รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกลินทร์  ดีหามแห
2. เด็กหญิงชุติพร  หมวดเมืองกลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมวงษ์
4. เด็กชายรติพงษ์  นอกสระ
5. เด็กชายวทัญญู   แปงอุ่น
6. เด็กหญิงวิภาวี  เพชรหลำ
7. เด็กชายวีรพล  ธงชัยภูมิ
8. เด็กหญิงศศิธร   สวัสดิ์เดช
9. เด็กหญิงสุนิสา   วังสระ
10. เด็กหญิงอรนภา  ไกรสกุล
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  รักษ์มณี
2. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
3. นางวิภาพร  วิชัยระหัด
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นาเรียงรัตน์
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  แก้วเมืองกลาง
4. เด็กชายประพจน์  ถนอมบุญ
5. เด็กชายอภิรักษ์  พลชาลี
 
1. นางอารมย์  กลิ่นบัว
2. นายวัชรินทร์  กลิ่นบัว
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงชัชริดา  นาสุริวงค์
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  ชนะชัย
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก