รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชัยภูมิ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนศรี
 
1. นายนริศ  อินพล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
5. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
6. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
7. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
8. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
9. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
10. เด็กหญิงนฤมล  ชาญวิจิตร
11. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
12. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
13. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
14. เด็กชายสุภชัย  กรินรักษ์
15. เด็กหญิงเยาวเรศ  สุขสบาย
 
1. นายมานพ  รักงาม
2. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
3. นางวิชชุลดา  รักงาม
4. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุบผา
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
6. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
7. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
8. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
9. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
10. เด็กหญิงนฤมล  ชาญวิจิตร
11. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ดิษฐเจริญ
 
1. นางวรางค์คณา   ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นางสายชล  แก้วเพชร
4. นางสาวรัศมี  เบื่อขุนทด
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   มนตรี
2. เด็กหญิงฐิติมา   ชิ้นขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐริกา   มาไพล
4. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์   ขานสันเทียะ
5. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
6. เด็กหญิงปิยะมาศ   ศรีสุมา
7. เด็กหญิงวราภรณ์   ทองรักษ์
8. เด็กหญิงวันวิสา   ม่วงถาวร
 
1. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
2. นางสาวอรยา   ใบกนทา
3. นายสนธยา  เจริญกุล
4. นายพันสา  ซุยถัง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภมาตร
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เลขนอก
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นางสาวนุชธยา  แก้ววิเศษ
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ยอดจันทึก
2. เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวรชัย   พรเพชรประไพ
2. นายกำพล   มากขุนทด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชรี  กุศล
2. เด็กหญิงศศิธร  เปียสูงเนิน
3. เด็กหญิงศีญารัตน์  ไทยปราณีต
 
1. นางสาวแสงจันทร์  สอนสะอาด
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายธนกร  ยาธะนะ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  กล้าพังเทียม
3. เด็กหญิงวิภาดา  รักงาม
 
1. นางลำดวน  ระโยธี
2. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีแก้ว
 
1. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกุลเดช  คำคูเมือง
2. เด็กชายพรชัย  อาจเชียงตุง
3. เด็กชายสมพล  หงษ์พรหม
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว