสาวสุวรรณี    เกษสาลี
33
11 11 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายพัฒนากรณ์    พันจี
2. เด็กชายชานนท์    มณีลุน
3. เด็กชายจักรกฤษณ์    บุพศิริ
4. เด็กชายนันทวัฒน์    นนทะสี
5. เด็กชายณัฐชัย    มีทองแสน
6. เด็กชายวายุพัฒน์    รักคำศรี
7. เด็กชายธีระพัฒน์    รักคำศรี
8. เด็กชายณัฐดนัย    กิติผง
1. นายมนต์ชัย    พันนาดี
2. นางสาวศุภผล    ไชยพันธุ์
3. นายเสกสรรค์    พินยงค์
38
12 12 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นายนนทวัฒน์    สู้สงคราม
2. นายพิสิทธิ์    ละวิเวศ
3. นายนิวัฒน์    จันทร์สุราช
4. เด็กชายเถลิง    เนตรพรม
5. เด็กชายพลากร    ภูวงศ์ผา
6. นายหัสดิน    เปลี่ยนเจริญ
7. นายชาญณรงค์    ประนันโต
8. นายพงษ์ศิริ    พรมมี
1. นายชัยชนะ    บุญโชติ
2. นายดาวเรือง    สิงหราช
3. นายทินกร    พลศรี
6
13 13 โรงเรียนบ้านป่าผาง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายมุณีพงษ์    กุลมินทร์
2. นายวุฒิพงษ์    พรมเมือง
3. นายอัฐศราวุธ    พลวงศ์ษา
4. เด็กชายอนิวัตติ์    วงค์เครือสอน
5. เด็กชายศุภากร    บุตรโคษา
6. เด็กชายภูมราช    แสนพระพล
7. เด็กชายภูมินทร์    จันทะรังศรี
8. เด็กชายวุฒิศักดิ์    ล่ามคำ
1. นายนพดล    วิญญาสุข
2. นางพัชรินทร์    วิญญาสุข
3. นายสาคร    ผายป้องนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 14 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 1. นายดนัย    หาทอง
2. นายธนากานต์    สิงหา
3. เด็กชายพิเชษชัย    เบ้าคำ
4. เด็กชายชนะดล    พันธ์จำปา
5. เด็กชายพยุงศักดิ์    เทียมทัศน์
6. เด็กชายนนทกานต์    หาลวย
7. เด็กชายณัฐพล    ไชยขาว
8. เด็กชายสิทธกรณ์    ชาติเมืองปัก
1. นางศรีวิไล    เลิศพันธ์
2. นายสุภัทร    รักพรม
3. นางไพลิน    ผาใหญ่
46
15 15 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. นายศิริพงษ์    นาสุวรรณ
2. นายจิรศักดิ์    วงละคร
3. นายมานิตย์    ทองดีนอก
4. นายดุสิต    ดวงดี
5. เด็กชายชัยสิทธิ์    จันทะคาม
6. เด็กชายธนากร    พงอุดทา
7. เด็กชายวีรพล    ขุลี
8. เด็กชายอัครเดช    มีศรี
1. นายวิศิษย์    แก้วหานาม
2. นางอรอุมา    เรืองสนาม
3. นายไชยา    วิญญาสุข
28
16 16 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายโกวิท    ทองวิธิ
2. เด็กชายณัฐพล    ภิญโญ
3. เด็กชายจักรี    ลาอ่อน
4. เด็กชายธนกฤต    พิมสุด
5. นายณัฐกานต์    แก้วกล้า
6. นายคณิต    เพ็งสิงห์
7. นายพีรพันธ์    สอนแสวง
8. เด็กชายวัชรวิทย์    อุดกรวย
1. นางนิววรรณ    ทิมเขียว
2. นางศิริเพ็ญ    กลั่นสมจิตต์
3. นายสมชาย    คำพิมพ์
47
17 17 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายธนัทพงษ์    คำเกษ
2. เด็กชายชินวัตร    สุภาษิ
3. เด็กชายนุกูล    เลียงกาทิพย์
4. เด็กชายชินดนัย    ศิริ
5. เด็กชายสุชาติ    วังคีรี
6. เด็กชายมงคล    กันยาประสิทธิ์
7. เด็กชายธนพล    คำเกต
8. เด็กชายกิตติพงษ์    คำบุดษิ
1. นายกฤตยา    คำพิลา
2. นายพิเชษฐ์    วิบูลย์คำ
3. นางสมลักษณ์    วิบูลย์คำ
20
18 18 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายมนตรี    สายแก้ว
2. เด็กชายนันทวัฒน์    รุจิโพด
3. เด็กชายพีระยุทธ    อนุพันธ์
4. เด็กชายสุพจน์    จันทร์สด
5. เด็กชายอดิศร    ทาทอง
6. เด็กชายกิตติศักดิ์    ไชยปัญญา
7. เด็กชายเมฆสุวรรณ    มรรครมย์
8. เด็กชายอนันต์    แก้วคำชาติ
1. นางสาวธารินี    อักโข
2. นายนันท์    ทำเลดี
3. นายสัญญา    งามดี
21
19 19 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    อุตสาหะ
2. เด็กชายอิทธิพงศ์    สะระ
3. เด็กชายอดิศักดิ์    แนวสุภาพ
4. เด็กชายสิทธิโชค    สุขศรี
5. เด็กชายอิสระพงษ์    ราชภักดี
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    จันทรวงษ์
7. เด็กชายอนุชิต    นามวิชา
8. เด็กชายวทัญญู    สร้อยสนธิ์
1. นายทวีศักดิ์    แก้วรักษา
2. นายสุรพงษ์    เงาศรี
3. นายเอกชัย    สุชัยราช
12
20 20 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายจีรศักดิ์    นุ่มครบุรี
2. เด็กชายเจษฎา    เศรษฐา
3. เด็กชายเจมส์บอนด์    โรส
4. เด็กชายนรินทร์    เศษสุวรรณ
5. เด็กชายวีระพล    ทานไธสาง
6. เด็กชายวิวัฒน์    จงจอหอ
7. เด็กชายเอกนรินทร์    ทองมน
8. เด็กชายณัฐพล    โพธิ์เงิน
1. นายวันชัย    สันโต
2. นายเจตวัฒน์    ปรึกกระโทก
52
21 21 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสิทธินันท์    สังวรณ์
2. เด็กชายสมเกียรติ    สะใบ
3. เด็กชายวัลลภ    ประคอง
4. เด็กชายนนทวัฒน์    ชัยสิทธิ์
5. เด็กชายอนุชน    ทองปลิว
6. เด็กชายธีระศักดิ์    โคณบาล
7. เด็กหญิงวรรณพร    จันทะชัย
8. เด็กหญิงวราภรณ์    ระวังศร
1. นายวนาสันต์    ท่าหาญ
2. นายสุริยา    แก้ววงศา
3. นางสาวเพ็ญพิชยา    ไกลถิ่น
48
22 22 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นายเกียรติศักดิ์    จันนา
2. นายเทพพิทักษ์    ครองยุติ
3. นายอาทิตย์    เทชะ
4. นายอดิศร    จูมพล
5. เด็กชายสนั่น    มูลสาร
6. เด็กชายพิษณุ    ไชปายอด
7. เด็กชายประกาศิต    ศรีหลวงเทพ
8. เด็กชายณัฐพงศ์    วันชัย
1. นายกตพล    จันดาเบ้า
2. นายชำนาญ    ปักโคทะกัง
3. นายไพโรจน์    ศรีแก้ว
56
23 23 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายอภิเชษฐ    มณี
2. เด็กชายคาวี    ชุมจันทร์
3. เด็กชายศราวุฒิ    เจริญผล
4. เด็กชายธีระพงษ์    เฉลิมพล
5. เด็กชายนันทวัฒน์    แก้วชุมพล
6. เด็กชายธนกร    สินสุพรรณ
7. เด็กชายดนุพร    สินสุพรรณ
8. เด็กชายโยธิน    พึ่งสำโรง
1. นายพิชัย    ถิ่นสถาพร
2. นายศิริศักดิ์    สงวนสิน
3. นางเนรมิต    สงวนสิน
51
24 24 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสุพจน์    เล็บขาว
2. เด็กชายปรีชา    มหาดไทย
3. เด็กชายทินกร    ผลาผล
4. เด็กชายพีรพล    ทะวันกุล
5. เด็กชายรุ่งสุริยา    สุจริต
6. เด็กชายพงศกร    บุญศักดิ์
7. เด็กชายศิวกร    ปัทมฤทธิ์
8. เด็กชายณัฐพล    แสนชมภู
1. นางดวงจันทร์    แสงน้ำ
2. นายนพดล    แสงน้ำ
3. นายอาทิตย์    สามิบัติ
44
25 25 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายทศวรรษ    นะราช
2. นายไชยวัฒน์    ปาปะขำ
3. เด็กชายสงกรานต์    สีพระเคียง
4. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีสัย
5. นายจิรายุทธ    มัชปะโต
6. นายภานุวิช    คาทิพาที
7. นายณัฐวัตร    พันชมภู
8. นายพูลทรัพย์    มัดทะปะนัง
1. นายถาวร    ตาพล
2. นายอำนาจ    อินโท่โล่
3. นายเถวียน    ประวิเศษ
39
26 26 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    มาระโย
2. เด็กชายนิพนธ์    ภูคลองพลอย
3. เด็กชายรัชชานนท์    ลมผักแว่น
4. เด็กชายสถาพร    ทาบาล
5. เด็กชายกิตติพงษ์    กลิ่มเกลี้ยง
6. เด็กชายกฤษฎา    โพธิ์ศรี
7. เด็กชายบุญศักดิ์    กิ่งวงษา
8. เด็กชายปิยะพงษ์    เชี่ยวชาญ
1. นายพลกฤต    ชัยสนาม
2. นายสุบรรณ    แก้วฤทธิ์
3. นายเจริญ    บุญอุดม
9
27 27 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    มะแพทย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    สายศ
3. เด็กชายวีรศักดิ์    เฉลียวรัมย์
4. เด็กชายนิธิชัย    ปั้นทอง
5. เด็กชายวรวิทย์    ศรีชัยภูมิ
6. เด็กชายปองพล    วนวงศ์
7. เด็กชายสุทัศน์    จันทินมาทร
8. เด็กชายยุทธศักดิ์    เสนาบูรณ์
1. นางสาวปิยะมาศ    ศรีสุข
2. นางสาวมณีย์    ยวงรัมย์
3. นายเอกณัฎฐ์    เกียรติมณีธร
30
28 28 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายกรกฏ    เมฆไส
2. เด็กชายวิชชากร    เค้นชัยภูมิ
3. เด็กชายทัศน์พล    เค้นชัยภูมิ
4. เด็กชายวิทสุวัฒน์    เค้นชัยภูมิ
5. เด็กชายณัฐพล    เติมสมบัติ
6. เด็กชายตะวัน    ยาตรี
7. เด็กชายก้อง    ศรีภิรมย์
8. เด็กชายชิณวัตร    ซื่อตรง
1. นางสาวกุลลดา    บึงอ้อ
2. นายประวิทย์    ด้นประดิษฐ
3. นายสาคร    ชัยพระอินทร์
59
29 29 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายอนิรุตร์    สามสี
2. เด็กชายณัฐพล    ทุมเสน
3. เด็กชายฐิติพงศ์    มิยะวงศ์
4. เด็กชายคุณากร    คุณศรี
5. เด็กชายปิยณัฐ    วรโยธา
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    แสงสาย
7. นายจิรวัฒน์    สร้อยแก้ว
8. นายพงษ์พิทักษ์    วรโยธา
1. นายทิวากรณ์    บุญทวี
2. นางศิริพร    ปฐมสุรทิน
3. นางอัมพร    พุฒแก้ว
54
30 30 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 1. นายณรงค์เดช    สิงห์ครุธ
2. นายวีระพล    เครือบุดดา
3. นายณัฐสิทธิ์    ทบวอ
4. นายธีระภัทร์    ช่วงโชติ
5. นายครรชิต    สายคำวงษ์
6. นายระพิน    ขยันทำ
7. นายภาณุพงษ์    หมื่นไธสง
8. นายธนากรณ์    ธานอก
1. นางพันธุ์ทอง    พินิจผล
2. นางละออ    ศรีบัวบาล
3. นายไพฑูรย์    โภคสวัสดิ์
57
31 31 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายณรงค์    พวงแก้ว
2. นายศรันย์    งานเลิศ
3. นายชัยวัฒน์    น้อยตำแย
4. นายยุทธชัย    สมอบ้าน
5. เด็กชายประภาวิน    นามจำปา
6. เด็กชายวรเพชร    น้อยตำแย
7. เด็กชายลิขิต    ประกายศรี
8. เด็กชายวุฒิชัย    อ่อนพันธ์
1. นายนพดล    วิจารย์
2. นายสุเมศ    พรมมากุล
3. นางอภันตรี    ภูดวงดาษ
8
32 32 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นายธนากร    เนาวงศ์
2. นายอดิศร    คำทวี
3. นายศิวกร    ศักดิ์ศรี
4. เด็กชายธนกร    แก้วนุช
5. นายสุวิจักษณ์    ปิ่นบุตร
6. เด็กชายนัฐพล    อุคำ
7. เด็กชายนัฐวุฒิ    แสงรื่น
8. เด็กชายชญานนท์    โสวภาสณ์
1. นางสาวนัชชนา    สว่างชุม
2. นายนิคม    สินภักดี
3. นายอัศวิน    กิ่งแก้ว
24
33 33 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายวิเชษฐ์    บุญภา
2. เด็กชายภูริพงษ์    กาเผือก
3. เด็กชายเทวรัตน์    คริงยุติ
4. เด็กชายดนัย    ใจระสา
5. เด็กชายกิตติศักดิ์    ไชยายงค์
6. เด็กชายนพรัตน์    จันทะเลิศ
7. เด็กชายอภิวัฒน์    บุญทศ
8. เด็กชายพงศธร    เมหิ
1. นายบุญรับ    สิทธิรัตน์
2. นางพึงพิศ    คำมุลศรี
3. นางรฐา    สุขพินิจ
11
34 34 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอังคณารักษ์    สุกรรณ
2. เด็กหญิงละมัย    พลพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุชาดา    สุวรรณไกรศร
4. เด็กหญิงภูริทัต    ภูทัด
5. เด็กหญิงสุชาดา    แก้วเจริญ
6. เด็กหญิงภัทราวดี    ศรีเผลา
7. เด็กหญิงเกดกมล    จันทะศรี
8. เด็กหญิงเมริญา    ชาวยศ
1. นายจักรพงษ์    เบ้ารักษา
2. นางสาวปภาดา    อินทร
3. นางวิไล    พรมภิมาตย์
26
35 35 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายทิยานนท์    ทวันเวทย์
2. เด็กชายอนุชา    โกรดประโคน
3. เด็กชายชานนท์    เรืองประโคน
4. เด็กชายธนดล    ชะมาประโคน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    ฉิมสำโรง
6. เด็กชายกุลธร    รองสาลี
7. เด็กชายวรากร    ศรีอินทร์
8. เด็กชายฉัตรพิชัย    ชื่อดัง
1. นายกิตติ์ไกรวิชญ์    ผิวเกลี้ยง
2. นายธนิต    เสาวพันธุ์
3. นายประเสริฐ    เกื้อประโคน
17
36 36 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายศราวุฒิ    ต่อนคำสน
2. เด็กชายศิริวัต    อุ่นมั่น
3. เด็กชายธวัชชัย    ต่อนคำสนธิ์
4. เด็กชายวรเมธ    สีทาราช
5. เด็กชายธนากร    อัญโย
6. เด็กชายกฤษฎา    เจริญจิต
7. เด็กชายสิทธิพร    วรรณวงค์
8. เด็กชายธนพล    บุญเฉลียว
1. นางจิฬาพร    สินสิมหา
2. นายวีรวัฒน์    สินสิมหา
3. นางสุภาณี    สิงห์ธีร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
37 37 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นายณรินธร    กวงตุ้น
2. นายกฤษณะ    ชุมพล
3. นายสถาพร    หนูจอ
4. นายนครินทร์    พันธ์จันทร์
5. นายนิพล    พบสมัย
6. นายพิษณุ    ไกรษรศรี
7. นายจักรพงษ์    สิมารักษ์
8. นายสิทธิศักดิ์    ตะโคตร
1. นายทองคำ    พรมชินวงษ์
2. นางพูนทรัพย์    พรมชินวงษ์
3. นายสมจิต    ศิริเคน
10
38 38 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. นายเทพพิทักษ์    แจ่มใส
2. นายวันชนะ    หมู่อำพันธ์
3. นายมงคล    สวัสดิ์รักษ์
4. นายวัฒนากร    บุญสะอาด
5. นายสุขสันต์    พุศรี
6. นายอนุชา    พรมมนต์
7. นายสมชาย    เจริญโภค
8. เด็กชายณัฐพล    เข็มภูเขียว
1. นายชัยรัตน์    แสนโคตร
2. นายนพรัตน์    ไชยทิพย์
3. นายอนันต์์    นาคดิลก
22
39 39 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายเมธา    อุตส่าห์
2. เด็กชายณัชพล    ผันผ่อน
3. เด็กชายจิตรกร    พรมโสภา
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ขันตะชาติ
5. เด็กชายชาตรี    ขุนตา
6. เด็กชายเริงฤทธิ์    จันทสิทธิ์
7. เด็กชายวุฒิพงค์    โคนาคง
8. เด็กชายสถาพร    ยั่งยืน
1. นายขจรเกียรติ    สยามา
2. นางสาวณัฐณิชา    สมฤาแสง
3. นายพนาราม    สิทธิราช
13
40 40 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติภูมิ    ยิ่งยง
2. เด็กชายวิทวัส    วงษ์เครือสอน
3. เด็กชายภานุพงษ์    โทเท
4. เด็กชายสถาพร    ทอนเสาร์
5. เด็กชายเด่นชัย    นามณีชม
6. เด็กชายธวัชชัย    พันแสน
7. เด็กชายนราธิป    เหนาตีบ
8. เด็กชายธีรนาถ    ศรีจันทร์
1. นางจิระพร    เสนาภักดี
2. นางพิศมร    ถามะณีศรี
3. นายสมพงษ์    กิตติธีระศานต์
37
41 41 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายภานุพงศ์    เหลายา
2. เด็กชายชัยวัฒน์    เป้าจันทึก
3. เด็กชายพศวัต    กวดนอก
4. เด็กชายทรงสิทธิ์    อิ่มลูกอินทร์
5. เด็กชายศุภชีพ    นวนประเสริฐ
6. เด็กชายวีระชัย    โกฏสันเทียะ
7. เด็กชายภาคภูมิ    วิบูลอรรถ
8. เด็กชายนัตพล    ยกชัยศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์    แก้วหาวงษ์
34
42 42 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายนพกร    บุญลือ
2. เด็กชายศักดิ์ดา    แสงจันทร์
3. เด็กชายทินกร    อ่อนแก้ว
4. เด็กชายวริทร์    เนาวราช
5. เด็กชายอัจฉริยะ    คำใย
6. เด็กชายธนาวุฒิ    ทวีลา
7. เด็กชายฐิติพล    เทียนศรี
8. เด็กชายภูริเดช    วงค์คำ
1. นายจิตติศักดิ์    อุปทุม
2. นายมงคล    ปางชาติ
3. นายวีระศักดิ์    สุวรรณไตร
18
43 43 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นายชนาทร    ฟ้าโปรด
2. นายภากร    ไกนอก
3. นายธีรภัทร    สายจันทร์
4. นายสุพลี    บุญศรี
5. นายสุริยะ    สายบัว
6. นายนันทพงษ์    นุ่มขุนทด
7. นายณัฐวุฒิ    แขขุนทด
8. นายปฏิภาณ    จันทร์ประทักษ์
1. นายนฤเบศ    ทรงจันทึก
2. นางสาวพิมพ์พร    แสนพันธุ์
3. นายสรรค์ยศ    หาวิรส
27
44 44 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายพลพล    เปียรักใคร่
2. เด็กชายธนพล    ชาตะบุตร
3. เด็กชายธนพล    นามวรรณ
4. เด็กชายวุฒิพงษ์    โททำ
5. เด็กชายธีพงษ์    ถาแสง
6. เด็กชายชินกร    สีเฮือง
7. เด็กชายธนดล    แก้วกล่ำประเสริฐ
8. เด็กชายชิษณุพล    ดีสวนโคก
1. นายกิจภูมิ    บุญอบ
2. นางสมัคร    สมโสก
3. นายสุเมฆ    ละมุลตรี
49
45 45 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายศตวรรษ    สุขศรี
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    ดีสาย
3. เด็กชายนาวี    นวสุขจินดา
4. เด็กชายธนกฤต    รัตนเสรีกุล
5. เด็กชายภูวนาถ    โนราช
6. เด็กชายเณติพงษ์    นาหนองตูม
7. เด็กชายธนวัฒน์    เกิดแดน
8. เด็กชายพิเชษฐ์    วุฒิสาร
1. นายปิโยรส    ถนอมดำรงศักดิ์
2. นางอรินดา    บรรณวงษา
3. นายเจริญ    บรรณวงษา
25
46 46 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นายวุฒิชัย    อินทรสงเคราะห์
2. นายจตุพร    วงษ์บ้านขาว
3. นายปกรณ์    โสมนัสลาภ
4. นายศราวุธ    สาลีวงษ์
5. นายกฤษฎา    แสงกล้า
6. นายสัญชัย    จันทร์ล้วน
7. นายเอกภพ    ประทุมวัน
8. นายธีระยุทธ    ยาพุทธา
1. นายอาคม    น้อยมนตรี
29
47 47 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. นายกิตติภัทร    บรรลือทรัพย์
2. นางสาวณัฐธิดา    อุดมครบ
3. เด็กชายธนเทพ    ไกรสุข
4. นางสาวบรรณธรณ์    บรรลือทรัพย์
5. นายพรเทพ    บรรลือทรัพย์
6. นางสาวพอฤทัย    ขาวงาม
7. นางสาววารี    สุวรรณรัมย์
8. นายสันทัด    บรรลือทรัพย์
1. นางฐิติกร    แสงจันทร์
2. นายบุุญคุ้ม    ขาวงาม
3. นางสุภาวดี    สมัครสมาน
ชนะเลิศ
48 48 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายสหรัฐ    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายนราภัทร    พลอยเพ็ชร
3. เด็กชายพุฒินันท์    แซนรัมย์
4. เด็กชายอนันต์    นันกลาง
5. เด็กชายฉัตรชัย    ภักดีกลาง
6. เด็กชายคมสรรณ์    เชื้อบัณฑิตย์
7. เด็กชายวิชิตชัย    วิรัตน์อรุณวงศ์
8. เด็กชายอิศวรินทร์    จิตแสง
1. ว่าที่ร้อยตรีหิรัญย์    ศรีสมบัติ
2. นายไพรรัตน์    ยิ้มแย้ม
15
49 49 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธีระภัทร    ขวดสำโรง
2. เด็กชายธนธร    หาญฉิมพลี
3. เด็กชายศราวุธ    ผาตะคุ
4. เด็กชายวรวุฒิ    ครากกระโทก
5. เด็กชายเอกชัย    ทราบกิ่ง
6. เด็กชายนันทพงศ์    ฉิ่งสำโรง
7. เด็กชายสุธิราช    งามสำโรง
8. เด็กชายสุรพงษ์    ศัตรูพินาศ
1. นายยุรนันท์    ส่องกระโทก
2. นายวสันต์    ระไหวพรมราช
44
50 51 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นายอภิวัฒน์    ภักดีศรี
2. นายเฉลิมพระเกียรติ    คลังกลาง
3. เด็กชายบัณฑิต    ดวงตา
4. นายศุภกร    ประทุมมัง
5. เด็กชายอนุรักษ์    จุเมือง
6. เด็กชายจิรายุทธ    แก้วจิตตะ
7. เด็กชายปริญญา    คาดีวี
8. นายแสงระวี    พิมพ์แหวน
1. นายชววิท    นาเทียมเขต
2. นายติราวัช    ปรีจำรัส
42
51 52 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายศุภกิจ    เงินดี
2. เด็กชายองอาจ    พะนังดำ
3. เด็กชายนรพนธ์    มาวัน
4. เด็กชายโกเมน    คุนุ
5. เด็กชายพีระพัฒน์    สีทา
6. เด็กชายฉัตรชัย    บริบูรณ์
7. เด็กชายวัชรพล    นาดี
8. เด็กชายชัยเดช    ศรีมี
1. นางสาวจิราภรณ์    พวงสีดา
2. นางปริฉัตร    ไชยอุบล
3. นายวิเชียร    แสนคำ
41
52 53 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวณัฐ    โคตรพิมพ์
2. เด็กชายชัชวาล    สถานสุข
3. เด็กชายสุทธิภัทร    ตระการไทย
4. เด็กชายรัฐเลิศ    เนียมโสภา
5. เด็กชายธีรภัทร์    จรทะผา
6. เด็กชายปาริวัตร    ประทุมทอง
7. นายธนพล    ธรรมไขย์
8. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    วินทะไชย
1. นางประคองศรี    ดนตรี
2. นายพิทักษ์    ต้องโพนทอง
3. นายสุพจน์    จันทร์เทพย์
32
53 54 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    รอบรู้
2. เด็กชายนันทวุฒิ    ไชบุญญา
3. เด็กชายทศพร    เหล่าบง
4. เด็กชายศรัณย์    เคนนันท์
5. เด็กชายกฤษณะ    คำมงคล
6. เด็กชายอุดร    ศรีนามะ
7. เด็กชายคมกริช    ขันจันทา
8. เด็กชายชิณวัตร    แก้วจุลศรี
1. นายชาญวิทย์    ภววิจารณ์
2. นายศิริพันธ์    จุรุเทียบ
3. นายสีหาพล    สุภาว์
36
54 55 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. นายคณาวุฒิ    ยาสาไชย
2. นายธีระพงษ์    ปู่บุตรชา
3. นายสัมฤทธิ์    สินพรม
4. นายจีระวัฒน์    จิตรมั่น
5. นายเจษฎาวุฒิ    อวนวัง
6. นายอรรถพล    พรหมพินิจ
7. เด็กชายเอกรินทร์    น้อยเภา
8. นายนันทวุฒิ    นามบุตรดี
1. นายทองทศ    เกษมสานต์
2. ส.ต.อ.รวมมิตร    อ่อนสี
3. นายวีระชัย    บุพศิริ
35
55 56 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายดำรงค์    เฉลิมวงษ์
2. เด็กชายวุฒิพงศ์    สอนคำวงษ์
3. เด็กชายศราวุธ    ผิวขาว
4. เด็กชายขวัญเจริญ    ลำภา
5. เด็กหญิงสุพิน    สีดา
6. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    ไชยโคตร
7. เด็กหญิงศรีวันเพ็ญ    ผงนิล
8. เด็กหญิงยุพิน    แก่นกุหลาบ
1. นายทอน    แบบอย่าง
2. นางสาวผ่องศรี    จูมสิมมา
3. นายสมเชื้อ    ยอดสิงห์
31
56 57 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายวุฒิพงษ์    ตาลสาร
2. นายพรชัย    สีวันเทา
3. นายธวัชชัย    พาลีรักษ์
4. เด็กชายชาญณรงค์    ใจถวิล
5. เด็กชายณัฐพล    คำพวง
6. เด็กชายธวัชชัย    ไกยวรรณ์
7. เด็กชายบรรพต    อินทะสิงห์
8. เด็กชายวิชนัน    จั่นทองแท้สกุล
1. นายธีระพงษ์    ภูมิภักดิ์
2. นายปราโมทย์    สกุลเดช
3. ว่าที่ร้อยตรีพล    บุตรศรี
23
57 58 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายจีรศักดิ์    พร้อมจิตร
2. เด็กชายจรรยาวุธ    วงศ์สุริยา
3. เด็กชายนวดล    ต่อโชติ
4. เด็กชายอรรถสิทธิ์    จันทรานุสรณ์
5. เด็กชายภาคิน    แทนไธสง
6. เด็กชายวัชระ    เสนาน้อย
7. เด็กชายตะวัน    หมายปิดกลาง
8. เด็กชายศุภชัย    แทนไธสง
1. นางวงเดือน    พุกพิลา
2. นายอคร    บุญประเสริฐ
3. นางเปรมฤดี    บุญประเสริฐ
40
58 60 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 1. นายสิทธิโชค    สิงห์นวล
2. นายดิถดนัย    คะระโส
3. นายสมรักษ์    เลิศศิริ
4. นายกฤษณ์ดนัย    วงศ์คำจันทร์
5. นายขจรศักดิ์    บุศดี
6. นายศักดิ์ดา    ทองเจียว
7. นายพิเชฐพงศ์    สายบัว
8. นายทยากร    แสนสุริวงศ์
1. นายสิวะบุตร    ไทยอ่อน
2. นายสุพิจักขณ์    พร้อมจะบก
3. นายอานนท์    สมบุตร
53
59 61 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายชินกร    ชิดนอก
2. เด็กชายวรเชษฐ์    มัครมย์
3. เด็กชายคุณาธิป    เชาว์เจริญ
4. เด็กชายก้องเกียรติ    ทะคำ
5. เด็กชายภานุทัช    สมานใจ
6. เด็กชายตะวันฉาย    เหล่ารัตน์
7. เด็กชายกฤษฎา    กลดนอก
8. เด็กชายธวัชชัย    พรมบุตร
1. นายพีรพงษ์    ทานา
2. นายสรวิชญ์    บรรจง
3. นายสังข์วร    พูนสระน้อย
58
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................