รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชัยภูมิ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภูมิรัฐนี
2. เด็กชายภูบดินทร์  ฤาชา
 
1. นายศิริเวทย์  เวทยากร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา   นามพิมล
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
 
1. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
 
1. นางสนธยา  สารโภค
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  นารถชัยภูมิ
2. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
3. เด็กชายทวีชัย  ปะสาวะเท
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ภิญโญขวัญ
5. เด็กชายภูวดล  ช่องศรี
6. เด็กหญิงวิภาดา  กาชัย
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  กระแสโสม
8. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
9. เด็กหญิงอัมพร  นิยมวงศ์
 
1. นายอรัญ  ภูมิวิริยะ
2. นายสมชาย  คุ้มวงษ์
3. นางกัลย์ญานันต์  ดุลเปี่ยมขจร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  สามารถ
2. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
3. เด็กหญิงชญานุช  จันทรังสิกุล
4. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  เลิศล้ำ
7. เด็กหญิงบุญญาพร  ทวีจิตต์
8. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีรักษ์
9. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
10. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
11. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
12. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
13. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
14. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
15. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
3. นางอรญา  ฒาริกชานนท์
4. นายประกาสิทธิ์  ชาติศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
3. เด็กชายทรัพย์ไพศาล  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงธิติมา  คำโย
5. เด็กชายธีรภัทร์  มีทา
6. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
7. เด็กหญิงนาลดา  พรหมรินทร์
8. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
9. เด็กชายบัวลอย  วันนารี
10. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
11. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
12. เด็กชายสหภาพ  แจ่มแจ้ง
13. เด็กหญิงสิทธิชล  หนชัยภูมิ
14. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นายพิทักษ์  พรหมรินทร์
3. นางวิลาวัลย์  พรหมรินทร์
4. นายวิเชียร  ดอนวิชา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
2. นายชาญณรงค์  เรืองทอง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
4. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
5. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
6. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
7. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
8. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
9. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
10. เด็กชายสุรศักดิ์  ปัสสายะ
11. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นายถวัลย์  สมศักดิ์ศรี
3. นางจรีรัตน์  สมศักดิ์ศรี
4. นายสวาท  ศรีแก้วน้ำใส
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายกฤษฎา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองเกิด
3. เด็กหญิงกุลธิดา  สมบัติ
4. เด็กหญิงขวัญนภา  นาสมยนต์
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
6. เด็กชายจักรวุธ  นิยมถิ่น
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันรอด
8. เด็กหญิงจิราวรรณ์  เส็งเอี่ยม
9. เด็กชายชัยภูมิ  เฟื่องฟู
10. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
11. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
12. เด็กหญิงณัฐพร  ตาวงค์
13. เด็กชายธนดล  ลำพึง
14. เด็กหญิงธิติมา  คำโย
15. เด็กชายธีรภัทร์  มีทา
16. เด็กชายธีระชัย  บางขุนทด
17. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
18. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
19. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
20. เด็กหญิงปริศนา  บุญศรีทา
21. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  สมานมิตร
22. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดศรีชัง
24. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงเมือง
25. เด็กชายลือชัย  มีคำ
26. เด็กชายวชิราวุธ  มณีวงศ์
27. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
28. เด็กชายวันดี  อิ่มนารี
29. เด็กหญิงศิริพร  สมสุข
30. เด็กหญิงศิริมล  พูลเจริญ
31. เด็กชายสรายุทธ  ดำชูแก้ว
32. เด็กชายสราวุฒิ  เลิกนอก
33. เด็กชายสหวงษ์  เขวาลำธาร
34. เด็กชายสิทธิพงษ์  นามนารี
35. เด็กชายสุเมธ  แก่นไธสง
36. เด็กหญิงสโรชา  วัชสิริเสรี
37. เด็กชายอภิวัฒน์   คำลาย
38. เด็กชายอรรถพร  รัศมีพรรณ
39. เด็กหญิงอัญชลีพร  กมลขันธ์
40. เด็กชายอาจณรงค์  วรนาม
 
1. นายวิเชียร  ดอนวิชา
2. นายศุภชัย  ทองทับ
3. นายอนันต์  ทะนารี
4. นายมานพ  บุญแจ่ม
5. นายสมพงษ์  พลศักดิ์ซ้าย
6. นางสาริศา  บุญแจ่ม
7. นางรังศิยา  ทองงาม
8. นางเจนจิรา  คงโนนกอก
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายกฤตภณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สากุล
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
5. เด็กหญิงทิติยา  คุ้มไข่น้ำ
6. เด็กหญิงพิชญาภา  หมู่หัวนา
7. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโยธา
8. เด็กหญิงอโนชา  เจริญพล
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
2. นางนุจรีย์  กุลหินตั้ง
3. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
4. นางกัลยาภัสสจ์  ไปรเวทย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกุสุมา  แย้มพุชชง
2. เด็กหญิงปัทมาพร  บุญกุล
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นายทวน  ภู่ดัด
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นายสุทธิพันธ์  ประวันนา
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงทิวากร  จิรเกษมสุข
2. เด็กชายธนกร  ศรีรอด
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง