รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครพนม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กหญิงขวัญฟ้า  หนุ่มชัยภูมิ
2. เด็กชายภคินทร์  ตันติกำธน
 
1. นางกมลลักษณ์  สำราญสุข
2. นางปะวะณี  ไตรยะถา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธารน้ำใจ 1. นางสาวชุติมา  ศิริภูล
2. นายณัฐดนัย  จันทร์ปัญญา
3. นางสาวปุณฑรี  บุญพันธ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  วงค์ตาโสม
5. นางสาวศิริรัตน์  ชาเครือ
6. นางสาวสุภาวดี  กุระณี
7. นางสาวอรพรรณ  วงค์ตาทำ
8. นายเจมศักดิ์  แซ่โง้ว
 
1. นางเมธาวรรณ  พรหมจันทร์
2. นางอัญชลี  วงค์เทวราช
3. นางสาวสมหญิง  วงค์คำจันทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. นางสาวธิดารัตน์  สะนะศุก
2. เด็กหญิงสุธิดา  สังชาดี
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  สมศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วัฒโก
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วมหานิล
 
1. นางสาวยาณี  ผาแดง
2. นางมัตติกา  จอกทอง
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร 1. เด็กชายระพีพัฒน์  กสสร
2. เด็กหญิงเกตุลดา  วงศ์แสงสอน
 
1. นางภาวิณี  วงษ์ทอง
2. นางสุชาดา  พนมอุปถัมภ์