รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กชายกันตภัค  ปานสาลี
2. เด็กหญิงณัฐชา   แสงทอง
3. เด็กหญิงปิยะพร  วิชาหา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พันธ์คุ้มเก่า
5. เด็กชายวุฒินันท์  เจริญวงษา
 
1. จ.ส.อ.ปราโมทย์  ศิริพันธ์ุ
2. นางสาววิภารตี  แสงนาฮาย
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาโชติ
2. เด็กหญิงมันทนา   ภารพิบูลย์
3. เด็กหญิงรติพร  การปรีชา
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ภารจรัส
 
1. นางนงนุช   เขียวไกร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จุลขุนทด
 
1. นางนงนุช   เขียวไกร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ระวิเวท
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีบูโฮม
 
1. นางโคราซอน  ลาปาเกาปิโตออน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เข็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   เรืองศรี
 
1. นางกัญนิกา   วรรณทวี
2. นายสายทอง   วรรณทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงกลาง
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายศรัณยู  วงษ์ดอนมา
 
1. นางสุรีย์พร  พินิจเชื้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายกลวัชร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐมน  ขวานทอง
 
1. นางสุภาภัทร์  หงศาลา
2. นายบุญเลิศ  ศรีโชค
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กหญิงพัชรพร  พามาตร
 
1. นางเพียงใจ  แมดสถาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อรรถบรรจง
2. เด็กหญิงศศิประภา  หาระโคตร์
3. เด็กหญิงสรินญา  ภูมิเย็น
 
1. นางกัญญภัทร์  ศรีสาร
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กชายเสกสรรค์  ผลาเลิศ
 
1. นางสาวนารีนาฏ  สีหานาม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กชายศิริราช  ชัยเกษมวิไลพร
2. เด็กชายอภินนท์  จริงสันเทียะ
3. เด็กหญิงเขมผกา  นำสันเทียะ
 
1. นางระเบียบ  งามเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  จังหวะ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทีปภูเขียว
 
1. นางพิสดา  อินทจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวกุลณัฐ  จันทะภา
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สมหนองหว้า
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประดับวงศ์
2. นางสาวมลฤดี  ทุมปัดชา
3. นางสาวษศิกร  โทนะพันธ์
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
5. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
6. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
7. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
8. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
9. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
10. เด็กหญิงนฤมล  ชาญวิจิตร
11. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
12. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
13. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
14. เด็กชายสุภชัย  กรินรักษ์
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  สุขสบาย
 
1. นายมานพ  รักงาม
2. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
3. นางวิชชุลดา  รักงาม
4. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุบผา
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
6. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
7. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
8. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
9. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
10. เด็กหญิงนฤมล  ชาญวิจิตร
11. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ดิษฐเจริญ
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นางสายชล  แก้วเพชร
4. นางสาวรัศมี  เบื่อขุนทด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายภราดร  เสริฐกลาง
2. เด็กชายอดิเชษฐ์  จุนกระโทก
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายจักรกฤษ  เฉื่อยไธสง
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เวิ่นเสิยง
3. เด็กหญิงเมษาธนารัตน์  ขาวพิมาย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
2. นางลำดวน  วัดกระโทก
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุมิตตา   พิศกระโทก
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมสนุก
 
1. นางรักษ์ฤทัย  สมพวงภักดี
2. นางสาวศศิธร  พรมน้อย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กชายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางชลฎา  นามโคตร
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายบุณยกร  แบบพิมาย
2. เด็กหญิงพรกนก  ปัดไธสง
 
1. นางสาวกนกพร  แถวโสภา
2. นางอนุรัตน์  ชนะค้า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนมัสนันท์  บุญค่ำ
2. เด็กหญิงศศิธร  กระฉอดนอก
3. เด็กหญิงไอลดา  สุขรักษา
 
1. นางสมดี  กงเพชร
2. นางประกาศ  พิมพิสาร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงนุชรี  พุฒละ
2. เด็กชายศุภรักษ์  สิงห์ตุ้ย
3. เด็กหญิงสุนิตา  วงศา
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
2. นายสุรพล  วิสาพันธุ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. นายประวิทย์  สืบทิพย์
2. เด็กหญิงพรรภัสษา  นาสังข์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาสา
2. เด็กชายจักรรินทร์  โสภารัตน์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  การเมือง
 
1. นางจิตรา  รุ่งนามา
2. นางสาวกาญจนา  ไชยสัตย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมศรี
 
1. นายเสรี  นิลผาย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นายธนวัฒณ์  จันทร์พิมาย
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงพัชราภา  สูรย์ทอง
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอำเภอ  คมเฉลียว
 
1. นางปราณี  สามารถ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภมาตร
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เลขนอก
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นางสาวนุชธยา  แก้ววิเศษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกติกา   วงศ์มาศ
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   คำสวาสดิ์
3. เด็กหญิงชุติมา   นาเมือง
4. เด็กชายฐาปกรณ์   แก้วคำไสย์
5. นางสาวฐิติมา    แสนสีจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   มาสขาว
7. เด็กหญิงทิพากร   ซ้อนเพชร
8. นายธีรพงษ์   ทองทิพย์
9. นางสาวนรากร   ละออ
10. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วคำไสย์
11. เด็กหญิงปิยมาศ   สุดชารี
12. เด็กชายพีรภัทร   คนเพียร
13. นางสาวรัชฏาภรณ์    แก้วคำใส
14. เด็กหญิงรุจิรดา   สุดชารี
15. เด็กหญิงศศิธร   น้ำคำ
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์   โมชัย
17. เด็กหญิงสุวรรณา   หนองหิน
18. เด็กหญิงอภิษฏา    คำแสน
19. เด็กหญิงอภิษฐา   คำแสน
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ธรรมวิเศษ
 
1. นายกรีฑากร    ก้อนคำ
2. นางสาวกฤษณา   ธรรมวิเศษ
3. นายต่อศักดิ์   บุญพิมล
4. นายนฤนาถ   ธรรมวิเศษ
5. นางสาวพัณนิดา   สุดชารี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายทินภัทร  คำสุ่ย
2. นายวรพงศ์  ไชยแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  มาตรสีกลาง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แข็งฤทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นางสาวชุติมา  ศิริภูล
2. นายณัฐดนัย  จันทร์ปัญญา
3. นางสาวปุณฑรี  บุญพันธ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  วงค์ตาโสม
5. นางสาวศิริรัตน์  ชาเครือ
6. นางสาวสุภาวดี  กุระณี
7. นางสาวอรพรรณ  วงค์ตาทำ
8. นายเจมศักดิ์  แซ่โง้ว
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
3. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายอวัฒนา 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  แดนรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนปัญญา
 
1. นายนิยม  บุญกอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุบลลา
2. เด็กชายกิตติวงศ์  พันสนิท
3. เด็กชายคณิตศร  ไกยแสง
4. เด็กหญิงคณิตา  อนันตพัฒน์
5. เด็กชายครรชิต  ไชยศาสตร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมสิงห์
7. เด็กหญิงชุติกานต์  เสมามิ่ง
8. เด็กหญิงณฐิตา  ภูแลศรี
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทวี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาเมือง
11. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  อนันตภักดิ์
12. เด็กชายธนกร  อนันตภักด์
13. เด็กหญิงนวพร  คำหงษา
14. เด็กหญิงนันทิดา  พันธ์สถิตย์
15. เด็กหญิงน้ำหวาน  อิ่มพูล
16. เด็กชายปฏิพล  แสงรัมย์
17. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยี่ยม
18. เด็กหญิงพิณลดา  ภูอืด
19. เด็กชายภูริพัฒน์  ถนอมสอางค์
20. เด็กหญิงภูวะนัย  นนทะภา
21. เด็กชายมงคล  ภูทะวัง
22. เด็กหญิงรจนา  พรรณขาม
23. เด็กชายวรินทร  สิงห์ศรี
24. เด็กหญิงวริษา  ไกยแสง
25. เด็กชายวรุพงษ์  สวัสดี
26. เด็กชายวสุพร  สารพัด
27. เด็กชายศราวิน  พันกะจัด
28. เด็กหญิงศุภนิดา  ถนอมกุล
29. เด็กหญิงสิริยากร   อนันตะพัฒน์
30. เด็กหญิงสุกัญญา  คงคาโชติ
31. เด็กหญิงสุพัตรา  ธรรมวิเศษ
32. เด็กชายอนุวัฒน์  ตันสุ
33. เด็กหญิงอัญชิญา  สายดร
34. เด็กหญิงอารยา  สมีงาม
35. เด็กหญิงเกวลิน  ชนะพันธ์
36. เด็กหญิงเกวลิน  จำเริญสัตย์
37. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงรัมย์
38. เด็กหญิงเพียงจันทร์  ทรัพย์พิพิธ
 
1. นายประยุทธ  คูนาเอก
2. นางศุภลักษณ์  วิทักษบุตร
3. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
4. นางวิลาวัณย์  คูนาเอก
5. นางบุญสิตา  ภูกาบไส
6. นางสาวชิดชญา  ปรีสิทธิ์
7. นางสาวมาลัยพร  จงถวิล
8. นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สายแสน
2. เด็กชายธีรพันธ์  เทียนไสย์
3. เด็กชายพชร  แก้วหงษ์
4. เด็กหญิงภัครมัย  อัยวรรณ
5. เด็กหญิงอริญา  อุสันษา
 
1. นางสาวสิริพร  ผลจันทร์
2. นางสาวทิพวรรณ  ตะดวงดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาลำโกน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมพานิชย์
3. เด็กหญิงธวัลหทัย  พิมพานิชย์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิทธิศรีจันทร์
5. เด็กหญิงลลิตา  บุญเบ้า
6. เด็กหญิงโสรยา  เพียรสร้าง
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นางนวลจันทร์  สุจริต
3. นางอุรารักษ์  สุวรรณพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงกนกพร  บีลี
2. เด็กชายจีรวัฒน์  พิษสุวรรณ
3. นายอนุสิทธิ์  พรมเมือง
 
1. นายไตรรงค์  หนองห้าง
2. นายวรางกูร  ซีด้วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุดเหลี่ยง
2. เด็กชายจตุพงศ์  ขุนวิเศษ
3. เด็กชายจิรโชติ  จำปาสิม
4. เด็กหญิงชนิดา  แก้วกุดฉิม
5. เด็กชายชวณัฐ  มั่งคั่ง
6. เด็กหญิงณริญญา   พรมนนท์
7. เด็กหญิงธิดาอินทร์   มานูญวงศ์
8. เด็กหญิงนันทิกา  โพธิ์จักร์
9. เด็กชายปริญญา   หน้าบัณฑิต
10. เด็กหญิงปิยวรรณ   ศรีคุณ
11. เด็กหญิงพรนุภา   ขาวหยวก
12. เด็กหญิงพรรณิดา   โสดาอิ้ง
13. เด็กชายพีรพงษ์   นุสีออง
14. นายภัทรพล   ทศชา
15. เด็กชายมนตรี   ไชยชารี
16. เด็กชายสิทธิพร   แสนแท่น
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  แย้มร่วมญาติ
18. เด็กชายสุเทพ   บ้งจ่า
19. เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อมอ่อน
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา   นามตาแสง
 
1. นายโกมล  สำแดง
2. นายกิตติพงษ์   ไทยอ่อน
3. นางบัวคำ  บุญมี
4. นางสาวประไพพร  ทศชา
5. นายวิชิตร   จุลวงษ์
6. นางสาวศุภนุช  เงาะปก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายพินิจ   บุญจันทึก
2. เด็กชายวรนาท  จะเรรัมย์
 
1. นางรัชตา  ทันประเสริฐ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงธัญชนก  หล่อทอง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา   พวงทอง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สำราญ
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นางสาวปราณี  สมฤทธิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นางธัญลักษณ์  บุญคำ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. เด็กชายธีระกาล  สมหวัง
2. เด็กชายอำนวย  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายเนติพงษ์  ตระกูลพงษ์
 
1. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
2. นายสุชิน  แซ่เตียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงวทัญญา  ดีมั่น
 
1. นางธนวัน  การณรงค์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มีโคดง
2. เด็กหญิงปวีณา  ถาวงษ์กลาง
3. เด็กหญิงลินวันนา   ประภูชะกา
 
1. นายสมเด็จ  ปาเขียว
2. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายกัมปนาท  โคตะดี
2. เด็กหญิงจันธิมา  เกษนอก
3. เด็กหญิงชนัฐดา  กวดนอก
4. เด็กชายชัชพงศ์  เชื้อกุล
5. เด็กหญิงทักษพร  มหาเสนา
6. เด็กชายนวพล  นนทะภา
7. เด็กหญิงนวรัตน์  พันธ์ุเกิด
8. เด็กหญิงนิตยา  โฮนอก
9. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ภักดิ์
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  มีสิทธิ์
11. เด็กชายพงษ์วิทย์  ตรวจนอก
12. เด็กชายรังสรรค์  ทานอก
13. เด็กหญิงรัตนวรรณ  แจ้งไพร
14. เด็กหญิงราทา  พานทอง
15. เด็กหญิงวราลักษณ์  โกสุมภ์
16. เด็กหญิงวิวาวรรณ  แจ้งไพร
17. เด็กชายศุภชัย  หมั่นการ
18. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะคำ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์   วันทัด
20. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ้งไพร
 
1. นางฉบับ  นิลสมัคร
2. นายวีรยุทธ  หวังปรุงกลาง
3. นายประชัน  ชาวสามทอง
4. นางพานทอง  ยอดมั่น
5. นายภานุวัฒน์  โกสุมภ์
6. นางยุพา  บัวสำราญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กชายนิติธรรม  ระรวยทรง
 
1. นางสาวสุมิตรา  จำวงศ์ลา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายคชากรณ์  ยิบกระโทก
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางบังอร  คงมั่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีกู่กา
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขนวน 1. นางสาวประภาพร  วังทองดี
2. เด็กหญิงอรปวีณา  หรพูน
 
1. นางสาวสุวรรณี  สมมาสี
2. นางสาวรัชดาภรณ์  โสภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ยงเพชร
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 1. เด็กชายปภังกร  สุริยะ
2. เด็กชายรัตนพล  คำแก้ว
 
1. นางสาวดวงดาว  ส้านสิงห์
2. นางสุกัญญา  มีด้วง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล   อรบุตร
 
1. นายพรชัย   ปาระพิมพ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวรวิทย์   พิทักษ์โยธี
2. เด็กชายวรวุฒิ   เหาะเหิน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   ภูมิลา
 
1. นางอ่อนศรี    คนขยัน
2. นางเกษแก้ว   พันธ์วงศา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายปัญญา  มีมั่งคั่ง
 
1. นางประภัสสรา   จัมปะโสม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ระวี
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  โทแก้ว
3. เด็กชายโชคสถาพร  ทูนา
 
1. นางกัญญาภัทร  เชื้อเคน
2. นายทักศิลป์  ทองที่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิภาค
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงอัญธิชา  เพชรโสภา
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นายนัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
3. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงชาลิสา   สีดา
2. เด็กชายปรีชา  โพธิ์สาร
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สาโรจน์
 
1. นางสาวพัชรี  มาตา
2. นางปาริฉัตร  อินทร์นอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปั้นงาม
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชายก้องภพ   ท่ากลาง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ริดบุรี
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทวัน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศุภศร
2. เด็กชายประสิทธิ์  นิยม
3. เด็กชายปารมี  แก้วพวง
 
1. นายกฤษณา  เพิ่มพูล
2. นางชัญญา  พรมมะลิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1. เด็กชายกิตติ  เเซ่เฮง
2. เด็กชายนครินทร์  นรินชาติ
3. เด็กชายวีรศักดิ์  เข็มขัด
4. เด็กชายศรายุทธ   พงษ์เชียงชา
5. เด็กชายศักดา  พายุพัด
6. เด็กชายเจษฎา  วงศ์จอม
 
1. นายสมัย  ยอดกระโทก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กชายธัญเทพ  ผิวแดง
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายธนบรรณ  ฉายแก้ว
2. เด็กชายปวริศ  ตนตรง
3. เด็กชายสิริกร  เปรียบกล้า
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงพนิดา  พิพักพึด
2. เด็กหญิงศิริกานดา  เรียนพิศ
 
1. นายโชติพงษ์  ด่านเก่า
2. นางสาวนิภาวัลย์  หิรัตพรม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นางสาวกรรณิกา  ละหม่อม
2. นางสาวนัฐริกา  แวววับศรี
3. นางสาวพิชชาภรณ์  กระจาย
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
2. นางรัดดาพร  ชุมอภัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเลาะ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เบ้าคันที
2. เด็กหญิงพัชราภร  ภูธรชัย
3. เด็กหญิงอนันทิตา  เบ้าคันที
 
1. นางลำใย  ศรีบุญฮุง
2. นางสาวกาญจนา  ไชยหาญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์
2. เด็กชายอติกานต์  เชียงขวาง
 
1. นางอรอุมา  ศรีนาทม
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงประนิตย์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำถาวร
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นายพิชญ์ชานนท์  โสมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  ดีรื่นรัมย์
2. เด็กชายพันธวัช  โสรกนิต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยสุข
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวมาริสา  เสนสุวรรณ
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายภัทรพงษ์  คำทอง
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกิตติภัทร์  สายตะขบ
2. เด็กชายธนพล  นาคพรหมมินทร์
3. เด็กชายธนะชล  วงศ์แก้ว
4. นายพงศกร  มธุวร
5. เด็กชายพงศกร  สมบัติกำไร
6. นายยศพล  จันทะโสม
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
2. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
3. นางโชติกา  คำน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวณัฐริกา  บัวเกษ
2. นางสาวยุวธิดา  สานคล่อง
3. นางสาวสุดาพร  ทองเมือง
 
1. นายบัณฑิต  ชิณเทศ
2. นายฐาปกรณ์  สมัครการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชมเชย
 
1. นางคำเภย  สมบัติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงนิชาภา   โชตินิกร
2. เด็กหญิงพุฒินันท์  วิโรจน์
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  วัชราภรณ์
 
1. นางสาวพรพนา   ช่างเกวียน
2. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงธัญชนก   สร้อยเสน
2. เด็กหญิงภาริดา   เลิศกิ่ง
3. เด็กชายอุเทน   ทองดี
 
1. นางสวิชญา   เจียมธนานุรักษ์
2. นางวีฎา   ทวรรณกูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี  โพรัง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. เด็กชายอาคม  ขุมคำ
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงกรวินท์  ลาดโพธิ์
3. เด็กชายกล้าณรงค์  เกิดมงคล
4. นายกิตติพงษ์  เชื้อวังคำ
5. เด็กหญิงขนากานต์   จิตอามาตย์
6. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
7. นายจารุวิทย์  มองเคน
8. เด็กชายจีระวัฒน์  วัตตะโส
9. เด็กหญิงชนากานต์  ปาหลา
10. เด็กชายชัชชัย  คำมุงคุณ
11. เด็กชายชัยวัฒน์  โมกไธสง
12. เด็กหญิงชุติกาญจณ์  พ่อธานี
13. เด็กชายณัฐพงษ์  คำมุงคุณ
14. เด็กหญิงดวงนภา  วราภิโมกข์
15. เด็กหญิงทักษิณา  คำมุงคุณ
16. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
17. เด็กชายธีระวัฒน์  คำมุงคุณ
18. เด็กชายนันทพัทธ์  คำมุงคุณ
19. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
20. เด็กหญิงพิญาดา  โคตรพรม
21. เด็กหญิงพิมพิมล   ทาศรีภู
22. เด็กหญิงพิยะดา  กันแก้ว
23. เด็กชายภานุุพงษ์  คนหาร
24. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
25. เด็กหญิงรวงข้าว  คำมุงคุณ
26. เด็กชายรัชพล  คำมุงคุณ
27. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำมุงคุณ
28. เด็กชายวัฒนา  คำมุงคุณ
29. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญเพชร
30. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุปฌชาย์
31. เด็กชายสมรักษ์  ทันจิตร์
32. เด็กชายสหพัฒ  เนื่องบุรีรัมย์
33. เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมลี
34. เด็กชายสุรศักดิ์  สาธุชาติ
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรพรม
36. เด็กชายอดิศักดิ์  ปะวราณา
37. นางสาวอรญา  วงศ์กระโซ่
38. นางสาวอรพิชญ์   คำมุงคุณ
39. นางสาวอรอุษา  คำมุงคุณ
40. เด็กชายเรืองศักดิ์   คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
2. นายธีระยุทธ  สุคำภา
3. นางไมตรี  ปังอุทา
4. นางกิ่งแก้ว  สุวรรณไตรย์
5. นางวิญญา  พันธ์สุวรรณ
6. นายสมนึก  เณธิชัย
7. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
8. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายชนวีร์  ศรสูง
2. เด็กชายทักษิน  แก่นนาคำ
3. เด็กชายธนดล  หงษ์สีเมือง
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   พึ่งผล
5. เด็กหญิงพรทิพย์  รีรัก
6. เด็กหญิงลลนา  กาลนาน
7. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์
8. เด็กหญิงวิภาดา  คุ้มพุ่ม
9. เด็กชายวิระศักดิ์  โสภาบุญ
10. เด็กชายศรายุทธ  สิมสุวรรณ์
11. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
3. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
4. นางสาวกชณิภา  บุญพรสถิตย์
5. นางสาวชลธิชา  ส่วนเสมอ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงทิพยเนตร  อินปลัด
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธระสุ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีชมษร
5. เด็กหญิงอารีญา  สารมะโน
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  วันทองสังข์
 
1. นางเรณู  ราชพรหมมา
2. นางเพ็ญนภา  นครศรี
3. นางยินดี  มณีรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงวารีรัตน์   อุทธาพงษ์
 
1. นางสาวณภัสฌานันท์   นุตโร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายจักริน  อโนรัตน์
2. เด็กหญิงจินตนา  อัดใจ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดีเสมอ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
5. เด็กหญิงนุชจรี  มาลาทอง
6. เด็กหญิงพรสรวง  เพชรสุก
7. เด็กชายพันธมิตร  มั่นยืน
8. เด็กหญิงพีรยา  อินตา
9. เด็กชายมงคลชัย  บูรณ์เจริญ
10. เด็กชายวรฤทธิ์  ไตรรัตน์
11. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภัคคะธารา
13. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
14. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงงาม
15. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
16. เด็กหญิงเจนจิรา  แพงน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
3. นางเชียงใหม่  ดวงแก้ว
4. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
5. นางสาวอมรวรรณ  สุวินัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นายสุทธิพันธ์  ประวันนา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชัชริดา  นาสุริวงค์
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  ชนะชัย
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงพนิดา  แสงปาก
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นายประพจน์  พลเยี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปวีณา   กฤษณากาญ
 
1. นางประภัสษร   ปัญญาประชุม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมน้อย
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงศ์แดง
3. เด็กหญิงณีรนุช  ทิพย์มณี
4. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  สิทธิโชติ
5. เด็กชายรังสิมันต์  รัตนะ
6. เด็กชายวิชวัฒน์  เทียมชิน
 
1. นางสาววราศรี  จันใต้
2. นางกชกร  ป้านภูมิ
3. นางละเมียด  อินทะเสย์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงชลธิษา   ชูเชื้อ
2. เด็กชายรติกร   ดวงพล
 
1. นางสาวปวินันท์   ปานทอง
2. นายธนาสันต์  จำนงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1. เด็กหญิงกรพันธ์  ชูเกาะ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สร้อยสด
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล
4. เด็กหญิงนันทวัน  นรานอก
5. เด็กหญิงนิพาดา  ดอกรักกลาง
6. เด็กหญิงปวีณนุช  กาโส
7. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด
8. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
9. เด็กหญิงสุทิตา  นำสันเทียะ
10. เด็กหญิงสุพิชญา  บิสันเเทียะ
11. เด็กหญิงแก้วตา  ครูทำสวน
 
1. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
2. นางมานิต  เกิดกลาง
3. นางสาวจินตนา  พิเคราะห์
4. นายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลาง
5. นางสาวงามขำ  จันสด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงคริมา   ศรีหา
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สีเสริม
2. เด็กหญิงวนิดา  ภูบญทน
 
1. นายวิเชียร  โปร่งมณี
2. นางทวีพร  โปร่งมณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสุจิตรา  กระเดา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายอัครวินท์  งามวงศ์
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กชายชนะโชค   สีเหลือง
2. เด็กชายวุฒิชัย   สมหวัง
 
1. นางชัญญานุช   พลชัย
2. นางสาวลำไพ   แถวปัตถา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ยอดจักร
2. เด็กชายยุทธพงษ์  พุฒทะพันธ์
 
1. นายอภิชาติ   หอมหุน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  สริมา
2. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  อินถา
3. เด็กชายธีรชาติ  จันทบุรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  พันทา
2. นางสุภาพร  สีละพัฒน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตระกวน 1. เด็กชายทัตพงษ์  จันดี
2. เด็กชายพรรณทวี  วงษ์หนองแวง
3. เด็กชายมงคล  คานงอน
 
1. นางสาววิริยา  โยธา
2. นางจิราพร  สีดา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   โพธิ์ปัตนา
2. เด็กชายสุทธิรักษ์   โสภี
3. เด็กหญิงสุนิตา   บุตรสมาน
 
1. นายสุรวิทย์   ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา   ศรีวรบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายชัชวาลย์  ธีระวิทยาภรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายณัฐพล  อ๊อดกัน
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล็กพิมาย
 
1. นายเจริญทรัพย์  ขอบพิมาย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จงนอก
2. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
4. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
5. เด็กหญิงวรรณษา  ตากิ่มนอก
6. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
7. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
8. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
4. นายทวีป  ศรีสุวรรณโณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงกานดา  พรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เก่งนอก
3. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
4. เด็กหญิงนัยนา  อัดทวีคูณ
5. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
6. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
7. เด็กหญิงวรรณษา  ตากิ่มนอก
8. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
9. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
10. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
4. นายทวีป  ศรีสุวรรณโณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พูลภาพ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุรินทะ
3. เด็กชายประวิตร   ประทิบเลิศ
4. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
5. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
6. เด็กหญิงรัชนิดา  เพื่อนใบลี
7. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนไชยศรี
8. เด็กหญิงสุธาสนี  เหลาแตว
9. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
10. เด็กชายอรรถพล  อนุศาสน์
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นายฉลาด  พลบุตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงปรีชญา  เหลาแตว
2. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
3. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
4. เด็กหญิงสุธาสนี  เหลาแตว
5. เด็กหญิงสุรารักษ์  เหลาแตว
6. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นายสุระชัย  ไพยเสน
3. นายภูมิพัฒน์  ไชยรา
4. นางสุรีรัตน์  สัพโส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธนากร  สะใบ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พินิจ
 
1. นางพิกุล  ดวนใหญ่
2. นางประภา  ดอกดวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายกรชวัล  เบ็ญพันธ์
2. เด็กชายนิรันดร  ดอนเมืองพรม
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้ววงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิส  ลือเกียงคำหล้า
2. นางศิริสุข  พงษ์ผา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงพัชรา  กิ่งก้าน
 
1. นายนันทวุฒิ  รักไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. นายธนวัฒน์  โคระดา
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กชายธวัชชัย  อังคะ
 
1. นางอัมพวัน  กล้าเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. นายคมกริช  จันทร์ศาลา
2. เด็กชายธนาศรี  บุญทวี
3. นายพงษ์ศักดิ์  เสาะรส
 
1. นายรัชพล  เทศแก้ว
2. นางอิงกมล  เทศแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ลำดวนดง
2. เด็กชายศุภนิมิต  สุภีร์คำ
3. เด็กหญิงสุภิตา  วัณโน
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นายถาวร  คำเพชรดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 1. เด็กชายชินวัตร  ยอดเกษม
2. เด็กชายธีรภัทร  นกกระโทก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดงกระโทก
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางปราณี  มิ่งสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายเรืองยุทธ  จิตติวาทิน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายกิตติพงค์  อรัมย่อง
2. เด็กชายอนัตชัย  ขิงโพธิ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อรัมย่อง
 
1. นายวรสิทธิ์  ฮวดคันทะ
2. นางสาวภัคณภัทร  นามมนตรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 1. เด็กชายเอกชัย  นครราช
 
1. นางรัชนีวรรณ  ตะวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  คงทัน
2. เด็กหญิงธีีรนาฏ  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงวริญญา  พิมผาสุข
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. เด็กหญิงนฤมล  พลที
3. เด็กหญิงพิสมัย  พันตรี
 
1. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
2. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงปณิดา  ต้นสวรรค์
2. เด็กหญิงปภัสสร  ผดุุงแดน
3. นางสาวประกายฟ้า  เคหะฐาน
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีพรหม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โมกขะศักดิ์
6. เด็กหญิงหยาดฝน  ภูกาสอน
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
3. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  มีนาคำ
2. เด็กหญิงสุธิดา  กัณหา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คำภาเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ชาวแสน
2. นางสาวสาวิตรี  ประไพเมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์  คำมา
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงมลฤดี  สาลี
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  บุดดีอ้วน
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงวนัญญา  บุบผาวรรณ์
2. เด็กหญิงอลิชา  พรมเมือง
3. เด็กหญิงโนราห์  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นางสาวปิยนุช  สมบูรณ์กุล
2. นางสาวสุธาสินี  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์  เพ็ญพร
2. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบาะแฉะ
2. เด็กชายอมรชัย  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงรักติบูล  สาลีพันธ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญเล่ย์
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวงาม
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1. เด็กชายกรกช  ทองโต
2. เด็กชายกุมภา  ธาตุนะ
3. เด็กชายนัทวุฒิ  เจิมทอง
4. เด็กชายภาม  สร้างดี
5. เด็กชายฤทธิชัย  หินซุย
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปัญญายงค์
 
1. นายรัตนศิลป์  ไชยพลงาม
2. นางเสาวคนธ์  สายแสงจันทร์
3. นางสาวพุทธชาติ  ภูเงิน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กชายชินราช  จุลนันท์
2. เด็กชายภูวดล  ทับวงษา
3. เด็กชายเทวา  ไวยาวรณ์
 
1. นายณรงค์  มหาชัย
2. นางสาวสุรีย์พร  สุวจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  จรรยากรณ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อรดี
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. นางสาวธิดารัตน์  สะนะศุก
2. เด็กหญิงสุธิดา  สังชาดี
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเอือด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยวิเศษ
 
1. นางสาวชวนชื่น  นงคม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  โกศล
2. เด็กชายเด่นชัย  ลาลี
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กชายธีระพงศ์  บัวนาค
2. นางสาวศิโลรัตน์  แก้ววิลัย
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  คานพรม
 
1. นางผกามาศ  เทพรัตน์
2. นางเตือนใจ  เศษรักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงสุกัญยา   ยศศิริ
2. เด็กหญิงสุพัตรา   วงค์ทอง
 
1. นางพิกุล   ไหมทอง
2. นายพงษ์เทพ   ไหมทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  หาระพันธ์
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กหญิงกรกนก   แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กะการดี
3. เด็กหญิงกิติพร   เข็มกลาง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  โกฎหอม
5. เด็กชายจักรชัย   เมืองสุข
6. เด็กชายจิรวัฒน์   แอกทอง
7. เด็กชายจิรศักดิ์   ชัยศรี
8. เด็กหญิงชยุดา   นามสว่าง
9. เด็กชายชาญณรงค์   ภิลาศรี
10. เด็กหญิงณิชกานต์   เอื้อเฟื้อ
11. เด็กชายทวีรัชต์  ธรรมนาม
12. เด็กหญิงทิพย์เกษร   แก้ววิเชียร
13. เด็กชายธีรยุทธ   นิสสัยดี
14. เด็กชายนพดล   เหมาะทอง
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ   บัวทอง
16. เด็กหญิงนภาภรณ์   คำงาม
17. เด็กชายบรรพต   ศรีชนะ
18. เด็กหญิงพรนภา   จารุวงศ์
19. เด็กชายพัฒนพงษ์   ผึ่งผาย
20. เด็กชายภานุวัฒน์   เข็มงาม
21. เด็กชายภานุวัฒน์   ธรรมนาม
22. เด็กชายภานุเดช   ธรรมนาม
23. เด็กหญิงยุพิน   พิศเพ็ง
24. เด็กหญิงรติมา   ทองมาก
25. เด็กชายวงศกร   เจริญไข
26. เด็กหญิงวิจิตรา   เสาทอง
27. เด็กหญิงวิวรรณ   พิศงาม
28. เด็กชายวิวรรธน์   ลัดดาทอง
29. เด็กชายวีรวัฒน์   มั่นวงศ์
30. เด็กชายวุฒิพงษ์   นาสมโภชน์
31. เด็กหญิงสมาพร   บรรลุดี
32. เด็กชายสรายุทธ   จันทร์แดง
33. เด็กชายสัณหณัฐ   ชัยธานี
34. เด็กหญิงสายเพชร   กะการดี
35. เด็กหญิงสิรินญา   โนนเมืองแด
36. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองมาก
37. เด็กชายสุริยา   วงษ์ภา
38. เด็กชายอัจฉริยะ   โทนาพันธ์
39. เด็กหญิงเจนจิรา   ชัยสงค์
40. เด็กหญิงเพ็ญเพชร   กระจ่างจิตร์
 
1. นายกิจพงษ์   ประทุมดี
2. นายไกรวิเชียร   คงอ่อน
3. นายวัฒนะ   กันนุฬา
4. นางวีราภรณ์   จันทร์แดง
5. นางนฤมล   มูลตรีภักดิ์
6. นางอุษา   กะการดี
7. นายประสิทธิ์   มูลตรีภักดิ์
8. นายตรีภพ  พรหมหงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
 
1. ดร.สมัชชา   เจียรณัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงยลดา   จันทร์ตา
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนิตยา   จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายนิติวัตร  พรงาม
2. เด็กชายอานนท์  หลวงชัย
 
1. นางนลินี  พิมพกัณต์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุดใจ
 
1. นางเยาวพิศ  ขันซ้าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายนรากร  หอมสนิท
2. เด็กชายวัธพงษ์  ผงสุข
 
1. นายพวง  หมั่นหินลาด
2. นายมนูญ  แก้วโวหาร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จำปากุล
2. เด็กหญิงมุก  นาคอาจหาญ
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เบ้าทอง
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายกษาปณ์ธัญ  จงกลกลาง
2. เด็กชายนรบดี  วรรณเสถียร
 
1. นายฌานุตม์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายชุติพงศ์  ปะตาสะโก
2. เด็กหญิงศศิธร  แตงสูงเนิน
 
1. นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน
2. นางวรัชยา  สีทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาธิพา
 
1. นางดลนภา  กุลวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกนกพร  สมใจเรา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิมพ์ดา
3. เด็กชายธนิสร  ครองชื่น
4. เด็กชายนิพนธ์  มองศิริ
5. เด็กหญิงปภัสสรา  สายแก้ว
6. เด็กหญิงพรทิพา  ดาราย้อย
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องพิมาย
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  โยธาประโคน
9. เด็กหญิงรัตนา  จริงประโคน
10. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มั่งคั่ง
11. เด็กหญิงศิริพร  เกิดมีเพียร
12. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อนุกูลเรืองชาญ
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
2. นายบุญส่ง  พิชนาหารี
3. นายวีระ  สุพลัง
4. นายไชยวัฒน์  เฉลาประโคน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายภูมราช  แสนพระพล
2. เด็กชายภูมินทร์  จันทะรังศรี
3. เด็กชายมุณีพงษ์  กุลมินทร์
4. นายวุฒิพงษ์  พรมเมือง
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ล่ามคำ
6. เด็กชายศุภากร  บุตรโคษา
7. เด็กชายอนิวัตติ์  วงค์เครือสอน
8. นายอัฐศราวุธ  พลวงศ์ษา
 
1. นายนพดล  วิญญาสุข
2. นายสาคร  ผายป้องนา
3. นางพัชรินทร์  วิญญาสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงจิราพัชร   ดาบพลอ่อน
2. นางสาวนันทนัช   นรบุตร
3. เด็กหญิงพรชิตา   วงศรีลา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงศรีลา
5. นางสาวอริยา   การุญ
 
1. นายสีลา  กาแก้ว
2. นางสาวยุพิน  โถคำนาม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นายถิรนัย   ลามคำ
2. นายพัฒนพงค์   ถึงภูวง
 
1. นายฉัตรชัย   ถานะลุน
2. นายนำพล   ถาปันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. นางสาวธนาภรณ์   แก้วหยาด
 
1. นายวัฒนานคร   ผิวดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   เงาศรี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทวีสินธ์
3. เด็กชายวิษณุ   เงาศรี
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์   เงาศรี
5. เด็กชายอดิศร   อารีย์
 
1. นายธีระวัฒน์   ทองใส
2. นางรำไพ   ถนัดทาง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมพินิจ
2. เด็กหญิงธิวดา  ไพเราะ
3. เด็กหญิงพัชริดา  สิมเสมอ
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เนียมไทย
5. เด็กหญิงฤดี  เขมขันธ์
6. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีธรรมศร
7. เด็กหญิงอาทิตยา  นวลทัศน์
 
1. นายสถิตย์  สอนศรี
2. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
3. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรรณษา  อรรคฮาด
 
1. นางสิริปัญญ์  ศรนอก
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงกัลยา  เจิงใหม่
2. เด็กหญิงสมปอง  รั้วไธสง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  มูลหอม
 
1. นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม
2. นายภาณุวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายเจษฎา  ธงสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นายศุภชัย  แสไพศาล
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นางสาวศศิประภา  แซ่เฮ็ง
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนนทิยา   เจ๊ะสมัน
 
1. นางกมล   ชูกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นางสุพัตรา  มูลธิสาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพาชี 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  เพ็ชรพิมาย
2. เด็กหญิงอังคนา  สุระรัมย์
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า   ด้วงประโคน
 
1. นางสายรุ้ง  ชาญประโคน
2. นางทิพา  แดงสาย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงจรรยา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เตียงคีรี
3. เด็กหญิงอินทุอร  อ่อนแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  เหลาผา
2. นางสุมะนา  รัตนวิสัย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มะรุม
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สุขเกษม
 
1. นางสาวบงกช  โพธิชัยทร
2. นางพูนทรัพย์  สิงห์น้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงปิยะนุช  การะกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายตะวัน  ยวนยี
2. เด็กชายนครินทร์   สุดแสง
3. เด็กชายบริมาส  เทศปาน
4. เด็กชายอรรถพล   เส้นเศษ
5. เด็กชายอัฐฌราวุฒิ    ภูก๊ก
6. เด็กชายเอกพล   หมื่นไธสง
 
1. นายสุขชัย  พินิจผล
2. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
3. นายประยูร  ไชยนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. นางสาวสุริยา  ดัชนะแสง
 
1. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงดาริกา  ทองปน
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายณัฐพล  เอกทัน
2. เด็กชายนครินทร์  โสภาถา
3. เด็กชายไชยปกรณ์  ปิ่นคำ
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงจรัสรวี  อินธิไชย
2. เด็กหญิงดวงใจ  บรรลือ
3. เด็กหญิงนิติยา  ศรีนาท
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านราชมุนี 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว
 
1. นางทองจันทร์  เหลื่อมศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 1. นางสาวบุษราพร  พลพันธ์
2. เด็กชายพานทอง  วงศ์สุวรรณ
3. นางสาวสรีลักษณ์  สุแพง
 
1. นายธานินทร์  นวะสิมมา
2. นางสาวประวีนา  สุขรินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงศิริพร   สุุภเกษ
 
1. นางอุทัย   จันทะรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นางอมรรัตน์  โสมนัส
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงนฤมล  ขุนแก้ว
2. เด็กหญิงศรัญญา  ไพเรืองโสม
 
1. นายเสกสันติ์  เจริญพร
2. นายสิทธิกร  ก้อนคำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เดชฉิมพลี
2. เด็กชายคิมหันต์  พันพรมราช
3. เด็กชายจิระภาส  หิงไธสง
4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จรรยา
5. เด็กชายจีระศักดิ์  สีตาแสง
6. เด็กหญิงฉัตรพร  พันธุ์จะโปะ
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มรกฏ
8. เด็กหญิงณัชชา  ชุ่มผักแว่น
9. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ฉ่ำพรมราช
10. เด็กชายณัฐพล  แสพลกรัง
11. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งศรี
12. เด็กหญิงทิติยา  ประสิทธิเกษกรรณ์
13. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แสงศรี
14. เด็กชายนฤดล  ทอนสำโรง
15. เด็กหญิงนฤมล  กาฬสินธุ์
16. เด็กชายนวพล  เทียนพรมราช
17. เด็กหญิงนันทิกานต์  บมพรมราช
18. เด็กหญิงนิภาพร  พฤษจะโปะ
19. เด็กหญิงนิภาพร  คบขุนทด
20. เด็กชายประกริช  ปันพรมราช
21. เด็กหญิงพชรมน  กุดสระน้อย
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิลประดิษฐ
23. เด็กชายพีรพัฒน์  แผ่วพรมราช
24. เด็กชายภาคภูมิ  ขอนตะคุ
25. เด็กหญิงมัลลิกา  ก้อนพิมาย
26. เด็กชายยุทธภูมิ  ฟองสมุทร
27. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พันพรมราช
28. เด็กหญิงรุ้งอรุณ  กุดสระน้อย
29. เด็กหญิงวรรณศา  เกาะสระน้อย
30. เด็กชายวีระภาพ  ตุ่นพรมราช
31. เด็กชายสิทธิพล  หินใหม่
32. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ประสิทธิเกษกรรณ์
33. เด็กหญิงสุชาดา  เทมพรมราช
34. เด็กหญิงสุภาพร  ภูกรองทอง
35. เด็กหญิงสุภาสิตา  แสงศรี
36. เด็กหญิงสุมิตา  พฤษจะโปะ
37. เด็กหญิงอัจฉรา  นพภา
38. เด็กชายอัฐ  แปลกพรมราช
39. เด็กชายอาทิตย์  ดีคง
 
1. นายพงษ์เทพ  ผาอ่อน
2. นางสาวสุจิตรา  ผาอ่อน
3. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
4. นางสาวพนอ  สวยปาน
5. นางสาวพยอม  ปลีกระโทก
6. นางจันทรา  นิลจันทร์
7. นายสาโรช  ภมร
8. นางชนันต์ญา  หิรัญภัทรสกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   มนตรี
2. เด็กหญิงฐิติมา   ชิ้นขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐริกา   มาไพล
4. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์   ขานสันเทียะ
5. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
6. เด็กหญิงปิยะมาศ   ศรีสุมา
7. เด็กหญิงวราภรณ์   ทองรักษ์
8. เด็กหญิงวันวิสา   ม่วงถาวร
 
1. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
2. นางสาวอรยา   ใบกนทา
3. นายสนธยา  เจริญกุล
4. นายพันสา  ซุยถัง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวัชรพล   แสนแก้ว
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายจักกฤษณ์   เขียวหัน
2. เด็กชายพิชิตชัย   เขียวหัน
3. เด็กชายอัษฎางค์    เขียวหัน
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นางสาวสุดธิดา  พรมแพง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ   สีนาค
2. เด็กชายสังสรรค์   แงวภูเวียง
3. เด็กชายอครชัย   จุลท่าหว้า
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นางสาวสุดธิดา  พรมแพง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูวงษ์ไกร
2. นางสาวกรรณิการ์  หนูจันทร์
3. นายกฤตนัย  ต่างใจ
4. นายกฤษรุต  คูณแสง
5. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิตประเสริฐ
6. นายจักริน  สว่างชาติ
7. เด็กหญิงจิรัชญา  กินรี
8. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
9. นายชินกฤต  ขุนขัน
10. นางสาวชุติมา  แสงขาน
11. เด็กหญิงณัฐรุจา  ชัยศรี
12. เด็กชายต้นตระการ  บุญมี
13. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  โพติยะ
14. นายธนวัฒน์  คงศิลา
15. นายธนันชัย  ถาบุรี
16. เด็กหญิงนพรรษา  โคตุเคน
17. เด็กหญิงปนัดดา  คามะดา
18. เด็กหญิงประภาพร  พิมพา
19. เด็กหญิงปรารถนา  พิมมะทอง
20. นายปัญญา  ศักดาพิทักษ์
21. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เมฆินไกรลาศ
22. เด็กหญิงพนิดา  สร้อยตา
23. นายวชิรพล  ต่อศรี
24. นางสาววชิรา  บุญมี
25. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
26. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวระภา
27. นายวีรยุทธ  เลพล
28. นายวีรวัฒน์   เกิดกันชีพ
29. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธินันท์
30. เด็กหญิงสุดใจ  ขวัญงาม
31. นางสาวสุพรรณษา  สุริยงค์
32. นางสาวสโรชา  ภูท้าว
33. เด็กหญิงอาทิติยา  สมบูรณ์
34. นางสาวอาริษา  สุขสมบูรณ์
35. เด็กหญิงอุทุมพร  ม่วงคุ
36. นางสาวอุไรรักษ์  สุขสมบูรณ์
37. นางสาวเพ็ญมณี  บงแก้ว
 
1. นายพนม  นานวน
2. นางรัศมี  จันทเมือง
3. นายณฐมน  ภูมินทร์
4. นางสาวลำยอง  แช่มช้อย
5. นางกันต์กนิษฐ์  ดาวงษา
6. นางสุวินี  บัวระภา
7. นายธนะวัฒน์  เคนโยธา
8. นายสมชาย  รัดมาน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายโชคชัย  มโหรี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกัลญา  โสภาศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  แสนพินิจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนองคำพูล
 
1. นายอัครเดช  หลวงน้อย
2. นางกนกพร  เสนาดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  จันเขียว
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว
3. เด็กหญิงกาญจนา  เสาทอง
4. เด็กหญิงจันทิกานต์  โกสี
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแม้น
6. เด็กหญิงทิวาพร  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงปภานัน  วิบูลย์กุล
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลาทอง
9. เด็กหญิงภาวิตา  หาญยิ่ง
10. เด็กชายวันเฉลิม  วัดพิลา
11. เด็กหญิงศุภสุตา  นามเกษ
12. เด็กหญิงสาริตา  จินาอุ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูเงิน
14. เด็กหญิงอรัญญา  ลอยนอก
15. เด็กชายอิทธิชัย  ชูนาม
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
2. นางฉวีวรรณ  ชมป้อม
3. นางรุ่งนภา  รำจวน
4. นางกนกนิภา  สามาลย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกุลเดช  คำคูเมือง
2. เด็กชายพรชัย  อาจเชียงตุง
3. เด็กชายสมพล  หงษ์พรหม
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สิงห์หาญ
2. เด็กหญิงอริสา  แทนหลาบ
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม   ขุ่มด้วง
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กชายธนกฤต  แม่นผล
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ฉัตรเงิน
 
1. นางสาวพัลลภา  กงแก้ว
2. นางสาวกันตพร  สกุลวรวิทย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  เจริญศิริ
2. เด็กชายนนทชัย  เจริญศิริ
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  สุขจิตต์
 
1. นายพรชัย  สุดโสม
2. นายสมหมาย  มะโนราช
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทวิภา  สุดหลักทอง
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเพ็ญธิราภรณ์  แก้วเจ๊ก
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
2. นางฉวีวรรณ์  น้อยวิมล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประทีป 1. เด็กชายจิระพงษ์  แก้วใหญ่
2. เด็กชายภานุภาพ  เหยียดกระโทก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มันสาบุญ
2. นางไขแข  อินทรนอก
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีแก้ว
 
1. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกลินทร์  ดีหามแห
2. เด็กหญิงชุติพร  หมวดเมืองกลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมวงษ์
4. เด็กชายรติพงษ์  นอกสระ
5. เด็กชายวทัญญู   แปงอุ่น
6. เด็กหญิงวิภาวี  เพชรหลำ
7. เด็กชายวีรพล  ธงชัยภูมิ
8. เด็กหญิงศศิธร   สวัสดิ์เดช
9. เด็กหญิงสุนิสา   วังสระ
10. เด็กหญิงอรนภา  ไกรสกุล
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  รักษ์มณี
2. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
3. นางวิภาพร  วิชัยระหัด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายวัฒนา  แสนสีมนต์
2. เด็กชายอินทรักษ์  ศรีคุ้ม
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพุง 1. เด็กชายสันติสุข   ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายเกียรติดำรง   หอมจันทร์
 
1. นายสุเทพ   จันทเขต
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กหญิงณิชาพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
 
1. นางศิราภรณ์  สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ปัดภัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนพล  แสนสีมนต์
2. เด็กหญิงปิยะพร  จันทะหา
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นายเจษฎา  จำเปีย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจีรภา  แสงทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ซึ่งพรม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิ่งจันทร์
 
1. นางไพจิต  บุตรศรี
2. นางมะลิวัลย์  สายเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายทองดี   จันทร์โสภา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่างยา
3. เด็กชายยศรัล  เกตศักดิ์
4. เด็กชายวรเชษฐ์  สวัสดี
5. เด็กหญิงวิชิดา  ถิราวุฒิ
6. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
7. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
8. เด็กชายหญิงธันยาภรณ์  สุดตา
9. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นายวสันต์  ใจชื่น
2. นางสำอางค์  จอกทอง
3. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจัตตุพงษ์  ดาทะวี
2. เด็กหญิงชลลดา  สิมาทอง
3. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
4. เด็กชายทองดี   จันทร์โสภา
5. เด็กชายธนากร  คำประเสริฐ
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ช่างยา
7. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สุดตา
8. เด็กหญิงประกาย  มั่นการ
9. เด็กชายพัชรพล  ธาถาวร
10. เด็กชายยศรัล  เกตศักดิ์
11. เด็กหญิงวิชิดา   ถิราวุฒิ
12. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
13. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
14. เด็กชายอำพล  ทาราศรี
15. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางอนงค์ศรี  เพชรจิตร
3. นางวริศา  เหลากลม
4. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กหญิงฆรณี  อินแถลง
2. เด็กชายณัฏฐ์ภีมพล  เมืองเจริญ
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางอุดมพร  ทองเหลื่อม
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายกิติชัย  สอนดี
2. เด็กหญิงพราวพรายเพริสพริ้ง  อินทร์งาม
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางอุดมพร  ทองเหลื่อม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงชาลิสา  กิตติไชย
 
1. นายผลาชัย  ศรีหาญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายธวัชชัย  มูลสาร
 
1. นายสมชาย  ศรีตาแสง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จันทะวงค์
 
1. นางรติมา  สนนอก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอมอบกลาง
 
1. นายโกมินทร์  เพ็งศรี
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกอก 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ขาวอ่อน
2. เด็กหญิงปัทมา  เปลี่ยนสุข
3. เด็กหญิงวิลักษมี  คำมุงคล
 
1. นางพรทิพย์  วระพิมพ์รัตน์
2. นางสาวสุทธิดา  พิตะพันธ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กหญิงชลธิชา  จาดสุวัน
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชัยดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุญคุ้ม
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสรัญญา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสาวิกา  สอนเฒ้า
3. เด็กหญิงอังคณา  บุญชิต
 
1. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พันอนุ
2. เด็กชายพีระวิชญ์  เพียนู
3. เด็กหญิงวรรณภา  โทนะหงษา
4. เด็กหญิงศิรัญญา  จันนา
5. เด็กหญิงศิริอัมพร  ปัญญะพิมพ์
6. เด็กหญิงสุพัตชา  ปะวันเณย์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ปะวะเข
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
3. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นายสุรพัฒน์  บุตรศิริ
 
1. นางนภา  บุตรศิริ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุลพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราภา  ปักกาสาตัง
3. เด็กหญิงภัทรวีร์กานต์  นาดี
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทิชานนท์  ชุ่มชัย
 
1. นายกำแหง  นาอ้อม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงพิชมญชุ์  บุญจวบ
2. เด็กชายไพศาล  วาริน
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
2. นางสาวจิมลอน  คูณทา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายจิรายุทธ  อุ้ยสิงห์
2. เด็กชายชัยภัทร  อ้วนถาวร
3. เด็กชายเจนวิทย์  พิมพ์อาภรณ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
2. นางสาวจิมลอน  คูณทา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายคงฤทธิ์  สงวนเรืองรุ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนเรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงนภัสรา  โยยรัมย์
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายสิทธิพร  บัวกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญสุข
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ปะนาเต
3. เด็กหญิงลักขณาวรรณ  สำราญสุข
4. เด็กหญิงลูกหว้า  ไกรรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาดา  กลางโสภา
6. เด็กหญิงอภิสรา  ด่านวิชัย
7. เด็กหญิงเบญญาภา  สีหานาม
 
1. นายอุดร  เลไธสง
2. นางคนึงนิจ  เลไธสง
3. นางปรางทิพย์  แท่นรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชรี  กุศล
2. เด็กหญิงศศิธร  เปียสูงเนิน
3. เด็กหญิงศีญารัตน์  ไทยปราณีต
 
1. นางสาวแสงจันทร์  สอนสะอาด
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงดวงมณี  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ช่างปรุง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาศกระโทก
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางเสาวนีย์  ดานะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงศิรินภา  เพ็ชรวรรณ์
 
1. นายชนพัฒน์  สาลีธนพัฒน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. นายนวพล  เลือดขุนทด
2. เด็กชายเจษฎา  ขออยู่กลาง
 
1. นายพิทยา  บุญมาใส
2. นายสฎายุ  อ้วนไตร
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงพรทิตย์ตรา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยมาตย์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คำฟู
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงค์
2. นางอรทัย  เสียงล้ำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 1. เด็กหญิงนันทิกา  วิลัยเลิศ
2. เด็กหญิงรัตนลาวัลย์  งามเจริญ
3. เด็กหญิงรุจีสวัสดิ์  คงทรัพย์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  พุทธิชนม์
5. เด็กหญิงวริญญา  ถึงสุข
6. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองมาก
7. เด็กหญิงสิริฉัตร  รินโยธา
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ประพัศรางค์
 
1. นางอมรศรี  ดีพร้อม
2. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
3. นายทัศนา  ฉิมพลี
4. นางไพเราะ  เชื้ออินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. นางสาวกรรภิรมย์  สิงมาดา
3. นางสาวกัญญารัตน์  จำปานิล
4. เด็กหญิงกัณฐิมา  นาคสูงเนิน
5. เด็กหญิงกัลยา  วัลละภา
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
7. นายก้องเกียรติ  วัลละภา
8. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
9. เด็กชายจิรายุทธ  ดวงตา
10. เด็กหญิงชลธิชา  ใจวงษ์
11. นายชัยภัคดิ์  ไอยะ
12. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
13. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
14. นายทวี  พลวิเศษ
15. นายธนาวุฒิ  พิมภาซ้อย
16. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
17. นางสาวปณิดา  ดีนิยม
18. นางสาวปิยฉัตร  ดวงทวี
19. เด็กชายพนม  พิมภาสร้อย
20. นางสาวพรรทิพา  มาลาวรรณ
21. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
22. นายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
23. นายราชวัตร  อาปัดชิง
24. เด็กหญิงลัดดา  โฮนทุมมา
25. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัลละภา
26. เด็กชายสิทธิพัศ   คำภาไพร
27. เด็กหญิงสุภวรรณ  พันลา
28. เด็กชายอาทิตย์  ชุนรัม
29. นายเทิดศักดิ์  จันทร์วิจิตร
30. นางสาวเบญจมาศ  สุบุญมี
31. นางสาวเสาวลักษณ์  บุตรสีสวย
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายจำนงค์  คำแหงพล
3. นางประมุข  สุริยภาพ
4. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณศักดิ์
5. นางสาวปานิสรา  พร้อมสมุด
6. นางสาวสุจิตตรา  อาสาภา
7. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
8. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกฤษดา  ปะทะรัมย์
2. เด็กชายกัมปนาท  เกรียมไธสง
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ยอดผล
4. เด็กหญิงจันจิรา  บุรีมาตร
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
6. เด็กหญิงณัฐชา  โสดแก้ว
7. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ
8. เด็กชายธนา  หอมแหน่ง
9. เด็กหญิงธันชนก  เพชรก้อน
10. เด็กชายนพคุณ  แก้วขวัญข้า
11. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
12. เด็กหญิงนารีนาฐ  นาพิมพ์แสง
13. เด็กชายปรัชญา  บุตรเจริญ
14. เด็กหญิงปริชาติ  อัยยะ
15. เด็กหญิงปาริชาติ  สุบุญมี
16. เด็กชายพงศกร  แก้วคงทอง
17. เด็กหญิงพนิดา  แฝงฤทธิ์หลอง
18. เด็กหญิงพิยดา  เคลือสิงห์
19. เด็กหญิงภัทรลดา  ดวงตา
20. เด็กชายมงคล  วงษาวัตร
21. เด็กชายรัชชานนท์  มะลิเลิศ
22. เด็กหญิงรุจิดา  วัลละภา
23. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
24. เด็กชายวรายุทธ  บุดดีคง
25. เด็กหญิงวริษา  ศิลาหอม
26. เด็กชายวสันค์  เบ้าหัวดง
27. เด็กหญิงวิภามาศ  พลวิเศษ
28. เด็กชายวีระกร  โสดแก้ว
29. เด็กหญิงศศิปะภา  คำจันทร์
30. เด็กหญิงศิรินธร  ปิดตังนาโพธิ์
31. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
32. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจกิจ
34. เด็กหญิงอรชุดา  พลชมแสง
35. เด็กหญิงอรพรรณ  กุสุมาร
36. เด็กชายอานนท์  รักการ
37. เด็กชายอิทธิพล  ศรีสิทธิ์
38. เด็กหญิงเกวลิน  ดวงทวี
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรวงศ์
40. เด็กหญิงแอนนา  เชาระกำ
 
1. นางสาวอรทัย  ศรีทน
2. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
3. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
4. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
5. นางสาวศศิธร  ทัพขวา
6. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
7. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
8. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นายทวี  พลวิเศษ
2. เด็กชายพนม  พิมภาสร้อย
3. เด็กชายพุทธชาติ  เชื้อนิตย์
4. นายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
5. นายภูมินท์  นาพิมพ์แสง
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นางประมุข  สุริยภาพ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ  มาขุมเหล็ก
 
1. นางนิตยา  แพ่งสัมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
3. เด็กชายทรัพย์ไพศาล  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงธิติมา  คำโย
5. เด็กชายธีรภัทร์  มีทา
6. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
7. เด็กหญิงนาลดา  พรหมรินทร์
8. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
9. เด็กชายบัวลอย  วันนารี
10. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
11. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
12. เด็กชายสหภาพ  แจ่มแจ้ง
13. เด็กหญิงสิทธิชล  หนชัยภูมิ
14. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นายพิทักษ์  พรหมรินทร์
3. นางวิลาวัลย์  พรหมรินทร์
4. นายวิเชียร  ดอนวิชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
2. นายชาญณรงค์  เรืองทอง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
4. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
5. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
6. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
7. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
8. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
9. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
10. เด็กชายสุรศักดิ์  ปัสสายะ
11. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นายถวัลย์  สมศักดิ์ศรี
3. นางจรีรัตน์  สมศักดิ์ศรี
4. นายสวาท  ศรีแก้วน้ำใส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายกฤษฎา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองเกิด
3. เด็กหญิงกุลธิดา  สมบัติ
4. เด็กหญิงขวัญนภา  นาสมยนต์
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
6. เด็กชายจักรวุธ  นิยมถิ่น
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันรอด
8. เด็กหญิงจิราวรรณ์  เส็งเอี่ยม
9. เด็กชายชัยภูมิ  เฟื่องฟู
10. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
11. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
12. เด็กหญิงณัฐพร  ตาวงค์
13. เด็กชายธนดล  ลำพึง
14. เด็กหญิงธิติมา  คำโย
15. เด็กชายธีรภัทร์  มีทา
16. เด็กชายธีระชัย  บางขุนทด
17. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
18. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
19. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
20. เด็กหญิงปริศนา  บุญศรีทา
21. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  สมานมิตร
22. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดศรีชัง
24. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงเมือง
25. เด็กชายลือชัย  มีคำ
26. เด็กชายวชิราวุธ  มณีวงศ์
27. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
28. เด็กชายวันดี  อิ่มนารี
29. เด็กหญิงศิริพร  สมสุข
30. เด็กหญิงศิริมล  พูลเจริญ
31. เด็กชายสรายุทธ  ดำชูแก้ว
32. เด็กชายสราวุฒิ  เลิกนอก
33. เด็กชายสหวงษ์  เขวาลำธาร
34. เด็กชายสิทธิพงษ์  นามนารี
35. เด็กชายสุเมธ  แก่นไธสง
36. เด็กหญิงสโรชา  วัชสิริเสรี
37. เด็กชายอภิวัฒน์   คำลาย
38. เด็กชายอรรถพร  รัศมีพรรณ
39. เด็กหญิงอัญชลีพร  กมลขันธ์
40. เด็กชายอาจณรงค์  วรนาม
 
1. นายวิเชียร  ดอนวิชา
2. นายศุภชัย  ทองทับ
3. นายอนันต์  ทะนารี
4. นายมานพ  บุญแจ่ม
5. นายสมพงษ์  พลศักดิ์ซ้าย
6. นางสาริศา  บุญแจ่ม
7. นางรังศิยา  ทองงาม
8. นางเจนจิรา  คงโนนกอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงวริยะดา  อินตา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชมพู่   ทองลอย
2. เด็กหญิงพนิดา   ศรีภักดิ์
3. เด็กหญิงรัตนา   สายอุทา
 
1. นายสัมฤทธิ์   พวงมะลิ
2. นางกุหลาบ   พวงมะลิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายอุกฤษ  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  นาพิมพ์แสง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางลุนนี  ทิพโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงทิพมาศ  โพธิ์นอก
2. เด็กชายธนศักดิ์  ระวังชนม์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิจิตร
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลคำ
2. เด็กชายภัทรพล  ธรรมรักษา
3. เด็กชายวัชรพงษ์  มีมา
4. เด็กชายอดิเทพ   ไสลรัตน์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  สิงสาธร
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางกุลธิดา  พึ่งคำนวน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายภูรินทร์   มนตรี
 
1. นายสิทธิพงษ์   วอทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญจิต
2. เด็กชายธนพล  บุญเฉลียว
3. เด็กชายธนากร  อัญโย
4. เด็กชายธวัชชัย  ต่อนคำสนธิ์
5. เด็กชายวรเมธ  สีทาราช
6. เด็กชายศราวุฒิ  ต่อนคำสน
7. เด็กชายศิริวัต  อุ่นมั่น
8. เด็กชายสิทธิพร  วรรณวงค์
 
1. นายวีรวัฒน์  สินสิมหา
2. นางสุภาณี  สิงห์ธีร์
3. นางจิฬาพร  สินสิมหา
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงช่อผกา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงนาสิญา  ศรีบุระ
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงนิศามณี  สิทธิโสม
2. เด็กหญิงวิไลพร  เนื้ออ่อน
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูผาดอย
2. เด็กชายทนงฤทธิ์  สนธิสุข
3. เด็กชายภาคภูมิ  ธุระงาน
 
1. นายอโศก  กิ่งพลอยเดิม
2. นายสวัสดิ์  ภูผาแนบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1. นางสาววรรณพร  สุขแสวง
2. เด็กหญิงวริศราภรณ์  บัวไขย
3. นางสาวศิรินันท์  ลาภจิตร
 
1. นางดาวเรือง  พลยางนอก
2. นางอารียา  แผ่นทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1. เด็กหญิงสุภัค  สำราญดี
2. เด็กหญิงอนุพร  ตีเมืองซ้าย
3. เด็กหญิงเกวลี  เลนคำมี
 
1. นางช่อรัตนา  ปัททุมมา
2. นางสาววรรณวิมล  ขูรีรัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   วิเศษ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เชิดโฉม
3. เด็กชายขวัญฤทัย   พันธ์ศรีเมือง
4. เด็กหญิงจิรกานต์   ทัดเทียม
5. เด็กชายชิติพัทธ์   เสียงหวาน
6. เด็กชายณภัทร   คำชมพู
7. เด็กชายธนาดุล   ขันทวีชัย
8. เด็กหญิงธนาภรณ์   ทองน้อย
9. เด็กหญิงปรียา   ทองคำ
10. เด็กหญิงปิยธิดา   แสนทวีสุข
11. เด็กหญิงปิยธิดา   เพ็ชรรินทร์
12. เด็กชายพรทวี   กันนิดา
13. เด็กชายภาณุวงศ์   บุตทองทิม
14. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทองขาว
15. เด็กหญิงวรัญญา   จันทา
16. เด็กหญิงวัลลภากร   บุญเฟรือง
17. เด็กชายสาคร   เครือไชย
18. เด็กชายอรรถพล   สังเสวี
19. เด็กหญิงอิสราภรณ์   วิบูลย์
20. เด็กหญิงเกศินี   นามบุตดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย   บัวงาม
2. นางประมูล   เครือไชย
3. นายอัสวรักษ์   สารพัฒน์
4. นางแสงเดือน   เฉื่อยฉ่ำ
5. นางสมหวัง  สารพัฒน์
6. นายจรูญ  เครือไชย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองจีน
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มรัมย์
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์โสภา
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายชูเกียรติ  เสนาชัย
2. เด็กหญิงสุทัศนีย์  วิริยะกิจ
 
1. นางจินตนา  สาระนันท์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   วิชาดี
2. เด็กชายภูผา  หวังผล
3. เด็กชายวีรโชติ  หงคงคา
 
1. นางศุภาวีร์   ศรีวีระพันธ์
2. นายจวน  ทาหาญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงฉัตตา  ชาลีหงษ์
2. เด็กชายศักดิธัช  พละหาญ
 
1. นางสุคนธ์  เจนเจริญพันธ์
2. นางวนิดา  หาญตระกูล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทองเฟื้อง
 
1. นางสาวกนกพร  วงศ์ดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายธนกร  ยาธะนะ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  กล้าพังเทียม
3. เด็กหญิงวิภาดา  รักงาม
 
1. นางลำดวน  ระโยธี
2. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปลอยฝ้าย  บานสี
 
1. นายวิรัตน์  วัฒนยา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัณธิกา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
3. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลมงคล
2. เด็กหญิงธิติมา  โคตรธารินทร์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  นานอก
4. เด็กหญิงพรวลัย  คำลือ
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
6. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำทา
7. เด็กหญิงอธิชา  วารีศรี
8. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสาวสุรางค์   ลำดวน
3. นางสุพิชชา  พุฒตาล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลมงคล
2. เด็กหญิงธิติมา  โคตรธารินทร์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  นานอก
4. เด็กหญิงพรวลัย  คำลือ
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
6. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำทา
7. เด็กหญิงอธิชา  วารีศรี
8. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสุพิชชา  พุฒตาล
3. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงศิริอร   เสาร์วัง
2. เด็กหญิงศุธิดา   สุนิพันธ์
3. เด็กหญิงเกดศิริลักษณ์   แดงวงษ์
 
1. นางศรีไพร   สมวัลย์
2. นางศิริพร   เนียมไทยสงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงชุติมา  กาบบัวคำ
2. เด็กชายธนากร  ฐานพรม
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีใจ
 
1. นางอมรรัตน์  ยาทองไชย
2. นางโสภา  ฮ่มป่า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายกฤษณะ  บุตรหนองแวง
2. เด็กชายคมสันต์  กุลสะโมรินทร์
3. เด็กชายจักรวาล  สมสอง
4. เด็กชายชินวัฒน์  ยางศรี
5. เด็กชายชโนทัย  มูลไธสง
6. เด็กชายฐาปนพงษ์  เมืองณศรี
7. เด็กชายทักษิณ  แก้วแสนเมือง
8. เด็กชายธนาศักดิ์  ก้อนวิมล
9. เด็กชายนที  น้อยเพ็ง
10. เด็กหญิงนันทชพร  ทวีทรัพย์
11. เด็กหญิงบัวบาน  ภูสำลี
12. เด็กชายพงษ์เพชร  บุญรินทร์
13. เด็กหญิงพินวิลัย  แก้วมาตร
14. เด็กชายพุทธิพร  แถมเงิน
15. เด็กหญิงวราลักษณ์  คำอ่อน
16. เด็กหญิงวิภาวี  ยอดนางรอง
17. เด็กชายวีรชน  แสงกล้า
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  ลัยศิลา
19. เด็กหญิงสุดชาดา  ลีเจ้ยวาระ
20. เด็กชายหัสธกร  ราชบัวศรี
21. เด็กชายอดิศักดิ์  กิรัมย์
22. เด็กชายอนุชิต  แสนโคตร
23. เด็กชายอภิลักษณ์  สุริยสาร
24. เด็กหญิงอรนุช  กุลสโมรินทร์
25. เด็กหญิงอัจรา  ไกรษร
 
1. นายชยพัทธ์  ยางศรี
2. นายสมศักดิ์  โคตรอาษา
3. นายสมบัติ  ชาวกำแพง
4. นางเทพธิดา  ทุมดี
5. นายเคนศรี  พลเขต
6. นางอารีย์  เทพจิตร
7. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีด้วง
8. นายสมโภชน์  พันธุ์มณี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 1. นายกิตติภัทร  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวณัฐธิดา  อุดมครบ
3. เด็กชายธนเทพ  ไกรสุข
4. นางสาวบรรณธรณ์  บรรลือทรัพย์
5. นายพรเทพ  บรรลือทรัพย์
6. นางสาวพอฤทัย  ขาวงาม
7. นางสาววารี  สุวรรณรัมย์
8. นายสันทัด  บรรลือทรัพย์
 
1. นายบุุญคุ้ม  ขาวงาม
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
3. นางฐิติกร  แสงจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลเยี่ยม
2. เด็กชายจิรันต์  จันทัย
3. เด็กชายดนุพล  ภูมิภาค
4. เด็กหญิงนฤมล  หีบทอง
5. เด็กหญิงนิติยา  หีบทอง
6. เด็กชายวีรศักดิ์  สมหวัง
 
1. นางยุพา  เชื้อนิล
2. นายสมบัติ  บุญกอง
3. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤตพร  มอญเพชร
2. เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมลา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  พิทักษา
5. เด็กชายธนาวุฒิ  ทะวิลา
6. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
7. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ
9. เด็กหญิงประภาพร  สระภู
10. เด็กหญิงปัทธวีกานต์  งามแสง
11. เด็กชายภูวดล  อินทะพงษ์
12. เด็กชายวิวัฒนา  โนนน้อย
13. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์วรรณา
14. เด็กหญิงหทัยภัทร  ผาสุข
15. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีสุข
16. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มแก้ว
17. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงท้าว
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  โอชา
19. เด็กหญิงอริสา  สมบัติ
20. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สร้อยทอง
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางจิราพร  จุลละศร
3. นางเยาวภา  ดาสันทัด
4. นายมนตรี  ขาววิเศษ
5. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
6. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงวิภาวี  ฐานะ
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  เสนเพ็ง
3. เด็กหญิงอชิรญา  แวงดา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
2. นายประวิทย์  โสมมา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายทอง
2. เด็กหญิงทิตยาวรรณ  นาคกลั่น
3. เด็กชายธนภรณ์  ภูเดช
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
2. นางสาวจุฬาวรรณ  รัตนนนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนศรี
 
1. นายนริศ  อินพล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กชายชานนนท์  อนันเอื้อ
2. เด็กชายธนภัทร  เทสัตพันธ์
3. เด็กชายอธิพงษ์  ศรีภาชัย
 
1. นายดรุณ  แก้วบางพูด
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นางสุวรรณกรณ์  คณานันท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กชายดนุพล   โวลา
2. เด็กชายไชยรัฐ  กำทองดี
 
1. นายวีระยุทธ    เพริศแก้ว
2. นางสุรีพร   เอ้มะราช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นาเรียงรัตน์
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  แก้วเมืองกลาง
4. เด็กชายประพจน์  ถนอมบุญ
5. เด็กชายอภิรักษ์  พลชาลี
 
1. นางอารมย์  กลิ่นบัว
2. นายวัชรินทร์  กลิ่นบัว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล   ถนนกลาง
 
1. นายชุมพล  แรงตะคุ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายจีรพัฒน์  สีดำ
2. เด็กชายวิธวินทร์  รุขะจี
3. เด็กชายอนันต์  วรรณกิจ
 
1. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
2. นางณัฏฐณิชา  ตอรบรัมย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ซาเสน
2. เด็กหญิงดวงใจ  เมืองมีศรี
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วงค์ละคร
 
1. นางมัลจนา  สุวรรณเสมา
2. นายประภาส   ยืนยง
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปาคา
2. เด็กหญิงไอญฎา  บุญนาค
 
1. นางสาวธัญสิริ  สุขสมบัติ
2. นางบุญชม  ศิลาอุดมกิจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักกะทานัง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ประกอบแก้ว
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีมุงคุณ
 
1. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
2. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุลี
2. เด็กชายทศพล  ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายนิติศาสตร์  ชมภูบุตร
4. เด็กชายปฏิญญา  สีทะนาดี
5. เด็กหญิงพรรณลศา  ไชยคิรินทร์
6. เด็กหญิงวิชชุดา  เวียงอินทร์
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสงสวาสดิ์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  มัจฉาโชติ
9. เด็กหญิงสุพิชชา  อารีเอื้อ
10. เด็กชายอาทิตย์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นางศุกภัตรา  บุศเนตร
3. นางสาวเกตุสุดา  แสนประดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายธนายง  ช่างนำ
2. เด็กชายประทีป  เครืองรัมย์
3. เด็กชายเก่งสรรพคุณ  ยุบไธสง
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงพัชรียา  รอดกระโทก
2. เด็กหญิงสุนิตา  สุดกระโทก
3. เด็กหญิงสโรชา  หนองคล้า
 
1. นางเกวลิน  ทองเอี่ยม
2. นางละมัย  จีนจิ้งหรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายนนทวัช  แก้วใส
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะวงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
4. เด็กหญิงวรรณพษา  ชัยศรีรัมย์
5. เด็กหญิงวิพาวรรณ์  ทากัน
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาประโคน
8. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  หวังคะพัน
4. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสุดสี
6. เด็กหญิงวรรณพษา  ชัยรัมย์
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชินกฤต  ปลัดขวา
2. เด็กชายศุภกร  มหาหิงส์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นาหัวนิล
 
1. นางเมษยา  วิเศษสม
2. นายวัชรพงษ์  แก้วอาจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกนิยม 1. เด็กหญิงปภัสรา  ทุมตาลเดี่ยว
2. เด็กหญิงพนิตนันท์   วีระศักดิ์
3. เด็กหญิงภัทรกมล  นันทะมีชัย
 
1. นายศิลป์สำราญ  ไชยสิงห์
2. นางวันเพ็ญ   ไชยสิงห์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายจุลศักดิ์  นันวิสุ
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. นายกฤษดา  ภาสดา
2. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทรงชาติ
4. เด็กหญิงณัฐฐนันท์  สมานมิตร
5. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ทองสุข
6. เด็กหญิงธนพร  จันทน์เทศ
7. เด็กหญิงธัญวรรณ  เนื้อแก้ว
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจนถูกใจ
9. เด็กชายธีรภัทร  วงนคร
10. เด็กชายธีระวัฒน์  หาญเหี้ยม
11. เด็กหญิงนลิตา  ลือโสภา
12. เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุญสมาน
13. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงปวีณา  หัตรัตไชย
15. เด็กหญิงปุญยวีร์  รอดปาน
16. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
17. เด็กหญิงพรฤดี  สุขดี
18. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
19. เด็กหญิงมัสยา  สีดามาตย์
20. เด็กหญิงมินตรา  ไม่ลืม
21. เด็กชายรพีภัทร  อินทรัมย์
22. เด็กหญิงวัชรินทร์  วามะกัน
23. เด็กหญิงวัชรี  วามะกัน
24. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดวงขันธ์
25. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
26. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
27. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
28. เด็กชายสมพร  เปรียบสม
29. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ศัตรูพินาศ
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะระแสน
31. เด็กหญิงสุทัตตา  เหมาะดี
32. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
33. เด็กชายสุเมธ  ทรงศรี
34. เด็กหญิงอทิตยา  ทองแบน
35. เด็กชายอนิรุจน์  ศรีสถิต
36. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
37. เด็กหญิงอรวรรณ  ยิงรัมย์
38. เด็กหญิงอริสา  พูนสกุล
39. เด็กหญิงอารียา  ทาหนองบัว
40. เด็กชายเมธา  ชัยนาม
 
1. นายสมใจ  ยุพการณ์
2. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
3. นางน้ำฝน  นามปัญญา
4. นางกัญญา  สอนกล้า
5. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
6. นางภัสนันท์  สุภาสัย
7. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
8. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ยอดจันทึก
2. เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวรชัย   พรเพชรประไพ
2. นายกำพล   มากขุนทด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรยุทธ  แก้วมะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาปันแก้ว
3. เด็กหญิงเพียงนภา  จันทรังษี
 
1. นางจิตรประสงค์  รัตนหน
2. นางอุทัยวรรณ  วงศ์กาฬสินธ์ุ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทิพโพสิงห์
2. เด็กชายนันทกร  บัวทอง
 
1. นายเจียม  ภักดิ์มี
2. นางรัตนกาล  สินทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนโชติ  สถิตสุข
 
1. นางพวงชมพู  ดีสวาสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา   บุญพอ
2. เด็กชายอมรเทพ   หาญกลาง
3. เด็กชายอาทิตย์   ช่วยมิตร
 
1. นางสุจิตร   นามบุตร
2. นายสมจิต   ชาภักดี
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงปาจรีย์  ทุมทอง
2. เด็กชายพรสวรรค์   พรอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร   วงษ์อนันต์
 
1. นายป้อง   นามบุตร
2. นางสุจิตร   นามบุตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ดี
2. เด็กชายจิรพงค์  ใจกล้า
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  พลองงาม
4. เด็กชายณัฐกุล  เรืองเงิน
5. เด็กหญิงนาราทิพย์  ทนงใจ
6. เด็กหญิงพรชิตา  มีชัย
7. เด็กหญิงพรรพรรณ  วงษ์เหิม
8. เด็กชายพลพล  กมลบูรณ์
9. เด็กชายมงคลทอง  คงสำราญ
10. เด็กหญิงโสรยา  ไม้ลึกดี
 
1. นางน้ำฝน  นามปัญญา
2. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
3. นางสาววรัทยา  มียิ่ง
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายอดิเทพ   ดอกดวง
2. เด็กหญิงเกศมณี   ดอกดวง
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
2. นางสาวอภิชญา   คำทู
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงกรรณิกา   วิลา
2. เด็กหญิงดารุณี   พรมด้วง
3. เด็กหญิงนันฐณาวดี   ขมหวาน
 
1. นางสุกานดา   ใจแข็ง
2. นางสาวดารุณี   ดวงดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรวิพรรณ  พึ่งฮั้ว
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายปรเมษฐ  ดวงชัย
2. เด็กชายภาคภูมิ  สาหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
2. นางนุชจนาถ  สมร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นายประภาชัย  แก้วดวงสี
2. นายวัฒนา  ศิลากุล
3. นายสิทธิพงษ์  แปลมูลตรี
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายชยากร  อุตมพรหม
2. เด็กชายบุลิน  พิมพ์บูรย์
3. เด็กชายพิทักษ์ชัย  จันทภูมิ
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวขนิษฐา  ปาสาวัน
2. นางสาวจุฑามณี  นันทะสี
3. นางสาวปาริชาติ  ศรีกุล
4. เด็กหญิงศิรินทรา  จันทรา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญครอง
 
1. นายพีระศิกดิ์  ศิริกิจ
2. นางบุรีรัตน์  มติกรกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงธิติยา  ผดาวัน
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นายสุเทพ  บุตรสำราญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงกุญธิดา  สร้อยคำ
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยวินิทย์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สังสาย
 
1. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญานุช  จันทะจร
2. เด็กหญิงพิจิตรา  วันแก้ว
3. เด็กชายศุภชัย  ตันบัว
 
1. นางศรีจันทร์  อยู่เจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   นาคเหนือ
2. เด็กหญิงดมิศรา  กินรี
3. เด็กหญิงนิภาพร   อูปแก้ว
4. เด็กหญิงยลดา   หาญชนะ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  หาญชนะ
6. เด็กหญิงศศิธร  เกตุนอก
 
1. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
2. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
3. นายปรเมษฐ์  ผลนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีระภัทร  เนตรสาร
2. เด็กชายสราวุฒิ  โสดากุล
 
1. นางตติยา  ทองมงคล
2. นายอธิปัตย์  สายสุด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อัตรสาร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัตภี
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  ไชยมณี
2. เด็กชายภูมิมรินทร์  กาสัง
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. นางสาวทรัพย์ไพวัลย์  การภูธร
2. นางสาวสุชานันท์  ทองแสง
3. นางสาวเมธิณี  นันตะวัน
 
1. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
2. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายก้องภพ   ศรีชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์   กลุ่มกระโทก
 
1. นางรุ่งนะภาพร  สีทะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกฤชญา   โยลัย
2. เด็กชายประดลเดช   เขียวโป
3. เด็กหญิงปาลิตา   มณีรัตน์
4. เด็กหญิงมลฑิรา   ชินบูรณ์
5. เด็กหญิงวิลาพร   แก้วปิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย   จันทา
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจกมล  แก่นดี
2. เด็กหญิงชุติภา  เกตุศรีพรม
 
1. ส.ต.ต.นิกรณ์  ศรีทะชิต
2. นางสาววนิดา  บุญอุ้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีลำไพ
 
1. นางพสิษฐ์ตา  เลิศธัญทวี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนโก 1. เด็กหญิงกนกอร  เฉลียวไวย์
2. เด็กหญิงทิชาดา  มะลิงาม
3. เด็กหญิงรัตนพร  สาลี
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางสายใจ  เข็มทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนโก 1. เด็กหญิงญาณิศา  อาจสิงห์
2. เด็กชายพงศภัค  เสริมรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณษา  สัตย์ใสย์
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางสายใจ  เข็มทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1. เด็กหญิงนันทวิมล  แก้วสุวรรณ
 
1. นางอุปถัมภ์  ปุ้ยไชยสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวฐนิดา  รักษ์ขันธ์แสง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  เพ็ญภูมิ
 
1. นางปิยะธิดา  แก้วคำแสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนดล   นวลแสง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   แก้วกัณหา
 
1. นางสาวชลลดา   อันภักดี
2. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกัมพล   เสดา
2. เด็กชายกีรติเดช   มณีวีรกุล
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    พันธ์แก่น
 
1. นางวีราพัชร์   ศรีดาพันธ์
2. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงกุลเนตร   อรรคบุตร
2. เด็กหญิงชลดา   เพียงตา
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กมล
 
1. นายสุนทร  เพ็ญจันทร์
2. นางนิรมล  สัตย์ซื่อ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นายวีระ  อาษาพงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงชารินา  พาลเหนือ
2. เด็กหญิงบรรจงพร  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงปณิตา  โคตรธรรม
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิยะนันท์
5. เด็กหญิงพรทิพย์  หาญมนตรี
6. เด็กหญิงสุธิตา  แสนสุริวงศ์
7. เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง
 
1. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
2. นายณรงค์ชัย  อุดด้วง
3. นางสาวขนิษฐา  หาญมนตรี
4. นางสาวลับแลวัน  จิอุ่นงอย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายจริวิทย์  เหล่ามา
2. เด็กชายจินดา  ขานดาบ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาสินขัน
4. เด็กชายณัฐวีร์  อิ่มจิตร
5. เด็กชายตะวัน  สดชื่น
6. เด็กชายทานุทัต  เปี้ยพา
7. เด็กชายนครินทร์  คลังสิน
8. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงอ่อน
9. เด็กชายพงศภัค  โพธิ์ทอง
10. เด็กชายภูวเนตร  บุญอาจ
11. เด็กชายมีนทาดา  เจ๊กภู่
12. เด็กชายรัฐศนัย  ผาแดง
13. เด็กชายสามารถ  ทองยั่งยืน
14. เด็กชายอัษฎายุทธ  บุญนิยม
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพ็ญสวัสดิ์
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคลองศิริ   ภูแข่งหมอก
2. เด็กหญิงนพธีรา  ภูทองทา
3. เด็กหญิงบัณฑิดา   ยุดา
4. เด็กหญิงพิชญดา  ล้านพลแสน
5. เด็กหญิงศศิภา  ปัญญา
6. เด็กหญิงอารียา  ไชยะภา
 
1. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์   ศรีมันตะ
3. นายพนมพร  พรพนม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ภูนาผา
2. เด็กชายพงศกร  อารักษา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ภูงามเชิง
 
1. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์   ศรีมันตะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แสงโทโพ
2. เด็กหญิงธัญพร  สง่างาม
 
1. นางสาวพัชณีย์  วงษ์เสียงดัง
2. นางพิสมัย  คูณล้าน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฐวดี   สิมวงค์
2. เด็กหญิงธีรพร  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ชีวสุทธิ์
 
1. นางสาวศรีมุกดา  พรมน้อย
2. นางไขนภา  เพริศแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ทวีชาติ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทอนศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ปานวุฒิ
3. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
4. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
6. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
7. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
8. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
9. เด็กชายอรินทราช  ศรีธัญรัตน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ตาลชัยสงค์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงชลธิชา  สิงฆราช
4. เด็กหญิงนงนภัส  ประสิทธินอก
5. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสูงเนิน
6. เด็กหญิงปรียาพร  ปีบกระโทก
7. เด็กหญิงรัญชิดา  ดวงคำน้อย
8. เด็กหญิงรัญชิตา  กาฬจันโท
 
1. นางวิภาพันธ์ุ  วังขนาย
2. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
3. นายชัย  บัติสูงเนิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงปรมาพร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรพล    เชื้อคำฮด
 
1. นายคำแถน  สุคำภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤษติยา   เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงจตุพร   สุคำภา
4. เด็กชายต้นตการณ์  มะโนชัย
5. เด็กหญิงผกามาศ  เชื้อคำจันทร์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์   คนคล่อง
7. เด็กหญิงมณีนุช    เชื้อคำฮด
8. เด็กหญิงวรรณวิภา   เชื้อคำจันทร์
9. เด็กหญิงวรรณสา   เชียงล้ำ
10. เด็กหญิงวิชชุอร   เหง้าโอสา
11. เด็กหญิงสาริกา   เชื้อคำฮด
12. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    เชื้อคำจันทร์
13. เด็กหญิงเกตุวดี   พ่อค้าช้าง
14. เด็กหญิงเก็จมณี  ปักฤทัย
 
1. นายประภาส  สุขขา
2. นางจิตตรา  สุขขา
3. นายกีรติ  ธุลี
4. นางวิชชุดา   ท่าประโคน
5. นางบรรทม  พันธ์ชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์เพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธุ์
3. เด็กชายคมสันต์  ภักมี
4. เด็กชายจักรี  เทพดุลยพัฒน์
5. เด็กหญิงจามจุรี  บุญสรรค์
6. เด็กหญิงจิรประภา  กันแสน
7. เด็กหญิงชญาณี  ปัตตาเน
8. เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงมะแจ้ง
9. เด็กหญิงฐิติยา  พิมสุข
10. เด็กชายณภทีป  เจริญหมื่น
11. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
12. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สิงห์เพชร
13. เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรณไชย
14. เด็กชายทัชชัย  โนนทิง
15. เด็กชายธราเทพ  คมคาย
16. เด็กหญิงธิดาพร  หาฉวี
17. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงดี
18. เด็กหญิงปาณิสา  สุริยะมณี
19. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินธิโคตร
20. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ชารัญจ่า
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันชุมพล
22. เด็กชายยศรชต  นวนกระโทก
23. เด็กหญิงรวินท์นิภา  วิเศษยา
24. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมโคตรค้า
25. เด็กชายวังไพร  จุลเพชร
26. เด็กหญิงวิณิสาข์  ผาลุธรรม
27. เด็กหญิงวิภาพร  ชินวงค์
28. เด็กหญิงวิศรุตา  สิริวิศิฏฐกุล
29. เด็กหญิงศลิษา  แซ่ย่าง
30. เด็กหญิงศศิวิมล  ม้าเจริญตระกูล
31. เด็กชายศุภเชษฐ์  นครโสภา
32. เด็กชายสหรัฐ  วงศ์โสภา
33. เด็กหญิงสุชานันทร์  ศรีจันทร์
34. เด็กหญิงสุนิสา  เมืองใหม่
35. เด็กหญิงอรญา  นามุ่น
36. เด็กหญิงอรปรียา  ผิวพรรณ
37. เด็กหญิงอริศรา  สนสุรัตน์
38. เด็กหญิงเขมจิรา  ลิภา
39. เด็กหญิงเจนจิรา  พลนิกร
40. เด็กหญิงแคนดี้  ไบรท์คอฟ
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
2. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
3. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
4. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
5. นางสาวศรีสุดา  บุญมาศ
6. นางสาวทิพย์สุดา  สารดี
7. นายยุทธนา  ภูยาแพทย์
8. นายอนุสิทธิ์  มูลจันทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  กันยาเหมา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ขาวแดง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ปากศรี
 
1. นางกนกพิชญ์  ศิริสุข
2. นางสาวนิโลบล  วรรณพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีประทีป
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แขนโพธิ์
3. เด็กหญิงชญาดา  พุ่มพนม
4. เด็กชายธนวัฒน์  รักดี
5. นายนธวุฒิ  เพ็ชรัตน์
6. เด็กหญิงพรรณพษา  สาตา
7. เด็กชายรักษ์เกียรติ์  คลองงาม
8. เด็กหญิงลักษณา  คลองงาม
9. เด็กชายวรรณชัย  คำบุญศรี
10. เด็กหญิงวรรณรัตน์  คำบุญศรี
11. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสุข
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
2. นางศุภลักษณ์  ชมโพธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงปัทมา  แววสูงเนิน
2. เด็กหญิงพัชรี  หูกขุนทด
3. เด็กหญิงพิชญา  เสาะขุนทด
 
1. นางวิไลวรรณ  โคกขุนทด
2. นางสุมาลี  สัจจาวัฒนา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายณัฐพล  ผือหนองจอก
2. เด็กชายวันชนะ  เรืองรัมย์
3. เด็กชายวิศวะ  โกรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นะรินรัมย์
 
1. นายสหวุฒิ  สิบทัศน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
 
1. นายสุเทพ   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายกมล  พุมรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ธีรประภานนท์
2. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงทอฝัน   ทวนกระโทก
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  อึดจันทึก
5. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
6. เด็กหญิงปาลิกา   สนิทโกศัย
7. เด็กหญิงพรนภา   อุทัยดา
8. เด็กหญิงพัสน์นันท์   รัตนานนท์เสถียร
9. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
10. เด็กหญิงสุธิมา   ภูพิศุทธิ์
11. เด็กหญิงอรปรียา   ทรงชัยสงวน
12. เด็กหญิงเกลียวกมล   ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. นางวารี  วงษ์ขุนเณร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงชลกานต์  ยางนอก
2. เด็กหญิงปางทิพย์  ปุริศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  วิไชยสง
 
1. นางปราณี  แก้วไธสง
2. นางนัยนา  ยุดไธสง
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กชาย วุฒิชัย   รชตภคนันท์
2. เด็กชายดิศรณ์  วรรณจู
 
1. นายกิตติพงษ์   ระวิวรรณ์
2. นางสุพีชา  เสมียนรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทรรัตน์
2. เด็กชายคณิต  ยลยุบล
3. เด็กชายคมชาญ  สร้อยโพธิ์
4. เด็กชายจตุรพักตร์  คงโนนอินทร์
5. เด็กชายจารุวัตร  ไชยพิเดช
6. เด็กหญิงจุฬามณี  โสฬสพรหม
7. เด็กชายชนาธิป  ไชยสีดา
8. เด็กชายชิงชัย  นามตะ
9. เด็กหญิงชิดชนก  สีช้าง
10. เด็กหญิงชุลีพร  ชำนาญ
11. เด็กชายณัฐชนน  ณัฐเบรน
12. เด็กชายณัฐพล  ชัยภูมิ
13. เด็กชายธนกฤต  บุริจันทร์
14. เด็กชายธนกฤต  ซึ้งสุขเกษม
15. เด็กหญิงธัญญา  บุญกุล
16. เด็กหญิงธิดาพร  ขวาระจันทร์
17. เด็กหญิงธิดาเดียว  ซึ้งสุขเกษม
18. เด็กชายธิบดี  ทองภู
19. เด็กชายนนทนันท์  จันทริมา
20. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
21. เด็กหญิงพัชรดา  ศรีวิชา
22. เด็กหญิงพินา  ลี้ทวีสุข
23. เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อมถวาย
24. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ตั้งทวี
25. เด็กชายภูเบศวร์  สุพรมอินทร์
26. เด็กหญิงมันฑณา  ทาขุลี
27. เด็กหญิงวราภรณ์  เพียอ้ม
28. เด็กหญิงศศิตรา  ชาลำใต้
29. เด็กชายสหรัฐ  หงษ์ขาว
30. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
31. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลิ้ม
32. เด็กชายอนันต์  จุลเสน
33. เด็กหญิงอรอนงค์  ต้นสวรรค์
34. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
35. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพง
36. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
37. เด็กหญิงเกวลิน  สวัสดี
38. เด็กชายเจษฎา  จันทาทุม
39. เด็กหญิงโสภา  ครูแก้ว
40. เด็กหญิงไอรดา  ชนะกาศรี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
3. นางอรอินทร์  มูลศรี
4. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
5. นายสุนันท์  รอดประทับ
6. นายโกมินทร์  คนกลาง
7. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
8. นายสุทธิ์ใจ  กมลตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกิตติชัย  โสมัตนัย
2. เด็กหญิงจีรภัทร  ชุมปัญญา
3. เด็กชายชิงชัย  นามตะ
4. เด็กชายธนกฤต  บุริจันทร์
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  บึงไสย์
6. เด็กชายเจษฎา  จันทาทุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายสุนันท์  รอดประทับ
3. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายคณิต  ยลยุบล
2. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ทาขุลี
4. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
6. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  รบศึก
7. เด็กชายอากร  ทองภาพ
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
9. เด็กชายเตชทัต  สุทธิวิเศษ
10. เด็กชายแดนสยาม  ชานนตรี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอรกัญญา  แซ่โคว้
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กชายชรัลธร  สังกะเพศ
2. เด็กชายอำพล  พิลา
 
1. นายรัตนพงษ์  แก้วลี
2. นางสาวมนัสวี  ติณะรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. นางสาวณฤดี  ศรีคุณ
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราพร  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงอัญชลี  สะภา
3. เด็กชายเสรภูมิ  สืบสุนทร
 
1. นางสุกัลยา  แก้ววิชัย
2. นายจีระวัฒน์  บาริศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  สามารถ
2. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
3. เด็กหญิงชญานุช  จันทรังสิกุล
4. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  เลิศล้ำ
7. เด็กหญิงบุญญาพร  ทวีจิตต์
8. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีรักษ์
9. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
10. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
11. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
12. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
13. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
14. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
15. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
3. นางอรญา  ฒาริกชานนท์
4. นายประกาสิทธิ์  ชาติศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์
 
1. นางสาวพชร  แก้วจงกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นางเสงี่ยม  เผ่ารัตนะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกุสุมา  แย้มพุชชง
2. เด็กหญิงปัทมาพร  บุญกุล
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นายทวน  ภู่ดัด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงทิวากร  จิรเกษมสุข
2. เด็กชายธนกร  ศรีรอด
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายระพีพัฒน์  กสสร
2. เด็กหญิงเกตุลดา  วงศ์แสงสอน
 
1. นางภาวิณี  วงษ์ทอง
2. นางสุชาดา  พนมอุปถัมภ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กชายศุภเสกข์  จินเพชรพะเนา
 
1. นายสมหมาย    ผามล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  นันทะสอน
 
1. นายสมหมาย  ผามล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา   นามพิมล
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงปรารถนา  โยเหลา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  กันสารี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงมาศ
 
1. นายสมแก้ว  จอมทอง
2. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ปัจมนต์
2. เด็กหญิงอารยา  ปัจจัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  สีราช
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
2. นายรพินทร์  พลโยธา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ติญา  แก้วบัณฑิต
 
1. นางสาววรารัตน์  ไพยเสน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   สมบัติ
2. เด็กหญิงนภัส   ปานช่วย
3. เด็กหญิงรัชนี   งามขำ
 
1. นางธัญญากรณ๋   โนนกอง
2. นางบัณฑิตา   นาราษฎร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายกฤตภณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สากุล
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
5. เด็กหญิงทิติยา  คุ้มไข่น้ำ
6. เด็กหญิงพิชญาภา  หมู่หัวนา
7. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโยธา
8. เด็กหญิงอโนชา  เจริญพล
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
2. นางนุจรีย์  กุลหินตั้ง
3. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
4. นางกัลยาภัสสจ์  ไปรเวทย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายชัยธวัช  นามประสพ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่านทอง
3. เด็กชายเขมทัต  ขัดเชียงแสน
 
1. นายสงกรานต์  พลเยี่ยม
2. นางวันทนา  พลเยี่ยม
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  อนันตภัณฑ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  หยั่งบุญ
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  ด่านแก้ว
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  นนทะโคตร
2. เด็กชายเจนวิทย์  วันทองสังข์
 
1. นางสุวรรณา  กาญจนสิน
2. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตรตา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงขวัญฟ้า  หนุ่มชัยภูมิ
2. เด็กชายภคินทร์  ตันติกำธน
 
1. นางกมลลักษณ์  สำราญสุข
2. นางปะวะณี  ไตรยะถา
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมมา
2. เด็กหญิงดิษยา  สำเร็จรัมย์
 
1. นางนพคุณ  ทองบ่อ
2. นางสาวดวงพร  กีรติตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทาเนตร
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  พันธ์ชัย
 
1. นายปรีชา  สมศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงจุรี  ระวิวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา  ประภาสัย
3. เด็กชายศักดิธัช  ดวงใจ
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา  มโนรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกชกร   สุราโพธิ์
2. เด็กชายวายุ  ตรีวิชัย
 
1. นางทักษิณา  พิทักษา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายธนกฤต   ศรีมาคำ
2. เด็กชายธนิสพงษ์   เทาวงษ์
 
1. นายปฏิภาณ   พิทักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายพีรพล  โพธิ์ม่วง
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  โจทย์จันทร์
2. นายทวีศักดิ์  กิ่งพรมภู
 
1. นางสาวสิริภัทร  จิตรเอื้อ
2. นางสาวสิรภัทร  อ้อยรักษา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ด้วงสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิราภา  ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เกียงสี
 
1. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
2. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศาลาน้อย
2. เด็กหญิงณัฐชากร  ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงนงนภัส  ฝอดสูงเนิน
4. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยอยู่
5. เด็กหญิงมริศรา  แม่นชัยภูมิ
6. เด็กหญิงยุวธิดา  ชาญชิต
7. เด็กหญิงวทันยา  สีเขียว
8. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
9. เด็กหญิงสุเมธี  โคตรปารี
10. เด็กหญิงไอยรา  ศรีลุนช่าง
 
1. นางโสภา  แม่นชัยภูมิ
2. นางขนิษยา  ภูขาว
3. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา
4. นางรัตนา  ปัญญาแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูผา  นามจันโท
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพุทธพร  บุญเฮ้า
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
4. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
5. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
6. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
7. เด็กหญิงศุภสุดา  ปังอุทา
8. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
9. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
2. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โนนเมืองแด
3. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
4. เด็กหญิงชนันภรณ์  กิตติธรรม
5. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
6. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
7. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
8. เด็กชายภูผา  นามจันโท
9. เด็กหญิงมนฤดี  สุวรรณหงษ์
10. เด็กหญิงวรรณวิษา  พิมงคล
11. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
12. เด็กหญิงศุภสุดา  ปังอุทา
13. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
14. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
15. เด็กหญิงโชษิตา  ชวนคิด
 
1. นายบรรพต  ณ นครพนม
2. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
4. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กหญิงชนันภรณ์  กิตติธรรม
4. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
5. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
6. เด็กชายพุทธพร  บุญเฮ้า
7. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
8. เด็กชายภูผา  นามจันโท
9. เด็กหญิงมนฤดี  สุวรรณหงส์
10. เด็กหญิงอ่รยา  แสวงศิลป์
11. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
12. เด็กหญิงโชษิตา  ชวนคิด
 
1. นายพล  ทองประทุม
2. นางสาวไอยลดา  แสนนา
3. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
4. นางกรวรรณ  อุปชิต
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณิชา  คำลือ
2. เด็กชายพิชชากร  จำเริญ
3. เด็กหญิงสุนันท์ษา  แสนสุริวงศ์
 
1. นางประมวล  ดกเอีย
2. นางยอดขวัญ  แสนอุบล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายณัฐฐากร  อินทร์เลี้ยง
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนเดช   ศรีเลิศดี
 
1. นางสาวเพชรดาว   นิลสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
 
1. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกนกพร  โสภารัตน์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  มิกราช
3. เด็กหญิงปีรญาดา  สมฤทธิ์
 
1. นางจันทิพา  นรสาร
2. นางปรารถนา  บุตรอุดม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1. เด็กชายจรัสพล  ผ่องแผ่ว
 
1. นายประเวช  สุวรรณา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ร่าเริงยิ่ง
2. เด็กหญิงนภัสกร  เรืองศรี
 
1. นางเพียงใจ  พรหมศร
2. นายเศกสรรค์  หยาดสายธาร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปวริศา  กีรติสุขสกุล
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายพัทธพล  น้อยฤทธิ์
2. เด็กชายศุภมิตร  ศรีวัง
3. เด็กชายสุทธิมาส  สีบัว
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสอาด  เชื้อทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายชุติเทพ   วงค์แสง
2. เด็กชายธนวัฒน์   วงศ์แสง
3. เด็กชายปิยนนท์   แพงเพชร
 
1. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
2. นางณัฐธยาน์   จันทะรัตน์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงฐปนีย์  แสงมณี
2. เด็กหญิงณปภัช   ไชยกุมาร
3. เด็กหญิงณัฏฐกมล  ปัญญา
 
1. นางประเพ็ญ  ดอนเกิด
2. นางเปรมปรี  เกษหอม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มีคุณ
 
1. นายปรีชา  โมฬีชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กชายจารุพงษ์  ด้วงขาว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  งอยภูธร
3. เด็กชายฏิมากานต์  แก้วมะ
4. เด็กชายธีรภัทร  งอยจันทร์ศรี
5. เด็กชายพิทักษ์  งอยผาลา
6. เด็กชายอลงกรต  งอยแพง
 
1. นางรัชฎาพร  งอยภูธร
2. นายชัยพร  ญาติธรรม
3. นายเชวงศักดิ์  งันลาโสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  วิไลลักษณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
3. เด็กหญิงนิริศรา  เวชโคกรักษ์
4. เด็กชายพิชิตชัย  ทวยหาร
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จารุชัย
6. เด็กชายสิทธิภูมิ  วรภูมิ
7. เด็กชายอภินันท์  แสนสุข
8. เด็กหญิงอรดา  พันธศรี
9. เด็กหญิงอักษราภัค  ป้องสีดา
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นายสมบัติ  ศิริมูล
3. นางปรนัท  สาวิสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายนนทกร   งิ้วไชยราช
2. เด็กชายเก้าสมุทร   ชุ่มจิตร
 
1. นางสาวจุฬลัมภา   พลูไธสง
2. นายจิรวัฒน์   แก่นพิทักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กชายดิษกร  สุขหนองบึง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  โล่ห์สุวรรณ์
3. เด็กชายอนิรุตศ์  กัญญามาศ
 
1. นางนำทรัพย์  องค์สวัสดิ์
2. นางสุรียาพร  ไชยวชิรวิทย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ   แหวนเงิน
 
1. นางนันทา   อุ่นใจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 1. เด็กชายธีรนันท์  เพิ่มอาราม
2. เด็กชายธีรภัทร  รังสี
3. เด็กชายนันทชัย  ทองขาว
4. เด็กหญิงปนัดดา  พรมโสภา
5. เด็กชายพีระพัฒน์  จิตต์พัฒน์
6. เด็กชายไชยราช  ป้องคำสิงห์
 
1. นางทิพสุคนธ์  นามมะณี
2. นายบุญไทย  ก้อนตาล
3. นางรุ่งนภา  มุลฑา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นายธีรวัฒน์  สุระเสียง
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1. เด็กชายพชรดนัย  ใยไหม
2. เด็กหญิงอาทิตญา   มีมาก
 
1. นายณัฎฐ์  พฤกษามาลา
2. นางสาวกิตติญา   ปัตถาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  วนมา
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวอินทิรา  ลันพูน
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลกร  กลีพัด
2. เด็กชายอิทธิพล  นนทะพันธ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
2. นางทัศนีย์  เพ่งเล็งดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร
 
1. นางปาจรีย์  คลังบุญครอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นายมนตรี  แจ่มศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. นายพรหมชัย  ชีระพุทธ
 
1. นางสุพิน  ทาสันเทียะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   ทองพิมพ์
 
1. นายอณุกูล   แพงช่วย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงคีติกา   โฮ
2. เด็กหญิงชลธาร  สืบศรี
3. เด็กหญิงใบเงิน   ชนะภัย
 
1. นางนงเยาว์   นันทะบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายศราวุธ  นาวะดี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  พลนุรักษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กชายบรรณสรณ์  กิมสมบูรณ์
 
1. นางปรีชาภรณ์  ทบแก่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ขวัยเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาดี
4. เด็กชายธวัชชัย  พวงสันเทียะ
5. เด็กชายปฏิพล  ดีพิมาย
6. เด็กชายปรัชญา  แสนดอนดู่
7. เด็กชายพงศพล  บัวรุ่ง
8. เด็กหญิงพัชรากร  แก้วทองภู
9. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุขเจริญ
10. เด็กหญิงมัฑิญา  สวยกลาง
11. เด็กชายรัชชานนท์  พรมตา
12. เด็กชายรัชชานนท์  ซึมรัมย์
13. เด็กหญิงวราภรณ์  สุริยาวงศ์
14. เด็กหญิงศรัณพร  อินจะบก
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุเอี่ยม
16. เด็กชายสุรชัย  อุบลโพธิ์
17. เด็กหญิงอัญรัตน์  ขอทองกลาง
18. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำพิลา
19. เด็กชายเกษมสิทธิ์  เข็มประสิทธิ์
20. เด็กชายเรวัตร  โสดา
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กชายสรวุฒิ  แสนแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  หนูกลาง
 
1. นายพิทยา  นามมาลา
2. นายณรงค์  โคตรจันทา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายศิริโกมุท  ศรีสุราช
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จึงธนสมบูรณ์
2. เด็กชายจิรโชติ  กันยานุช
3. เด็กชายชัยยงยุทธ  สาวงค์ตุ้ย
4. เด็กชายนฤเบศ  ปะริปุณณะ
5. เด็กชายบุรานนท์   เผ่าผลึก
6. เด็กชายวรวิทย์  เอกสุข
 
1. นายวิเชฏฐ์  อาจหาญ
2. นางสาวเจษฎาพร  พันธุ์พาณิชย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุไรโคตร
2. เด็กชายธนาพล  ทองเหมือน
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีกำแหง
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. นายศรัญญู  หลวงสนาม
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐธีร์   ธนกิจธีรพจน์
2. เด็กหญิงณัฐพิมล   ทรัพย์ฉายแสง
3. เด็กหญิงธนพร   ฟุบขุนทด
4. เด็กชายนพฤทธิ์   ลาดผา
5. เด็กหญิงพลอยชมภู   ฮ่มป่า
6. เด็กหญิงพัสตาภรณ์   ฮ่มป่า
7. เด็กชายภูวนัทธ์   ถิระพงศ์สิริ
8. เด็กชายวิษณุกร   กูบกลาง
9. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญเชิญ
10. เด็กชายอาโญ   ชูหมื่นไวย์
 
1. นางจำรัส    เพลากรณ์
2. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
3. นายพลากร   คะนองมาตย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายชวิศ    รัดกุม
 
1. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 98.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุปราณี  สหะชัย
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิมนภา  มากอง
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วภา
2. เด็กหญิงปัณชญา   ประทุมแสง
3. เด็กหญิงศรัญญา  เนื่องวงษา
 
1. นางอรชร  ปะวันโน
2. นางมณฑา  วงษาไฮ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เศษโถ
2. เด็กหญิงพักตร์ชนก  โสรถาวร
3. เด็กหญิงสิริกร  ชคัตตรัย
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นายชาญวิทย์  อาจสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชชานันท์  แสนนา
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรียนร่วมบางทรายน้อย-ขามป้อม 1. เด็กหญิงสุพรรษา   วงศ์แสง
 
1. นายสมใจ   ศรีจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงวิราวัลย์  จันแสงศรี
2. เด็กชายสมคิด  ขวัญชม
3. เด็กหญิงสิริญยา  ภิญโญฤทธิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นายวุฒิพงศ์  รัตนมงคล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. เด็กหญิงวรรวิภา  สีมา
 
1. นางวรรณี  บุษมงคล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา   โกษา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปรุงกระโทก
3. เด็กหญิงอัญชลี  พรมรัตน์
 
1. นางฐิตินาฏ  พรหมราช
2. นายสมบัติ  ศรีมงคล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงซูหลิง  หลิน
2. เด็กหญิงปพิชญา  ฝ้ายสีงาม
3. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเกิด
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคาด
2. นางสุภาวิณี  วิปุละ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกนาดี 1. นายธีรวัฒน์   อุตโม
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า   เรืองโพน
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี   ไชยชาติ
2. เด็กชายพัทยา  หาวิรส
 
1. นางประภาพร  มุระดา
2. นายนิยม  ภูมิผักแว่น
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นายศรัณย์  แสนท้าว
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทะศรี
2. เด็กชายธนวุฒิ  ขวาของ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื้อไม้หอม
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
2. นางอนงนุช  บรรณกาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
 
1. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
 
1. นางสนธยา  สารโภค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  นารถชัยภูมิ
2. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
3. เด็กชายทวีชัย  ปะสาวะเท
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ภิญโญขวัญ
5. เด็กชายภูวดล  ช่องศรี
6. เด็กหญิงวิภาดา  กาชัย
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  กระแสโสม
8. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
9. เด็กหญิงอัมพร  นิยมวงศ์
 
1. นายอรัญ  ภูมิวิริยะ
2. นายสมชาย  คุ้มวงษ์
3. นางกัลย์ญานันต์  ดุลเปี่ยมขจร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  สมศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วัฒโก
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วมหานิล
 
1. นางสาวยาณี  ผาแดง
2. นางมัตติกา  จอกทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 1. นายศรราม  ภูชมชื่น
 
1. นายธงชัย  จันทรเจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภูมิรัฐนี
2. เด็กชายภูบดินทร์  ฤาชา
 
1. นายศิริเวทย์  เวทยากร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวิชา  สอนโกษา
2. เด็กชายสถาพร  อังคะคำมูล
3. เด็กหญิงอภัสรา  ใหญ่แก่นทราย
 
1. นางเรวดี  สุภาพ
2. นางรัชตา  วิเชียรศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกชกร  มองเพชร
 
1. นางกมลชนก  โชติสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง